Base description which applies to whole site

Artikel 12 Hoofdwegennet

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Op dit artikel worden de producten op het gebied van Rijkswegen verantwoord. Het betreft de onderdelen verkeersmanagement, beheer, onderhoud en vervanging, aanleg, GIV/PPS, netwerkgebonden kosten en de investeringsruimte.

Artikel 12 Hoofdwegennet op het Infrastructuurfonds is gerelateerd aan beleidsartikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid op de Begroting hoofdstuk XII.

Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 12 Hoofdwegennet (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Verplichtingen

1.698.213

3.215.774

2.211.002

3.584.239

2.857.164

2.166.259

2.937.554

Uitgaven

2.481.852

2.419.368

2.293.979

1.935.634

2.421.527

2.152.256

2.745.942

Waarvan juridisch verplicht:

   

95%

       

12.01 Verkeersmanagement

21.794

19.421

4.038

3.617

3.617

3.617

3.618

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

544.354

669.806

658.195

605.451

543.436

528.116

501.659

12.02.01 Beheer en onderhoud

456.913

530.986

427.979

486.602

478.752

472.217

478.659

12.02.04 Vervanging

87.441

138.820

230.216

118.849

64.684

55.899

23.000

12.03 Aanleg

1.065.903

788.866

723.322

440.657

935.060

862.100

1.548.085

12.03.01 Realisatie

1.060.444

772.868

612.938

383.284

556.211

329.793

710.724

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

5.459

15.998

110.384

57.373

378.849

532.307

837.361

12.04 GIV/PPS

412.956

601.717

545.431

527.315

585.329

395.843

333.259

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

436.844

407.957

424.674

419.242

414.248

411.795

411.554

12.06.01 Apparaatskosten RWS

381.576

355.573

338.633

333.150

328.106

325.660

325.411

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

55.268

52.384

86.041

86.092

86.142

86.135

86.143

12.07 Investeringsruimte

0

– 68.399

– 61.681

– 60.648

– 60.163

– 49.215

– 52.233

Van totale uitgaven

           

– Bijdrage aan agentschap RWS

952.479

970.902

911.978

961.364

942.847

934.326

931.125

– Restant

1.529.372

1.448.466

1.382.001

974.270

1.478.680

1.217.930

1.814.817

12.09 Ontvangsten

150.887

141.028

533.670

87.200

66.346

28.414

38.276

Budgetflexibiliteit

Met uitzondering van verkenningen en planuitwerking, worden de budgetten in 2015 als juridisch verplicht beschouwd op de peildatum 1 januari 2015. Voor de mate van verplichting van het verkenningen en planuitwerkingsprogramma tot en met 2028 wordt verwezen naar het betreffende projectoverzicht.

Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2028 per jaar gepresenteerd op het niveau van artikelonderdeel. In de verdiepingsbijlage bij de begroting zijn de mutaties op hetzelfde detailniveau toegelicht voor de periode tot en met 2028.

Bedragen x € 1.000
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

12

Hoofdwegen

uitgaven

2.293.979

1.935.634

2.421.527

2.152.256

2.745.942

3.291.954

2.316.420

12.01

Verkeersmanagement

 

4.038

3.617

3.617

3.617

3.618

3.617

3.614

12.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

658.195

605.451

543.436

528.116

501.659

483.547

454.157

12.03

Aanleg

 

723.322

440.657

935.060

862.100

1.548.085

2.163.221

1.082.928

12.04

GIV/PPS

 

545.431

527.315

585.329

395.843

333.259

280.398

276.481

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

 

424.674

419.242

414.248

411.795

411.554

411.479

411.342

12.07

Investeringsruimte

 

– 61.681

– 60.648

– 60.163

– 49.215

– 52.233

– 50.308

87.898

                   

12.09

Ontvangsten

Ontvangsten

533.670

87.200

66.346

28.414

38.276

226.716

719

(vervolg) Bedragen x € 1.000
   

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

12

Hoofdwegen

uitgaven

2.633.602

2.421.370

2.382.186

2.205.849

2.085.084

2.024.863

2.122.256

12.01

Verkeersmanagement

 

3.611

3.610

3.609

3.607

3.607

3.607

3.615

12.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

454.074

454.031

454.152

454.451

427.976

682.668

430.267

12.03

Aanleg

 

1.512.989

1.362.607

1.290.724

1.095.693

931.751

395.032

350.524

12.04

GIV/PPS

 

246.065

239.753

220.928

245.892

327.917

176.833

253.595

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

 

411.863

412.072

412.768

413.173

413.163

413.199

411.927

12.07

Investeringsruimte

 

5.000

– 50.703

5

– 6.967

– 19.330

353.524

672.328

                   

12.09

Ontvangsten

Ontvangsten

64.019

719

719

719

719

0

0

12.01 Verkeersmanagement

Motivering

Met verkeersmanagement streeft IenM naar optimaal gebruik van informatie over de beschikbare infrastructuur en draagt IenM bij aan het bereiken van een voorspelbare en betrouwbare reistijd van deur tot deur. Daarmee worden de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Nederland, binnen de randvoorwaarden van duurzaamheid, bevorderd.

Verkeersmanagement

Producten

Bij verkeersmanagement wordt onderscheid gemaakt in de volgende maatregelcategorieën:

 • Verkeersgeleiding bij grote drukte, inclusief crisissituaties (onder andere weeralarm).

 • Hulpverlening voor doorstroming en informatievoorziening bij pech en ongevallen (incidentmanagement).

 • Maatregelen ter bevordering van gedisciplineerd en sociaal weggedrag, bijvoorbeeld ter voorkoming van bumperkleven en het negeren van rode kruizen.

 • Voorlichting over rijkswegen, zoals voorlichting over de gevolgen van wegwerkzaamheden.

Verkeersmanagementmaatregelen betreffen onder andere de inzet van weginspecteurs bij incidenten, toeritdosering, gebruik van spitsstroken, maar ook verkeersinformatie op panelen boven de weg. De meeste van deze maatregelen worden ingezet vanuit vijf regionale verkeerscentrales en een landelijke verkeerscentrale. Hierbij wordt het rijkswegennet in samenhang met het regionale wegennet beschouwd door toepassing van gebiedsgericht verkeersmanagement waarbij wordt ingezet op regionale samenwerking. Dit krijgt ook vorm in het programma Beter Benutten. Hierin wordt samen met andere infrabeheerders, vervoersorganisaties en bedrijfsleven gewerkt aan regionale maatregelen om bestaande weg-, vaarweg-, spoor- en OV-verbindingen beter te benutten. Hetzelfde geldt ook voor de Praktijkproef Amsterdam, waarbij door gecoördineerd en netwerkbreed inzetten van maatregelen een bijdrage wordt geleverd aan de beleidsdoelen zoals verbeteren van de reistijd en bereikbaarheid in de regio Amsterdam. In deze proef zullen zowel wegkantsystemen als dynamische navigatiesystemen worden ingezet op het hoofd- en onderliggend wegennet in de regio Amsterdam.

De activiteiten die door RWS centraal worden uitgevoerd, worden gefinancierd uit de budgetten voor netwerkgebonden kosten. In het kader van de transparantie van de budgetten voor verkeersmanagement en beheer en onderhoud, zijn deze in de begroting intracomptabel inzichtelijk gemaakt. Hiertoe zijn de Landelijke taken van RWS zoals opgenomen in de artikelonderdelen Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud geraamd onder de Overige Netwerkgebonden Kosten. De verdeling naar onder meer Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud is extracomptabel inzichtelijk gemaakt in de bijlage beheer, onderhoud, vervanging en renovatie bij deze begroting.

In 2013 is het actieprogramma «Beter geïnformeerd op weg» gestart om in samenwerking met marktpartijen een gezamenlijke koers en een concrete agenda voor ontwikkeling en innovatie van verkeersmanagement voor de komende jaren te formuleren. Het actieprogramma bestaat uit een publiekprivate routekaart over Reisinformatie & Verkeersmanagement, waarin de strategische lijnen voor de beoogde ontwikkelingen worden beschreven. Deze routekaart is in november 2013 naar de Tweede Kamer gestuurd. De routekaart wordt concreet uitgewerkt in een uitvoeringsagenda voor de overheden en het bedrijfsleven onder de naam «Connecting Mobility». Het actieprogramma biedt een meerjarig richtsnoer (2013–2023) dat de basis legt voor publieke en private investeringen in reisinformatie en verkeersmanagement.

Meetbare gegevens

Specificatie bedieningsareaal

Areaalomschrijving

Eenheid

2013

2014

2015

Verkeerssignalering

km op rijbaan

2.647

2.634

2.662

Verkeerscentrales

aantal

6

6

6

Spits- en plusstroken

km

338

319

336

Toelichting:

De verwachte toename van verkeerssignalering op rijbanen is de resultante van enerzijds uitbreiding (A4 Delft-Schiedam in 2015) en anderzijds vermindering van de verkeerssignalering in 2014 door versoberingsmaatregelen (onder andere A18L, A12, A2). De versobering van de signalering A7, gepland voor 2014, is vervallen. Zie ook de begroting van het Infrastructuurfonds over 2013, bijlage 5 (Kamerstukken II, 2012/13, 33 400 A).

De verwachte toename van het aantal kilometer spits- en plusstroken eind 2015, is de resultante van enerzijds permanente openstelling van een aantal plusstroken in 2014 (onder andere A12 Woerden – Gouda) en anderzijds realisatie in 2015 van onder andere extra spitsstroken op A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein (Beter Benutten) en op de A15 Maasvlakte-Vaanplein bij Rozenburg.

Indicator Verkeersmanagement
 

Eenheid

Streefwaarde 2015

Beschikbaarheid data voor derden (compleet en tijdig beschikbaar)

% van bemeten rij baanlengte

89%

Toelichting:

De indicator kent twee aspecten, namelijk de mate van beschikbaarheid van de RWS meetlocaties en de mate waarin meetgegevens tijdig verstuurd zijn naar de Nationale Databank Wegverkeergegevens (NDW). In combinatie met de verkeersgegevens van andere wegbeheerders kan dit aan serviceproviders beschikbaar worden gesteld.

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Motivering

Het rijkswegennet en de onmiddellijke omgeving daarvan in een dusdanige staat houden dat het vervullen van de primaire functie gewaarborgd is: het faciliteren van vlot en veilig vervoer van personen en goederen. Daarbij gelden randvoorwaarden voor milieu (natuur, lucht, geluid en duurzaamheid).

Producten

Het regulier beheer en onderhoud van rijkswegen omvat maatregelen aan verhardingen, kunstwerken zoals bruggen, tunnels en viaducten, verkeersvoorzieningen, landschap en milieu en voorzieningen voor verkeersmanagement zoals signalering en verkeerscentrales.

Vervanging en renovatie betreft het tijdig programmeren en nemen van maatregelen aan kunstwerken en wegen waarbij regulier beheer en onderhoud niet meer voldoende is. Voornamelijk in de eerste helft en vanaf de jaren »60 van de vorige eeuw zijn kunstwerken gerealiseerd die, mede door het intensieve gebruik, nu of in de komende decennia het moment van einde levensduur naderen. Op basis van onderzoek wordt concreet gemaakt voor welke kunstwerken wanneer vervanging of renovatie aan de orde is.

Voor de volledigheid wordt verwezen naar artikelonderdeel 18.12 «Nader toe te wijzen Beheer en Onderhoud en vervanging», waaronder middelen voor vervanging zijn bestemd, die nog niet aan netwerken kunnen worden toebedeeld.

In bijlage 4 is een nadere toelichting opgenomen met betrekking tot beheer en onderhoud en vervanging.

12.02.01 Beheer en Onderhoud

Voor een optimaal gebruik van het wegennet zet IenM in op een zo groot mogelijke beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van de infrastructuur van wegen, bruggen, viaducten, tunnels, aquaducten, matrixborden, verkeerscentrales en verkeersvoorzieningen. Daarbij gelden de eisen ten aanzien van het landschap en het milieu rond de rijkswegen als randvoorwaarden. Zowel het preventief als het correctief onderhoud vallen onder het beheer en onderhoud.

De uitgaven voor het beheer en onderhoud bestaan hoofdzakelijk uit:

 • Uitgaven voor onderhoud van verhardingen waaronder het herstel van vorstschade en het zoveel mogelijk voorkomen daarvan.

 • Uitgaven voor onderhoud van kunstwerken.

 • Uitgaven voor onderhoud aan DVM-systemen zoals matrixborden, informatiepanelen en verkeerscentrales.

 • Klein variabel en vast onderhoud aan verkeersvoorzieningen, zoals onderhoud aan bermen, geleiderail, bewegwijzering, geluidsschermen en verlichting.

 • Uitgaven voor geluidmaatregelen (landschap en milieu) door naleving van geluidproductieplafonds voor zover geen onderdeel van een aanlegproject.

De activiteiten die door RWS centraal worden uitgevoerd, worden gefinancierd uit de budgetten voor netwerkgebonden kosten. In het kader van de transparantie van de budgetten voor verkeersmanagement en beheer en onderhoud, zijn deze in de begroting intracomptabel inzichtelijk gemaakt. Hiertoe zijn de Landelijke taken van RWS zoals opgenomen in de artikelonderdelen Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud geraamd onder de Overige Netwerkgebonden Kosten. De verdeling naar ondermeer Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud is extracomptabel inzichtelijk gemaakt in de bijlage beheer, onderhoud, vervanging en renovatie bij deze begroting.

Meetbare gegevens

In onderstaande figuur is een verdeling gegeven van de beheer- en onderhoudskosten voor verhardingen, kunstwerken (bruggen en viaducten), DVM, verkeersvoorzieningen, landschap en milieu. Deze percentages zijn gebaseerd op een langjarig gemiddelde.

Areaal rijkswegen
   

Eenheid

2013

2014

2015

Rijbaanlengte

Hoofdrijbaan

km

5.721

5.768

5.819

Rijbaanlengte

Verbindingswegen en op- en afritten

km

1.526

1.544

1.613

Areaal asfalt

Hoofdrijbaan

km2

75

76

76

Areaal asfalt

Verbindingswegen en op- en afritten

km2

13

13

13

Groen areaal

 

km2

197

197

197

Toelichting:

 • De toename van de rijbaanlengte (hoofdrijbaan) van 5.768 km in 2014 naar 5.819 km in 2015 wordt verklaard door de realisatie van verschillende projecten, waaronder de A4 Dinteloord-Bergen op Zoom, de A4 Delft-Schiedam en de N61 Hoek-Schoondijke.

 • De toename van de rijbaanlengte (verbindingswegen en op- en afritten) van 1.544 km in 2014 naar 1.613 km in 2015 wordt verklaard door de realisatie van verschillende projecten, waaronder de A4 Dinteloord-Bergen op Zoom, de A4 Delft-Schiedam en de A15 Maasvlakte-Vaanplein.

Omvang Areaal
 

Areaal

Eenheid

Omvang 2015

Budget

x € 1.000

2015

Beheer, onderhoud en ontwikkeling

Oppervlakte wegdek 1

km2

90

427.979

1

exclusief verzorgingsbanen

Indicatoren Beheer en Onderhoud
 

streefwaarde 2015

De verhouding verstoringen door aanleg, beheer en onderhoud t.o.v. totale verstoringen.

10%

   

Tijdsduur (%) van het jaar dat de weg veilig beschikbaar is, zonder dat rijstroken zijn afgesloten door aanlegwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden, door falen infra of falen verkeersmanagement.

90%

   

Voldoen aan norm voor verhardingen (stroefheid en spoorvorming) en gladheidbestrijding en neemt tijdig, na constatering, maatregelen bij het (tijdelijk) niet voldoen van de norm bij wegen, viaducten, aquaducten, bruggen en tunnels (eenheid: % van de gevallen).

98%

12.02.04 Vervanging

De veiligheid en de beschikbaarheid van het hoofdwegennet moeten in stand worden gehouden tegen de achtergrond van een beperkte technische levensduur van kunstwerken. Het einde van de levensduur kan ontstaan door de ouderdom van het kunstwerk of door intensiever gebruik dan bij het ontwerp is voorzien. Door de intensieve aanleg in de eerste helft en voornamelijk ook vanaf de jaren «60 van de vorige eeuw valt te verwachten dat deze problematiek geleidelijk toeneemt.

Op dit artikel staan de budgetten die reeds zijn toegewezen in het Programma voor Vervanging en Renovaties aan concrete objecten die in het MIRT Projectenboek inzichtelijk worden gemaakt. Op artikel 18 staat een reservering voor vaarwegen en wegen vooruitlopend op een nadere onderbouwing. Deze reservering wordt aangesproken als de opgave bekend is. Dit gebeurd in tranches. In deze begroting is aan het Programma voor Vervangingen en Renovaties een tweede tranche projecten voor het Hoofdwegennet toegevoegd. Deze projecten worden voor 2020 uitgevoerd.

Het betreft: Renovatie fundering A27, Renovatie Suurhoffbrug, Vervanging tunneltechnische installaties Noord en Zuid Holland, Vervanging fundering N3 en A6 Ketelbrug-Lelystad Noord en de Vervanging van de Rijnlandse Boezemwaterbruggen in de N200. Met deze nieuwe tranche is een bedrag gemoeid van € 230 miljoen tot en met 2019. Het totale Programma Vervanging en Renovatie HWN 2014–2019 (inclusief programma Stalen Bruggen) bedraagt daarmee circa € 631 miljoen. De projecten zijn opgenomen in het MIRT Projectenboek 2015.

Wegnr.

Objecten

Gereed

A50

Brug tussen de knooppunten Valburg en Ewijk

2015

A58

Kreekrakbrug tussen knooppunt Markiezaat en afslag Rilland

2015

A12

Galecopperbrug tussen de knooppunten Oudenrijn en Lunetten

2015

N3

Wantijbrug tussen Papendrecht en Dordrecht

2018

N15

Suurhoffbrug tussen Europoort en Oostvoorne

2018

A16

Brienenoordbrug tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbregseplein

2018

A44

Kunstwerken A44/zuidelijke en noordelijke Kaagbruggen/Hoofdvaart/Lisserweg

2016

A15

Viaduct Wilhelminakanaal/Hardinxveld-Giessendam

2014

A15

Viaduct Veerdijk/Papendrecht

2015

A59

Brug Drongelens kanaal en Viaduct Hoogeinde/Drunen

2017

A22

Velsertunnel

2016

A6

Lelystad Noord-Ketelbrug, vervanging wegfundering

2020

N3

Dordrecht Zuid-Papendrecht, vervanging wegfundering

2019

N200

Rijnlandse Boezemwaterbruggen

2018

div.

Tunneltechnische Installatie tunnels in Zuid- en Noord- Holland

2016

A76

Zuidelijk viaduct Daelderweg/Nuth

2020

A27

Renovatie A27 Stichtse brug-Knooppunt Almere

2016

12.03 Aanleg

Motivering

Door middel van voorbereiding en uitvoering van infrastructuurprojecten wordt bereikt dat de noodzakelijke capaciteit beschikbaar is en komt, met als doel om de verwachte verkeersgroei te faciliteren en een betrouwbaar netwerk te realiseren met voorspelbare reistijden. Daarbij wordt rekening gehouden met de kaders van veiligheid en leefbaarheid.

12.03.01 Realisatie

Dynamisch Verkeersmanagement

Producten

Afgelopen jaren is onder andere via het programma Mobiliteitsaanpak € 200 miljoen geïnvesteerd in verkeersmanagement maatregelen die zijn gericht op het verbeteren van de verkeerssituatie van trajecten uit de file top-50. Het betreft onder andere betere benutting van de bestaande infrastructuur en verbeteren van aansluitingen tussen de snelweg en regionale wegen. De laatste resterende werkzaamheden zullen in 2014 worden afgerond. Een deel van het programma Mobiliteitsaanpak vindt inhoudelijk opvolging in het programma Beter Benutten.

Mijlpalen Realisatieprojecten

In 2015 wil IenM de volgende mijlpalen realiseren:

Mijlpaal

Project

Oplevering

A4 Delft–Schiedam

 

A4 Dinteloord–Bergen op Zoom

 

A7/A8 Purmerend–Coentunnel (Beter Benutten)

 

A15 Maasvlakte–Vaanplein (incl. A29 Knooppunt Vaanplein-aansluiting Barendrecht)

 

A50 Ewijk–Valburg

 

N61 Hoek–Schoondijke

Start realisatie

A6/A7 Knooppunt Joure

 

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen

 

SAA deelproject A9 Gaasperdammerweg

 

A7/A8 Purmerend–Coentunnel (Beter benutten)

 

A1 Bunschoten–Hoevelaken

Overige maatregelen

Meer veilig-2

Met dit pakket wordt een bijdrage geleverd aan het verder terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers veroorzaakt door incidenten op het rijkswegennet. Het totale programma bestaat uit 121 maatregelen. Deze zijn grotendeels ultimo 2014 gerealiseerd. Naar verwachting worden circa 5 maatregelen opgeleverd in 2015.

Meer veilig-3

In 2015 wordt gestart met de uitvoering van het pakket Meer veilig-3 (uitvoeringsperiode 2015–2018). Het pakket bevat naast kosteneffectieve maatregelen voor het oplossen van verkeersonveilige locaties ook maatregelen voor het oplossen van significante onveilige situaties op routes. De totale omvang van het programma is € 40 miljoen, waarvan € 5 miljoen bestemd is voor verbetering op de N35 Wijthmen-Nijverdal, conform motie Elias/Kuiken (Kamerstukken II, 2012/13, 33 400 A, nr. 55). In 2015 wordt gestart met de voorbereiding van de realisatie van de eerste tranche maatregelen. Het gaat om 51 maatregelen met een financiële omvang van € 26,2 miljoen. In 2015 wordt besloten over de invulling van de tweede tranche maatregelen.

Maatregelpakket Verzorgingsplaatsen

Dit pakket is gericht op het oplossen van de meest acute kwantitatieve en kwalitatieve knelpunten op verzorgingsplaatsen langs (inter-)nationale vrachtcorridors. Binnen dit pakket worden landelijk ruim 300 extra parkeerplaatsen voor vrachtwagens gecreëerd en nog eens ruim 400 parkeerplaatsen meerjarig gehuurd. Daarnaast wordt ingezet op een structurele kwaliteitsverbetering van naar verwachting 35 tot 40 verzorgingsplaatsen. Het totaal hiervoor beschikbare budget bedraagt € 25 miljoen.

Meer Kwaliteit Leefomgeving

Dit pakket betreft het Meerjarenprogramma Ontsnippering. De geplande werkzaamheden binnen het programma lopen door tot 2018. Een voorbeeld van een ontsnipperingsproject is het plaatsen van een ecoduct of een dassentunnel. Hierdoor worden twee gescheiden natuurgebieden met elkaar verbonden. In de afgelopen jaren zijn diverse ecoducten gereedgekomen zoals die over de A27 (Zwaluwenberg), over de A28 (Sterrenberg en Leusderheide) en over de A12 (Rumelaar en Mollenbos). In 2015 komt het ecoduct Laarderhoogt gereed als één van de laatste verbindingsstukjes in het herstel van een doorlopende Utrechtse Heuvelrug. Over de A67 komt ecoduct Kempengrens op de grens van Nederland en Vlaanderen gereed. Dit ecoduct wordt betaald door beide landen. Dit MJPO-knelpunt is in goede samenwerking met België in productie genomen.

Belangrijkste budgettaire aanpassingen

 • Dynamisch verkeersmanagement: Verlaging budget van € 30 miljoen als gevolg van een meevaller bij diverse maatregelpakketten uit de mobiliteitsaanpak. De maatregelen zijn vrijwel afgerond.

 • A1/A6/A9 SAA: Betreft de indexering IBOI 2014 (+ € 20 miljoen).

 • N2 Meerenakkerweg (A2 zone): Betreft een meevaller ad € 4 miljoen.

 • A2 Passage Maastricht: Het budget bij dit project wordt aangepast vanwege:

  • het manifesteren van een indexeringsverschil waarvoor het Rijk garant staat;

  • de mogelijkheid om met een totaalaanpak het toekomstig indexeringsverschil af te kopen en de kans op vertraging te verkleinen en;

  • een scopewijziging die bij het TB (2010) is doorgevoerd, maar waarvoor nu budget beschikbaar is gesteld.

 • A2/A76 Maatregelenpakket Limburg: Het onderdeel Aansluiting Nuth is als een apart project opgenomen in de begroting (€ 63 miljoen); verder zijn met het niet doorgaan van het onderdeel Imstenraderweg (€ 5 miljoen) middelen gereserveerd voor aanpassing aan het knooppunt A76/A73 Knooppunt Zaanderheiken en is het restant toegevoegd aan de investeringsruimte (12.07).

 • A76 Aansluiting Nuth: Dit is een apart project geworden; vanuit Maatregelenpakket Limburg zijn middelen overgeboekt.

 • A50 Ewijk – Valburg: € 6 miljoen betreft meevaller door een bijgestelde raming en vrijval van een deel van de post onvoorzien.

 • A28 Knooppunt Hoevelaken: Het project is van planuitwerking overgegaan naar de realisatiefase.

 • A12 Ede – Grijsoord: Het project is van planuitwerking overgegaan naar de realisatiefase.

 • A1 Bunschoten – Knooppunt Hoevelaken: Het project is van planuitwerking overgegaan naar de realisatiefase.

Projectoverzicht behorende bij 12.03.01 Realisatieprogramma Hoofdwegennet
 

Totaal

Budget in € mln

Oplevering

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

later

huidig

vorig

Projecten Nationaal

                       

Dynamisch verkeersmanagement

129

159

128

1

0

           

– 

Kleine projecten / Afronding projecten

134

157

37

32

28

12

9

4

10

2

nvt

nvt

Programma 130 km

57

57

16

16

10

 

14

       

Programma aansluitingen

99

99

24

8

17

21

14

15

1

 

nvt

nvt

Quick Wins Wegen

37

36

10

0

1

0

     

26

 

– 

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

1.618

1.620

1.423

38

20

13

3

   

122

2016

2016

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

                       

A10 Amsterdam praktijkproef FES

50

50

10

6

12

12

10

     

2017

2015

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

1.658

1.638

445

140

72

154

318

118

194

218

2024

2024

A9 Badhoevedorp 1)

339

336

43

48

48

36

20

8

0

136

2019

2017

A2 Holendrecht – Oudenrijn

1.219

1.219

1.201

1

3

6

8

     

2012

2012

A28 Utrecht – Amersfoort

224

224

186

9

6

1

6

16

   

2013

2013

A28 Knooppunt Hoevelaken

731

0

7

5

12

0

55

30

121

500

2022–2024

 

A1 Bunschoten – Knooppunt Hoevelaken

24

   

3

16

5

0

     

2016

 

Projecten Zuidvleugel

                       

A4 Burgerveen – Leiden 1)

588

586

460

51

19

2

2

2

1

52

2015

2014

A4 Delft – Schiedam

657

661

266

183

116

60

18

3

3

9

2015

2015

Projecten Zuidwestelijke Delta

                       

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

10

10

   

0

1

2

3

3

1

nvt

N61 Hoek-Schoondijke

118

117

67

17

28

5

0

1

   

2015

2014

Projecten Brabant

                       

A4 Dinteloord – Bergen op Zoom

275

274

194

32

11

29

10

     

2015

2015

N2 Meerenakkerweg (A2 zone)

7

11

2

4

1

         

2014

2014

A67 Aanpak toerit Someren

6

6

 

2

4

         

2015

Projecten Limburg

                       

A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase

                       

A2 Passage Maastricht

678

623

542

103

19

14

       

2016

2016

A76 Aansluitng Nuth

64

0

   

48

6

9

     

2017

 

Projecten Oost-Nederland

                       

A50 Ewijk – Valburg

270

276

263

1

10

– 6

2

0

   

2015

2015

N35 Combiplan Nijverdal

316

316

258

32

19

 

7

     

2014

2014

A12 Ede – Grijsoord

120

0

4

4

64

46

2

     

2017

 

Projecten Noord-Nederland

                       

N31 Leeuwarden (De Haak) 1

194

193

120

49

24

1

       

2015

2014

Overige maatregelen

                       

Meer kwaliteit leefomgeving

108

107

2

1

20

16

20

20

20

10

   

Meer veilig 2

27

27

27

                 

Meer veilig 3

40

40

 

0

10

10

10

10

0

0

   

Verzorgingsplaatsen

25

25

4

5

5

10

0

0

0

0

   

Afrondingen

2

– 1

 

1

 

1

1

 

– 1

     

Totaal uitvoeringsprogramma

9.995

5.892

792

645

454

539

230

351

1.091

   

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

     

131

117

89

17

0

 

0

   

Programma Realisatie (IF 12.03.01)

923

763

543

556

230

351

1.091

   

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

773

613

383

556

330

711

1.091

   

Overprogrammering (-)

– 150

– 150

– 160

0

100

360

   
1

De openstelling van dit project vindt plaats in het kalenderjaar voor het jaar van oplevering.

12.03.02 Verkenningen en Planuitwerkingen

Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen

 • De taakstellende budgetten zijn op prijspeil 2014 gebracht.

 • De projecten A12 Ede – Grijsoord, A28/A1 Knooppunt Hoevelaken en A1 Bunschoten – knooppunt Hoevelaken zijn in realisatiefase en opgenomen bij Art. 12.03.01 Realisatie.

 • Eind 2013 is besloten om af te zien van tol op de A13/A16, het volledige taakstellend budget is nu begroot op artikel 12. Dit is gedekt uit de reservering tolopgave DBFM aanbesteding Blankenburgverbinding en Via15. Zie Kamerstukken II, 2013/14, 33 750 A, nr. 19.

 • De taakstellende budgetten zijn bijgesteld als gevolg van een gewijzigde bijdragen van derden (A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere en A1 Apeldoorn – Azelo).

 • Blankenburgverbinding: Bij de voorkeursbeslissing is het taakstellend budget vastgesteld op € 1.168 miljoen, waarvan € 315 miljoen door tol wordt opgebracht.

 • A7/A8 Coentunnel Purmerend Noord: Naar aanleiding van de uitkomsten van het MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam is een reservering getroffen van € 300 miljoen onder de categorie gebonden.

 • Beter Benutten: Betreft de terugboeking van middelen in 2016 en 2017 die vanuit Beter Benutten zijn voorgefinancierd voor de A1 Bunschoten Hoevelaken.

 • A1/A6/A9 SAA, deeltraject A9 Amstelveen en A6 Almere: Betreft de toevoeging van de prijsindexatie 2014 en de verlaging van het projectbudget als gevolg van een neerwaartse bijstelling van de ontvangsten met € 60 miljoen als gevolg van een bijgestelde bijdrage vanuit de gemeente Amstelveen.

 • Bij het Tracébesluit (maart 2011) is gemeld dat het project SAA een flinke opgave heeft om het project te realiseren binnen het taakstellend budget. Op dit moment is één deelproject open gesteld (A10), één deelproject in het begin van de uitvoering (A1-A6), één deelproject in de aanbestedingsprocedure (A9 Gaasperdammerweg) en moet de aanbestedingsprocedure voor twee deelprojecten nog starten (A6 Almere, A9 Amstelveen). Voor het project A9 Amstelveen moet het Ontwerp Tracébesluit deels opnieuw doorlopen worden, omdat de oorspronkelijk beoogde tunnel is vervangen door een verdiepte ligging. Dit betekent dat het project nog te maken heeft met technische en bestuurlijke risico’s, waarvan op dit moment niet met zekerheid gezegd kan worden hoe deze financieel zullen uitpakken. Van de asymmetrische risicoverdeling, zoals ook bij het Tracébesluit in 2011 gemeld, is nog steeds sprake. Het project stuurt maximaal op een goede verhouding tussen geld en kwaliteit, het voorkomen van vertragingskosten en het ondervangen van gesignaleerde risico’s. Het realiseren van SAA binnen het taakstellend budget behoort daardoor nog steeds tot de mogelijkheden. Met de ervaringen en inzichten van de realisatieprojecten en de financial close van de A9 Gaasperdammerweg, zal de Kamer bij Ontwerpbegroting 2016 nader geïnformeerd worden over de ontwikkeling van de budgetspanning.

 • A10 Zuidas: De middelen voor het integrale project Zuidasdok zijn overgeheveld naar IF Artikel 17.

 • A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel: middelen zijn overgeboekt naar IF Artikel 17 Zuidasdok. Dit betreft een overboeking voor de voorbereidingskosten van A10 Knooppunten die onderdeel uitmaken van de uitgaven door de projectorganisatie van Zuidasdok.

 • A12/A27 Ring Utrecht: Betreft de toevoeging van de prijsindexatie 2014.

 • A27 Houten – Hooipolder: Betreft de toevoeging van de prijsindexatie en de verhoging van het taakstellend budget door de keuze voor het alternatief met het meest oplossende vermogen en hoogste baten-kostenverhouding (€ 57 miljoen).

 • Stedelijke Bereikbaarheid Almere: Het taakstellend budget wordt, naast prijsindexatie 2014, verhoogd met € 2,5 miljoen naar aanleiding van de uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0.

 • A12/A15 Ressen – Oudbroeken: Betreft de toevoeging van de prijsindexatie 2014 en de verhoging van het taakstellend budget als gevolg van het in lijn brengen van de toltarieven met de Blankenburgverbinding.

 • A1 Apeldoorn – Azelo: Het voorkeursalternatief is vastgesteld en de planuitwerking voor het project is gestart. Het taakstellend budget is vastgesteld en de regionale ontvangsten inclusief voorfinanciering (€ 142 miljoen) zijn opgenomen in de begroting. Een bedrag van € 28,5 miljoen wordt in 2024 terugbetaald aan de provincies Overijssel en Gelderland.

 • A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2: Het taakstellend budget is, naast toevoeging prijsindexatie 2014, bij het OTB als gevolg van een verschil tussen raming en budget met € 49 miljoen verhoogd.

 • Reservering LCC: een bedrag van € 60 miljoen is overgeboekt naar de Reservering BenO-consequenties Blankenburgverbinding en een bedrag van € 15 miljoen is overgeboekt naar Reservering BenO-consequenties A1 Apeldoorn – Azelo.

 • Er is een specifieke reservering getroffen voor de extra kosten voor Beheer en Onderhoud in de begrotingsperiode na de aanleg van de Blankenburgverbinding.

 • De middelen voor de verbreding van de A4 Vlietland – N14 zijn apart begroot (€ 11 miljoen). Deze middelen waren voorheen gereserveerd bij A4–44 Rijnlandroute.

 • N35 Nijverdal – Wierden: Het taakstellend budget is met € 10 miljoen verhoogd als gevolg van bestuurlijke afspraken met de regio.

 • Er is een specifieke reservering getroffen voor de extra kosten voor Beheer en Onderhoud in de begrotingsperiode na de aanleg van de A1 Apeldoorn-Azelo.

 • De provincie Overijssel en Gelderland financieren een deel van het project A1 Apeldoorn-Azelo voor. Een bedrag van € 28 miljoen is gereserveerd voor de terugbetaling van het Rijk aan de provincies in 2024.

 • Er is een reservering getroffen voor de Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad airport (€ 51 miljoen).

 • Er is een reservering getroffen voor de A58 aansluiting Goes (€ 9 miljoen) naar aanleiding van afspraken met de regio.

Projectoverzicht behorende bij 12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet

Bedragen x € 1 mln.

Budget

 

Planning

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

TB

Openstelling

Verplicht

       

Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 355

– 283

 

Projecten Nationaal

       

Beter Benutten

301

286

 

nvt

Geluidsaneringprogramma – weg

258

255

 

nvt

Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)

235

235

 

nvt

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

235

240

 

nvt

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

       

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4) en A6 Almere (deel 5)

992

1.039

 

Deel 4: 2024–2026

Deel 5: 2020–2022

A10 Zuidas

 

627

2016

2028

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel

296

332

2016

2028

A12/A27 Ring Utrecht

1.134

1.120

2016

2024–2026

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

165

163

nvt

2026–2028

A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten

264

260

2014

2018–2020

A27 Houten – Hooipolder

787

721

2017

2023–2025

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

28

25

nvt

nvt

A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein (spitsstrook)

25

25

2015

2015–2017

Projecten Zuidvleugel

       

A13/A16 Rotterdam

975

710

2016

2021–2023

A24 Blankenburgtunnel (excl. tolopgave)

854

2015

2022–2024

A4-A44 Rijnlandroute

550

555

Regio

A4 Vlietland – N14

12

2014

2020–2022

Projecten Oost-Nederland

       

A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen

36

36

2015

2016–2018

A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)

553

542

2015

2019–2021

N18 Varsseveld – Enschede

336

333

2013

2019–2021

N35 Zwolle – Wijthmen

48

47

2015

2016–2018

A1 Apeldoorn – Azelo

420

 

2017

Fase 1: 2019–2021

Fase 2: 2026–2028

Projecten Noord-Nederland

       

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 1

608

551

2015

2019–2021

Projecten Limburg

       

A2 't Vonderen – Kerensheide

256

254

2017

2025–2027

Gebonden

       

Projecten Nationaal

       

Beter Benutten

50

50

 

nvt

Reservering tolopgave DBFM-aanbestedingen Blankenburgverbinding en ViA15

47

301

 

nvt

Reservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15

61

60

 

nvt

Reserveringen voor LCC

148

223

 

nvt

Reservering BenO Blankenburgverbinding

79

   

nvt

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

       

A7/A8 Coentunnel – Purmerend-Noord

300

     

Projecten Zuidvleugel

       

A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers)

446

440

   

Projecten Brabant

       

A58 Eindhoven – Tilburg

317

317

   

A58 Sint Annabosch – Galder

116

116

   

N65 Vught – Haaren 2

46

45

   

Projecten Oost-Nederland

       

N35 Nijverdal – Wierden

50

40

   

Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad airport

51

     

Reservering BenO A1 Apeldoorn – Azelo

19

     

Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo

28

     

Bestemd

383

2.613

   

Projecten in voorbereiding

       

Projecten Nationaal

       

Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud

       

Reservering nalevingskosten SWUNG

       

Studiebudget Verkenningen

       

Projecten Zuidvleugel

       

A20 Nieuwerkerk – Gouwe

       

Projecten Zuidwestelijke delta

       

Reservering A58 aansluiting Goes

       

Projecten Noord-Brabant

       

Reservering landzijdige bereikbaarheid Eindhoven Airport

       

Projecten Oost-Nederland

       

Overige projecten in voorbereiding

       

Gesignaleerde Risico's

       

Totaal programma planuitwerking en verkenning

11.154

     

Begroting 14.01.02

11.154

     

legenda

TB = Tracébesluit

1

Dit beschikbare budget is excl. de middelen die op artikel 14 worden begroot (€ 56 mln).

2

Dit is exclusief de € 10,6 mln. die RWS heeft gereserveerd voor maatregelen op en langs de N65, conform het convenant tussen RWS en Vught van 13 juni 2007.

Onderstaand is de budgetflexibiliteit voor de periode 2014–2028 weergegeven voor aanleg planuitwerkingen en verkenningen door inzicht te verstrekken in de opbouw van de MIRT-budgetten tot en met 2028. 

12.04 Geïntegreerde contractvormen

Motivering

Infrastructuur projecten die via een DBFM (Design, Build, Finance en Maintain) contract worden aanbesteed, hebben als kenmerk dat sprake is van de overdracht van de integrale onderdelen van een bouwproject (ontwerp, bouw, onderhoud en financiering) aan een private opdrachtnemer. In plaats van een product wordt een dienst uitgevraagd, te weten de beschikbaarheid van de infrastructuur. De betaling vindt plaats aan de hand van de overeengekomen prestatie die wordt afgezet tegen de daadwerkelijk geleverde prestatie, de beschikbaarheid. Omdat het project gefinancierd is door banken en/of institutionele beleggers, is sprake van een sterke druk vanuit de financiers op de private opdrachtnemer om de afgesproken prestatie ook te leveren. Een lager prestatieniveau leidt tot lagere betalingen, die op hun beurt de terugbetaling van de financiering moeten zekerstellen. In de bouwfase kan sprake zijn van een gedeeltelijke betaling (de beschikbaarheidsvergoeding) als sprake is van de uitbreiding van een bestaande weg die ook tijdens de verbouwing beschikbaar moet blijven voor het wegverkeer. Bij openstelling van de weg wordt overgegaan naar een volledige beschikbaarheidsvergoeding. Het afronden van een aanbesteding resulteert in een meerjarige verplichting van zowel aanleg als ook beheer en onderhoud op het desbetreffende project.

De Brief Prioritering Investeringen Mobiliteit en Water (Kamerstukken II, 2010/11, 32 500 A, nr. 83, bijlage 3) bevat een lijst van in totaal 20 potentiële DBFM-projecten op het hoofdwegennet. Al deze projecten worden getoetst aan kwalitatieve criteria en op mogelijke financiële meerwaarde. In de Voortgangsrapportage DBFM(O) wordt periodiek gerapporteerd over de DBFM-dealflow op langere termijn.

Producten

Onderstaand een overzicht van de projecten waar reeds beschikbaarheidsbetalingen worden verstrekt danwel op korte termijn worden verwacht.

Het project A15 Maasvlakte-Vaanplein verkeert in de bouwfase en kent een partiële beschikbaarheidsvergoeding. De volledige beschikbaarheidsvergoeding wordt na oplevering betaald vanaf 2015 tot en met 2035.

De A12 Lunetten-Veenendaal bevindt zich in de exploitatiefase waardoor sprake is van een volledige beschikbaarheidsvergoeding.

De N33 Assen-Zuidbroek is gegund en de financial close heeft eind 2012 plaatsgevonden. Dit project kent een partiële beschikbaarheidsvergoeding. Naar verwachting wordt vanaf het najaar 2014 overgegaan naar een volledige beschikbaarheidsvergoeding. De N33 is een pilot met index linked financiering. Dit houdt in dat de beschikbaarheidsvergoeding jaarlijks wordt aangepast aan de inflatie-ontwikkeling.

Het project A1/A6 Diemen-Almere Havendreef, onderdeel van het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA), is gegund en de Financial close heeft begin 2013 plaatsgevonden. Naar verwachting zal in 2020 sprake zijn van volledige beschikbaarheidsvergoeding.

Het project A12 Ede-Grijsoord is in aanbesteding en zal vanaf eind 2014 partiële beschikbaarheidsvergoedingen betalen. Volledige beschikbaarheidsvergoedingen zullen op dit artikel verantwoord worden vanaf eind 2016 na oplevering. Dit geldt ook voor de N18 Varsseveld-Enschede waarvan de aanbesteding op korte termijn zal starten.

Voor 2015 en 2016 is voorzien dat de aanbesteding zal starten van het volgende deelproject van Schiphol-Amsterdam-Almere (de A6 bij Almere), de A13/A16 Rotterdam, de Blankenburgverbinding, de A12/15 Ressen-Oudbroeken (Via15) en de A27/A1 Utrecht Noord-Knooppunt Eemnes-Bunschoten.

Het project A9 Holendrecht-Diemen (Gaasperdammerweg), onderdeel van SAA, is in aanbesteding. Verwacht wordt dat het DBFM contract eind 2014 wordt getekend en vanaf dat moment partiële beschikbaarheidsbetalingen zal kennen. Volledige beschikbaarheidsvergoedingen zullen naar verwachting gaan lopen na de oplevering in 2020.

Belangrijkste budgettaire aanpassingen

 • Aflossing tunnels: Stijging van € 9 miljoen betreft de indexering IBOI 2014.

 • A10 Tweede Coentunnel: Stijging van € 17 miljoen betreft de indexering IBOI 2014.

 • A1/A6/A9 SAA: Betreft overheveling van A1-A6 niet-DBFM-gedeelte (€ 536 miljoen) en indexering IBOI 2014 (€ 18 miljoen)

 • A12 Lunetten – Veenendaal: Betreft indexering IBOI 2014 (€ 5 miljoen) en aanvulling indexering 2012 (€ 4 miljoen)

 • A15 Maasvlakte-Vaanplein: Stijging van € 22 miljoen betreft de indexering IBOI 2014.

 • N31 Leeuwarden – Drachten: Betreft € 19 miljoen correctie DBFM-conversie en indexering IBOI 2014 (€ 1 miljoen).

 • N33 Assen – Zuidbroek: In de vorige opgave was de realisatie t/m 2012 niet meegenomen (€ 21 miljoen). Daarnaast wordt € 4 miljoen indexering IBOI 2014 toegevoegd.

Projectoverzicht behorende bij 12.04 geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet
 

Totaal

Budget in € mln

Oplevering

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

later

huidig

vorig

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

                       

Aflossing tunnels

1.234

1.225

429

53

59

56

58

59

62

458

– 

– 

A10 Tweede Coentunnel

2.213

2.196

838

91

74

76

53

53

53

975

2013

2013

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere

2.017

1.999

40

43

17

57

376

186

125

1.173

2019

2019

A12 Lunetten – Veenendaal

636

627

218

24

24

24

24

24

19

279

2012

2012

Projecten Zuidvleugel

                       

A15 Maasvlakte – Vaanplein

2.053

2.031

215

340

352

294

54

54

54

690

2015

2015

Projecten Brabant

                       

A59 Rosmalen – Geffen, PPS

288

288

266

   

1

1

1

1

18

2005

2005

Projecten Noord-Nederland

                       

N31 Leeuwarden – Drachten

166

146

107

6

6

6

6

6

6

23

2007

2007

N33 Assen – Zuidbroek1

340

336

34

44

13

13

13

13

13

197

2015

2015

Afrondingen

0

   

1

         

– 1

 

Totaal

8.947

2.147

602

545

527

585

396

333

     
12.06 Netwerkgebonden kosten Hoofdwegennet

Motivering

Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten (incl. afschrijving en rente) van RWS en de overige netwerkgebonden kosten geraamd. De overige netwerkgebonden kosten komen ten goede aan verkeersmanagement, beheer, onderhoud, vervanging, aanleg en DBFM en betreffen taken die gecentraliseerd binnen RWS worden opgepakt. Het gaat bij deze zogeheten landelijke taken onder meer om het verzamelen van basisinformatie, onderhouden van ICT systemen,het inspecteren van het areaal en de ontwikkeling van kennis en innovatie. Er is gekozen voor centrale uitvoering met het oog op enerzijds uniformiteit in werkwijze en anderzijds kostenbesparing.

12.07 Investeringsruimte

Motivering

Op dit artikelonderdeel wordt de voor dit artikel beschikbare investeringsruimte tot en met 2028 verantwoord. De investeringsruimte is onder meer beschikbaar voor risico’s en de in het najaar van 2013 aangekondigde MIRT-onderzoeken (Kamerstukken II, 2013/14, 33 750 A, nr. 25).

De in de begroting 2014 opgenomen stand van de beschikbare investeringsruimte tot en met 2028 bedroeg € 1.227 miljoen. Door de hieronder vermelde belangrijkste (budgettaire) aanpassingen bedraagt deze ruimte in de ontwerpbegroting 2015 nu € 639 miljoen.

 • Aanvullende dekking van de nalevingskosten SWUNG (€ 77 miljoen) voor de periode tot en met 2028.

 • Ophoging van verschillende taakstellende projectbudgetten (onder andere Zuidelijke Ringweg Groningen, A2 Passage Maastricht, A27 Houten-Hooipolder, N35 Nijverdal – Wierden). Zie hiervoor ook de toelichting bij IF artikel 12.03.

 • Voor verschillende projecten is naar aanleiding van bestuurlijke afspraken met regionale partners in deze begroting budget gereserveerd (Landzijdige bereikbaarheid Lelystad Airport en Eindhoven Airport, Aansluiting A58 Goes).

 • Verlaging van de toltarieven bij de A12/A15 Ressen – Oudbroeken (€ 12 miljoen).

 • Verwerking van het saldo van mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma.

12.07 Inv.ruimte Wegen

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Investeringsruimte

– 0

1

– 1

– 1

2

– 1

– 1

145.152

Kaseffect verwerking index2013

– 42.732

– 38.043

– 41.956

– 39.817

– 32.936

– 31.268

– 24.883

– 29.196

Kaseffect verwerking index2014

– 25.667

– 23.639

– 18.691

– 20.346

– 16.281

– 20.964

– 25.424

– 28.058

Totaal

– 68.399

– 61.681

– 60.648

– 60.163

– 49.215

– 52.233

– 50.308

87.898

12.07 Inv.ruimte Wegen

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal

Investeringsruimte

46.685

10.478

43.480

19.756

22.106

– 32.553

384.004

639.107

Kaseffect verwerking index2013

– 31.260

– 30.113

– 19.885

– 15.537

– 16.360

393.986

0

1

Kaseffect verwerking index2014

– 10.425

– 31.068

– 23.590

– 11.186

– 25.076

– 7.910

288.324

0

Totaal

5.000

– 50.703

5

– 6.967

– 19.330

353.524

672.328

639.108

Licence