Base description which applies to whole site

2.2 De productartikelen

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

1 Investeren in waterveiligheid

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

1.202.246

0

104.030

1.306.276

– 59.690

– 19.381

– 141.930

127.715

Uitgaven

827.890

0

– 37.794

790.096

– 2.046

– 152.094

– 2.022

48.025

Waarvan juridisch verplicht

95%

   

88%

       

1.01 Grote projecten waterveiligheid

673.058

0

– 97.450

575.608

– 2.046

– 152.094

– 2.022

8.184

1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

245.165

0

– 32.802

212.363

 

– 150.000

   

1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten

15.342

0

9.342

24.684

       

1.01.03 Ruimte voor de rivier

377.908

0

– 76.747

301.161

– 2.046

– 2.094

– 2.022

8.184

1.01.04 Maaswerken

34.643

0

2.757

37.400

       

1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

147.835

0

57.534

205.369

0

0

0

39.841

1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma

31.560

0

– 14.049

17.511

– 19.942

– 46.303

– 47.337

– 87.480

1.02.02 Realisatieprogramma

116.275

0

71.583

187.858

19.942

46.303

47.337

127.321

1.03 Studiekosten

6.997

0

2.122

9.119

0

0

0

0

1.03.01 Studie en onderzoekskosten

6.997

0

2.022

9.019

       

1.03.02 Overige studiekosten

0

0

100

100

       

1.04 GIV/PPS

0

0

0

0

       

1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid

141.865

0

– 5.514

136.351

0

0

0

0

1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2

124.450

0

0

124.450

       

1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2

0

0

0

0

       

1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP

6.176

0

0

6.176

       

1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP

0

0

0

0

       

1.09.05 Overige aanleg ontvangsten

11.239

0

– 5.514

5.725

       

Uitgaven

Operationele doelstelling 1.01 Grote projecten waterveiligheid

Hoofdproduct 1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

Hoofdproduct 1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Project HWBP-2

       

2020

2020

 

Projecten Nationaal

             

HWBP-2 Rijksprojecten

16

11

204

204

   

a

HWBP-2 Waterschapsprojecten

208

286

2.970

2.970

   

a

Overige projectkosten

7

6

44

44

     

afrondingsverschillen

1

           

Programma

232

303

3.218

3.218

 

 

Begroting (DF 1.01.01/02)

237

261

   

m

   

Overprogrammering (-)

5

– 42

 
  • a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-J, nr. 2, respectievelijk 33 930-J, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget per project blijft ongewijzigd.

Hoofdproduct 1.01.03 Ruimte voor de rivier

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Project RvdR

       

2015

2015

 

Projecten Nationaal

             

Projectbudget RvdR

368

399

2.306

2.306

   

a

afrondingsverschillen

             

Programma

368

399

2.306

2.306

     

Begroting (DF 1.01.03)

301

378

         

Overprogrammering (-)

– 67

– 21

         
  • a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-J, nr. 2, respectievelijk 33 930-J, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget per project blijft ongewijzigd.

Hoofdproduct 1.01.04 Maaswerken

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Project Maaswerken

             

Projecten Limburg

             

Grensmaas

16

14

149

151

2017/2024

2017/2024

 

Zandmaas

20

21

405

403

2017/2020

2017/2020

 

afrondingsverschillen

             

Programma

36

35

554

554

     

Begroting (DF 1.01.03)

37

35

         

Overprogrammering (-)

1

0

         

Operationele doelstelling 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

Hoofdproduct 1.02.01 Verkenningen en uitwerkingsprogramma

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)

Budget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Verplicht

         

Projecten Nationaal

         

nHWBP

 

3.195

div.

div.

a

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

Afsluitdijk: Versterking

818

602

2021

2021

b

Afsluitdijk: Inbouw pompen t.b.v. waterafvoer (voorheen ESA)

 

211

2021

2021

b

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)

8

20

   

c

Ambitie Afsluitdijk

18

18

     

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

nHWBP: Rijksprojecten

 

573

div.

div.

a

Projecten Limburg

         

Ooijen-Wanssum

121

121

     

Projecten Oost-Nederland

         

IJsseldelta Kampen

121

121

na 2020

na 2020

 

IJsselsprong Zutphen

0

18

   

d

Projecten Noord-Nederland

         

Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling

3

3

2015

2015

 

Bestemd

9

9

     

Projecten in voorbereiding:

         

Projecten Nationaal

         

Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)

         

Steenbestortingen

         

Projecten Zuidwestelijke Delta

         

– Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer

         

– Zandhonger Oosterschelde

         

– Tidal Test Centre Grevelingen

         

– Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's:

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

1.098

4.891

     

Begroting DF 1.02.01

1.098

4.891

     
  • a. Met ingang van 1 januari 2014 is het budget voor nHWBP (HWBP3) overgeboekt vanuit de operationele doelstelling 1.02.01 «Verkenningen en Planuitwerkingsprogramma» naar operationele doelstelling 1.02.02 «Realisatie».

  • b. Beide projecten zijn samengevoegd. Verder wordt ten behoeve van de voorbereidingkosten bijna € 5 mln. aan het budget toegevoegd. Dit bedrag zal in de begrotingsvoorbereiding 2015 op basis van de uitvoeringsplanning worden verschoven naar 2015 en 2016.

  • c. Het budget EPK (Externe productkosten) is meerjarig en bedoeld voor het uitvoeren van planstudies en andere onderzoeken. Het huidig opgenomen budget betreft de middelen die in de periode 2014–2028 beschikbaar zijn. De verlaging wordt veroorzaakt door de overboeking van de middelen naar de planstudie «Afsluitdijk: Versterking» en het feit dat de middelen die in 2013 zijn uitgegeven niet meer worden meegeteld.

  • d. In het kader van het decentralisatiebeleid wordt het budget van € 18 mln. voor het Nota Ruimte project IJsselsprong vanuit het Deltafonds gedecentraliseerd naar het Provinciefonds (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Hoofdproduct 1.02.02 Realisatieprogramma

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Waterveiligheid

             

Projecten Nationaal

             

Deltafaciliteit Deltares

3

3

26

26

2013

2013

 

Dijkversterking en Herstel steenbekleding

88

87

852

852

2015

2015

 

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

24

21

188

188

2015

2015

a

Overige onderzoeken en kleine projecten

12

15

1.157

1.167

   

a, b

nHWBP

22

 

3.195

 

div.

div.

b

nHWBP Rijksprojecten

2

 

573

 

div.

div.

b

afrondingsverschillen

– 1

           

Programma

150

126

5.991

2.233

     

Begroting (DF 1.02.02)

188

116

         

Overprogrammering (-)

38

– 10

         
  • a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-J, nr. 2, respectievelijk 33 930-J, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget per project blijft ongewijzigd.

  • b. Met ingang van 1 januari 2014 is het budget voor nHWBP (HWBP3) overgeboekt vanuit de operationele doelstelling 1.02.01 «Verkenningen en Planuitwerkingsprogramma» naar operationele doelstelling 1.02.02 «Realisatie».

Licence