Base description which applies to whole site

3.1. Defensie Telematica Organisatie

Algemeen

De Defensie Telematica Organisatie (DTO) maakt als agentschap deel uit van het Joint IV-commando van de DMO. DTO levert geïntegreerde hoogwaardige IV-diensten aan Defensie en ketenpartners binnen de Rijksoverheid op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Tevens steunt DTO de operationele informatievoorziening van het CZSK, het CLAS, het CLSK en de KMar bij internationale en nationale inzet.

Begroting van baten en lasten

(Bedragen x € 1.000)

realisatie 2012

begroting 2013

ramingen 2014

2015

2016

2017

2018

Baten

             

Omzet moederdepartement

335.401

273.008

269.000

237.000

230.000

229.000

229.000

Omzet overige departementen

43.083

38.000

32.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Omzet derden

121

145

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Rentebaten

66

           

Vrijval voorzieningen

             

Bijzondere baten

             

Totaal baten

378.671

311.153

303.000

269.000

262.000

261.000

261.000

Lasten

             

Apparaatskosten

             

– personele kosten

164.446

165.000

165.000

145.000

139.000

138.000

138.000

– waarvan eigen personeel

135.011

130.000

130.000

120.000

114.000

113.000

113.000

– waarvan externe inhuur

29.435

35.000

35.000

25.000

25.000

25.000

25.000

– materiële kosten

145.552

108.353

107.000

92.000

90.000

90.000

90.000

– waarvan apparaat ICT

 

9.000

9.000

8.000

8.000

8.000

8.000

– waarvan bijdrage aan SSO's

   

2.888

2.976

3.050

3.108

3.141

Rentelasten

1.327

2.800

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Afschrijvingskosten

27.708

35.000

28.000

29.000

30.000

30.000

30.000

– materieel

24.879

32.398

25.000

26.000

27.000

27.000

27.000

– waarvan apparaat ICT

18.876

24.000

18.000

19.000

19.000

20.000

20.000

– immaterieel

2.829

2.602

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Overige kosten

             

– dotaties voorzieningen

             

– bijzondere lasten

118

           

Totaal lasten

339.151

311.153

303.000

269.000

262.000

261.000

261.000

Saldo van baten en lasten

39.520

           

Toelichting op de begroting baten en lasten

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet van het moederdepartement loopt vanaf 2012 terug. Door de verlaging van het aantal defensiemedewerkers – en daarmee verlaging van het aantal werkplekken – daalt de omzet. Tevens worden door het moederdepartement diverse doelmatigheidsmaatregelen geïnitieerd, zoals normering van het aantal werkplekken en het strikter op noodzaak beoordelen van ICT aanvragen, hetgeen leidt tot vraagdemping.

Omzet overige departementen

De omzet van de overige departementen betreft de IV-ondersteuning van ketenpartners van Defensie. Dit zijn onder andere de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie, Buitenlandse Zaken en Algemene Zaken. Ook hier wordt een kleine daling van de omzet voorzien.

Lasten

Apparaatskosten

Door de verlaging van het aantal werkplekken bij het moederdepartement worden de kosten, zowel voor personeel als materieel, significant lager. Tevens wordt de eigen organisatie steeds doelmatiger. Dit leidt eveneens tot een reductie van de kosten.

Bijdragen aan SSO’s

Om de apparaatsuitgaven binnen de baten-lastenagentschappen beter te laten aansluiten bij de uitgavenbegroting, worden rijksbreed de betalingen aan de baten-lastenagentschappen zichtbaar gemaakt in de uitgavenbegroting onder de noemer «waarvan bijdragen aan SSO’s». Het betreft hier de uitgaven aan de SSO’s van het ministerie van Binnenlandse Zaken, te weten Logius (€ 0,6 miljoen voor 2014), de werkmaatschappij Strategisch Beheer Organisatie Overheidstelefonie (€ 0,3 miljoen voor 2014) en het Shared Service Centrum-ICT (€ 1,9 miljoen voor 2014).

Kasstroomoverzicht

(Bedragen x € 1.000)

realisatie 2012

begroting 2013

ramingen 2014

2015

2016

2017

2018

1. Rekening Courant RHB 1 januari incl. deposito

69.761

61.017

33.223

40.523

38.223

31.223

25.223

               

2. Operationele kasstromen

59.069

40.000

30.000

25.000

25.000

25.000

25.000

               

–/– Totale investeringen

– 22.445

– 25.000

– 25.000

– 25.000

– 25.000

– 25.000

– 25.000

+/+ Totale boekwaarde desinvesteringen

428

1.200

         

3. Totaal investeringskasstroom

– 22.017

– 23.800

– 25.000

– 25.000

– 25.000

– 25.000

– 25.000

               

–/– Eenmalige uitkeringen aan moederdepartement

– 21.124

– 39.965

         

+/+ Eenmalige stortingen door moederdepartement

         

–/– Aflossingen op leningen

– 36.832

– 24.029

– 7.700

– 7.300

– 7.000

– 6.000

– 6.000

+/+ Beroep op leenfaciliteit

12.160

20.000

10.000

5.000

     

4. Totaal financieringskasstroom

– 45.796

– 43.994

2.300

– 2.300

– 7.000

– 6.000

– 6.000

               

5. Rekening Courant RHB 31 december incl. deposito

61.017

33.223

40.523

38.223

31.223

25.223

19.223

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

Deze kasstroom wordt voornamelijk bepaald door het jaarlijkse bedrijfsresultaat en de mutaties in de balans van DTO.

Investeringskasstroom

In 2014 en de jaren daarna wordt de omvang van de investeringen geraamd op € 25 miljoen. Het grootste deel van de investeringen betreft computerapparatuur, gebouwen (voornamelijk datacentra) en kleinere investeringen in software, machines en installaties. Desinvesteringen worden niet verwacht.

Financieringskasstroom

De financieringskasstroom geeft het (vreemd) vermogen weer dat aangetrokken wordt voor de financiering van de investeringen via de leenfaciliteit. Tevens is hier zichtbaar dat in 2013 het overschot van het eigen vermogen vanuit 2012 is uitgekeerd aan het moederdepartement.

Doelmatigheidsparagraaf

Doelmatigheid is te onderscheiden in operationele prestaties (generiek deel) en financiële doelmatigheid (specifiek deel).

Doelmatigheidsindicatoren (BedragenxM€ 1)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Omschrijving Generiek Deel

             

Omzet

             

Housing

2.600

2.200

2.000

       

Defensiepas / MFSC

5.700

6.900

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Handelsgoederen

16.400

2.100

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Dienstontwikkeling en klantopdrachten

7.000

4.900

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Werkplekdiensten

126.300

98.600

95.000

87.000

84.000

84.000

84.000

Communicatie

27.500

23.000

22.000

21.000

20.000

20.000

20.000

Connectivity

39.700

34.500

33.000

29.000

29.000

29.000

29.000

Totale omzet product(groep) Generiek

225.200

172.200

166.000

151.000

147.000

147.000

147.000

Advies en applicaties

21.600

8.700

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

IV Services

92.100

100.900

101.000

86.000

83.000

83.000

83.000

IV-I (inhuur + inkoop)

39.100

28.400

27.000

23.000

23.000

22.000

22.000

Niet standaard aanvragen

500

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Totale omzet product(groep) Specifiek

153.300

139.000

137.000

118.000

115.000

114.000

114.000

Totale omzet

378.500

311.200

303.000

269.000

262.000

261.000

261.000

Gemiddeld gewogen tarief per uur

€ 87,00

€ 76,30

€ 76,40

€ 76,50

€ 76,60

€ 76,70

€ 76,70

Totaal aantal FTE per 31 december T-1 (exclusief inhuur)

1.836

1.804

1.857

1.761

1.690

1.597

1.597

Saldo baten/lasten als percentage totale baten

10%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Betrouwbaarheid informatievoorziening

99%

97%

97%

97%

97%

97%

97%

Omschrijving Specifiek Deel

             

Ontwikkeling tarief werkplek Defensie (2007 = 100%)

77%

62%

60%

62%

62%

62%

62%

Gemiddeld gewogen kostprijs applicatietaken

€ 71,80

€ 67,00

€ 64,00

€ 64,10

€ 64,20

€ 64,30

€ 64,30

Gemiddeld gewogen kostprijs ontwikkeltaken

€ 80,32

€ 72,90

€ 69,90

€ 70,00

€ 70,10

€ 70,20

€ 70,30

Percentage niet facturabele medewerkers

23%

14%

14%

13%

13%

13%

13%

Declarabiliteit in uren per jaar

1.450

1.450

1.450

1.450

1.450

1.450

1.450

Aantal externe inhuur t.b.v. eigen apparaat

63

63

70

66

56

56

56

Aantal externe inhuur t.b.v. klanten(opdrachten)

99

159

142

115

132

132

132

Toelichting

Door het nemen van maatregelen is het gemiddelde tarief per werkplek in 2013 gezakt. In de jaren daarna blijft die vrijwel constant. Doordat de Defensieorganisatie kleiner wordt, is minder personeel nodig om aan de vraag te voldoen.

De doelmatigheidsindicator «Betrouwbaarheid Informatievoorziening» geeft de beschikbaarheid weer van de IV-systemen zoals de gebruiker deze ervaart. Hiervoor worden geautomatiseerd op verschillende locaties en over verschillende diensten transacties uitgevoerd. De indicator geeft het aantal geslaagde transacties weer in procenten van het totale aantal transacties

De gemiddeld gewogen kostprijs voor zowel applicatietaken als voor ontwikkeltaken daalt verder ten opzichte van 2013 en stabiliseert zich vanaf 2014.

Ten opzichte van 2012 daalt, als gevolg van diverse doelmatigheidsmaatregelen, het percentage niet facturabele medewerkers.

Het aantal declarabele uren per medewerker blijft de komende jaren gelijk. De benodigde externe inhuur is ten opzichte van de afgelopen jaren gedaald.

Licence