Base description which applies to whole site

2.3 NIET-BELEIDSARTIKELEN

91 APPARAATSUITGAVEN KERNDEPARTEMENT

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
   

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

410.369

437.637

10.485

448.122

           

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

       
 

Personeel

231.049

252.855

11.594

264.449

 

waarvan eigen personeel

192.404

210.277

4.923

215.200

 

waarvan externe inhuur

31.117

39.618

6.676

46.294

 

waarvan overig personeel

7.528

2.960

– 5

2.955

 

Materieel

179.320

195.339

– 1.109

194.230

 

waarvan ICT

19.260

13.868

2.489

16.357

 

waarvan SSO's

94.986

137.513

– 6.658

130.855

 

waarvan overig materieel

65.074

43.958

3.060

47.018

           

Ontvangsten

706

1.149

13.089

14.238

Toelichting op niet-beleidsartikel 91

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Waarvan externe inhuur

Op dit artikelonderdeel doen zich alleen kleinere mutaties (< € 5 mln.) voor zoals o.a.:

  • desaldering JustID (Justitiële Informatiedienst)

  • voornamelijk technische mutaties die noodzakelijk zijn om de begrotingsindeling in lijn te brengen met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.

Waarvan SSO’s

Op het onderdeel Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) doet zich een meevaller voor van € 6 mln. Het project Nieuwbouw (Eurojust) is gegund, maar de bouw is vertraagd waardoor in 2014 minder wordt uitgegeven. Dit leidt tot overloop van de uitgaven van € 6 mln. naar 2015.

Mutaties ontvangsten

Justitiële Informatiedienst (JustID): JustID voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten worden door middel van een desaldering van € 12 mln. toegevoegd aan het budgettaire kader. Hierbij wordt het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader verhoogd.

92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Toelichting op niet-beleidsartikel 92

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
   

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

41.965

30.058

– 30.058

0

           

92.1

Nominaal en onvoorzien

41.965

30.058

– 30.058

0

 

Nominaal en onvoorzien

41.965

30.058

– 30.058

0

           

Ontvangsten

0

0

0

0

Mutaties uitgaven

92.1 Nominaal en onvoorzien

De mutatie in dit budget wordt met name verklaard door de verdeling van de loonbijstelling tranche 2014. De loonbijstelling wordt deels ingezet ter dekking van de budgettaire problematiek binnen VenJ.

93 GEHEIM

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
   

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

3.057

3.057

0

3.057

           

93.1 Geheim

       
 

Geheime uitgaven

3.057

3.057

0

3.057

           

Ontvangsten

0

0

0

0

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Licence