Base description which applies to whole site

2.3 De niet-beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

97

Algemeen departement

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

 
   

(1)

(2)

(3)

(4=(1)t/m(3))

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Verplichtingen

27.205

0

2.276

29.481

– 61

– 44

– 6.688

– 6.685

1)

Uitgaven:

27.206

0

3.014

30.220

215

213

213

212

 

Waarvan juridisch verplicht

46%

   

85%

         

97.01

IenM-brede programmamiddelen

27.206

0

3.014

30.220

215

213

213

212

 

97.01.01

Opdrachten

19.816

0

2.764

22.580

– 35

– 37

– 37

– 38

2)

 

– Regeringsvliegtuig

6.681

0

– 10

6.671

– 11

– 11

– 11

– 11

2)

 

– Onderzoeken Planbureau voor de Leefomgeving

4.089

0

2.649

6.738

       

3)

 

– Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing

1.902

0

– 4

1.898

– 5

– 5

– 5

– 5

2)

 

– Overige opdrachten

7.144

0

129

7.273

– 19

– 21

– 21

– 22

2)

97.01.02

Subsidies

1.400

0

250

1.650

250

250

250

250

 
 

– Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk

                 
 

onderzoek (NWO)

1.400

0

250

1.650

250

250

250

250

4)

97.01.03

Bijdrage aan agentschappen

607

0

0

607

0

0

0

0

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

607

0

0

607

0

0

0

0

 

97.01.03

Bijdrage aan agentschappen

                 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

607

0

0

607

0

0

0

0

 

97.01.06

Bijdrage aan ZBO en RWT

                 
 

en medeoverheden

5.383

0

0

5.383

0

0

0

0

 
 

Ontvangsten

3.873

0

1.449

5.322

0

0

0

0

3)

 • 1) In 2013 zijn op advies van de Auditdienst Rijk meerjarige verplichtingen voor het regeringsvliegtuig versneld aangegaan. Om deze ophoging van het verplichtingenbudget te compenseren, wordt het verplichtingenbudget in latere jaren verlaagd.

 • 2) Dit betreft de bezuiniging op de collectieve sector. Een deel van het maatregelpakket van € 6 miljard is op de opdrachten van dit artikel ingevuld.

 • 3) De mutaties op artikel 97 worden onder andere veroorzaakt doordat het Planbureau voor de Leefomgeving meer inkomsten van derden krijgt, waarvoor gelijktijdig het uitgavenbudget voor onderzoek wordt verhoogd. Daarnaast draagt het Ministerie van Economische Zaken bij aan de financiering van het wettelijk onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving en het TEEB-programma (The Economics of Ecosystems and Biodiversity).

 • 4) Aan de NWO wordt een subsidie verstrekt voor het programma duurzame logistiek vanuit artikel 15. Om de bedrijfsvoering rondom de verstrekking van subsidies zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wordt voorgesteld om deze subsidie voortaan via artikel 97 te begroten en te verantwoorden. Vanuit artikel 97 worden namelijk ook de andere subsidies aan de NWO verstrekt.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

98

Apparaat van het kerndepartement

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

 
   

(1)

(2)

(3)

(4=(1)t/m(3))

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Verplichtingen

323.235

0

– 4.123

319.112

12.375

– 4.919

1.118

1.798

1)

Uitgaven:

319.700

0

4.513

324.213

3.558

– 2.613

458

446

 
 

Personele uitgaven

196.582

0

14.652

211.234

19.401

12.976

9.610

9.198

 
 

– waarvan eigen personeel

173.746

0

12.043

185.789

16.416

12.996

9.632

9.223

2)

 

– waarvan externe inhuur

9.752

0

2.609

12.361

2.985

– 20

– 22

– 25

2)

 

– waarvan postactieven

13.084

0

0

13.084

         
 

Materiele uitgaven

123.118

0

– 10.139

112.979

– 15.843

– 15.589

– 9.152

– 8.752

 
 

– waarvan regulier materieel

49.648

0

– 10.875

38.773

– 13.833

– 13.650

– 7.249

– 6.856

2)

 

– waarvan ICT

33.210

0

2.872

36.082

– 442

– 401

– 414

– 411

2 en 3)

 

– waarvan bijdrage aan SSO's

40.260

0

– 2.136

38.124

– 1.568

– 1.538

– 1.489

– 1.485

2)

 

Ontvangsten

3.873

2.434

3.616

9.923

0

0

0

0

3)

 • 1) In 2013 zijn verplichtingen die in latere jaren waren begroot, versneld vastgelegd of juist vertraagd (niet vastgelegd). Deze verplichtingenbudgetten worden vervolgens verlaagd dan wel verhoogd opdat het meerjarig verplichtingenbudget ongewijzigd blijft.

 • 2) De taken rondom het Interbestuurlijk Toezicht worden aan de provincies overgedragen (circa € 0,3 miljoen structureel uit artikel 24 en circa € 0,9 miljoen structureel uit artikel 98). Daarnaast zijn de salarissen van de bewindspersonen (conform het besluit van de Ministerraad van 22 maart 2013 om alle bewindspersonen uit één salarisadministratie te betalen – vergelijkbaar met de TMG-groep (Top Management Groep)) naar het Ministerie van BZK overgeheveld. Binnen het materieelbudget wordt daarnaast omgebogen ten behoeve van de kosten van personeel onder andere voor een capaciteitsimpuls bij de directies Openbaar Vervoer en Spoor. Daarnaast is een deel van de bezuiniging uit het Aanvullend beleidspakket van € 6 miljard op de budgetten van het eigen personeel, externe inhuur, materieel, ICT en bijdrage aan Rijksbrede SSO’s ingevuld. Met instemming van het Ministerie voor Wonen en Rijksdienst vinden overboekingen van programma naar apparaat plaats ten behoeve van de uitvoering van de stelselherziening Omgevingswet en de Lange Termijn Spooragenda (LTSa).

 • 3) Op artikel 98 worden inkomsten van derden begroot ter uitvoering van ICT-gerelateerde uitgaven.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

99

Nominaal en onvoorzien

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

 
   

(1)

(2)

(3)

(4=(1)t/m(3))

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Verplichtingen

– 14.543

0

20.624

6.081

15.113

13.254

13.540

11.678

1)

Uitgaven:

– 14.543

0

37.329

22.786

29.134

27.466

27.821

25.913

1)

 

Nominaal en onvoorzien

– 14.543

0

37.329

22.786

29.134

27.466

27.821

25.913

 
 • 1) Dit artikel is een administratief begrotingstechnisch artikel. Dit betekent dat dit artikel als tussenstation fungeert voor de overboeking van middelen naar de andere artikelen op de IenM begrotingen, zoals loon-en prijsbijstelling. De mutaties in deze 1e suppletoire begroting op dit artikel worden hoofdzakelijk verklaard door:

  • Het toedelen van de bij begroting 2014 geparkeerde taakstelling van € 6 miljard op de collectieve sector aan de diverse artikelen op Hoofdstuk XII en het Infrastructuurfonds en Deltafonds (zie ook het onderdeel «Invulling van taakstellingen»).

  • Het toevoegen van de eindejaarsmarge van € 29 miljoen om aan de betaling van overlopende verplichtingen te voldoen.

  • Het afromen van het Eigen Vermogen van de baten-lastenagentschappen ILT, KNMI, NEa en RWS. Dit is conform de regeling agentschappen. De middelen worden ingezet ten gunste van het IenM-brede beeld.

  • Het toevoegen van de toegekende loon- en prijsbijstelling 2014.

Licence