Base description which applies to whole site

2.1 OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2014 (Najaarsnota) x € 1.000
 

Beleidsartikel

Uitgaven

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   
     

1. Schikking NORMA

33

10.000

2. Administratiekostenvergoedingen Centraal Justitieel Incassobureau

34

70.244

3. Verhoging instroom asiel eerstejaarsopvang

37

375.000

4. Bijdrage agentschap IND

37

22.100

5. Terugdraaien inzet asielreserve

37

– 10.800

6. Desaldering JustID

91

12.000

7. Loonbijstelling

alle artikelen

20.588

Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties

1. Schikking NORMA

Het Rijk heeft een schikking van € 10 mln. getroffen met de Stichting NORMA (Naburige Rechtenorganisatie voor Musici en Auteurs) naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak over thuiskopievergoedingen.

2. Administratiekostenvergoedingen Centraal Justitieel Incassobureau

Bij het jaarverslag 2013 is de administratiekostenvergoeding geboekt via de VenJ-begroting. Deze wijze van budgettaire verwerking wordt nu ook gehanteerd voor 2014 en verder. Het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader zijn hiervoor meerjarig verhoogd met € 70,2 mln. Het betreft de ontvangen vergoeding voor administratiekosten bij boeten en transacties. Deze ontvangsten zijn door het departement beschikbaar gesteld aan het Centraal Justitieel Incassobureau ter dekking van de gemaakte kosten bij WAHV-zaken, boetevonissen en OM-afdoeningen.

3. Verhoging instroom asiel eerstejaarsopvang

De instroom van asielzoekers uit ontwikkelingslanden loopt in 2014 op. Om aan de kosten die gepaard gaan met de hoge toestroom tegemoet te komen heeft het kabinet in 2014 € 375 mln. extra beschikbaar gesteld voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers. Dit bedrag is bij miljoenennota 2015 aan het budget in de begroting 2014 van VenJ toegevoegd.

4. Bijdrage agentschap Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Door de sterk verhoogde asielinstroom in 2014 moet de IND meer productie maken wat leidt tot meerkosten. De IND wordt hiervoor pxq gefinancierd door VenJ. Deze extra financiering bedraagt € 22,1 mln.

5. Terugdraaien inzet asielreserve

Bij voorjaarsnota is vanuit de asielreserve € 10,8 mln. ingezet om de extra kosten bij de IND te dekken die zijn veroorzaakt door stijging van de asielinstroom. Bij de augustusbrief besluitvorming is € 375 mln. door het kabinet beschikbaar gesteld om deze kosten op te vangen. De inzet vanuit de asielreserve is hierdoor niet meer noodzakelijk.

6. Desaldering Justitiële Informatiedienst (JustID)

JustID voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten worden door middel van een desaldering toegevoegd aan het budgettaire kader. Hierbij wordt het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader verhoogd.

7. Loonbijstelling

De tranche 2014 loonbijstelling voor de sociale lastenontwikkeling is bij miljoenennota 2015 aan de begroting 2014 van VenJ toegevoegd en wordt bij de tweede suppletoire begroting verdeeld over de desbetreffende artikelen.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2014 (Najaarsnota) x € 1.000
 

Beleidsartikel

Ontvangsten

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   
     

1. Vertraging verhoging griffierechten

32

– 19.000

2. Kasschuif Boeten en transacties

33

– 70.000

3. Administratiekostenvergoedingen Centraal Justitieel Incassobureau

34

70.244

4. Terugdraaien inzet asielreserve

37

– 10.800

5. Desaldering JustID

91

12.000

Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties

1. Vertraging verhoging griffierechten

Als gevolg van een vertraging van de invoering van het wetsvoorstel aanpassing griffierechten wordt een tegenvaller van € 19 mln. in 2014 verwacht. Het besparingsverlies wordt binnen de begroting van VenJ van dekking voorzien.

2. Boeten en transacties

De dreigende tekorten bij de ontvangsten uit Boeten en Transacties worden in 2014 gedekt door middel van een generale kasschuif over de jaren 2018 en 2019.

3. Administratiekostenvergoedingen Centraal Justitieel Incassobureau

Bij het jaarverslag 2013 is de administratiekostenvergoeding geboekt via de VenJ-begroting. Deze wijze van budgettaire verwerking wordt nu ook gehanteerd voor 2014 en verder. Het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader zijn hiervoor meerjarig verhoogd met € 70,2 mln. Het betreft de ontvangen vergoeding voor administratiekosten bij boeten en transacties. Deze ontvangsten zijn door het departement beschikbaar gesteld aan het Centraal Justitieel Incassobureau ter dekking van de gemaakte kosten bij WAHV-zaken, boetevonissen en OM-afdoeningen.

4. Terugdraaien inzet asielreserve

Bij voorjaarsnota is het budgettaire kader (uitgaven en ontvangsten) verhoogd met € 10,8 mln. vanuit de asielreserve en ingezet om de extra kosten bij de IND te dekken die zijn veroorzaakt door stijging van de asielinstroom. Bij de augustusbrief besluitvorming is

€ 375 mln. door het kabinet beschikbaar gesteld om deze kosten op te vangen. De inzet vanuit de asielreserve is hierdoor niet meer noodzakelijk.

5. Desaldering JustID (Justitiële Informatiedienst)

JustID voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten worden door middel van een desaldering toegevoegd aan het budgettaire kader. Hierbij wordt het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader verhoogd.

Licence