Base description which applies to whole site

3.3. Paresto

Algemeen

Het baten-lastenagentschap Paresto maakt deel uit van het Commando DienstenCentra (CDC). Paresto is een professionele cateringorganisatie die een hoogwaardig pakket aan cateringdiensten levert aan de gehele defensieorganisatie en aan (Navo-)bondgenoten op Nederlands grondgebied. Dit gebeurt op een zo doelmatig, doeltreffend en klantgericht mogelijke wijze.

Begroting van baten en lasten

(Bedragen x € 1.000)

realisatie 2012

begroting 2013

ramingen 2014

2015

2016

2017

2018

BATEN

             

Omzet moederdepartement

86.155

73.526

71.010

70.999

70.699

70.699

70.699

waarvan bedrijfsvoering niet regulier / logistieke ondersteuning

   

16.170

16.659

16.359

16.359

16.359

waarvan bedrijfsvoering regulier

   

23.000

22.500

22.500

22.500

22.500

waarvan werkgeversbijdrage

   

31.840

31.840

31.840

31.840

31.840

Omzet overige departementen

             

Omzet derden

700

642

642

642

642

642

642

Rentebaten

52

39

39

39

39

39

39

overige omzet

668

           

Vrijval voorzieningen

 

1.256

         

Bijzondere baten

112

           

Totaal baten

87.687

75.463

71.691

71.680

71.380

71.380

71.380

LASTEN

             

Apparaatskosten

             

– personele kosten

50.586

44.081

40.304

40.304

40.304

40.304

40.304

waarvan eigen personeel

 

42.955

39.133

39.133

39.133

39.133

39.133

waarvan externe inhuur

 

1.126

1.172

1.172

1.172

1.172

1.172

– materiele kosten

35.669

31.457

31.076

31.076

31.076

31.076

31.076

waarvan apparaat ICT

 

1.676

1.676

1.676

1.676

1.676

1.676

waarvan bijdrage aan SSO» s

             

Rentelasten

             

Afschrijvingskosten

             

– materieel

934

75

311

300

     

waarvan apparaat ICT

 

75

311

300

     

– immaterieel

             

– desinvesteringen

             

Overige kosten

             

– dotaties voorzieningen

1.397

           

– bijzondere lasten

430

           

Totaal lasten

89.016

75.613

71.691

71.680

71.380

71.380

71.380

Saldo van baten en lasten

– 1.329

– 150

0

0

0

0

0

Toelichting begroting baten en lasten

Baten

Omzet moederdepartement

Voor 2014 en verder is rekening gehouden met de gevolgen van sluitingen van locaties voor zover deze bekend zijn.

De omzet moederdepartement bestaat uit de omzet uit de bedrijfsvoering en de omzet werkgeversbijdragen. De omzet werkgeversbijdragen bestaat uit de aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen ter dekking van de personele en overige kosten die gemaakt worden om de service op locaties te kunnen bieden.

De omzet bedrijfsvoering is onder te verdelen in omzet regulier (bedrijfskantines) en niet regulier (vergaderingen, banqueting en de logistieke ondersteuning).

Omzet derden

De omzet derden betreft de opbrengst die Paresto in rekening brengt bij het CDC voor de cateringkosten van het Militair Revalidatie Centrum.

Rentebaten

De rentebaten betreffen renteopbrengsten op basis van een uitstaand deposito en het rekening courant saldo bij het ministerie van Financiën.

Lasten

Personele kosten

In 2013 bestaat de personele sterkte van Paresto uit 948 vaste vte’n. Vanwege de reorganisatie neemt in 2014 de personele sterkte af naar 830 vte’n, hetgeen de daling in personele kosten verklaart.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan voor 85 procent uit de kosten van de ingrediënten voor maaltijden en consumpties. Deze ingrediëntkosten dalen vanaf 2013 vanwege verdere vraagvermindering (sluiten van locaties). De overige materiële kosten bestaan voornamelijk uit exploitatiekosten van de locaties en het servicekantoor en het onderhoud van ICT, waaronder kassa’s.

Afschrijving materieel

De afschrijvingskosten betreffen ICT-middelen, infrastructuur van het servicekantoor, kassa’s en overige materiële middelen. Vooruitlopend op uitbesteding zijn de meeste activa van Paresto versneld afgeschreven. De stijging van de afschrijvingen in 2014 en 2015 betreft de afschrijving met betrekking tot de vervanging van de chipknip bij Paresto.

Kasstroomoverzicht

(Bedragen x € 1.000)

realisatie 2012

begroting 2013

ramingen 2014

2015

2016

2017

2018

1. Rekening courant RHB 1 januari (inclusief deposito)

19.949

15.285

13.954

13.664

13.964

13.922

13.917

               

2. Totaal operationele kasstroom

– 4.664

– 1.331

311

300

     
               

–/– totaal investeringen

   

– 600

       

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

             

3. Totaal investeringskasstroom

 

0

– 600

0

0

0

0

               

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

       

– 42

– 5

– 5

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

             

–/– aflossingen op leningen

             

+/+ beroep op leenfaciliteit

             

4. Totaal financieringskasstroom

 

0

0

0

– 42

– 5

– 5

               

5. Rekening courant RHB 31 december

15.285

13.954

13.664

13.964

13.922

13.917

13.912

(inclusief deposito) (=1+2+3+4)

             

Toelichting bij het kasstroomoverzicht

In het overzicht van de kasstromen staan centraal de meerjarige verwachting van de omvang en de besteding van de beschikbare investeringsruimte en de liquiditeitsverwachting in het algemeen.

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom is het jaarlijkse totaal van het bedrijfsresultaat van de bedrijfskantines, vergaderingen en banqueting, logistieke ondersteuning, de afschrijvingen, de mutaties in de voorzieningen en mutaties in het netto werkkapitaal.

Investeringskasstroom

Paresto is relatief kapitaalextensief. In de investeringskasstroom worden de investeringen en de desinvesteringen van ICT-middelen, kassa’s en overige materiële middelen opgenomen. In 2014 investeert Paresto alleen in de vervanging van de chipknip, waarvoor echter geen beroep hoeft te worden gedaan op de leenfaciliteit.

Financieringskasstroom

In de regel wordt het beroep op de leenfaciliteit voor de geplande investeringen in vaste activa opgenomen in de financieringskasstroom. In 2011 zijn echter alle leningen afgelost en zijn geen nieuwe leningen aangegaan. De kleine uitkeringen aan het moederdepartement betreffen de afstorting van het overschot aan eigen vermogen van Paresto, indien de realisatie in 2013 en 2014 conform begroting verloopt.

Doelmatigheidsparagraaf

De onderstaande tabel is verdeeld in een generiek en een specifiek deel. Deze indeling vloeit voort uit de aard van de dienstverlening door Paresto.

Doelmatigheidsindicatoren c.q. kengetallen

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Omschrijving generieke deel

             

Omzet verkopen (x € 1.000)

45.054

40.615

39.812

39.812

39.812

39.812

39.812

Vte’n totaal

1.062

969

852

852

852

852

852

– waarvan in eigen dienst

1.024

948

830

830

830

830

830

– waarvan inhuur

38

21

22

22

22

22

22

               

Saldo van baten en lasten (%)

– 1,5%

– 0,2%

0,0%

0,0%

0%

0%

0%

               

Omschrijving specifiek deel

             

Aantal locaties

108

88

80

80

80

80

80

Productiviteit per medewerker (omzet per vte)

42.424

41.923

46.746

46.746

46.746

46.746

46.746

% Ziekteverzuim

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

% Bruto marge locaties

37,7%

36,6%

36,6%

36,6%

36,6%

36,6%

36,6%

Gasttevredenheid

7,0

7,0

7,0

 

Toelichting

Het overgrote deel van de kosten van Paresto (85 procent) bestaat uit personele en ingrediëntkosten. De doelmatigheid van Paresto komt onder andere tot uitdrukking in een zo doelmatig mogelijke inzet van deze middelen. Twee belangrijke graadmeters daarvoor zijn de productiviteit per vte (omzet/aantal vte’n) en het percentage bruto marge (verbruik ten opzichte van de omzet).

Vooral in de productiviteit per vte zal Paresto haar doelmatigheid verbeteren. Dit is het gevolg van de lagere personele sterkte door de interne reorganisatie, waarvan de effecten pas in 2014 volledig te zien zullen zijn.

Licence