Base description which applies to whole site

B. Door de bewindslieden gedane toezeggingen

Toezeggingen Eerste Kamer

Omschrijving

Toegezegd bij

Stand van Zaken

DIRECTIE BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE

De staatssecretaris van Onderwijs zegt de Eerste Kamer toe in 2012 met een voortgangsrapportage te komen en daarin aan de volgende punten aandacht te besteden: bindende voordracht mag niet in strijd zijn met het profiel; effectiviteit; representativiteit; maatwerk bij bekostigingsvoorwaarden en bekostigingsingreep; voorbeelden van de inhoud van het medezeggenschapsstatuut; de inspanning van scholen om de medezeggenschap te stimuleren.

PA [8-12-2009] Medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs (31 266)

Na de zomer ontvangt OCW een evaluatie over de medezeggenschap. Op basis van de resultaten ontvangt de Kamer in het najaar 2012 een voortgangsrapportage. 

 

DIRECTIE BESTUURSONDERSTEUNING EN ADVIES

De minister van OCW zegt de kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Linthorst en Kuiper, toe in 2014 het risicogericht toezicht te evalueren (uitgebreide steekproef) en aan de Kamer te zenden.

Plenair debat 32 193 Wijziging van de wet op onderwijstoezicht en enige andere wetten i.v.m. de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces WOT

De evaluatie zal het eerste kwartaal van 2014 gereed zijn. 

 

DIRECTIE CULTUREEL ERFGOED

De staatssecretaris van OCW zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van het lid Meindertsma (PvdA), toe om met alle betrokken partijen normen te ontwikkelen waaraan cultuurhistorisch onderzoek moet voldoen en dat hij deze normen een zodanige plaats in het bestel zal geven dat deze het meest effectief zijn. Zodra deze normen gereed zijn, zal de staatssecretaris beide Kamers informeren. Tevens zegt de staatssecretaris toe dat hij zal monitoren op welke wijze gemeenten omgaan met de cultuurhistorie in bestemmingsplannen. De Kamer zal drie jaar na het verschijnen van de nulmeting «Verantwoord moderniseren», worden geïnformeerd over het effect van het beleid en of er verbeteringen nodig zijn.

UB [27-5-2011] Reactie op de motie van het lid Meindertsma c.s. over normen en cultuurhistorisch onderzoek

Een definitief concept van de normen lag ter inzage voor het hele veld via de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Voor een optimale afstemming en participatie was daar het concept te downloaden en kon men hierop reageren. De terinzagelegging eindigde op 15 september 2012. De resultaten van het interactieve proces worden gebruikt bij het opstellen van de te publiceren definitieve normen.

 

DIRECTIE HOGER ONDERWIJS EN STUDIEFINANCIERING

De staatssecretaris van OCW zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Koole (pvdA) en Ganzevoort (GL) toe dat het comprimeren van deeltijdstudies niet ten koste mag gaan van de kwaliteit en dat dit aan de onderwijsinstellingen wordt gecommuniceerd. De staatssecretaris heeft deze toezegging tijdens de plenaire beraadslagingen en op 12 juni 2012 herhaald.

PA [17-4-2012] Mondeling overleg met de staatssecretaris inzake de uitvoering van de motie Ganzevoort c.s. (Eerste Kamerstuk 32 618, I)

Een afschrift van een voorlichtingsbrief over de langstudeerdersmaatregel aan de instellingen is in september 2012 aan de Eerste Kamer verzonden.

De staatssecretaris van OCW zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Koole (PvdA), Lokin-Sassen (CDA), Ganzevoort (GL) en OCW-commissievoorzitter Flierman toe dat de categorie deeltijdstudenten die nominaal studeert maar door de vormgeving van het programma over de wettelijke nominale duur plus een jaar uitloop heen komt in algemene zin voor een tegemoetkoming uit het profileringsfonds in aanmerking moet komen en dat de bewindspersoon dit goed aan de onderwijsinstellingen zal communiceren.

PA [17-4-2012] Mondeling overleg met de staatssecretaris inzake de uitvoering van de motie Ganzevoort c.s. (Eerste Kamerstuk 32 618, I)

Een afschrift van een voorlichtingsbrief over de langstudeerdersmaatregel aan de instellingen is in september 2012 aan de Eerste Kamer verzonden.

De staatssecretaris van OCW zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ganzevoort, toe te monitoren of de hoogte van het profileringsfonds voldoende is gelet op de uitgaven, daarover te rapporteren aan het parlement en zo nodig naar een oplossing te zoeken bij gebleken tekorten.

PA [12-6-2012] plenair debat over wetsvoorstel deeltijders (33 259)

De instellingen rapporteren voor het eerst in het jaarverslag 2011 over de hoogte van het profileringsfonds. Via de jaarverslagen monitort de staatssecretaris het profileringsfonds van de instellingen. 

 

DIRECTIE INTERNATIONAAL BELEID

De minister zegt de Eerste kamer, n.a.v. een opmerking van het lid ten Horn (SP), toe dat de regering voor de zomer de bekostiging van het onderwijs en de sociale vorming op de BES-eilanden zal evalueren. Er zal worden bekeken of de bekostiging voor het aantal leerlingen op school voldoende is. Mochten er een groot aantal jongeren deelnemen aan de sociale vormingsplicht, dan zal de regering op zoek gaan naar een passende oplossing.

PA [1-2-2011] Plenair debat Eerste Kamer over dossier 32 419, Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

De beschikbare gegevens nopen op dit moment niet tot een wijziging van het bekostigingsniveau. 

De minister van OCW zegt de Kamer, n.a.v. een vraag van het lid Ten Horn (SP), toe dat de onderwijsinspectie de uitvoering van de sociale kanstrajecten op de BES-eilanden zal inspecteren.

PA [1-2-2011] Plenair debat Eerste Kamer over dossier 32 419, Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Dit verzoek is overgebracht aan de Inspectie van het Onderwijs (IvhO). De IvhO zal de uitvoering van de sociale kanstrajecten op de BES-eilanden bij de reguliere inspectiebezoeken meenemen. 

 

DIRECTIE MEDIA LETTEREN EN BIBLIOTHEKEN

De minister van OCW zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van het lid Flierman (CDA), toe om de reactie van de heer Teeven op het advies van de Commissie Auteursrecht over het Europese Dataco-arrest en de geschriftenbescherming, aan de Kamer te sturen.

PA [19-6-2012] Mediawet Wijziging Mediawet 2008 inzake aanpassing rijksmediabijdrage en beëindiging wettelijke taken van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep 1e termijn Kamer

De Tweede Kamer wordt in oktober 2012 geïnformeerd. 

 

DIRECTIE PRIMAIR ONDERWIJS

De minister van OCW zegt de Kamer, n.a.v. een vraag van het lid Flierman, toe richting de Kamers met een reactie te komen op de twee adviezen van de Onderwijsraad inzake verzelfstandiging van het onderwijs. In het debat met de Kamer(s) kan de advisering over artikel 23 door onderwijsjuristen worden betrokken.

PA [25-1-2011] Plenair debat Fusietoets (wetsvoorstel 32040) Antwoord Regering + Re- en Dupliek Fusietoets (wetsvoorstel 32 040)

In een schriftelijk overleg met de Tweede Kamer over openbaar onderwijs is gemeld dat de Tweede Kamer in het najaar van 2012 een reactie ontvangt op het artikel 23-advies van de Onderwijsraad. Dezelfde reactie wordt ook naar de Eerste Kamer verstuurd.

 

DIRECTIE VOORTGEZET ONDERWIJS

De staatssecretaris zal bij de evaluatie van de Wet voorzieningenplanning scholen het punt van schoolbesturen die tegen hun wil zijn uitgesloten van het RPO bekijken en (indien voorkomend) situaties in beeld brengen waarin het mis is gegaan.

PA [1-7-2008] Wetsvoorstel modernisering, vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen (31 310 Eerste Kamer)

Uiterlijk in december 2013 worden de Kamers geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. 

De Minister van OCW zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Linthorst, Ganzevoort en Kuiper, toe te stimuleren dat scholen een regeling maken voor de vrijwillige ouderbijdrage van ouders die kwetsbaar zijn qua inkomen. De minister zegt toe dit specifieke punt neer te leggen bij raden en ouderorganisaties. 

PA [24-1-2012] Plenair debat 32 193 Wijziging van de wet op onderwijstoezicht en enige andere wetten i.v.m. de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces WOT

Om de zorg van de Kamer over te brengen, zal ik dit najaar de sectorraden en de ouderorganisaties vragen om dit punt nader onder de aandacht te brengen bij hun achterban. De medezeggenschapsraden op de scholen zijn aan zet voor wat betreft het waarborgen hiervan. Als de gesprekken met de sectorraden en ouderorganisaties hebben plaatsgevonden, zal ik uw Kamer voor het einde van dit kalenderjaar daarover berichten.

Licence