Base description which applies to whole site

1.09 Ontvangsten

De mutatie van de ontvangsten in 2014 is het gevolg van het doorschuiven van het voordelig saldo van de ontvangsten in 2013. Het betreft hier de, in het Algemeen deel van de Memorie van Toelichting (ad 3.), toegelichte mutaties en aanvullende niet nader toegelichte mutaties.

Verplichtingen

De bijstelling van de verplichtingenraming is een saldo van een aantal gebeurtenissen, waarvan de belangrijkste hieronder zijn genoemd. Versnellingen zijn ingezet in 2013 waardoor een deel van de verplichtingen uit 2014 naar 2013 zijn verplaatst. Dit geldt bijvoorbeeld voor de projecten Ameland Betonblokken en Dijkversterking Hoeksche Waard Noord. Hetzelfde geldt voor het project Dijkversterking Hoeksche Waard Zuid, waar verplichtingen uit 2015 naar 2014 zijn verschoven. Daarnaast zijn er aanpassingen geweest in de planning van de Waddenzeedijk Texel, de Dijkversterking Spui-West, dijkversterking Krimpen a/d IJssel, Ruimte voor de Rivier, Zandmaas, Steenbestorting Westerschelde, Veiligheid Nederland in Kaart en het Verkenningen en planstudieprogramma Waterveiligheid Tevens is sprake van een hogere voorschotbetaling in 2014 dan voorzien voor het project Zwakke Schakels Noord Holland.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

2 Investeren in zoetwatervoorziening

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

3.143

0

1.676

4.819

       

Uitgaven

3.863

0

6.853

10.716

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

70%

   

77%

       

2.01 Aanleg waterkwantiteit

0

0

0

0

0

0

0

0

2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit

0

0

0

0

       

2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit

0

0

0

0

       

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

1.203

0

6.830

8.033

0

0

0

0

2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

1.203

0

283

1.486

       

2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

0

0

6.547

6.547

       

2.03 Studiekosten

2.660

0

23

2.683

0

0

0

0

2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

2.660

0

23

2.683

       

2.03.02 Overige studiekosten

0

0

0

0

       

2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.

0

0

10.331

10.331

0

0

0

0

2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen

0

0

10.331

10.331

       

2.09.02 Overige ontvangsten

0

0

0

0

       

Uitgaven

Operationele doelstelling 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

Hoofdproduct 2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Verkenningen en plantuitw.programma (2.02.01)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Verplicht

         

Projecten Nationaal

         

EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening

30

33

     

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

TBES Markermeer

14

14

2014

2014

 

Marker Wadden

15

15

2020

2020

 

Projecten Brabant

         

Roode Vaart

10

10

     

Projecten Zuidwestelijke Delta

         

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

71

71

2014

2014

 

Gebonden

0

0

     

         

Bestemd

         

Projecten in voorbereiding:

         

EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening

         

– Overige projecten in voorbereiding

         

afrondingsverschillen

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

140

143

     

Begroting DF 2.02.01

140

143

     

Hoofdproduct 2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Zoetwatervoorziening

             

Projecten Nationaal

             

Innovatie KRW

6

0

76

76

2012

2012

a

Projecten Noordwest-Nederland

             

Natte natuurprojecten IJsselmeergebied

0

0

26

26

2011

2011

 

Projecten Oost-Nederland

             

Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR)

0

0

39

39

2012

2012

 

Kleine en afgeronde projecten

0

0

106

106

     

Programma

6

0

247

247

     

Begroting (DF 2.02.02)

6

0

         

Overprogrammering (-)

0

0

         
  • a. De mutatie in het kasbudget 2014 van dit project betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-J, nr. 2, respectievelijk 33 930-J, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget per project blijft ongewijzigd.

Licence