Base description which applies to whole site

Artikel 8 Apparaat

A. Apparaatsuitgaven/Tabel Budgettaire gevolgen

Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Financiën met uitzondering van de Belastingdienst (zie artikel 1), de Douane (zie artikel 9) en Toeslagen (zie artikel 13). Het omvat de verplichtingen en uitgaven voor personeel (inclusief inhuur externen) en materieel (zoals huisvesting en ICT).

Tabel 57 Budgettaire gevolgen artikel 8 Apparaat (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Verplichtingen

305.846

384.343

374.166

362.508

356.294

342.950

341.877

        

Uitgaven

300.137

384.343

374.166

362.508

356.294

342.950

341.877

        

Personele uitgaven

207.920

238.888

233.874

230.468

226.766

225.320

224.410

Eigen personeel

190.958

222.447

223.080

220.031

216.739

215.293

214.383

Inhuur externen

16.191

15.352

10.293

9.936

9.526

9.526

9.526

Overig personeel

771

1.089

501

501

501

501

501

        

Materiële uitgaven

92.217

145.455

140.292

132.040

129.528

117.630

117.467

ICT

15.795

21.653

16.265

15.757

14.867

13.762

13.762

Bijdrage aan SSO's

42.279

55.274

54.328

54.325

52.655

52.297

52.099

Overig materieel

34.143

68.528

69.699

61.958

62.006

51.571

51.606

        

Ontvangsten

62.402

58.568

54.572

54.869

56.319

55.519

55.399

Apparaatsontvangsten

62.402

58.568

54.572

54.869

56.319

55.519

55.399

Uitgaven (en verplichtingen)

Personele uitgaven

Dit betreft alle personele uitgaven inclusief externe inhuur.

Materiële uitgaven

Dit betreft de materiële uitgaven en omvat onder andere zaken zoals bijdragen aan Shared Services Organisaties (SSO’s), ICT en facilitaire diensten.

De ICT uitgaven betreffen onder andere de aanschaf en beheer- en onderhoudskosten van hardware, software en programmatuur. Net als uitgaven voor de aanleg, het beheer en onderhoud van infrastructuur en de bijdragen voor de aan externe partijen uitbestede ICT-dienstverlening. De structurele uitgaven, welke gerelateerd zijn aan werkplekondersteuning zoals web-ex voorzieningen, afname devices, beheer, support en onderhoud, zijn overgedragen aan het Shared Service Center-ICT (SSC-ICT).

De bijdrage aan Shared Service Organisaties betreft onder andere huisvesting (Rijksvastgoedbedrijf), uitgaven voor afname facilitaire voorzieningen bij het Consortium SAFIRE (een pps-consortium voor het faciliteren van het gebouw), ICT, het Financieel Diensten Centrum, bedrijfszorg en beveiliging.

Onder overig materieel vallen onder andere het omslagstelsel Rijkswagenpark, Domeinen Roerende Zaken (DRZ) en diverse facilitaire uitgaven.

Ontvangsten

Deze post betreft voornamelijk ontvangsten vanuit DRZ en de Auditdienst Rijk (ADR). Bij DRZ zijn dat ontvangsten uit gevoerde CIJB- en deurwaardersprocessen, ruimingen van hennepkwekerijen en andere verkopen. Vanuit de Auditdienst Rijk (ADR) zijn het inkomsten uit diverse verrichte onderzoeken zoals uit hoofde van de EU-regeling EFRO/Interregeling en door personeel terug betaalde opleidingsbudgetten. Daarnaast worden gelden van departementen ontvangen voor het omslagstelsel Rijkswagenpark en voor de verhuur van interne huisvesting.

B. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven ministerie van Financiën

Onderstaande tabel geeft de totale apparaatsuitgaven voor het ministerie van Financiën weer. Dit betreft de apparaatsuitgaven voor het departement, de Belastingdienst, de Douane en Toeslagen en de ZBO’s en RWT’s.

Voor de Waarderingskamer, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) wordt de volledige overheidsbijdrage gebruikt voor apparaat.

Tabel 58 Totale apparaatsuitgaven ministerie van Financiën (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal apparaatsuitgaven ministerie van Financiën

3.569.687

4.137.903

4.370.047

4.150.082

3.856.189

3.750.652

3.731.641

Totaal departement

3.556.790

4.124.603

4.356.056

4.136.091

3.842.198

3.736.661

3.717.650

Beleidsdepartement Financiën

300.138

384.343

374.166

362.508

356.294

342.950

341.877

DG Belastingdienst

2.639.201

2.922.347

3.052.054

2.918.502

2.819.586

2.766.794

2.761.666

DG Douane

426.376

469.555

497.677

506.797

498.087

495.983

483.145

DG Toeslagen

191.075

331.355

410.621

321.946

163.596

130.934

130.962

Programma-DG Herstel

0

17.003

21.538

26.338

4.635

  

Totaal apparaatskosten ZBO’s en RWT’s

12.897

13.300

13.991

13.991

13.991

13.991

13.991

Waarderingskamer

2.349

2.446

2.446

2.446

2.446

2.446

2.446

AFM

580

705

705

705

705

705

705

DNB

2.141

2.003

2.020

2.020

2.020

2.020

2.020

FEC

3.728

4.024

3.724

3.724

3.724

3.724

3.724

NLFI

4.100

4.122

5.096

5.096

5.096

5.096

5.096

C. Apparaatsuitgaven beleidsdepartement per directoraat-generaal

In onderstaande tabel worden de apparaatsuitgaven van het beleidsdepartement per directoraat-generaal (DG) uitgesplitst en de uitgaven aan de inspectie belastingen, douane en toeslagen (IBTD). De apparaatsuitgaven van het directoraat-generaal Belastingdienst wordt verantwoord op artikel 1 Belastingen, Douane op artikel 9 en Toeslagen op artikel 13.

Tabel 59 Apparaatsuitgaven per DG (bedragen x € 1.000)

Directoraat-generaal

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal Beleidsdepartement Financiën

300.138

384.343

374.166

362.508

356.294

342.950

341.877

Generale Thesaurie

26.767

31.567

30.821

30.806

30.806

30.005

29.113

DG Rijksbegroting

29.486

38.438

32.286

31.509

31.489

31.489

31.489

SG/pSG-cluster

223.298

285.360

280.728

272.389

266.195

254.252

254.071

DG Fiscale Zaken

20.585

24.634

26.006

23.480

23.480

22.880

22.880

Inspectie belastingen toeslagen douane

1.000

4.344

4.325

4.324

4.324

4.324

4.324

Licence