Base description which applies to whole site

3.2. Dienst Vastgoed Defensie

Algemeen

De Dienst Vastgoed Defensie (DVD) is verantwoordelijk voor het doelmatige en maatschappelijk verantwoorde beheer, de inrichting en de beveiliging van het defensievastgoed. De DVD geeft adviezen en treedt op als intermediair voor de waarborging van de ruimtelijke belangen van de klanten bij Defensie. De DVD staat de klanten bij in hun zorg voor de beschikbaarheid en bruikbaarheid van het vastgoed.

De DVD maakt samen met de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) en de Divisiestaf deel uit van de Divisie Vastgoed & Beveiliging. Deze begroting heeft betrekking op de DVD inclusief de Divisiestaf.

Begroting baten en lasten

(Bedragen x € 1.000)

realisatie 2012

begroting 2013

ramingen 2014

2015

2016

2017

2018

BATEN

             

Omzet moederdepartement

78.321

71.437

61.010

59.677

57.943

56.972

56.971

Programmagelden instandhouding

151.033

131.450

75.588

64.750

70.614

67.570

63.039

Omzet huisvestingsactiviteiten

8.919

17.368

9.637

11.267

12.238

12.831

12.636

Omzet overige departementen

1.373

           

Omzet derden

12

           

Mutatie onderhanden werk

– 2.954

           

Rentebaten

           

Vrijval voorzieningen

37

           

Bijzondere baten

3.358

           

Totaal baten

240.099

220.255

146.235

135.694

140.795

137.373

132.646

               

LASTEN

             

Apparaatskosten

             

– personele kosten

54.201

56.688

55.080

54.468

53.176

52.156

52.156

– uitbesteding

3.909

 

2.500

2.800

2.800

2.800

2.800

– materiële kosten

13.589

12.414

1.639

1.380

1.438

1.487

1.486

waarvan apparaat ICT

 

5.688

         

waarvan bijdrage aan SSO» s

             

Programmagelden instandhouding

153.889

131.450

75.588

64.750

70.614

67.570

63.039

Rentelasten

1.217

1.142

776

312

312

312

312

Rentelasten huisvestingsactiviteiten

6.737

11.646

6.042

6.904

7.525

7.671

7.477

Rentelasten rekening-courant

4

           

Afschrijvingskosten

             

– materieel

903

1.193

515

217

217

217

217

waarvan apparaat ICT

             

– materieel huisvestingsactiviteiten

2.123

5.722

3.595

4.363

4.713

5.160

5.159

– immaterieel

             

Overige kosten

             

– Dotaties voorzieningen

15

 

500

500

     

– Bijzondere lasten

2.824

           

Totaal lasten

239.411

220.255

146.235

135.694

140.795

137.373

132.646

Saldo van baten en lasten

– 688

0

0

0

0

0

0

Toelichting begroting baten en lasten

Met ingang van 1 januari 2014 gaat de DVD intern reorganiseren. Voor de jaren 2014 en 2015 zijn voorzieningen opgenomen voor de gerelateerde kosten, zoals opleidingskosten, verhuiskosten en kosten van interne herplaatsing. Tevens wordt in 2014 nog rekening gehouden met rente en afschrijvingskosten van de gebouwen in Tilburg en Zwolle, ondanks het feit dat deze gebouwen als gevolg van deze reorganisatie worden overgedragen aan het Rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf (na-ijl effect).

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet van het moederdepartement is opgebouwd uit honorarium voor het totale dienstverleningspakket van de DVD. Door het krimpende vastgoedbestand daalt de omzet.

Programmagelden instandhouding

De programmagelden Instandhouding zijn de vergoedingen die de DVD ontvangt voor de kosten van het planbaar en niet-planbaar onderhoud. Ook hier is het krimpende vastgoedbestand de oorzaak voor de daling van de omzet.

Omzet huisvestingsactiviteiten

De omzet huisvestingsactiviteiten bestaat uit de vergoeding die het agentschap binnen Defensie ontvangt voor de met de leenfaciliteit gefinancierde projecten. De vergoeding dekt de rentelasten en afschrijvingskosten van de leningen.

Lasten

Apparaatskosten

De apparaatskosten omvatten alle capaciteitskosten, zowel van direct personeel als indirect personeel en de overige exploitatiekosten.

De personele lasten houden verband met de werklast die tot uitdrukking komt in de begrotingspost «Omzet Moederdepartement». De daling van de personele lasten is het gevolg van natuurlijk verloop en vacaturemanagement. Hierbij is tevens rekening gehouden met het krimpende vastgoedbestand van Defensie.

De kosten van uitbesteding zijn vooralsnog constant verondersteld.

Programmagelden instandhouding

Zie baten.

Rentelasten huisvestingsactiviteiten

De rentelasten huisvestingsactiviteiten vormen een component van de kosten die samenhangen met de financiering vanuit de leenfaciliteit. De andere component wordt gevormd door de afschrijvingen. Zie hiertoe ook de toelichting op de baten.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingen hebben betrekking op de materiële vaste activa van de bedrijfsgroep.

Kasstroomoverzicht

(Bedragen x € 1.000)

realisatie 2012

begroting 2013

ramingen 2014

2015

2016

2017

2018

1. Rekening courant RHB 1 januari

58.278

52.545

46.884

47.340

47.535

48.209

48.876

               

2. Totaal operationele kasstroom

10.196

1.500

4.050

4.558

5.387

5.826

7.118

               

–/– totaal investeringen

– 42.961

– 46.625

– 26.415

– 23.106

– 16.375

0

0

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

119.582

 

15.000

       

3. Totaal investeringskasstroom

76.621

– 46.625

– 11.415

– 23.106

– 16.375

0

0

             

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

             

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

             

–/– aflossingen op leningen

– 120.304

– 7.161

– 18.594

– 4.363

– 4.713

– 5.159

– 5.159

+/+ beroep op leenfaciliteit

34.778

46.625

26.415

23.106

16.375

0

0

4. Totaal financieringskasstroom

– 85.526

39.464

7.821

18.743

11.662

– 5.159

– 5.159

             

5. Rekening courant RHB 31 december

59.569

46.884

47.340

47.535

48.209

48.876

50.835

(inclusief deposito) (=1+2+3+4)

             

Toelichting bij het kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat onder andere uit het jaarlijkse bedrijfsresultaat, aangevuld met de afschrijvingen op de materiële activa en de dotaties aan de voorzieningen.

Investeringskasstroom

De investeringskasstroom vloeit voort uit de financiering uit de leenfaciliteit van «Nieuwbouw CKmar Schiphol», Opleidingscentrum KMar en Hoger onderhoud Woensdrecht.

Financieringskasstroom

De financieringskasstroom geeft het (vreemd) vermogen weer dat aangetrokken wordt voor de financiering van de investeringen via de leenfaciliteit. De verwachting is dat de totale liquiditeitspositie van het agentschap op een redelijk niveau zal blijven.

Doelmatigheidsparagraaf

Doelmatigheidsindicatoren c.q. kengetallen

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Omschrijving generieke deel

             

Vte'n totaal

849

886

810

801

782

767

767

– waarvan in eigen dienst

847

836

810

801

782

767

767

– waarvan inhuur

2

50

Saldo van baten en lasten (%)

0,6

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

               

Omschrijving specifiek deel

             
               

Kostprijzen per product(groep) DVD

             

Expertise &advies

77

69

69

69

69

69

69

Verwerving & Afstoting excl. COVO

72

69

69

69

69

69

69

COVO

63

58

58

58

58

58

58

Instandhouding

65

52

52

52

52

52

52

Gemiddelde kostprijs product

65

64

64

64

64

64

64

               

Tarieven

zie kostprijzen per product

       
               

Omzet per productgroep (pxq) in K€

             

Expertise &advies

7.321

7.804

6.821

6.821

6.821

6.821

6.821

Verwerving & Afstoting excl. COVO

16.952

21.214

17.300

15.966

14.232

13.261

13.261

COVO

2.225

3.181

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

Instandhouding

49.813

37.747

33.400

33.400

33.400

33.400

33.400

Beveiliging

             

Overig

0

1.090

1.090

1.090

1.090

1.090

1.090

Servicelevels (norm = 80%)

74%

81%

80%

80%

80%

80%

80%

Productiviteit (omzet K€ per directe medewerker)

103,7

80,7

90

90

90

90

90

Projecttevredenheid (norm = 90%)

98%

95%

90%

90%

90%

90%

90%

Toelichting

Vanwege de komende grote veranderingen in de organisatie is het niet mogelijk om voor deze begroting nieuwe kostprijzen te berekenen.

De productiviteit wordt vanaf 2014 constant verondersteld.

De aandacht voor de klant op projectniveau scoort onverminderd hoog. De inspanningen zijn gericht op het handhaven van dit niveau.

Licence