Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.4 Rijksvastgoedbedrijf in oprichting

Om het rendement van het vastgoed van de rijksdienst te verhogen en besparingen te realiseren, is de samenvoeging in voorbereiding van de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf, de directie Rijksvastgoed en de Dienst Vastgoed Defensie/vastgoed Defensie tot het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).

De rijksbrede vastgoedportefeuillestrategie wordt door het Rijksvastgoedbedrijf opgesteld in nauwe samenwerking met de Interdepartementale Commissie RijksVastgoed (ICRV) en de Raad voor het Vastgoed Rijksoverheid (RVR). Daarnaast beheert en exploiteert het Rijksvastgoedbedrijf op strategisch, tactisch en operationeel niveau de eigen vastgoedportefeuille.

Een goede samenwerking met medeoverheden is van belang op vele aspecten van het werkterrein van het Rijksvastgoedbedrijf, zoals gebiedsontwikkeling, herbestemming en vergunningverlening. In deze samenwerking worden de beleidsdoelen en -wensen van de collega-beleidsmakers meegenomen en wordt er intensief met hen samengewerkt. In de relatie met medeoverheden staat integriteit, transparantie, efficiency en aansluiting bij rijksdoelen dan ook voorop.

Beoogd wordt vernieuwing en versterking van de markt te bevorderen en de markt de kans geven haar innovatiekracht in te zetten voor het rijksvastgoed. Innovatiekracht gericht op kwaliteit, levertijd en kostenreductie met een reductie van de faalkosten. In de aanbestedingen naar de bouwmarkt zullen te leveren prestaties scherp worden geformuleerd en er zal toezicht worden gehouden op het nakomen van de leveringsafspraken die zijn gemaakt. In de aanbestedingen van het Rijksvastgoedbedrijf zal ruimte worden gemaakt voor qua omvang verschillende marktpartijen.

In de jaarlijkse RVB-vastgoedstrategie worden de plannen voor de vastgoedportefeuille (gronden, specials en kantoren) uitgewerkt. Voor het realiseren van de financiële opdracht wordt ingezet op het efficiënter gebruik van vastgoed, het vermeerderen van rendement, het maximaal inzetten op het realiseren van de omvangrijke afstootopdracht (portefeuille) van vastgoed, waardevermeerdering door bestemmingswijzigingen van vastgoed, het genereren van meer opbrengsten en nieuwe op.brengsten uit onder meer (tijdelijk) beheer, verhuur aan derden en de exploitatie van gebouwen, gronden en monumenten, het verminderen van de kosten voor beheer en onderhoud en het verlagen van de apparaatskosten. Duurzaamheid van het vastgoed speelt daarbij een rol.

Belangrijkste beleidsmatige mutaties t.o.v. vorig jaar (ontvangsten, uitgaven en niet-belastingsontvangsten)

Bedragen x € 1.000

Opbouw uitgaven (x € 1.000)
 

art. nr.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

0

0

0

0

0

 
               

Mutaties Nota van Wijziging

 

3.085.949

3.283.510

3.430.428

3.638.048

3.893.461

 

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

84.798

– 48.710

– 82.031

– 73.232

– 93.236

 
               

Nieuwe mutaties:

             
               

a. Herallocatie E&GO

2

– 3.000

– 1.000

1.500

1.500

500

 

b. Uitvoering RFE

2

– 1.200

1.200

       

c. Herallocatie WenL

2

– 1.000

– 1.500

1.500

1.000

   

d. Accomoderen hogere uitgaven huurtoeslag

1

 

111.400

111.400

111.400

111.400

 

e. Revolverend fonds

2

 

35.000

       

f. Nationaal Energieakkoord

2

 

15.000

10.000

5.000

   

g. Fraude bestrijding Huurtoeslag

1

– 3.000

– 16.500

– 16.500

– 16.500

– 16.500

 
               

Overige mutaties

 

– 403

– 7.618

– 7.718

– 9.692

– 31.541

4.263.666

Stand ontwerpbegroting 2014

3.162.144

3.370.782

3.448.579

3.657.524

3.864.084

4.263.666

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
 

art. nr.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

 

0

0

0

0

0

 

Mutaties Nota van Wijziging

 

754.329

760.112

754.998

751.182

769.482

 

Mutaties 1e suppletoire begroting

– 128.741

– 136.000

– 124.800

– 119.900

– 99.200

– 102.800

               

Nieuwe mutaties:

             

Overige mutaties

 

0

– 35.700

– 35.700

– 35.700

– 54.500

719.082

Stand ontwerpbegroting 2014

 

625.588

588.412

594.498

595.582

615.782

616.282

Toelichting

a. Herallocatie Energie & Gebouwde Omgeving (E&GO)

In de zomer van 2013 is het Energieakkoord voor duurzame groei dat onder regie van de SER tot stand gekomen. Tezamen met andere ontwikkelingen zoals het voldoen aan de Europese richtlijnen EPBD en EED en de in 2013 te verwachten resultaten van Blok-voor-Blok en Energiesprong, heeft dit geleid tot een actualisatie van het nu nog vigerende Plan van aanpak E&GO uit 2011. Hierdoor vindt er actualisatie van de raming plaats. Over de meerjarenperiode heen is sprake van een budgettaire neutrale mutatie.

b.Uitvoering Revolverend Fonds Energiebesparing (RFE)

Een deel van het budget voor de opstart van het RFE wordt getemporiseerd in samenhang met de latere invoering van het RFE bestemd voor de verhuurders. Het betreft in een eerder stadium gereserveerde opstartkosten. In 2013 wordt van startgegaan met een fondsdeel voor eigenaars-bewoners. Het fondsdeel voor verhuurders vergt meer voorbereiding en wordt later in 2014 ingevoerd. Ook de besteding van de opstartmiddelen wordt daardoor deels vertraagd.

c. Herallocatie Woon en Leefomgeving (WenL)

Bij het budget voor Woon en Leefomgeving vindt een over de jaren heen budgettair neutrale herschikking plaats, waarmee tevens in latere jaren van deze kabinetsperiode voldoende budget wordt gereserveerd om ad hoc in te kunnen springen op problematiek. De verwachting is dat door de effecten van de crisis in 2015 en 2016 deze middelen extra nodig zijn voor kwetsbare gebieden waar de leefbaarheid onder druk staat (aandachtswijken, krimpregio’s).

d. Accomoderen hogere uitgaven huurtoeslag

In het voorjaar heeft de ministerraad ter dekking van tegenvallers besloten tot een structurele bezuiniging op de huurtoeslag van 111 mln. per jaar, ingaande per 2014. Daarbij is afgesproken dat in augustus zou worden bezien of de tegenvaller geheel of gedeeltelijk kan worden gecompenseerd uit de koopkrachtenveloppe. Uitkomst van de augustusbesluitvorming is dat de tegenvallers in de huurtoeslag volledig uit de beschikbare koopkrachtenveloppe worden gedekt.

e. Revolverend fonds

Aanvullende bijdrage aan het Revolverend Fonds Energiebesparing ter hoogte van € 35 mln. in 2014. Dit betreft een uitwerking van het Energieakkoord voor duurzame groei.

f. Nationaal Energieakkoord/ Energielabel en Ondersteuning gemeenten

Alle woningeigenaren en (ver)huurders die nog geen energielabel hebben, krijgen in 2014 en 2015 een indicatief energielabel van hun woning. Daarnaast wordt ingezet op actieve ondersteuning van gemeenten bij lokale energiebesparing.

Dit betreft een uitwerking van het Energieakkoord voor duurzame groei.

g. Fraude bestrijding huurtoeslag

De raming van de huurtoeslag wordt verlaagd op basis van een door de belastingdienst opgestelde business case om fraude bij het toekennen van de toeslagen te bestrijden.

Beleidsdoorlichtingen

Planning beleidsdoorlichting

Agendering beleidsdoorlichtingen

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Artikel/operationele doelstelling

(realisatie)

(planning)

Artikel 1. Woningmarkt

             

1.1 Betaalbaarheid

     

     

1.2 Onderzoek en kennisoverdracht1

             

Artikel 2. Woonomgeving en bouw

             

2.1 Energie en bouwkwaliteit

   

       

2.2 Woningbouw

       

   

2.3 Kwaliteit woonomgeving

   

       

Artikel 3. Kwaliteit Rijksdienst

   

       

Artikel 6. Uitvoering rijksvastgoedbeleid2

             

6.1 Doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting1

             

6.2 Bijdrage materieel activa2

           

1

Het artikelonderdeel 1.2 en 6.1 lenen zich niet voor onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid. Op deze onderdelen vindt geen doorlichting plaats.

2

Inmiddels is besloten dat ook de Dienst Vastgoed Defensie aansluit bij het samengaan van RVOB, Rgd en directie Rijksvastgoed tot één Rijksvastgoedbedrijf. Tegen die achtergrond zal worden gekeken naar een eventuele aanpassing van kaders en randvoorwaarden voor het omgaan met rijksvastgoed. Dit betekent dat de nieuwe kaders en randvoorwaarden mogelijk later geïmplementeerd zullen worden dan initieel werd voorzien en bijgevolg dat een doorlichting op zijn beurt ook pas later opgestart kan worden. Niettemin is het streven er thans op gericht de doorlichting te starten in 2016 en de resultaten ervan uiterlijk in 2018 op te leveren.

De artikelonderdelen waarbij een vinkje staat, worden in het desbetreffende jaar integraal doorgelicht.

Licence