Base description which applies to whole site

Artikel 8 Apparaat

A. Apparaatsuitgaven/Tabel Budgettaire gevolgen

Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Financiën met uitzondering van de Belastingdienst (zie artikel 1), de Douane (zie artikel 9) en Dienst Toeslagen (zie artikel 13). Het omvat de verplichtingen en uitgaven voor personeel (inclusief inhuur externen) en materieel (zoals huisvesting en ICT).

Tabel 56 Budgettaire gevolgen artikel 8 Apparaat (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Verplichtingen

402.079

411.228

407.323

396.781

380.591

378.471

377.911

        

Uitgaven

365.254

411.140

407.351

396.781

380.591

378.471

377.911

        

Personele uitgaven

231.277

255.104

261.761

259.555

256.868

256.258

256.072

Eigen personeel

208.681

236.734

250.536

249.210

246.398

245.788

245.602

Inhuur externen

21.639

17.283

10.138

9.408

9.383

9.383

9.383

Overig personeel

956

1.087

1.087

937

1.087

1.087

1.087

        

Materiële uitgaven

133.978

156.036

145.590

137.226

123.723

122.213

121.839

ICT

16.549

24.739

18.103

16.462

15.026

15.026

15.026

Bijdrage aan SSO's

55.270

49.505

47.576

45.912

45.346

45.273

45.273

Overig materieel

62.158

81.792

79.911

74.852

63.351

61.914

61.540

        

Ontvangsten

58.699

58.147

57.003

57.920

57.120

57.000

56.426

Apparaatsontvangsten

58.699

58.147

57.003

57.920

57.120

57.000

56.426

Uitgaven (en verplichtingen)

Personele uitgaven

Dit betreft alle personele uitgaven inclusief externe inhuur.

Materiële uitgaven

Dit betreft de materiële uitgaven en omvat onder andere zaken zoals bijdragen aan Shared Services Organisaties (SSO’s), ICT en facilitaire diensten.

De ICT uitgaven betreffen onder andere de aanschaf en beheer- en onderhoudskosten van hardware, software en programmatuur. Net als uitgaven voor de aanleg, het beheer en onderhoud van infrastructuur en de bijdragen voor de aan externe partijen uitbestede ICT-dienstverlening. De structurele uitgaven, welke gerelateerd zijn aan werkplekondersteuning zoals web-ex voorzieningen, afname devices, beheer, support en onderhoud, zijn overgedragen aan het Shared Service Center-ICT.

De bijdrage aan Shared Service Organisaties betreft onder andere huisvesting (Rijksvastgoedbedrijf), ICT, het Financieel Diensten Centrum, bedrijfszorg en beveiliging.

Onder overig materieel vallen onder andere het omslagstelsel Rijkswagenpark, Domeinen Roerende Zaken (DRZ) en diverse facilitaire uitgaven.

Ontvangsten

Deze post betreft voornamelijk ontvangsten vanuit DRZ en de Auditdienst Rijk (ADR). Bij DRZ zijn dat ontvangsten uit gevoerde CJIB- en deurwaardersprocessen, ruimingen van hennepkwekerijen en andere verkopen. Vanuit de ADR zijn het inkomsten uit diverse verrichte onderzoeken zoals uit hoofde van de Europese Unie regeling Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling/Interregeling en door personeel terug betaalde opleidingsbudgetten. Daarnaast worden gelden van departementen ontvangen voor het omslagstelsel Rijkswagenpark en voor de verhuur van interne huisvesting.

B. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven ministerie van Financiën

Onderstaande tabel geeft de totale apparaatsuitgaven voor het ministerie van Financiën weer. Dit betreft de apparaatsuitgaven voor het departement, de Belastingdienst, de Douane en Dienst Toeslagen en de ZBO’s en RWT’s.

Voor de Waarderingskamer, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) wordt de volledige overheidsbijdrage gebruikt voor apparaat.

Tabel 57 Totale apparaatsuitgaven ministerie van Financiën (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal apparaatsuitgaven ministerie van Financiën

4.022.047

4.609.556

4.753.561

4.409.434

4.278.141

4.195.740

4.176.583

Totaal departement

4.010.140

4.594.188

4.739.243

4.395.116

4.263.823

4.181.422

4.162.265

Beleidsdepartement Financiën

365.254

411.140

407.351

396.781

380.591

378.471

377.911

DG Belastingdienst

2.849.335

3.202.255

3.240.867

3.162.051

3.130.932

3.125.097

3.117.018

DG Douane

466.057

527.712

539.563

537.311

538.435

520.133

515.663

DG Toeslagen

314.009

434.656

534.798

295.157

213.865

157.721

151.673

Programma-DG Herstel

15.485

18.425

16.664

3.816

0

0

0

Totaal apparaatskosten ZBO’s en RWT’s

11.906

15.368

14.318

14.318

14.318

14.318

14.318

Waarderingskamer

2.381

2.489

2.489

2.489

2.489

2.489

2.489

AFM

583

705

705

705

705

705

705

DNB

308

3.120

2.020

2.020

2.020

2.020

2.020

FEC

4.512

4.458

4.008

4.008

4.008

4.008

4.008

NLFI

4.122

4.596

5.096

5.096

5.096

5.096

5.096

C. Apparaatsuitgaven beleidsdepartement per directoraat-generaal

In onderstaande tabel worden de apparaatsuitgaven van het beleidsdepartement per directoraat-generaal (DG) uitgesplitst en de uitgaven aan de inspectie belastingen, douane en toeslagen. De apparaatsuitgaven van het directoraat-generaal Belastingdienst worden verantwoord op artikel 1 Belastingen, Douane op artikel 9 en Dienst Toeslagen op artikel 13.

Tabel 58 Apparaatsuitgaven per DG (bedragen x € 1.000)

Directoraat-generaal

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal Beleidsdepartement Financiën

365.254

411.140

407.351

396.781

380.591

378.471

377.911

Generale Thesaurie

29.528

35.517

34.529

34.529

34.477

30.770

30.770

DG Rijksbegroting

31.841

43.733

36.237

34.835

34.565

34.953

34.953

SG/pSG-cluster

277.212

297.617

300.110

296.091

281.470

282.169

281.609

DG Fiscale Zaken

23.444

29.481

30.084

24.935

23.688

24.188

24.188

Inspectie belastingen toeslagen douane

3.229

4.792

6.391

6.391

6.391

6.391

6.391

Licence