Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.1 Artikel 8: Centraal Apparaat

A. Apparaatsuitgaven kerndepartement

Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van Financiën met uitzondering van de Belastingdienst (zie artikel 1). Het omvat de verplichtingen en uitgaven voor ambtelijk personeel inclusief personele exploitatie, inhuur externen en materieel (inclusief ICT) voor het kerndepartement. Per 1 januari 2015 verliest Domeinen Roerende Zaken de agentschapsstatus en gaat het over van het baten-lastenstelsel naar het kas-verplichtingenstelsel. Dientengevolge zijn de apparaatsmiddelen van Domeinen geïntegreerd in die van het kerndepartement en verantwoord op artikel 8.

Tabel budgettaire gevolgen (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Verplichtingen

198.523

214.914

236.162

228.103

225.064

221.369

221.380

               

Uitgaven

198.490

214.914

236.162

228.103

225.064

221.369

221.380

               

Personeel Kerndepartement

136.284

142.576

145.996

142.578

139.730

138.287

138.288

– waarvan eigen personeel

126.960

133.169

142.206

138.880

136.272

134.844

134.844

– waarvan inhuur externen

9.127

7.691

2.981

2.897

2.897

2.897

2.897

– waarvan overig personeel

197

1.716

809

801

561

546

547

               

Materieel Kerndepartement

62.206

72.338

90.166

85.525

85.334

83.082

83.092

– waarvan ICT

9.756

10.359

13.168

10.035

10.039

9.565

9.567

– waarvan bijdrage aan SSO's

30.699

38.099

36.285

32.053

32.053

31.801

31.807

– waarvan overig materieel

21.751

23.880

40.713

43.437

43.242

41.716

41.718

               

Ontvangsten

36.211

38.436

55.903

51.545

53.648

51.498

51.498

Toelichting

Personeel Kerndepartement

Dit betreft alle personeelsuitgaven inclusief externe inhuur voor het kerndepartement. De inhuur is beperkt. Inhuur externen in verband met de kredietcrisis is op artikel 3 bij de uitvoeringskosten staatsdeelnemingen ondergebracht.

Materieel Kerndepartement

Dit betreft de materieeluitgaven van het kerndepartement en omvat onder andere zaken aangaande diensten, middelen en communicatie. ICT bevat voornamelijk uitgaven voor projecten. De structurele uitgaven zoals onderhoud en licenties zijn overgedragen aan de SSC-ICT per oktober 2013. De bijdrage aan Shared Service Organisaties betreft onder andere Digitale Werkomgeving Rijk (DWR), ICT, chauffeursdiensten en de Rijksgebouwendienst.

Verdeling apparaat (bedragen x € 1.000)

Verdeling apparaat (bedragen x € 1.000)

De verhoging van de apparaatuitgaven wordt grotendeels verklaard door twee zaken. Domeinen Roerende Zaken verliest per 1 januari 2015 zijn status als agentschap en gaat over van het baten-lastenstelsel naar het kasverplichtingen-stelsel van het kerndepartement. De mutaties, aan zowel uitgaven- als ontvangstenkant, vormen de omzetting van «baten-lasten» naar «kas-verplichtingen». Daarnaast zijn de apparaatuitgaven gestegen door de komst van de accountants van Defensie naar de Auditdienst Rijk per 1 april 2014. Beide mutaties zijn budgettair neutraal verwerkt. Vanwege bezuinigingen als gevolg van Rutte II op onder andere personele uitgaven is vanaf 2015 de reeks apparaatuitgaven dalend.

B. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten incl. BLD en ZBO's/RWT's

Voor de AFM, Waarderingskamer en DNB wordt de volledige overheidsbijdrage gebruikt voor apparaat. De onderstaande tabel geeft de totale apparaatuitgaven voor Financiën weer, inclusief ZBO’s en RWT’s.

(Bedragen x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Totaal apparaatuitgaven Financiën

3.143.629

3.187.578

3.065.629

2.977.569

2.909.053

2.868.828

2.869.097

– Kerndepartement

198.490

214.914

236.162

228.103

225.064

221.369

221.380

– Belastingdienst

2.945.139

2.972.664

2.829.467

2.749.466

2.683.989

2.647.459

2.647.717

(Bedragen x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Totaal apparaatkosten BLD's en ZBO's/RWT's

71.449

80.645

13.663

13.695

13.652

13.656

13.652

               

Baten-Lastendienst

20.775

20.790

         

– Domeinen Roerende Zaken

20.775

20.790

         
               

ZBO's en RWT's

50.674

59.855

13.663

13.695

13.652

13.656

13.652

– AFM

20.500

20.652

400

400

400

400

400

– DNB

23.701

20.864

2.013

2.036

2.006

2.006

2.006

– Waarderingskamer 1

1.223

1.239

1.250

1.259

1.246

1.250

1.246

– NLFI

5.250

17.100

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

1

Dit betreft de bijdrage van het Ministerie van Financiën. De bijdrage van gemeenten en waterschappen aan de Waarderingskamer wordt vanwege een definitie wijziging niet meer in deze tabel inzichtelijk gemaakt.

C. Apparaatsuitgaven per Directoraat-Generaal

(Bedragen x € 1.000)
 

2015

Kerndepartement

236.162

Generale Thesaurie

22.553

DG Rijksbegroting

20.481

SG-cluster

179.549

DG Fiscale Zaken

13.579

In bovenstaande tabel zijn de Auditdienst Rijk en het voormalige agentschap Domeinen Roerende Zaken ondergebracht bij het SG-cluster.

D. Invulling taakstelling

(Bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

Struc.

Departementale taakstelling (totaal)

50

112

136

136

         

Kerndepartement

3,5

7,7

9,4

9,4

Belastingdienst

46,2

103,5

125,7

125,7

Totaal Agentschappen

0

0

0

0

Totaal ZBO's

0

0

0

0

         

Nog in te vullen

0

0

0

0

Licence