Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.3 Algemene Bestuursdienst

De minister voor Wonen en Rijksdienst investeert vanuit zijn systeemverantwoordelijkheid in de ontwikkeling van het management(talent) van het Rijk. Bureau ABD verzorgt de werving, selectie en loopbaanbegeleiding en organiseert kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen managers in de top van de rijksdienst. In de context van een krimpende overheid en de bevordering van de kwaliteit van de rijksdienst, wordt (externe) mobiliteit en flexibiliteit gestimuleerd.

De departementen worden door bureau ABD ondersteund bij de kabinetsopdracht om in 2017 ten minste 30% vrouwen vertegenwoordigd te hebben binnen de ABD. Daarnaast worden er diensten aan nieuwe groepen binnen de ABD verleend, zoals ZBO’s en gemeenten (G4). De Dienst Buitenlandse Zaken gaat vallen onder de Algemene Bestuursdienst. In opdracht van de ministers voor Wonen en Rijksdienst en van Buitenlandse Zaken wordt bekeken op welke wijze uitvoering kan worden gegeven aan deze passage van het regeerakkoord.

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) bepaalt dat mensen met een topfunctie in de (semi)publieke sector vanaf 1 januari 2013 niet meer mogen verdienen dan 130 procent van het salaris van een minister. Onderzocht wordt hoe verder invulling gegeven kan worden aan het voornemen in het regeerakkoord om de maximumnorm in de WNT verder te verlagen.

Licence