Base description which applies to whole site

2.2 DE BELEIDSARTIKELEN

31 NATIONALE POLITIE

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
   

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

5.155.411

5.244.447

17.435

5.261.882

           

Programma-uitgaven

5.155.411

5.244.447

17.435

5.261.883

Waarvan juridisch verplicht

     

99,74%

31.2 Bekostiging nationale politie

       
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

       
 

Nationale Politie

4.882.090

4.958.203

11.961

4.970.164

 

Politieacademie

121.303

121.453

164

121.617

 

Bijdragen aan medeoverheden

       
 

BES brandweer- en politiekorps

17.573

16.480

3.270

19.750

           

31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie

       
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

       
 

Internationale samenwerkingsoperaties

20.962

20.962

3.157

24.119

 

C2000 / GMS

93.181

104.173

– 1.018

103.155

 

overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT

790

790

1

791

 

Bijdragen aan medeoverheden

       
 

Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg

0

1.249

– 100

1.149

 

Subsidies

       
 

Stichting NL Confidential

750

750

478

1.228

 

Opdrachten

       
 

Providers

14.262

11.000

0

11.000

 

overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT

0

4.887

– 478

4.409

 

Bijdragen aan Sociale fondsen

       
 

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

4.500

4.500

0

4.500

           

Ontvangsten

500

500

1.000

1.500

Toelichting op beleidsartikel 31

Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging nationale politie

Nationale Politie

De mutatie in het budget voor de Nationale Politie wordt met name verklaard door:

 • De additionele uitgaven voor de Nationale politie welke samenhangen met de ramp van vlucht MH17 in 2014 (€ 5,6 mln.)

 • Bij het ketenprogramma Afpakken staat het meer, slimmer en effectiever afpakken van crimineel vermogen centraal. Om het onderdeel strafrechtelijk afpakken te versterken is er circa € 7,8 mln. overgeheveld van het Openbaar Ministerie (artikel 33) naar de Politie.

 • De verdeling van toegekende loonbijstelling tranche 2014. Zie ook de tabel belangrijkste uitgaven.

 • Het BES brandweer- en politiekorps vanwege de gestegen kosten bij onder andere het Politiekorps op de BES-eilanden. Bij het Brandweerkorps heeft de kostenstijging betrekking op het wegwerken van achterstanden in opleidingen. Voor wat betreft het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) hebben de meerkosten onder andere betrekking op huisvesting, voortzetting inzet Koninklijke Marechaussee en opleidingen.

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
   

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

1.509.230

1.489.040

2.113

1.491.153

           

32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad

       
 

Personeel

20.870

20.870

40

20.910

 

waarvan eigen personeel

20.117

20.117

39

20.156

 

waarvan externe inhuur

0

0

0

0

 

waarvan overig personeel

753

753

1

754

 

Materieel

4.255

4.255

0

4.255

 

waarvan ICT

502

502

0

502

 

waarvan SSO's

0

0

0

0

 

waarvan overig materieel

3.753

3.753

0

3.753

           

Programma-uitgaven

1.484.105

1.463.915

2.073

1.465.988

Waarvan juridisch verplicht

     

99,40%

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

       
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

       
 

Raad voor Rechtsbijstand

50.813

50.813

227

51.040

 

Bureau Financieel Toezicht

2.398

6.398

10

6.408

 

Subsidies

       
 

Stichting geschillencommissies voor Consumentenzaken

1.216

1.323

5

1.328

 

Overig toegang rechtsbestel

178

178

151

329

 

Opdrachten

       
 

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

15.414

15.414

65

15.479

 

Toevoegingen rechtsbijstand

383.507

382.034

960

382.994

 

Overig toegang rechtsbestel

1.608

3.991

– 2.643

1.348

           

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

       
           
 

Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak

1.011.452

985.804

1.046

986.850

           
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

       
 

College Bescherming Persoonsgegevens

8.185

8.185

16

8.201

 

College voor de Rechten van de Mens

6.066

6.166

12

6.178

 

Centraal Administratie Kantoor

0

0

2.212

2.212

 

Overig optimale randvoorwaarden rechtsbestel

685

1.026

1

1.027

 

Bijdragen aan medeoverheden

       
 

Bijdragen rechtspleging

86

86

0

86

 

Subsidies

       
 

Subsidies rechtspleging

897

897

4

901

 

Subsidies wetgeving

1.433

1.433

6

1.439

 

Opdrachten

       
 

Opdrachten en onderzoeken rechtspleging

167

167

1

168

           

Ontvangsten

313.839

250.310

– 19.000

231.310

 

waarvan griffie

306.226

245.826

– 19.000

226.826

Toelichting op beleidsartikel 32

Mutaties uitgaven

Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Betreft de implementatiekosten voor circa € 2,5 mln. voor de Regeerakkoord-maatregel bijdrageregelingen. In 2015 wordt de implementatie van twee maatregelen uit het Regeerakkoord voorzien, waarmee een eigen bijdrage wordt geïntroduceerd voor de kosten van het strafproces en slachtofferzorg en een bijdrage voor de kosten van verblijf in een justitiële inrichting. VenJ heeft het CAK (een ZBO onder het Ministerie van VWS) aangewezen als uitvoerder van de regelingen.

Mutaties ontvangsten

Griffierechten

Als gevolg van een vertraging van de invoering van het wetsvoorstel aanpassing griffierechten wordt een tegenvaller van € 19 mln. in 2014 verwacht. Het besparingsverlies wordt binnen de begroting van VenJ van dekking voorzien. Zie ook tabel belangrijkste ontvangsten.

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
   

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

742.753

702.576

15.821

718.397

           

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

       
 

Personeel

354.299

361.103

8.933

370.036

 

waarvan eigen personeel

322.652

329.456

7.085

336.541

 

waarvan externe inhuur

31.647

31.647

1.848

33.495

 

waarvan overig personeel

0

0

0

0

 

Materieel

109.991

113.112

– 42

113.070

 

waarvan ICT

39.127

41.803

321

42.124

 

waarvan SSO's

28.704

28.704

61

28.765

 

waarvan overig materieel

42.160

42.605

– 424

42.181

           

Programma-uitgaven

278.463

228.361

6.930

235.291

Waarvan juridisch verplicht

     

93,75%

33.2 Bestuur, informatie en technologie

       
 

Bijdragen aan medeoverheden

       
 

RIEC's/LIEC

7.759

6.659

13

6.672

 

Uitstapprogramma's prostituees

0

0

731

731

 

Overig bestuur, informatie en technologie

1.524

1.524

178

1.702

 

Subsidies

       
 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

2.200

0

0

0

 

Keurmerk Veilig Ondernemen

1.492

1.492

6

1.498

 

Uitstapprogramma's prostituees

0

3.000

– 2.231

769

 

Opdrachten

       
 

Overig bestuur, informatie en technologie

1.462

1.982

– 1.020

962

           

33.3 Opsporing en vervolging

       
 

Bijdragen aan agentschappen

       
 

Nederlands Forensisch Instituut

66.501

66.512

1.678

68.190

 

Domeinen Roerende Zaken

12.754

12.754

18

12.772

 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

       
 

College gerechtelijk deskundigen

1.723

1.723

3

1.726

 

Nationale Politie

43.773

0

0

0

 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties, mede-overheden

       
 

PV-vergoedingen Bestuurlijke strafbeschikking

13.411

13.333

– 470

12.863

 

Staatkundige hervorming Nederlandse Antillen

3.909

3.909

311

4.220

 

FIU-Nederland

4.044

4.044

7

4.051

 

Overig opsporing en vervolging

2.525

2.375

3.280

5.655

 

Subsidies

       
 

Overig opsporing en vervolging

2.701

2.106

2.457

4.563

 

Opdrachten

       
 

Schadeloosstellingen

24.988

24.988

5.000

29.988

 

Keten Informatie Management

5.506

4.323

– 3.165

1.158

 

Onrechtmatige Detentie

6.179

6.179

5.000

11.179

 

Herontwerp Strafrechtketen

3.500

579

203

782

 

Gerechtskosten OM

25.633

29.633

293

29.926

 

Innovatieagenda

2.599

2.513

– 2.474

39

 

Verkeershandhaving OM

32.800

28.709

1.764

30.473

 

Afpakken

10.800

9.900

– 7.785

2.115

 

Overig opsporing en vervolging

680

124

3.133

3.257

           

Ontvangsten

1.036.798

1.110.915

– 64.000

1.046.915

 

waarvan Boeten en Transacties

956.738

1.029.038

– 70.000

959.038

 

waarvan Afpakken

70.060

70.060

0

70.060

Toelichting op beleidsartikel 33

Mutaties uitgaven

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM)

Het budgettaire kader (uitgaven en ontvangsten) voor het OM wordt verhoogd met € 6 mln. ten behoeve van het «Kwaliteitsplan Politie & OM». Het streven is om een krachtig(er) programma(organisatie) op te zetten dat een duurzame verbetering in de kwaliteit (in brede zin) van de afhandeling van misdrijven tot doel heeft.

33.3 Opsporing en vervolging

De mutatie in het budget Opsporing en vervolging word met name verklaard door:

 • Opdrachten Schadeloosstelling:

  • Het budget wordt met € 10 mln. verhoogd omdat het Rijk een schikking van € 10 mln. heeft getroffen met de Stichting NORMA (Naburige Rechtenorganisatie voor Musici en Auteurs) naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak over thuiskopievergoedingen.

  • Daarnaast heeft een herschikking plaatsgevonden van € 5 mln. tussen de onderdelen schadeloosstelling en onrechtmatige detentie. Bij de tot standkoming van de begroting is dit niet juist geraamd en wordt het met deze mutatie gecorrigeerd.

 • Bij het ketenprogramma Afpakken staat het meer, slimmer en effectiever afpakken van crimineel vermogen centraal. Om het onderdeel strafrechtelijk afpakken te versterken is er circa € 7,8 mln. overgeheveld van het Openbaar Ministerie naar de Politie (artikel 31).

Mutaties ontvangsten

Boeten en transacties

Het dreigende tekort op de ontvangsten uit Boetes en Transacties in 2014 wordt gedekt door middel van een generale kasschuif van € 70 mln. verdeeld over de jaren 2018 en 2019.

34 Sanctietoepassing

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
   

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

2.271.998

2.492.057

101.444

2.593.501

           

Programma-uitgaven

2.271.998

2.492.057

101.444

2.593.501

Waarvan juridisch verplicht

     

98,60%

34.2 Preventieve maatregelen

       
 

Bijdragen aan agentschappen

       
 

Dienst Justis

15.871

15.704

117

15.821

 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

       
 

Overig preventieve maatregelen

0

0

919

919

 

Subsidies

       
 

Preventie bedrijfsleven

6.527

6.700

158

6.858

 

Integriteit

1.240

1.150

– 105

1.045

 

Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid

1.995

5.253

3

5.256

 

Overig preventieve maatregelen

4.579

2.678

3.265

5.943

 

Opdrachten

       
 

Kansspelbeleid

1.085

1.085

0

1.085

 

Overig preventieve maatregelen

940

4.432

– 1.975

2.457

 

Garanties

       
 

Faillissementscuratoren

700

700

344

1.044

           

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring

       
 

Bijdragen aan agentschappen

       
 

DJI-gevangeniswezen-regulier

1.097.268

1.273.439

– 45.929

1.227.510

 

DJI-Forensische zorg

715.590

740.701

50.432

791.133

 

DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

104.594

110.652

25.263

135.915

 

CJIB

21.695

26.395

76.046

102.441

 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

       
 

Reclassering Nederland

129.123

136.929

3.655

140.584

 

Leger des Heils

21.646

20.874

241

21.115

 

Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland (SVG)

64.579

66.803

– 1.199

65.604

 

Centraal Administratie Kantoor

0

0

2.213

2.213

 

Bijdragen aan medeoverheden

       
 

Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

0

0

3.068

3.068

 

Subsidies

       
 

Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

0

0

1.050

1.050

 

Opdrachten

       
 

Forensische zorg

5.866

1.298

– 1.140

158

 

Vrijwilligerswerk gedetineerden

0

1.500

1.700

3.200

 

Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

28.150

19.818

– 16.235

3.583

           

34.4 Slachtofferzorg

       
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

       
 

Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

5.311

5.311

642

5.953

 

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

23.196

26.552

1.521

28.073

 

Bijdragen aan medeoverheden

       
 

Overig Slachtofferzorg

0

0

217

217

 

Subsidies

       
 

Stichting Slachtoffer in Beeld en onderzoeken (SiB)

599

1.249

401

1.650

 

Overig Slachtofferzorg

0

0

126

126

 

Opdrachten

       
 

Slachtofferzorg

5.700

7.090

– 5.846

1.244

 

Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

15.744

15.744

2.492

18.236

           

Ontvangsten

0

21.141

65.685

86.826

Toelichting op beleidsartikel 34

Mutaties uitgaven

Algemeen artikel 34 en 35

Binnen de artikelen Sanctietoepassing en Jeugd worden diverse tegenvallers verwacht van in totaal € 26,6 mln. Deze tegenvallers doen zich voor op de beleidsterreinen Sanctie en preventie, Justitieel Jeugdbeleid, het CJIB en de DJI. Daarnaast worden binnen de artikelen Sanctietoepassing en Jeugd ook een aantal meevallers verwacht van in totaal € 19,5 mln.

De optredende uitgavenmeevallers worden (naast ontvangstenmeevallers van € 7 mln.) ingezet om de tekorten binnen Sanctietoepassing en Jeugd te dekken. Onderdeel van de tegenvaller van € 26,6 mln. is een tekort bij DJI (€ 11,8 mln.) veroorzaakt door tegenvallers op het gebied van GHB-cellen, arrondissementale vervoerstromen en ICT.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

De mutaties in dit budget wordt met name verklaard door:

 • De herschikking binnen DJI-gevangeniswezen regulier, forensische zorg en vreemdelingenbewaring en uitzetcentra.

  Als gevolg van capaciteitsgerelateerde maatregelen, aanpassingen in kostprijzen en andere maatregelen vindt een herschikking plaats binnen het budget van DJI zodat de financiële kaders aansluiten bij de beschikbare capaciteit.

 • De Administratiekostenvergoedingen Centraal Justitieel Incassobureau. Bij het jaarverslag 2013 is de administratiekostenvergoeding geboekt via de VenJ-begroting. Deze wijze van budgettaire verwerking wordt nu ook gehanteerd voor 2014 en verder. Het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader zijn hiervoor meerjarig verhoogd met € 70,2 mln. Het betreft de ontvangen vergoeding voor administratiekosten bij boeten en transacties. Deze ontvangsten zijn door het departement beschikbaar gesteld aan het Centraal Justitieel Incassobureau ter dekking van de gemaakte kosten bij WAHV-zaken, boetevonissen en OM-afdoeningen.

 • Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring: op dit artikelonderdeel doen zich alleen kleinere mutaties (< € 5 mln.) voor zoals o.a.:

  • De overheveling van middelen uit het programma uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen (USB) naar het CJIB;

  • Een meevaller op het onderdeel «overige sancties» die wordt ingezet om de tekorten binnen Jeugd en Sanctietoepassing te dekken (zie ook de algemene toelichting);

  • Bijdrage aan DJI voor de zogenaamde terugkeeractiviteiten (TRA) van justitiabelen in de maatschappij.

Mutaties ontvangsten

Bij het jaarverslag 2013 is de administratiekostenvergoeding geboekt via de VenJ-begroting. Deze wijze van budgettaire verwerking wordt nu ook gehanteerd voor 2014 en verder. Het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader zijn hiervoor meerjarig verhoogd met € 70,2 mln. Het betreft de ontvangen vergoeding voor administratiekosten bij boeten en transacties. Deze ontvangsten zijn door het departement beschikbaar gesteld aan het Centraal Justitieel Incassobureau ter dekking van de gemaakte kosten bij WAHV-zaken, boetevonissen en OM-afdoeningen.

35 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
   

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

738.464

730.430

– 3.916

726.514

           

35.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

       
 

Personeel

126.554

136.662

2.955

139.617

 

waarvan eigen personeel

112.563

129.777

1.258

131.035

 

waarvan externe inhuur

12.400

5.604

1.900

7.504

 

waarvan overig personeel

1.591

1.281

– 203

1.078

 

Materieel

33.562

36.778

– 4.030

32.748

 

waarvan ICT

5.903

6.405

– 1.130

5.275

 

waarvan SSO's

17.296

16.012

400

16.412

 

waarvan overig materieel

10.363

14.361

– 3.300

11.061

           

Programma-uitgaven

578.348

556.990

– 2.841

554.149

Waarvan juridisch verplicht

     

97,93%

35.2 Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV's

       
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

       
 

Landelijk Bureau inning Onderhoudsbijdrage (LBIO)

3.511

4.506

1.245

5.751

 

NIDOS – opvang

25.096

0

0

0

 

Bijdragen aan medeoverheden

       
 

Bureaus jeugdzorg – jeugdbescherming

278.194

280.732

4.184

284.916

 

BES Voogdijraad

1.225

1.213

– 47

1.166

 

Subsidies

       
 

Jeugdbescherming

2.872

6.051

– 2.494

3.557

 

Overig Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV's

0

0

1.713

1.713

 

Opdrachten

       
 

Jeugdbescherming – Regeling tegemoetkoming adoptiekosten

490

500

0

500

 

Stelsel Jeugdzorg

0

2.100

300

2.400

 

Bestrijding huiselijke geweld en kindermisbruik

449

42

510

552

           

35.3 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd

       
 

Bijdragen aan agentschappen

       
 

DJI – jeugd

163.877

169.226

462

169.688

 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

       
 

HALT

12.567

12.482

– 152

12.330

 

Bijdragen aan medeoverheden

       
 

Bureaus jeugdzorg – jeugdreclassering

69.299

66.206

– 2.464

63.742

 

Opdrachten

       
 

Risicojeugd & jeugdgroepen

5.305

2.879

– 27

2.852

 

Projecten jeugd straf

15.463

11.053

– 9.771

1.282

 

Taakstraffen/erkende gedragsinterventies

0

0

3.700

3.700

           

Ontvangsten

1.487

4.678

11.020

15.698

Toelichting op beleidsartikel 35

Mutaties uitgaven

35.2 Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV's

Op dit artikelonderdeel doen zich alleen kleinere mutaties (< € 5 mln.) voor zoals o.a.:

 • Bijdrage aan het SGM voor de uitvoering van de regeling Samson (betreft de financiële vergoeding die de overheid en jeugdzorg aanbieden aan slachtoffers of hun nabestaanden);

 • Mee- en tegenvallers binnen de artikelen 34 Sanctietoepassing 35 Jeugd (zie ook de algemene toelichting);

 • Een subsidiebijdrage van VWS voor de stichtingen De Bocht en Fier Fryslan.

35.3 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd

De mutatie op dit artikel onderdeel wordt o.a. veroorzaakt door:

 • Een budgetoverheveling van € 7,8 mln. vanuit OCW naar VenJ. Het betreft onderwijsmiddelen die in 2013 zijn overgeheveld naar de OCW-begroting voor onderwijsactiviteiten binnen de beslotenheid van Justitiële Jeugdinrichtingen. Door een neerwaartse bijstelling van de benodigde capaciteit van de JJI’s vallen deze middelen deels vrij.

 • Diverse mee- en tegenvallers binnen de artikelen Sanctietoepassing en Jeugd (zie ook de algemene toelichting).

Mutaties ontvangsten

Het budget op dit artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van met name de volgende mutaties:

 • De ontvangstenmeevaller € 7mln. op dit artikel die wordt ingezet om de tekorten binnen Jeugd en Sanctietoepassing te dekken (zie ook de algemene toelichting);

 • Op dit artikel doen zich verder alleen kleinere mutaties (< € 5 mln.) voor zoals o.a.:

  • een meevaller bij de Raad van de Kinderbescherming die voor het merendeel bestaat uit extra ontvangsten in het kader van IF-contracten/ detacheringen van eigen personeel bij andere onderdelen van VenJ.

  • een meevaller bij de Landelijke Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) die wordt veroorzaakt door de definitieve vaststelling subsidie 2013.

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
   

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

253.413

253.813

– 732

253.081

           

Programma-uitgaven

253.413

253.813

– 732

253.081

Waarvan juridisch verplicht

     

96,78%

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

       
 

Bijdragen aan agentschappen

       
 

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

320

320

0

320

 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

       
 

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

30.236

30.772

32

30.804

 

Bijdragen aan medeoverheden

       
 

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)

176.770

176.770

125

176.895

 

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

2.999

5.633

6

5.639

 

Subsidies

       
 

Nederlands Rode Kruis

1.685

1.685

8

1.693

 

Nationaal Veiligheids Instituut

1.305

1.305

0

1.305

 

Onderwijs Veiligheidsregio's

1.930

0

0

0

 

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

4.950

1.394

0

1.394

 

Opdrachten

       
 

Project NL-Alert

2.900

6.181

– 250

5.931

 

Opdrachten NCSC

8.343

3.634

– 500

3.134

 

Overig terrorismebestrijding

2.257

4.657

– 1.042

3.615

 

Overig Nationale Veiligheid

8.578

10.322

877

11.199

           

36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid

       
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

       
 

Onderzoeksraad voor Veiligheid

11.140

11.140

12

11.152

           

Ontvangsten

0

0

0

0

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

37 Vreemdelingen

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
   

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

681.201

791.176

360.445

1.151.621

           

Programma-uitgaven

681.201

791.176

360.445

1.151.622

Waarvan juridisch verplicht

     

99,16%

37.2

Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

       
 

Bijdragen aan agentschappen

       
 

Immigratie- en Naturalisatiedienst

290.598

299.487

24.055

323.542

 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

       
 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

322.413

407.302

336.272

743.574

 

Nidos-opvang

0

25.397

393

25.790

 

Subsidies

       
 

Vluchtelingenwerk Nederland (VWN)

5.743

5.743

1.025

6.768

 

Overig toegang, toelating en opvang vreemdelingen

662

662

– 30

632

 

Opdrachten

       
 

Biometrie

7.310

7.310

– 327

6.983

 

Vernieuwing Grensmanagement

3.017

1.217

1

1.218

 

keteninformatisering

19.415

11.415

12

11.427

 

Versterking vreemdelingenketen

3.970

4.570

– 1.567

3.003

           

37.3

Terugkeer

       
 

Bijdragen aan agentschappen

       
 

DJI (DVenO)

8.399

8.399

0

8.399

 

Subsidies

       
 

REAN-regeling ea

6.599

6.599

1.025

7.624

 

Opdrachten

       
 

Vreemdelingen vertrek

13.075

13.075

– 414

12.661

           

Ontvangsten

0

10.800

– 10.800

0

Toelichting op beleidsartikel 37

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

De mutaties in dit budget worden met name verklaard door:

 • Bijdrage agentschappen IND: door de sterk verhoogde asielinstroom in 2014 moet de IND meer productie maken wat leidt tot meerkosten. De IND wordt hiervoor pxq gefinancierd door VenJ. Deze extra financiering bedraagt € 22,1 mln. Zie ook tabel belangrijkste mutaties.

 • Bijdrage COA: verhoging instroom asiel eerstejaarsopvang. De instroom van asielzoekers uit ontwikkelingslanden loopt in 2014 op. Om aan de kosten die gepaard gaan met de hoge toestroom tegemoet te komen heeft het kabinet in 2014 € 375 mln. extra beschikbaar gesteld voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers in 2014 en 2015. Dit bedrag is bij miljoenennota 2015 aan het budget in de begroting 2014 van VenJ toegevoegd.

 • Terugdraaien inzet asielreserve: bij voorjaarsnota is € 10,8 mln. vanuit de asielreserve ingezet om de extra kosten bij de IND te dekken die zijn veroorzaakt door stijging van de asielinstroom. Bij de augustusbrief besluitvorming is € 375 mln. door het kabinet beschikbaar gesteld om deze kosten op te vangen. De inzet vanuit de asielreserve is hierdoor niet meer noodzakelijk.

Mutaties ontvangsten

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Terugdraaien inzet asielreserve: bij voorjaarsnota is het budgettaire kader (uitgaven en ontvangsten) verhoogd met € 10,8 mln. vanuit de asielreserve en ingezet om de extra kosten bij de IND te dekken die zijn veroorzaakt door stijging van de asielinstroom. Bij de augustusbrief besluitvorming is € 375 mln. door het kabinet beschikbaar gesteld om deze kosten op te vangen. De inzet vanuit de asielreserve is hierdoor niet meer noodzakelijk.

Licence