Base description which applies to whole site

Artikel 12 Hoofdwegennet

Omschrijving van de samenhang met het beleid

Op dit artikel worden de producten op het gebied van Rijkswegen verantwoord. Dit betreft de onderdelen verkeersmanagement, beheer, onderhoud en vervanging, aanleg, geïntegreerde contractvormen/PPS en netwerkgebonden kosten. Deze producten zijn gerelateerd aan de beleidsdoelen en -instrumenten zoals beschreven in het jaarverslag van Infrastructuur en Milieu (Hoofdstuk XII) bij beleidsartikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid.

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1.000)

12. Hoofdwegennet

       

Realisatie

Begroting

Verschil

 
 

2011

2012

2013

2014

2015

2015

2015

 

Verplichtingen

2.274.880

4.219.392

1.698.213

3.407.686

2.108.154

2.211.002

– 102.848

1)

Uitgaven

2.577.371

2.659.773

2.481.851

2.568.873

2.393.669

2.293.979

99.690

 

12.01 Verkeersmanagement

50.137

30.768

21.794

21.589

14.510

4.038

10.472

2)

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

322.966

567.308

544.354

665.071

662.460

658.195

4.265

 

12.02.01 Beheer en onderhoud

178.572

474.922

456.913

533.514

433.574

427.979

5.595

3)

12.02.02 Servicepakket B&O

72.016

56.993

0

0

0

0

0

 

12.02.04 Vervanging

72.378

35.393

87.441

131.557

228.886

230.216

– 1.330

 

12.03 Aanleg

1.340.525

1.254.029

1.065.903

873.067

618.288

723.322

– 105.034

 

12.03.01 Realisatie

1.340.525

1.254.021

1.060.444

863.803

600.289

612.938

– 12.649

4)

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

0

8

5.459

9.264

17.999

110.384

– 92.385

5)

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

374.846

335.772

412.956

601.189

655.822

545.431

110.391

6)

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

446.870

438.842

436.844

407.957

442.589

424.674

17.915

 

12.06.01 Apparaatskosten RWS

387.073

383.570

381.576

355.573

345.456

338.633

6.823

7)

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

59.797

55.272

55.268

52.384

97.133

86.041

11.092

8)

12.07 Investeringsruimte

   

0

0

0

– 61.681

61.681

9)

12.09 Ontvangsten

98.380

165.700

150.887

132.430

592.926

533.670

59.256

10)

Financiële toelichting

Ad 1) De lagere verplichtingen zijn voornamelijk het gevolg van het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ – 519 miljoen). De aanbestedingsprocedure duurt langer dan verwacht als gevolg van beroepen bij de Raad van State met daarbij een uitgesproken tussenvonnis van de Raad. Verder worden de lagere aangegane verplichtingen voornamelijk veroorzaakt door onder andere de projecten A1/A6/A9 Schiphol–Amsterdam–Almere (€ – 252 miljoen), als gevolg van het aanbestedingsresultaat en de overheveling van het niet DBFM deel naar geïntegreerde contractvormen van de A9 Gaasperdammerweg. Daartegenover staan hogere verplichtingen voor de versnelde gunning van de A28 / A1 Knooppunt Hoevelaken (€ 512 miljoen) en voor de vaststellingsovereenkomst A15 Maasvlakte – Vaanplein (€ 113 miljoen).

Ad 2) De hogere realisatie komt door opdrachten aan RWS vanuit de Routekaart Beter Geïnformeerd op Weg (programma Connecting Mobility en ITS corridor Rotterdam–Wenen–Frankfurt). Daarnaast is het budget toegevoegd voor het National Datawarehouse (NDW). Het NDW is benodigd voor verkeersmanagement en levert daarnaast een bijdrage aan producten zoals verkeersonderzoeken.

Ad 3) Er is extra budget voor Cyber Security beschikbaar gesteld. Het in 2014 gestarte Programma «Beveiligd Werken» richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen ten aanzien van informatiebeveiliging (Cyber Security).

Aanleidingen voor het programma Cyber Security is dat de AR in 2011, 2012 en 2013 onvolkomenheden in de wijze waarop RWS met informatiebeveiliging omgaat heeft geconstateerd. Het in 2014 gestarte Programma «Beveiligd Werken» richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. MissieKritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek). Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen ten aanzien van informatiebeveiliging (Cyber Security). De benodigde middelen voor Cyber Security zijn gedekt uit de reservering voor Vervanging en Renovatie op artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet en via het aanlegprogramma naar de periode 2015–2017 geschoven.

Ad 4) Door de overgang van projecten van planuitwerking- naar realisatiefase neemt het budget op het planuitwerkingsartikel (12.03.02) af; dit bedrag is overgeboekt naar 12.03.01. Tegelijkertijd neemt de realisatie op 12.03.01 af door DBFM-conversies in het afgelopen jaar (A12 Ede–Grijsoord en SAA A9 Gaasperdammerweg). Hierdoor zijn de uitgaven op 12.03.01 met € 127 miljoen afgenomen. Het budget voor A12 Ede–Grijsoord en SAA A9 Gaasperdammerweg is overgeboekt naar art. 12.04 GIV/PPS en opgenomen als langjarige beschikbaarheidsvergoeding. Voor een specifieke toelichting per project wordt verwezen naar het overzicht «Projectenoverzicht» behorende bij 12.03.01.

Ad 5) Door de overgang van projecten van planuitwerking- naar realisatiefase neemt het budget op het planuitwerkingsartikel (12.03.02) af, dit bedrag is overgeboekt naar 12.03.01.

Ad 6) De hogere realisatie komt voornamelijk door het project A15 Maasvlakte – Vaanplein, waarbij het kasritme is gewijzigd door een aangepaste overeenkomst met de aannemers. Daarnaast zijn in 2015 twee DBFM-conversies doorgevoerd (zie toelichting 4 en 5).

Ad 7) De hogere realisatie komt door opdrachten aan RWS vanuit de Routekaart Beter Geïnformeerd op Weg (programma Connecting Mobility en ITS corridor Rotterdam–Wenen–Frankfurt).

Ad 8) De beschikbaarheid van het IV-areaal («IV» staat voor Informatievoorziening), waaronder het landelijke IV netwerk is een structurele randvoorwaarde voor het functioneren van RWS en de interdepartementale dienstverlening. Voor onder meer de vervanging van verouderde netwerkcomponenten is budget overgeheveld vanuit artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging.

Ad 9) De minregel als gevolg van het niet (volledig) toekennen van de prijscompensatie 2013 en 2014 is vanuit de Investeringsruimte bij begroting 2016 ingevuld.

Ad10) De per saldo hogere ontvangsten in 2015 hebben diverse oorzaken:

  • In 2015 zijn hogere bijdragen van derden ontvangen voor N50 Ens–Emmeloord (regio) en de bijdrage Havenbedrijf Rotterdam voor patrouilleren op de Ruit van Rotterdam;

  • Daarnaast heeft de Minister in maart 2015 afspraken gemaakt bij het project N35 Nijverdal–Wierden. De regio heeft in 2015 haar bijdrage beschikbaar gesteld aan het Rijk (€ 63 mln).

Anderzijds was sprake van lagere ontvangsten door:

  • A1/A6/A9 Schiphol–Amsterdam–Almere: de bijdrage van de gemeente Amsterdam was reeds in 2014 ontvangen;

  • N33 Assen–Zuidbroek (gemeente): latere ontvangst;

  • A4 Burgerveen–Leiden: bijdrage gemeente wordt verwacht in 2016;

  • A4 Dinteloord–Bergen op Zoom (provincie): de bijdrage is verlaagd in verband met een meevaller en er zijn verminderde vastgoedopbrengsten door lopende procedures;

  • Beter Benutten aanpassingen in de scope en planning van verschillende maatregelen.

  • Grondopbrengst IODS Deze middelen zijn niet nodig voor de realisatie van de A4 Delft–Schiedam en daarom toegevoegd aan de investeringsruimte Hoofdwegennet en worden doorgeschoven naar 2016.

12.01 Verkeersmanagement

Motivering

Met verkeersmanagement streeft IenM naar een optimaal en veilig gebruik van de beschikbare weginfrastructuur en het bereiken van een voorspelbare en betrouwbare reistijd van deur tot deur. Dit draagt bij aan het realiseren van de beleidsdoelen voor bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in Nederland.

Voor de periode 2013–2016 zijn met RWS ten behoeve van het Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud prestatieafspraken gemaakt en zijn indicatoren opgesteld. Deze indicatoren sluiten beter aan op de beleidsdoelen.

Producten

De uitgaven voor verkeersmanagement betreffen onder andere de inzet van weginspecteurs bij incidenten, toeritdosering, gebruik van spitsstroken, maar ook verkeersinformatie op panelen boven de weg. De meeste van deze maatregelen zijn ingezet vanuit vijf regionale verkeerscentrales en een landelijke verkeerscentrale. Hierbij wordt het rijkswegennet in samenhang met het regionale wegennet beschouwd door toepassing van gebiedsgericht verkeersmanagement waarbij wordt ingezet op regionale samenwerking. Dit krijgt ook vorm in het programma Beter Benutten. Hierin is samen met andere infrabeheerders, vervoersorganisaties en bedrijfsleven gewerkt aan regionale maatregelen om bestaande weg-, vaarweg-, spoor- en OV-verbindingen beter te benutten.

In 2015 heeft het programma «Connecting Mobility» geïnvesteerd in kennisopbouw, samenwerking tussen wegbeheerders, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Zo zijn er «tafels» ingericht waar een eenduidige koers wordt vastgesteld voor bijvoorbeeld standaardisatie, privacy en security vraagstukken. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Connecting Mobility2.

Meetbare gegevens

Specificatie bedieningsareaal

Eenheid

Realisatie

2013

Realisatie

2014

Begroting

2015

Realisatie

2015

Verkeerssignalering op rijbanen (1)

km rijbaan

2.647

2.637

2.662

2.675

Verkeerscentrales

aantal

6

6

6

6

Spits- en plusstroken (2)

km

338

336

336

338

Bron: Rijkswaterstaat, 2015

Toelichting:

Ad 1) De signalering is in 2015, conform begroting, toegenomen door met name A4 Delft–Schiedam, A15 Maasvlakte–Vaanplein en N35 Combiplan Nijverdal.

De extra realisatie ten opzichte van de begroting komt onder andere door de toename van de signalering daar waar de nieuwe wegconfiguratie aansluit op bestaande knooppunten zoals de knooppunten Benelux (aansluiting A15 Maasvlakte–Vaanplein op de A4) en Kethelplein (aansluiting A4 Delft – Schiedam op de A20).

Ad 2) De realisatie in 2015 bestond enerzijds uit de omvorming van de plusstrook naar een normale rijstrook op de A12 Woerden – Gouda en anderzijds uit de openstelling van de extra spitsstroken op de A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein (Beter Benutten) en op de A15 Maasvlakte – Vaanplein bij Rozenburg.

Indicator verkeersmanagement

Eenheid

2013

2014

Streefwaarde 2015

Realisatie 2015

Op alle bemeten wegvakken wordt betrouwbare reis en route-informatie ingewonnen en tijdig geleverd aan de serviceproviders.

% van bemeten rij baanlengte

83%

89%

89%

94%

Bron: Rijkswaterstaat, 2015

Toelichting:

Deze indicator geeft aan in welke mate RWS betrouwbare reis- en route-informatie op de Dynamische Route-Informatie Panelen (DRIPs) zet en die informatie beschikbaar stelt voor serviceproviders en in welke mate dit tijdig gebeurt. In 2015 ligt de realisatie ruim boven de streefwaarde. Problemen met software in het begin van 2014 zorgde voor scores onder de norm. Door snel noodmaatregelen te nemen is dit in de loop van 2014 hersteld, wat zich in 2015 heeft doorgezet. RWS is er in geslaagd om de waarde snel op het goede peil te krijgen en dat zorgt er voor dat de score ook boven de norm uitkomt.

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Motivering

Met het budget voor beheer en onderhoud en vervanging is het rijkswegennet en de onmiddellijke omgeving daarvan in 2015 in de staat gehouden die noodzakelijk is voor het vervullen van de primaire functie, namelijk het faciliteren van vlot, veilig en comfortabel vervoer van personen en goederen onder de randvoorwaarde van een kwalitatief hoogwaardig milieu.

Producten

Het regulier beheer en onderhoud van rijkswegen omvat maatregelen aan verhardingen, kunstwerken zoals bruggen, tunnels en viaducten, verkeersvoorzieningen, landschap en milieu en voorzieningen voor verkeersmanagement zoals signalering en verkeerscentrales.

Vervanging en renovatie betreft het tijdig programmeren en nemen van maatregelen aan kunstwerken en wegen waarbij regulier beheer en onderhoud niet meer voldoende is. Voornamelijk in de eerste helft en vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw zijn kunstwerken gerealiseerd die, mede door het intensieve gebruik, nu of in de komende decennia het moment van einde levensduur naderen. Op basis van onderzoek wordt concreet gemaakt voor welke kunstwerken wanneer vervanging of renovatie aan de orde is.

12.02.01 Beheer en Onderhoud

De in 2015 gerealiseerde uitgaven voor het beheer en onderhoud bestaan vooral uit uitgaven voor onderhoud van verhardingen waaronder het herstel van vorstschade en het zoveel mogelijk voorkomen daarvan, uitgaven voor onderhoud van kunstwerken, uitgaven voor onderhoud aan Dynamisch Verkeersmanagementsystemen en vast/klein variabel onderhoud zoals onderhoud aan bermen, geleiderail, bewegwijzering, geluidsschermen en verlichting. De uitgaven betreffen zowel preventief als correctief onderhoud.

Meetbare gegevens

Areaal rijkswegen
   

Eenheid

Realisatie

2013

Realisatie

2014

Begroting 2015

Realisatie 2015

Rijbaanlengte (1)

Hoofdrijbaan

km

5.764

5.801

5.819

5.800

Rijbaanlengte (2)

Verbindingswegen en op- en afritten

km

1.466

1.587

1.613

1.616

Areaal asfalt

Hoofdrijbaan

km2

75

76

76

76

Areaal asfalt

Verbindingswegen en op- en afritten

km2

13

13

13

13

Groen areaal (3)

 

km2

202

201

197

199

Bron: Rijkswaterstaat, 2015

Toelichting:

Ad 1) De lengte hoofdrijbaan is in 2015, ten opzichte van 2014, toegenomen door diverse openstellingen zoals de A4 Delft–Schiedam en N35 Combiplan Nijverdal. Door overdracht van oude wegdelen, is er per saldo sprake van een kleine afname van het aantal kilometer hoofdrijbaan. Overdracht van oude wegdelen speelde bij:

  • A4 Dinteloord – Bergen op Zoom: de oude weg door Steenbergen is in 2015 overgedragen aan de gemeenten.

  • N61 Hoek – Schoondijke: de oude hoofdrijbaan is in 2015 een verbindingsweg geworden. Dit was in de begroting niet als zodanig verwerkt en verklaart dat de realisatie lager uitkomt dan begroot.

Ad 2) De toename van de verbindingswegen, op- en afritten wordt met name veroorzaakt door de openstelling van A4 Delft–Schiedam, A15 Maasvlakte – Vaanplein en N61 Hoek – Schoondijke.

Ad 3) De afname van het groen areaal in 2015 is voornamelijk het gevolg van overdracht van de oude weg door Steenbergen (A4 Dinteloord – Bergen op Zoom).

Omvang Areaal
 

Areaal

Eenheid

Begroting 2015

Omvang 2015

Budget

x € 1.000

2015

Realisatie

x € 1.000

2015

Beheer, onderhoud en ontwikkeling (1)

Oppervlakte wegdek1

km2

90

90

427.929

428.579

Bron: Rijkswaterstaat, 2015

1

exclusief verzorgingsbanen

Toelichting:

Ad 1) Het oppervlakte wegdek is netto nagenoeg gelijk gebleven doordat enerzijds nieuw areaal is opengesteld, met name A4 Delft–Schiedam, A15 Maasvlakte – Vaanplein en N35 Combiplan Nijverdal, terwijl anderzijds de oude weg bij Steenbergen (A4 Dinteloord – Bergen op Zoom) is overgedragen.

Indicatoren Beheer en Onderhoud
 

2013

2014

streefwaarde 2015

Realisatie 2015

De verhouding verstoringen door aanleg, beheer en onderhoud t.o.v. totale verstoringen (1)

9%

4%

10%

4%

Tijdsduur (%) van het jaar dat de weg veilig beschikbaar is, zonder dat rijstroken zijn afgesloten of een snelheidsbeperking is ingesteld door aanlegwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden, door falen infra of falen verkeersmanagement (2)

98%

99%

90%

98%

Voldoen aan norm voor verhardingen (stroefheid en spoorvorming) en gladheidbestrijding en neemt tijdig, na constatering, maatregelen bij het (tijdelijk) niet voldoen van de norm bij wegen, viaducten, aquaducten, bruggen en tunnels (eenheid: % van de gevallen) (3)

85%

96%

98%

99%

Bron: Rijkswaterstaat, 2015

Toelichting:

Ad 1) De verstoringen door aanleg, beheer en onderhoud blijven met 4% ruim binnen de streefwaarde van maximaal 10%. In het kader van versobering en efficiency werden de werkvensters, de tijdsduur waarbinnen aan de weg gewerkt mag worden, verruimd. Hierdoor kan dichter tegen de spits aan worden gewerkt waardoor de verwachting is dat het percentage hinder zal gaan stijgen. De aannemerij maakt nog niet volledig gebruik van de uitbreiding van de werkvensters. Het hinderpercentage blijft dan ook fors onder de 10%.

Ad 2) De technische beschikbaarheid van de weg is met 98% ruim boven de gestelde norm. Dit komt doordat de berekeningen en het referentiejaar (2012) die aan de basis hebben gestaan voor de gekozen streefwaarde relatief laag waren.

Ad 3) De gerealiseerde waarde (99%) is iets hoger dan de streefwaarde. Hiermee wordt voldaan aan de norm voor verhardingen (stroefheid en spoorvorming) en gladheidbestrijding.

12.02.04 Vervanging

Onder de categorie Vervanging vallen uitgaven voor werkzaamheden die betrekking hebben op renovatie- en vervangingsinvesteringen. Door de veroudering van de infrastructuur en het veel intensievere gebruik dan bij ontwerp voorzien, zal geïnvesteerd moeten worden in de vervanging dan wel renovatie hiervan.

Het budget dat op dit artikelonderdeel in de huidige begrotingsperiode is opgenomen, is bestemd voor de werkzaamheden in verband met de levensduurproblematiek van de stalen bruggen.

Weg.nr.

Object

Begroting

Huidig

 

A50

Brug tussen de knooppunten Valburg en Ewijk

2015

2016

1

A58

Kreekrakbrug tussen knooppunt Markiezaat en afslag Rilland

2015

Gereed

 

A12

Galecopperbrug tussen de knooppunten Oudenrijn en Lunetten

2015

Gereed

 

A15

Viaduct Wilhelminakanaal/Hardinxveld–Giessendam

2014

Gereed

 

A15

Viaduct Veerdijk/Papendrecht

2015

Gereed

 

Toelichting:

Ad 1) De renovatie van de oude Waalbrug (A50) is vertraagd en daarom is afronding voorzien in 2016. De openstelling van 2x4 op de A50, over de oude en de nieuwe Waalbrug wordt in 2017 verwacht.

12.03 Aanleg

Motivering

Door middel van voorbereiding en uitvoering van infrastructuurprojecten wordt bereikt dat de noodzakelijke capaciteit beschikbaar is en komt, met als doel de verwachte verkeersgroei te faciliteren en een betrouwbaar netwerk te realiseren met voorspelbare reistijden. Daarbij wordt rekening gehouden met de kaders van veiligheid en leefbaarheid.

12.03.01 Realisatie

Producten

Mijlpalen Realisatieprojecten

In 2015 zijn de volgende mijlpalen gerealiseerd:

Hoofdwegennet

Mijlpaal

Project

Openstelling

A1 Bunschoten–Hoevelaken

1

 

A4 Delft–Schiedam

 
 

A7/A8 Purmerend–Coentunnel (Beter Benutten)

 
 

A15 Maasvlakte–Vaanplein (incl. A29 Knooppunt Vaanplein-aansluiting Barendrecht)

 
 

N61 Hoek–Schoondijke

 
 

ZSM2: A20 Knooppunt Gouwe/aansluiting Moordrecht

 

Start realisatie

A6/A7 Knooppunt Joure

 
 

SAA deelproject A9 Gaasperdammerweg

 
 

A7/A8 Purmerend–Coentunnel (Beter Benutten)

 
 

A1 Bunschoten–Hoevelaken (Beter Benutten)

 

Toelichting:

Ad 1) Het project is een half jaar sneller uitgevoerd dan gepland.

Verder is de openstelling van A50 Ewijk – Valburg vertraagd. De renovatie van de oude Waalbrug (A50) is vertraagd en afronding voorzien in 2016. De openstelling van 2x4 op de A50, over de oude en de nieuwe Waalbrug wordt in 2017 verwacht. Daarnaast is de start Realisatie A7 zuidelijke ringweg Groningen verplaatst naar 2016. Het project is overgegaan naar de realisatiefase. De aanbesteding is gestart in 2015, schop in de grond wordt in 2016 verwacht. De overige projecten zijn conform begroting 2015 uitgevoerd.

Overige maatregelen

Meer veilig

Het programma Meer Veilig 2 is vrijwel afgerond. Er zijn in totaal 106 maatregelen gerealiseerd. Er zijn 12 maatregelen die in uitvoering zijn maar nog moeten worden afgerond. In 2015 is gestart met het Meer Veilig 3 (uitvoeringsperiode 2015–2018). Het pakket bevat naast kosteneffectieve maatregelen voor het oplossen van verkeersonveilige locaties ook maatregelen voor het oplossen van onveilige situaties op routes. In 2014 is invulling gegeven aan de eerste tranche van dit pakket met 50 maatregelen en is gestart met de voorbereiding van de uitvoering van deze maatregelen. Op 31 december 2015 zijn van deze tranche 12 maatregelen gerealiseerd. Ook is in 2015 de tweede tranche met 33 maatregelen vastgesteld. Voor de resterende maatregelen is de realisatie beoogd in de periode 2016–2018.

Maatregelpakket Verzorgingsplaatsen

Dit pakket is gericht op het oplossen van de meest acute kwantitatieve en kwalitatieve knelpunten op verzorgingsplaatsen langs (inter-)nationale vrachtcorridors. Binnen dit pakket worden landelijk ruim 300 extra parkeerplaatsen voor vrachtwagens gecreëerd en nog eens ruim 400 parkeerplaatsen meerjarig gehuurd. Daarnaast wordt ingezet op een structurele kwaliteitsverbetering van naar verwachting 35 tot 40 verzorgingsplaatsen. Het totaal hiervoor beschikbare budget bedraagt € 25 miljoen. Het pakket is thans in uitvoering. In 2015 zijn op een groot aantal locaties de geplande capaciteitsuitbreidingen reeds gerealiseerd en is gewerkt aan de voorbereiding van de maatregelen gericht op kwaliteitsverbetering.

Meer Kwaliteit Leefomgeving

Dit pakket betreft het deel van het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) dat betrekking heeft op het hoofdwegennet. De geplande werkzaamheden binnen het programma lopen door tot en met 2018. Een voorbeeld van een ontsnipperingsmaatregel is het plaatsen van een ecoduct of een dassentunnel. Hierdoor worden twee door infrastructuur gescheiden natuurgebieden in de ecologische hoofdstructuur weer met elkaar verbonden. In 2015 zijn in het kader van het MJPO 11 knelpunten geheel opgelost. Onder anderen is het ecoduct Laarderhoogt over de A1 bij Laren opgeleverd en in het Hunzedal bij Gieterveen een faunatunnel onder de N33 gerealiseerd. Voor met name de das en de otter is onder de A28 parallel aan het riviertje De Reest een faunatunnel opgeleverd. Op verzoek is op 1 juli 2015 het MJPO-jaarverslag 2014 naar de Tweede Kamer gezonden. Dit jaarverslag bevat uitgebreide informatie over de voortgang van het MJPO.

Projectoverzicht realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01) (bedragen x € 1 mln)
 

Kasbudget 2015

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Begroting

Realisatie

Verschil

Begroting

Huidig

Begroting

Huidig

 

Projectomschrijving

2015

   

2015

 

2015

   

Projecten Nationaal

               

Dynamisch verkeersmanagement

 

0

0

129

129

 

Kleine projecten / Afronding projecten

28

5

– 23

134

61

nvt

nvt

1

Programma 130 km

10

11

1

57

56

 

Programma aansluitingen

17

5

– 12

99

99

nvt

nvt

2

Quick Wins Wegen

1

0

– 1

37

37

3

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

20

14

– 6

1.618

1.752

2016

2016

4

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

               

A10 Amsterdam praktijkproef FES

12

9

– 3

50

51

2017

2015–2018

5

A1/A6/A9 Schiphol–Amsterdam–Almere

72

48

– 24

1.658

1.673

2024

2024

6

A9 Badhoevedorp

48

63

15

339

340

2019

2018

7

A2 Holendrecht – Oudenrijn

3

0

– 3

1.219

1.219

2012

2012

8

A28 Utrecht – Amersfoort

6

4

– 2

224

224

2013

2013

 

A28 Knooppunt Hoevelaken

12

14

2

731

741

2022–2024

2022–2024

9

A1 Bunschoten–Knooppunt Hoevelaken

16

16

0

24

24

2016

2015

 

N50 Ens – Emmeloord

 

4

4

 

16

 

2016

10

A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein

 

13

13

 

21

 

2015

11

A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten

 

2

2

 

261

 

2018–2020

12

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel

 

0

0

 

297

 

2028

 

Projecten Zuidvleugel

               

A4 Burgerveen – Leiden

19

19

0

588

548

2015

2015

 

A4–A44 Rijnlandroute

 

0

0

 

551

 

Regio

 

A4 Delft – Schiedam

116

131

15

657

658

2015

2015

13

A4 Vlietland–N14

 

0

0

 

14

 

2020–2022

 

Projecten Zuidwestelijke Delta

               

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

0

0

0

10

11

nvt

2020

 

N61 Hoek–Schoondijke

28

21

– 7

118

118

2015

2015

14

Projecten Brabant

               

A4 Dinteloord – Bergen op Zoom

11

20

9

275

275

2015

2014

15

N2 Meerenakkerweg (A2 zone)

1

0

– 1

7

7

2014

2014

16

A67 Aanpak toerit Someren

4

2

– 2

6

6

2015

2015

17

Projecten Limburg

               

A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase

 

0

0

 

154

 

2013

 

A2 Passage Maastricht

19

1

– 18

678

678

2016

2016

18

A76 Aansluiting Nuth

48

45

– 3

64

59

2017

Regio

 

Projecten Oost-Nederland

               

A50 Ewijk – Valburg

10

0

– 10

270

270

2015

2017

19

N35 Combiplan Nijverdal

19

19

0

316

321

2014

2015

 

N18 Varsseveld – Enschede

 

12

12

 

337

 

2019–2021

20

N35 Wijthmen – Nijverdal

 

0

0

 

15

 

2018

 

A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen

 

0

0

 

31

 

2016–2018

 

A12 Ede – Grijsoord

64

1

– 63

120

n.v.t.

2017

n.v.t.

21

Projecten Noord-Nederland

               

N31 Leeuwarden (De Haak)

24

23

– 1

194

217

2015

2014

 

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

 

9

9

 

666

 

2019–2021

22

Overige maatregelen

               

Meer kwaliteit leefomgeving

20

20

0

108

109

     

Meer veilig 2

 

0

0

27

0

     

Meer veilig 3

10

7

– 3

40

37

   

23

Verzorgingsplaatsen

5

5

0

25

25

     

Afrondingen

1

1

2

0

   

Totaal uitvoeringsprogramma

645

544

– 101

9.824

12.108

     

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

117

56

– 61

         

Programma Realisatie (IF 12.03.01)

763

600

– 163

       

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

613

600

– 13

         

Overprogrammering (–)

– 150

0

150

       

24

Toelichting:

Ad 1) Hieronder worden kleine projecten en projecten na openstelling (in afronding) geschaard. – Bij het project N50 Ramspol – Ens zijn minder risico’s opgetreden dan geraamd. Bij verschillende projecten zoals bijvoorbeeld A12 Den Haag – Gouda, N9 Koedijk – de Stolpen, A2 Den Bosch – Eindhoven en A74 Venlo, is sprake van langer lopende juridische procedures, vertraagde afstemming over kleine werkzaamheden welke met derden worden uitgevoerd en afrondende werkzaamheden. Dit leidt tot een lagere realisatie in 2015.

Ad 2) De lagere uitgaven zijn ten eerste het gevolg van een regionale uitbreiding van de scope van de aansluiting A16/N3 waardoor de uitvoering later plaatsvindt en anderzijds van vertraging in het project A15/N3 als gevolg van niet voorziene verlegging van een gasleiding.

Ad 3) De mutatie betreft het doorschuiven van het voor Noord-Nederland bestemde resterende knooppuntenbudget. Er is meer tijd nodig voor de planuitwerking.

Ad 4) ZSM 1+ 2 (spoedwet wegverbreding): het project knooppunt Gouwe is de voornaamste veroorzaker van de lagere uitgaven in 2015. Het project is inmiddels opengesteld voor verkeer, maar enkele resterende werkzaamheden worden later uitgevoerd, waardoor ook de facturering hierdoor mee naar achter schuift.

Ad 5) De lagere realisatie is met name veroorzaakt door verschuivingen in het spoor «in car» en door verschuiving van het go/no-go moment waardoor betalingen in 2015 doorschuiven naar 2016.

Ad 6) Er is een lagere realisatie door de DBFM conversie van het deeltraject A9 Gaasperdammerweg en overboeking naar artikel 12.04 Geïntegreerde contractvormen.

Ad 7) De hogere uitgaven in 2015 zijn voornamelijk het gevolg van de indiening van een nieuwe termijnstaat door de aannemer eind 2014. Daarnaast zijn een paar grote facturen uit 2014 pas in 2015 betaald.

Ad 8) Uitvoering van een deel van de restwerkzaamheden schuift door naar de jaren 2016 en 2017.

Ad 9) Bij dit project wordt de markt vroeg betrokken; de planuitwerking en realisatie zijn gegund aan één marktpartij. Met de vervroegde aanbesteding zijn eerder uitgaven gedaan.

Ad 10) Het project N50 Ens–Emmeloord is overgegaan naar de realisatie en begin 2015 is gestart met de uitvoering.

Ad 11) Het project A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase waarbij het project ook sneller is uitgevoerd dan verwacht.

Ad 12) Het project A27/A1 Utrecht Eemnes Bunschoten is overgegaan naar de realisatiefase.

Ad 13) Met de aannemer is overeenstemming bereikt over verschillende betalingen, waaronder een doorgeschoven betaling uit 2014 voor tunneltechnische installaties, waardoor de uitgaven in 2015 hoger uitvallen dan verwacht.

Ad 14) Afwikkeling van kabels en leidingen is doorgeschoven naar 2016 en de laatste betalingen aan de aannemer zijn doorgeschoven naar 2016 in verband met de uitloop van afwikkeling restpunten.

Ad 15) Een deel van de afrondende werkzaamheden, onder andere het aanbrengen van deklagen en het afkopen van nieuw areaal, zijn sneller uitgevoerd.

Ad 16) De realisatie betreft afgerond 0.

Ad 17) Een groot deel van de werkzaamheden is in 2014 reeds uitgevoerd en betaald.

Ad 18) Door een versnelling is een deel van de betalingen al in 2014 voldaan. Daarnaast schuift budget naar achteren, omdat Rijkswaterstaat personele inzet in de projectbijdrage verrekent conform de bestuursovereenkomst. Deze inzet wordt vanuit het agentschap Rijkswaterstaat betaald en blijft vooruitlopend op verrekening nog op het aanlegartikel staan. Het effect wordt nader uitgewerkt en meegenomen in de afrekening van mee- en tegenvallers na de openstelling van tunnel. Vooruitlopend op de afrekening wordt het budget naar 2018 geschoven.

Ad 19) De renovatie van de oude Waalbrug (A50) is vertraagd en daarom is afronding voorzien in 2016. De openstelling van 2x4 op de A50, over de oude en de nieuwe Waalbrug wordt in 2017 verwacht.

Ad 20) Het project N18 Varsseveld – Enschede is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase.

Ad 21) Het project is overgeboekt naar artikel 12.04 Geïntegreerde contractvormen, op enkele restwerkzaamheden na.

Ad 22) Het project is overgegaan naar de realisatiefase.

Ad 23) De uitvoering van de Meer Veilig 3 maatregelen vindt plaats in de periode 2015–2018. De opstart van deze maatregelen is iets vertraagd. Dit heeft geen gevolgen voor de opleverdatum.

Ad 24) De vooraf ingeschatte autonome vertraging heeft zich voorgedaan, waardoor de realisatie in lijn met het budget is uitgekomen.

12.03.02 Verkenningen en Planuitwerkingen

Hieronder is het Projectoverzicht behorende bij 12.03.02 Verkenningen en Planuitwerkingen opgenomen.

Projectoverzicht verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02) (bedragen x € 1 mln)
 

Projectbudget

Planning

 
     

TB

Openstelling

Toelichting

 

Begroting

Huidig

Begroting

Huidig

Begroting

Huidig

 

Projectomschrijving

2015

 

2015

 

2015

 

Verplicht

             

Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 355

– 286

     

nvt

 

Projecten Nationaal

             

Beter Benutten

301

298

   

nvt

nvt

 

Geluidsaneringprogramma – weg

258

260

   

nvt

nvt

 

Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)

235

212

   

nvt

nvt

 

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

235

122

   

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4) en A6 Almere (deel 5)

992

596

   

Deel 4: 2024–2026

2024–2026

 
         

Deel 5: 2020–2022

   

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel

296

 

2016

 

2028

   

A12/A27 Ring Utrecht

1.134

1.138

2016

 

2024–2026

2024–2026

 

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

165

166

nvt

 

2026–2028

Regio

 

A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten

264

 

2014

 

2018–2020

   

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

28

26

nvt

 

nvt

nvt

 

A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein (spitsstrook)

25

 

2015

2014

2015–2017

 

1

Projecten Zuidvleugel

             

A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)

975

979

2016

 

2021–2023

2021–2023

 

A24 Blankenburgverbinding (excl. tolopgave)

854

857

2015

2016

2022–2024

2022–2024

2

A4–A44 Rijnlandroute

550

     

Regio

   

A4 Vlietland – N14

12

 

2014

 

2020–2022

   

Projecten Brabant

             

A27 Houten – Hooipolder

787

810

2017

 

2023–2025

2023–2025

 

Projecten Zuidwestelijke Delta

             

A58 Aansluiting Goes

 

9

     

nvt

 

Projecten Oost-Nederland

             

A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen

36

 

2015

2015

2016–2018

   

A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)

553

555

2015

2016

2019–2021

2019–2021

2

N18 Varsseveld – Enschede

336

 

2013

 

2019–2021

   

N35 Zwolle – Wijthmen

48

48

2015

2015

2016–2018

2017–2018

 

N35 Nijverdal – Wierden

 

122

     

nnb

 

A1 Apeldoorn – Azelo

420

421

2017

 

fase 1: 2019–2021

fase 1: 2019–2021

 
         

fase 2: 2026–2028

fase 2: 2026–2028

 

Projecten Noord-Nederland

             

A7 Zuidelijke Ringweg Groning, fase 2

608

 

2015

2014

2019–2021

 

1

Projecten Limburg

             

A2 't Vonderen – Kerensheide

256

261

2017

 

2025–2027

2025–2027

Gebonden

             

Projecten Nationaal

             

Beter Benutten

50

     

nvt

   

Reservering tolopgave DBFM-aanbestedingen Blankenburgverbinding en ViA15

47

     

nvt

   

Reservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15

61

     

nvt

   

Reserveringen voor LCC

148

127

   

nvt

nvt

 

Reservering BenO Blankenburgverbinding

79

     

nvt

   

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

 

108

     

nvt

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

A7/A8 Corridor Amsterdam–Hoorn

300

300

         

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport

 

51

         

Projecten Zuidvleugel

             

A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers)

446

447

         

Reservering BenO A4 Vlietland–N14

 

0

     

0

 

Reservering BenO Rijnlandroute

 

15

     

nvt

 

Reservering BenO Blankenburgverbinding

 

79

     

nvt

 

Projecten Brabant

             

A58 Eindhoven – Tilburg

317

318

         

A58 Sint Annabosch – Galder

116

117

         

Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

 

25

         

N65 Vught – Haaren 1)

46

46

         

Projecten Noord-Nederland

             

N33 Zuidbroek–Appingedam

 

11

         

Reservering BenO N33 Zuidbroek–Appingedam

 

4

     

nvt

 

Projecten Oost-Nederland

             

N35 Nijverdal – Wierden

50

           

Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad

51

           

Reservering BenO N35 Nijverdal–Wierden

 

1

     

nvt

 

Reservering BenO N35 Wijthmen–Nijverdal

 

1

     

nvt

 

Reservering BenO A1 Apeldoorn – Azelo

19

19

     

nvt

 

Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo

28

29

     

nvt

 

Projecten Limburg

             

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

 

5

       

Bestemd

383

355

         

Projecten in voorbereiding

             

Projecten Nationaal

             

Reservering nalevingskosten SWUNG

             

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

             

Projecten Zuidvleugel

             

A20 Nieuwerkerk – Gouwe

             

Overige projecten in voorbereiding

             

Gesignaleerde Risico's

             

Totaal programma planuitwerking en verkenning

11.154

8.652

         

Begroting (IF 12.03.02)

11.154

8.652

         

Toelichting:

Ad 1) Voor deze projecten is het Tracébesluit eerder genomen dan gepland, namelijk in 2014.

Ad 2) In het MIRT Overzicht 2016 is de nieuwe planning opgenomen voor de projecten A24 Blankenburgverbinding en de A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15).

Voor de A24 Blankenburgverbinding is de planning aangepast vanwege afstemming met de regio en het ingewikkelde ontwerpproces is de planning voor het Tracébesluit aangepast. Voor de A12/A15 Ressen – Oudbroek (ViA15) is vanwege onverwacht netwerkeffect met extra onderzoek naar stikstof tot gevolg.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Motivering

Bij infrastructuurprojecten waarbij sprake is van publiek-private samenwerking (PPS) bestaat de betaling uit een geïntegreerd bedrag voor aanleg, onderhoud én financiering gedurende een langdurige periode. De meest toegepaste vorm is DBFM (Design, Build, Finance, Maintain) waarbij de overheid pas na oplevering betaalt voor een dienst (beschikbaarheid) in plaats van mijlpalen voor een product tijdens de bouwfase. Het beheer van de reeds bestaande infrastructuur gaat direct na aanvangscertificaat over naar de opdrachtnemer, welke hier een partiële beschikbaarheidsvergoeding voor ontvangt.

Producten

De projecten A1/A6 Diemen–Almere Havendreef, A9 Holendrecht–Diemen (Gaasperdammerweg) en A12 Ede–Grijsoord verkeren in de bouwfase en kennen een partiële beschikbaarheidsvergoeding. De volledige beschikbaarheidsvergoeding wordt na openstelling betaald.

Bij de projecten N31 Leeuwarden Drachten, A12 Lunetten–Veenendaal, 2e Coentunnel en N33 Assen–Zuidbroek, A15 Maasvlakte–Vaanplein is sprake is van volledige beschikbaarheidsvergoedingen.

Het afgelopen jaar zijn er geen projecten op het Hoofdwegennet afgesloten met een Financial close mijlpaal. De projecten die de komende jaren op deze wijze worden aanbesteed (N18 Varsseveld–Enschede, A27/A1 Utrecht–Eemnes–Bunschoten en de SAA A6 Almere) leiden pas in latere jaren tot betalingen op dit begrotingsartikel.

Projectoverzicht Geintegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) (bedragen x € 1 mln)
 

Kasbudget 2015

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

 

Begroting

Realisatie

Verschil

Begroting

Huidig

Begroting

Huidig

 

Projectomschrijving

2015

   

2015

 

2015

   

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

               

Aflossing tunnels

59

47

– 12

1.234

1.237

1

A10 Tweede Coentunnel

74

59

– 15

2.213

2.221

2013

2013

2

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6)

17

36

19

2.017

1.731

2019

2019

3

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

 

14

14

 

1.066

 

2021

4

A12 Lunetten – Veenendaal

24

25

1

636

641

2012

2012

 

Projecten Zuidvleugel

               

A15 Maasvlakte – Vaanplein

352

446

94

2.053

2.058

2015

2015

5

Projecten Brabant

               

A59 Rosmalen – Geffen, PPS

 

0

0

288

288

2005

2005

 

Projecten Oost-Nederland

               

A12 Ede – Grijsoord

 

2

2

 

166

 

2016

6

Projecten Noord-Nederland

               

N31 Leeuwarden – Drachten

6

6

0

166

166

2007

2007

 

N33 Assen – Zuidbroek

13

21

8

340

350

2015

2014

7

Afrondingen

               

Totaal

545

656

111

8.947

9.924

     

Begroting (IF 12.04)

545

656

111

         

Toelichting:

Ad 1) De jaarlijks aflossing van de Wijkertunnel wordt bepaald op basis van het tarief en de passerende voertuigen. Als gevolg van minder voertuigpassages vallen de uitgaven voor de aflossing van de Tunnel de Noord en de Wijkertunnel lager uit dan geraamd.

Ad 2) De lagere realisatie is het gevolg van vastgoeduitgaven en is veroorzaakt door het eerder afrekenen van de financieringskosten die voortvloeien uit de afspraken van WO 002 (packagedeal) en definitief worden bij de inverdienbonus.

Ad 3) Ondermeer door vertraging bij spoorbrug door het wijzigings Tracébesluit is budget doorgeschoven van 2014 naar 2015. Daarnaast is bij de aanleg van het aquaduct op verzoek van RWS een andere betonsoort gebruikt. Hierdoor is er sprake van hogere uitgaven in 2015.

Ad 4) In 2015 heeft de DBFM-conversie plaatsgevonden bij SAA A9 Gaasperdammerweg. Het project is daarbij in 2015 overgegaan van artikel 12.03 Aanleg naar artikel 12.04 Geïntegreerde contractvormen.

Ad 5) Door een aangepaste overeenkomst met de aannemers is het kasritme gewijzigd.

Ad 6) In 2014 heeft op dit project een DBFM conversie plaatsgevonden. Het volledige budget is toen overgeheveld naar artikel 12.04 Geïntegreerde contractvormen.

Ad 7) De hogere realisatie is het gevolg van Betaling verplichting volgend uit vaststellingsovereenkomst en extra uitgaven voor kabels en leidingen.

12.06 Netwerkgebonden kosten Hoofdwegennet

Motivering

Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten van RWS en de overige netwerkgebonden kosten verantwoord. Dit artikelonderdeel is in de Voorjaarsnota 2011 ingesteld als gevolg van de herstructurering van de bekostiging van RWS per 1 januari 2011. De Tweede Kamer is op 10 januari 2011 en 3 maart 2011 over de herstructurering van de bekostiging nader geïnformeerd (Kamerstukken II, 30 119, nrs. 4 en 5).

12.07 Investeringsruimte

Motivering

Op dit artikelonderdeel wordt de voor dit artikel beschikbare investeringsruimte verantwoord.

Zie toelichting bij Ad 9) onder Tabel Budgettaire gevolgen van uitvoering.

Licence