Base description which applies to whole site

2.3. DE NIET-BELEIDSARTIKELEN

2.3.1. Niet-beleidsartikel 9: Algemeen

Algemene doelstelling

In dit artikel worden de departementsbrede programma-uitgaven begroot. Het betreft onder meer subsidies en bijdragen, bijdragen aan de Navo en internationale samenwerking.

Budgettaire gevolgen

Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Verplichtingen en uitgaven

202.930

101.835

113.716

102.147

98.434

93.561

94.188

Programma uitgaven

             

Opdracht Milieu-uitgaven

5.133

           

Subsidies en bijdragen

21.904

21.922

21.752

21.727

21.227

21.227

21.207

Bijdrage NAVO en internationale samenwerking

43.950

38.398

44.918

45.652

45.649

40.943

40.943

Internationale samenwerking

2.979

           

Wetenschappelijk onderzoek

70.663

           

Overige uitgaven

33.736

41.515

47.046

34.768

31.558

31.391

32.038

Totaal programma uitgaven

178.365

101.835

113.716

102.147

98.434

93.561

94.188

Totaal ontvangsten

14.960

           

Toelichting op de instrumenten

Opdracht Milieu-uitgaven

De Milieu-uitgaven worden met ingang van 2013 geraamd onder Beleidsartikel 8: Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra onder «Huisvesting en Infrastructuur».

Subsidies en bijdragen

De subsidies en bijdragen worden verleend aan instellingen die voor Defensie een toegevoegde waarde hebben. Een overzicht van de subsidies is opgenomen in bijlage 4.5.

Bijdragen aan de Navo en Internationale samenwerking

De bijdragen aan de Navo hebben betrekking op Navo-exploitatieuitgaven, waaronder uitgaven voor AWACS-vliegtuigen. De bijdragen voor Navo-investeringprogramma’s worden geraamd onder beleidsartikel 6 Investeringen Krijgsmacht.

Internationale Militaire Samenwerking omvat in beginsel alle militaire samenwerkingsactiviteiten die Defensie in internationaal verband uitvoert. Het betreft onder meer militair-operationele samenwerking, defensiematerieelsamenwerking, militaire inlichtingensamenwerking, juridische samenwerking en steun bij de oprichting en versterking van veiligheidsstructuren in het kader van wapenbeheersing.

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek wordt met ingang van 2013 geraamd onder beleidsartikel 6 Investeringen Krijgsmacht.

Overige uitgaven

Deze defensiebrede uitgaven hebben onder meer betrekking op de voorlichtings- en communicatieactiviteiten, de schadevergoedingen via de landsadvocaat en uitgaven aan de Belastingdienst.

Bijdragen aan SSO’s

Om de apparaatsuitgaven binnen de baten-lastenagentschappen beter te laten aansluiten bij de uitgavenbegroting, worden rijksbreed de betalingen aan de baten-lastenagentschappen zichtbaar gemaakt in de uitgavenbegroting onder de noemer «waarvan bijdragen aan SSO’s». Het betreft hier de uitgaven voor het RVOB van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Nationaal Militair Museum; € 0,5 miljoen).

2.3.2. Niet-beleidsartikel 10: Centraal apparaat

Algemene doelstelling

De Bestuursstaf draagt zorg voor een beheerste uitvoering van het beleidsproces en de bedrijfsvoering van het ministerie van Defensie. De Bestuursstaf adviseert en ondersteunt de minister en zet besluiten over de richting, inrichting en inzet van Defensie om in helder, eenduidig en uitvoerbaar beleid. Daarnaast schept zij de voorwaarden voor een optimale taakuitvoering door de defensieonderdelen. Operaties in binnen- en buitenland worden gecoördineerd en aangestuurd vanuit de Defensiestaf, onderdeel van de Bestuursstaf.

Budgettaire gevolgen

Artikel 10 Centraal apparaat (bedragen x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Verplichtingen en uitgaven

1.761.039

1.627.371

1.698.315

1.603.521

1.546.784

1.536.465

1.545.999

Apparaatsuitgaven

             

Bestuursstaf

107.015

101.086

86.837

86.658

83.912

83.573

83.770

Militaire inlichtingen- en Veiligheidsdienst

70.670

60.916

64.294

63.302

62.267

61.551

61.388

Pensioenen en uitkeringen

1.380.124

1.244.165

1.224.978

1.237.674

1.238.123

1.241.123

1.242.223

Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden

202.876

221.204

322.206

215.887

162.482

150.218

158.618

Ziektekostenvoorziening

2.845

           

Totaal apparaatsuitgaven

1.763.530

1.627.371

1.698.315

1.603.521

1.546.784

1.536.465

1.545.999

Apparaat per uitgavencategorie

1.763.530

1.627.371

1.698.315

1.603.521

1.546.784

1.536.465

1.545.999

personele uitgaven

1.723.733

1.594.128

1.676.536

1.583.271

1.528.236

1.518.819

1.528.365

– waarvan eigen personeel

137.888

128.759

129.352

129.710

127.631

127.478

127.524

– waarvan externe inhuur

             

– waarvan pensioenen, wachtgelden en uitkeringen

1.585.845

1.465.369

1.547.184

1.453.561

1.400.605

1.391.341

1.400.841

materiele uitgaven

39.797

33.243

21.779

20.250

18.548

17.646

17.634

– waarvan bijdragen aan SSO's

   

170

200

600

200

200

– waarvan ICT

20.404

           

– waarvan overige exploitatie

19.393

33.243

21.609

20.050

17.948

17.446

17.434

Totaal ontvangsten

24.839

6.783

6.908

6.908

6.908

6.908

6.908

Toelichting op de instrumenten

Bestuursstaf

De Bestuursstaf draagt zorg voor een beheerste uitvoering van het beleidsproces en de bedrijfsvoering van het ministerie van Defensie. De uitgaven die daarmee gemoeid zijn betreffen vooral salarissen voor burger- en militair personeel, persoonsgebonden uitgaven, bovenformatieve inhuur en overig materieel.

Militaire inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Binnen de Bestuursstaf is de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) belast met de ondersteuning van Defensie op het gebied van inlichtingen en veiligheid.

De uitgaven die daarmee gemoeid zijn betreffen vooral salarissen voor burger- en militair personeel, persoonsgebonden uitgaven, informatievoorziening en overig materieel.

Pensioenen en uitkeringen

Deze uitgaven betreffen de betaling van ouderdomspensioen en overige uitkeringen aan voormalig defensiepersoneel.

Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden

Deze post betreft de verstrekking van uitkeringen krachtens het Sociaal Beleidskader en overige regelingen aan voormalig defensiepersoneel.

Personele uitgaven

De apparaatsuitgaven bevatten vooral personele uitgaven. Deze uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit salarissen, sociale lasten en uitgaven voor toelagen en reiskosten woon-werkverkeer. De uitgaven voor salarissen en sociale lasten worden besteed aan de volgende aantallen personeel (gemiddelde jaarsterktes):

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.764

1.678

1.624

1.544

1.525

1.525

1.525

Opmerking: De maatregelen uit de nota In het belang van Nederland worden in de komende periode concreet uitgewerkt.

De overige exploitatie is voor het grootste deel personeelsgebonden. Deze uitgaven bestaan voornamelijk uit opleidingen, werving, dienstreizen en kleding en uitrusting en overige materiële uitgaven.

Bijdragen aan SSO’s

Om de apparaatsuitgaven binnen de baten-lastenagentschappen beter te laten aansluiten bij de uitgavenbegroting, worden rijksbreed de betalingen aan de baten-lastenagentschappen zichtbaar gemaakt in de uitgavenbegroting, onder de noemer «waarvan bijdragen aan SSO’s». Het betreft hier de uitgaven voor Paresto (€ 0,17 miljoen voor 2014).

Voor een nadere toelichting op de personele uitgaven wordt verwezen naar de personeelsrapportage die periodiek aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Totaal apparaatsuitgaven en apparaatskosten Defensie

Bedragen x € 1.000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Verplichtingen

5.791.822

5.544.043

5.498.859

5.285.071

5.142.292

5.102.612

5.071.849

Kerndepartement

1.763.530

1.627.371

1.698.315

1.603.521

1.546.784

1.536.465

1.545.999

               

Uitvoeringsorganisaties

4.028.292

3.916.672

3.800.544

3.681.550

3.595.508

3.566.147

3.525.850

Inzet

0

0

0

0

0

0

0

Taakuitvoering Zeestrijdkrachten

611.966

552.523

563.104

552.435

541.992

539.389

536.288

Taakuitvoering Landstrijdkrachten

1.184.679

995.906

972.183

941.588

912.445

904.625

900.778

Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten

616.876

518.999

505.353

485.058

477.512

477.343

460.694

Taakuitvoering Koninklijke marechaussee

385.186

331.341

311.247

306.617

301.327

299.831

299.389

Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

336.434

517.763

476.380

436.535

428.103

421.619

420.514

Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra

893.151

1.000.140

972.277

959.317

934.130

923.340

908.187

Totaal apparaatsuitgaven

5.791.822

5.544.043

5.498.859

5.285.071

5.142.292

5.102.612

5.071.849

De bovenstaande tabel bevat alle apparaatsuitgaven van Defensie. Zie voor een verdere toelichting de relevante beleidsartikelen.

Taakstelling Rijksdienst

In het huidige regeerakkoord is vanaf 2016 een apparaatstaakstelling voor Defensie opgenomen die oploopt tot € 48 miljoen. Binnen Defensie is de taakstelling belegd bij de apparaatsbudgetten van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) en het Commando DienstenCentra (CDC):

Extracomptabele tabel invulling taakstelling

(Bedragen x € 1 miljoen)

2016

2017

2018

Structureel

Departementale taakstelling (totaal)

17

39

48

48

CDC (inclusief bijdrage SSO's DVD en Paresto)

10

23

29

29

DMO (inclusief bijdrage SSO DTO)

7

16

19

19

Bedrijfsvoering bij Defensie

Een goede bedrijfsvoering is essentieel voor het bereiken van de operationele doelstellingen van de krijgsmacht. Defensie wil de bedrijfsvoering vereenvoudigen, meer samenhang aanbrengen en samenwerken met andere partijen.

Het beheer vormt een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Defensie heeft voortgang geboekt bij de verbetering van het beheer en in de komende periode wordt gewerkt aan de structurele inbedding van deze verbeteringen in de bedrijfsvoering. Goed beheer moet vanzelfsprekend zijn en dient verankerd te zijn in de organisatie. Beheer is een zaak van de commandanten. Zij hebben zicht op de risico’s en de sturing op verbeteringen. Omdat beheer een integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering rapporteren de commandanten van de zeven defensieonderdelen vanaf 1 januari 2014 over de kwaliteit van het beheer conform defensiebrede indicatoren.

Begin 2013 heeft Defensie de verbeterplannen herijkt voor het beheer in samenhang met de reorganisatie, de invoering van SAP en de krijgsmacht op orde (Kamerstuk 32 733, nr. 116 van 14 februari 2013). Deze herijking heeft geleid tot een aangepast tijdschema waarbij ook een prioritering is afgesproken. Ten behoeve van de infasering van de planhorizon en LCC in de begroting 2015 wordt een plan van aanpak opgesteld.

Financieel beheer

Het FABK is in 2014 voor het eerst een volledig verantwoordingsjaar operationeel. Dit leidt tot de structurele inbedding van de kwaliteit van het financieel beheer.

Materieel beheer

Het jaar 2014 staat in het teken van verdere structurele inbedding van het materieelbeheer en de vervolmaking van de sturing in de lijn.

Personeelsbeheer

Nadat in 2013 de nadruk heeft gelegen op het controleren en schonen van de personeelsdossiers, wordt in 2014 de kwaliteit van de personeelsdossiers structureel ingebed in de P&O-processen.

Verklaringen van geen bezwaar

Voorzien is dat vanaf 2014 verklaringen van geen bezwaar (VGB) structureel binnen de geldende norm worden afgegeven.

Verantwoordingsinformatie

De activiteiten uit het meerjarig verbeterprogramma Operationele gereedheid zijn opgenomen in het programma Basisadministraties. Dit programma leidt tot verbetering van de stuur- en verantwoordingsinformatie in 2014.

2.3.3. Niet-beleidsartikel 11: Geheime uitgaven
Artikel 11 Geheime uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Verplichtingen en uitgaven

5.251

5.264

5.264

5.264

5.264

5.264

5.264

Geheime uitgaven

5.251

5.264

5.264

5.264

5.264

5.264

5.264

Totaal uitgaven en verplichtingen

5.251

5.264

5.264

5.264

5.264

5.264

5.264

2.3.4. Niet-beleidsartikel 12: Nominaal en onvoorzien
Artikel 12 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Verplichtingen en uitgaven

0

19.847

47.727

43.825

83.383

89.391

80.918

Loonbijstelling

             

Prijsbijstelling

             

Nader te verdelen

0

19.847

47.727

43.825

83.383

89.391

80.918

Onvoorzien

             

Totaal uitgaven

0

19.847

47.727

43.825

83.383

89.391

80.918

Toelichting

Op de post Nader te verdelen wordt loon- en prijsbijstelling ondergebracht. De prijsbijstelling tranche 2013 is niet uitgekeerd. Om de stijgende prijzen op te vangen, wordt binnen de defensiebegroting budget vrijgemaakt.

De standen bij de beleidsartikelen sluiten aan op de ramingen voor de nota In het belang van Nederland. In de Voorjaarsnota 2014 zal de loon- en prijsbijstelling van Nader te verdelen, op basis van nieuwe ramingen, worden verdeeld over de beleidsartikelen.

Vanuit het Budget Internationale Veiligheid zullen bij eerste of tweede suppletoire begroting of slotwet middelen worden overgeheveld naar de begroting van Defensie voor de uitvoering van overeengekomen activiteiten van Defensie voor het Budget Internationale Veiligheid. Op basis van de huidige inzichten wordt dit bedrag op € 59,5 miljoen geraamd.

Licence