Base description which applies to whole site

6.7 Moties en toezeggingen

Deze bijlage bevat de stand van zaken van alle nieuwe moties en toezeggingen sinds de vorige begroting, de nog openstaande moties en toezeggingen uit voorgaande jaren en de moties en toezeggingen die sinds de vorige begroting zijn afgehandeld. De bijlage bestaat uit twee delen een fiscaal deel en een niet-fiscaal deel.

FISCAAL

Moties waarvan de uitvoering is afgerond

Door de Staten-Generaal aanvaarde moties
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken/Planning

1.

2011–2012

Omtzigt c.s. verzoekt de regering met een plan te komen om de tax-gap te halveren, dan wel zo mogelijk nog verder te verkleinen, door met gerichte acties zowel op het gebied van handhaving als invordering de belastingopbrengst te vergroten en verzoekt de regering tevens, hierbij in kaart te brengen met welke gerichte investeringen de belastingopbrengst met een veelvoud vergroot kan worden.

Kamerstukken II 2011/12, 31 066, nr. 144

Aangenomen 5 juli 2012

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 25 augustus 2015. Kamerstukken II 2014/15, 34 000 IX, nr. 30

2.

2013–2014

Essers en Bröcker c.s verzoekt de regering beleid te ontwikkelen om het aantal belastinguitgaven substantieel terug te dringen; nieuwe belastinguitgaven pas in te voeren nadat doel en noodzaak daarvan is aangetoond in combinatie met een ex ante evaluatie, enz.

Kamerstukken I 2013/14, 33 492, L

Aangenomen 17 december 2013

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 15 september 2015, die op Prinsjesdag aan de EK is aangeboden.

3.

2013–2014

Klaver verzoekt de regering in kaart te brengen hoe de sterke daling van overheidsinkomsten uit de vennootschapsbelasting wordt veroorzaakt, en de Kamer hierover uiterlijk vóór het meireces 2014 te informeren.

Kamerstukken II 2013/14, 25 087, nr. 73

Aangenomen 19 december 2013

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 12 februari 2015. Kamerstukken II 2014/15, 31 369, nr. 11

4.

2013–2014

Neppérus en Nijboer verzoeken de regering, in de nadere uitwerking en wettelijke verankering van het nieuwe stelsel aan toeslagen ervoor te zorgen dat het stelsel meer waarborgen biedt ter voorkoming van fraude dan het huidige stelsel.

Kamerstukken II 2013/14, 17 050, nr. 451

Aangenomen 21 januari 2014

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 2 oktober 2014, waarbij de 14e halfjaarsrapportage en de ICT ontwikkelagenda zijn aangeboden. Kamerstukken II 2014/15, 31 066, nr. 215

5.

2013–2014

Nijboer en Neppérus verzoeken de regering de toekenning van toeslagen zo vorm te geven dat het aantal terugbetalingen substantieel wordt verminderd.

Kamerstukken II 2013/14, 17 050, nr. 454

Aangenomen 21 januari 2014

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 27 maart 2015, waarbij de 15e halfjaarsrapportage Belastingdienst wordt aangeboden. Kamerstukken II 2014/15, 31 066, nr. 233

6.

2013–2014

Van Weyenberg verzoekt de regering om de handhaving in het onderwijs niet te wijzigen voordat de TK is geïnformeerd over de uitkomsten van het overleg tussen Belastingdienst en onderwijssector.

Kamerstukken II 2013/14, 31 311, nr. 113

Aangenomen 27 mei 2014

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 15 september 2015, die op Prinsjesdag aan de TK is aangeboden.

7.

2014–2015

Merkies c.s. spreekt uit dat het bestaan van taboes onwenselijk is bij het bespreken van de herziening van het belastingstelsel.

Kamerstukken II 2014/15, 34 000, nr. 32

Aangenomen 30 september 2014

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 1 juni 2015 waarbij diverse moties en toezeggingen worden afgedaan. Kamerstukken II 2014/15, 34 000 IX, nr. 28

8.

2014–2015

Klaver en Merkies verzoeken de regering om mogelijkheden voor milieuheffingen voor bedrijven op nationaal niveau te onderzoeken en ook voorstellen, waardoor de totale inkomsten uit vermogensheffing toenemen, met een open blik te benaderen.

Kamerstukken II 2014/15, 34 000 nr. 44

Aangenomen 30 september 2014

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 15 september 2015, die op Prinsjesdag aan de TK is aangeboden.

9.

2014–2015

Groot en Bashir verzoeken de regering te onderzoeken op welke wijze en met welk effect belastingontwijking door fiscaal gedreven emigratie kan worden tegengegaan door aanscherping van artikel 25 van de Invorderingswet en opname van een bepaling in hoofdstuk III van de Wet Vpb analoog aan artikel 7.5, lid 7, van de Wet IB en verzoekt tevens hierover uiterlijk in het voorjaar van 2015 de Kamer te informeren.

Kamerstukken II 2014/15, 34 002, nr. 62

Aangenomen 13 november 2014

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 15 september 2015, die op Prinsjesdag aan de TK is aangeboden.

10.

2014–2015

Merkies en Klaver verzoeken de regering, zich er op internationaal niveau voor in te spannen dat ontwikkelingslanden een gelijkwaardige positie krijgen in de besprekingen van toekomstige internationale belastingafspraken in OESO-verband.

Kamerstukken II 2014/15, 31 066, nr. 220

Aangenomen 9 december 2014

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 1 juni 2015 waarbij diverse moties en toezeggingen worden afgedaan. Kamerstukken II 2014/15, 34 000 IX, nr. 28

11.

2014–2015

Klaver en Merkies verzoeken de regering, zich bij de kopgroep (Duitsland, Frankrijk en Italië) aan te sluiten en zich actief in te spannen voor een Europese wet tegen belastingontwijking.

Kamerstukken II 2014/15, 31 066, nr. 221

Aangenomen 9 december 2014

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 1 juni 2015 waarbij diverse moties en toezeggingen worden afgedaan. Kamerstukken II 2014/15, 34 000 IX, nr. 28

12.

2014–2015

Van Boxtel c.s. verzoekt om, indien in het voorjaar van 2015 al voldoende middelen kunnen worden gereserveerd voor noodzakelijke lastenverlichting, uiterlijk met Prinsjesdag 2015 een uitgewerkt voorstel, inclusief de eerste concrete stappen voor 2016, te presenteren.

Kamerstukken I 2014/15, 34 002, H

Aangenomen 16 december 2014

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 15 september 2015, die op Prinsjesdag aan de EK is aangeboden.

13.

2014–2015

Neppérus c.s. verzoekt de regering zich in te spannen de banken te bewegen er alles aan te doen dat goedwillende inwoners van Nederland toegang houden tot hun bestaande rekening of dat er passende dienstverlening blijft van een voldoende aantal aanbieders en de Kamer hierover te informeren.

Kamerstukken II 2014/15, 33 985, nr.9

Aangenomen 18 december 2014

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 1 juni 2015 waarbij diverse moties en toezeggingen worden afgedaan. Kamerstukken II 2014/15, 34 000 IX, nr. 28

14.

2014–2015

Van Vliet verzoekt de regering om Vpb-achtige overheidsbedrijven zo veel mogelijk onder te brengen onder het model van horizontaal toezicht.

Kamerstukken II 2014/15, 34 003, nr. 8

Aangenomen 18 december 2014

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 1 juni 2015 waarbij diverse moties en toezeggingen worden afgedaan. Kamerstukken II 2014/15, 34 000 IX, nr. 28

15.

2014–2015

Klaver verzoekt de regering volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek van het Europees parlement naar belastingontwijking.

Kamerstukken II 2014/15, 25 087, nr. 89

Aangenomen 10 maart 2015

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 15 september 2015, die op Prinsjesdag aan de TK is aangeboden.

16.

2014–2015

Merkies, Klaver en Schouten verzoeken de regering, zich er in Europees verband voor in te zetten dat ook andere bedrijven hun belastingafdracht aan landen openbaar moeten maken, en de Kamer hierover vóór de zomer te informeren.

Kamerstukken II 2014/15, 25 087, nr. 90

Aangenomen 10 maart 2015

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 2 juni 2015. Kamerstukken II 2014/15, 25 087, nr. 102

17.

2014–2015

Neppérus en Van Vliet verzoeken de regering zich maximaal in te spannen om banen in Nederland te behouden en nieuwe banen aan te trekken door een blijvend aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Kamerstukken II 2014/15, 25 087, nr. 93

Aangenomen 10 maart 2015

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 15 september 2015, die op Prinsjesdag aan de TK is aangeboden.

18.

2014–2015

Van Vliet en Neppérus verzoeken de regering de rulingpraktijk structureel te blijven toepassen en geen eenzijdige stappen te zetten ter vermindering of afschaffing daarvan.

Kamerstukken II 2014/15, 25 087, nr. 94

Aangenomen 10 maart 2015

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 15 september 2015, die op Prinsjesdag aan de TK is aangeboden.

19.

2014–2015

Klaver en Koolmees verzoeken de regering zich in Europees verband hard te maken voor een geharmoniseerde grondslag voor de heffing van winstbelasting bij bedrijven met als uitgangspunt dat de winsten worden belast in het land waar de waarde wordt gecreëerd.

Kamerstukken II 2014/15, 25 087, nr. 96

Aangenomen 10 maart 2015

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 21 april 2015. Kamerstukken II 2014/15, 25 087, nr. 100

20.

2014–2015

Haersma Buma verzoekt de regering af te zien van een verhoging van de btw.

Kamerstukken II 2014/15, 32 140, nr. 15

Aangenomen 1 juli 2015

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 15 september 2015, die op Prinsjesdag aan de TK is aangeboden.

Moties waarvan de uitvoering nog niet is afgerond

Door de Staten-Generaal aanvaarde moties
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken/Planning

1.

2011–2012

Van Vliet verzoekt de regering twee jaar na de introductie van de nieuwe factureringsregels in 2013 te evalueren of het gelukt is dat de Nederlandse ondernemers een aantoonbare administratieve lastenverlichting krijgen, en de Kamer hierover te informeren.

Kamerstukken II 2011/12, 32 877, nr. 8

Aangenomen 16 februari 2012

Planning afronding 2e kwartaal 2016

2.

2014–2015

Groot en Schouten verzoeken de regering, bij de uitvoering van de reorganisatie van de Belastingdienst voorrang te geven aan het behoud van banen in regio's die te maken hebben met krimp en lage werkgelegenheid.

Kamerstukken II 2014/15, 31 066, nr. 243

Aangenomen 9 juni 2015

Planning afronding in de 16e halfjaarsrapportage Belastingdienst, 3e kwartaal 2015.

3.

2014–2015

Omtzigt verzoekt de regering, het deel van het berichtenverkeer van de Belastingdienst dat van belang is voor de bezwaar- en beroepsprocedure, waaronder beschikkingen en correspondentie met de inspecteur over de aanslag, beschikbaar te houden in de berichtenbox gedurende de hele navorderingstermijn.

Kamerstukken II 2014/15, 34 196, nr. 12

Aangenomen 3 juli 2015

In voorbereiding

4.

2014–2015

Nijboer en Kerstens verzoeken de regering op een handzame manier in kaart te brengen wat de gevolgen zijn voor werknemers die over de grens werken op zowel het terrein van de fiscaliteit als op het terrein van de sociale zekerheid (waaronder pensioen, bijstand, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid).

Kamerstukken II 2013/14, 33 615, nr. 10 Aangenomen 16 oktober 2014

Planning afronding 3e kwartaal 2015

Toezeggingen waarvan de uitvoering is afgerond

Door bewindslieden gedane toezeggingen
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken/Planning

1.

2010–2011

Toegezegd om bij eventuele overheveling van de regeling gehandicapten MRB naar de WMO (in het kader van heroverweging vrijstellingen / bijzondere regelingen autobelastingen) in overleg met VWS ook de inkomenseffecten in kaart te brengen en de Kamer hiervan op de hoogte te brengen.

Staatssecretaris tijdens het AO Autobrief en Fiscale Agenda op 30 juni 2011. Kamerstukken II 2010/11, 32 800, nr. 21, blz. 26

Afgerond. De vrijstellingen/bijzondere regelingen in de MRB worden niet heroverwogen. De overheveling regeling van MRB naar Wmo ook niet, derhalve worden inkomenseffecten ook niet in kaart gebracht.

2.

2011–2012

Toegezegd om de verzilvering van de RDA mee te nemen in de evaluatie van de WBSO.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan op 16 november 2011. Handelingen II 2011/12, TK nr. 24, blz. 9–75

Afgerond bij brief van de Minister van EZ, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, van 7 juli 2015. Kamerstukken II 2014/15, 34 002, nr. 106

3.

2011–2012

Toegezegd te kijken naar de indirecte CO²-uitstoot en het directe en indirecte energieverbruik bij de productie van auto’s, in het bijzonder van elektrische auto’s bij de aangekondigde evaluatie.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan in de EK op 13 december 2011. Handelingen I 2011/12, EK nr. 12, blz. 8–45

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 1 juni 2015 waarbij diverse moties en toezeggingen worden afgedaan. Kamerstukken I 2014/15, 34 002, O

4.

2012–2013

Toegezegd eind 2014 een nieuwe autobrief naar de Kamer te sturen.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg op 9 november 2012 bij de behandeling van het BP 2013. Kamerstukken II 2012/13, 33 402, nr. 46, blz. 81

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 19 juni 2015. Kamerstukken II 2014/15, 32 800, nr. 27

5.

2012–2013

Toegezegd om de diverse maatregelen waarmee de bancaire sector wordt geconfronteerd, te monitoren voor de kredietverlening.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het BP en andere wetsvoorstellen op 15 november 2012. Handelingen II 2012/13, TK nr. 23, blz. 14–104

Afgerond bij brief van de Minister van Financiën van 18 december 2014. Kamerstukken II 2014/15, 32 013, nr. 92

6.

2013–2014

Toegezegd aan de heer Dijkgraaf een brief te sturen m.b.t. het toetsinkomen op de toeslagen en de vraag wat het effect is op het hanteren van het bruto-inkomen voor toeslagen.

Minister tijdens de Algemene financiële beschouwingen op 17 oktober 2013. Handelingen II 2013/14, TK nr. 15, blz. 4–7

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 1 juni 2015 waarbij diverse moties en toezeggingen worden afgedaan. Kamerstukken II 2014/15, 34 000 IX, nr. 28

7.

2013–2014

Toegezegd bij stroomlijning van de termijnen invordering toeslagen en belastingen, ook de onderlinge verrekening van toeslagen en belastingen mee te nemen.

Staatssecretaris tijdens het WGO Belastingplan op 4 november 2013. Kamerstukken II 2013/14, 33 752, nr. 78, blz. 55

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 18 december 2014. Kamerstukken II 2014/15, 31 066, nr. 226

8.

2013–2014

Toegezegd de Kamer een rapportage te sturen over de evaluatie van de pilot uitbesteding incasso kleine vorderingen.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 20 november 2013. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 188, blz. 13

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 27 maart 2015 waarbij de 15e halfjaarsrapportage wordt aangeboden. Kamerstukken II 2014/15, 31 066, nr. 233

9.

2013–2014

Toegezegd de mogelijkheid te bekijken om burgers te helpen bij het schatten van hun inkomens door middel van een bestandvergelijking met de polisadministratie.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 20 november 2013. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 188, blz. 20

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 2 oktober 2014, waarbij de 14e halfjaarsrapportage en de ICT ontwikkelagenda zijn aangeboden. Kamerstukken II 2014/15, 31 066, nr. 215, blz. 30

10.

2013–2014

Toegezegd in de volgende halfjaarsrapportage de stand van zaken van de opvolging van de aanbevelingen van de Commissie Stevens op te nemen.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 20 november 2013. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 188, blz. 32

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 2 oktober 2014, waarbij de 14e halfjaarsrapportage en de ICT ontwikkelagenda zijn aangeboden. Kamerstukken II 2014/15, 31 066, nr. 215, blz. 33

11.

2013–2014

Toegezegd te onderzoeken in hoeverre de transparantie over gevolgen APA's en ATR's richting parlement verbeterd kan worden om te bekijken wat het effect is van wetten die we met elkaar maken.

Staatssecretaris tijdens het debat over de uitkomsten van het SEO-onderzoek en de aanpak van belastingparadijzen in het algemeen op 18 december 2013. Handelingen II 2013/14, TK nr. 38, blz. 7–15

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 27 maart 2015 waarbij de 15e halfjaarsrapportage wordt aangeboden. Kamerstukken II 2014/15, 31 066, nr. 233

12.

2013–2014

Toegezegd te onderzoeken hoeveel investeringen door Nederland worden gedaan in ontwikkelingslanden en waar mogelijk onderscheid maken tussen investeringen door Nederlandse bedrijven en bedrijven die via Nederland investeren.

Staatssecretaris tijdens het debat over de uitkomsten van het SEO-onderzoek en de aanpak van belastingparadijzen in het algemeen op 18 december 2013. Handelingen II 2013/14, TK nr. 38, blz. 7–18

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 1 juni 2015 waarbij diverse moties en toezeggingen worden afgedaan. Kamerstukken II 2014/15, 34 000 IX, nr. 28

13.

2013–2014

Toegezegd vóór het meireces een brief aan de Kamer te sturen waarom de sterke daling van overheidsinkomsten uit de vennootschapsbelasting wordt veroorzaakt.

Staatssecretaris tijdens het debat over de uitkomsten van het SEO-onderzoek en de aanpak van belastingparadijzen in het algemeen op 18 december 2013. Handelingen II 2013/14, TK nr. 38, blz. 7–26

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 12 februari 2015. Kamerstukken II 2014/15, 31 369, nr. 11

14.

2013–2014

Toegezegd om in de toegezegde brief ook in te gaan op acties zoals slechte schatters verder aan te scherpen zodat hoge terugvordering na afloop van het jaar kan worden voorkomen.

Staatssecretaris tijdens het debat over de toeslagenfraude op 15 januari 2014. Handelingen II 2013/14, TK nr. 41, blz. 41-6-28

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 2 oktober 2014, waarbij de 14e halfjaarsrapportage en de ICT ontwikkelagenda zijn aangeboden. Kamerstukken II 2014/15, 31 066, nr. 215, blz. 30

15.

2013–2014

Toegezegd om het verzoek voor het vergroten van de fraudebestendigheid van de Huishoudentoeslag, door te geleiden naar het Kabinet.

Staatssecretaris tijdens het debat over de toeslagenfraude op 15 januari 2014. Handelingen II 2013/14, TK nr. 41, blz. 41-6-27

Afgerond. In de begroting 2015 is aangekondigd dat de huishoudentoeslag niet doorgaat.

16.

2013–2014

Toegezegd om een overzicht te verstrekken van alle toekomstige wetswijzigingen die nog in werking moeten treden.

Staatssecretaris tijdens het AO over onder andere het eigenwoningforfait op 16 januari 2014. Kamerstukken II 2013/14, 33 750 IX, nr. 21, blz. 20

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 23 oktober 2015. Kamerstukken II 2014/15, 34 002, nr. 11, bijlage

17.

2013–2014

Toegezegd in de volgende halfjaarsrapportage Belastingdienst een update te geven over het anti-witwasprogramma.

Staatssecretaris tijdens het AO Ecofin op 23 januari 2014. Kamerstukken II 2013/14, 21 501–07, nr. 113-

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 27 maart 2015 waarbij de 15e halfjaarsrapportage wordt aangeboden. Kamerstukken II 2014/15, 31 066, nr. 233

18.

2013–2014

Toegezegd dat de Kamer wordt geïnformeerd over de voortgang van het overleg met Vluchtelingenwerk over de toekenning van toeslagen. Daarbij zal worden ingegaan op de mogelijke dubbele check op gegevens door COA en de Belastingdienst.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 15 mei 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 208, blz. 7

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 2 oktober 2014, waarbij de 14e halfjaarsrapportage en de ICT ontwikkelagenda zijn aangeboden. Kamerstukken II 2014/15, 31 066, nr. 215, blz. 31

19.

2013–2014

Toegezegd dat zal worden gekeken naar een zinvolle wijze van rapportage over procesverstoringen bij de Belastingdienst.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 15 mei 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 208, blz. 8

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 27 maart 2015 waarbij de 15e halfjaarsrapportage wordt aangeboden. Kamerstukken II 2014/15, 31 066, nr. 233

20.

2013–2014

Toegezegd dat er zal worden gerapporteerd over de acties om het aantal terugbetalingen van toeslagen te verminderen (motie Nijboer en Neppérus)

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 15 mei 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 208, blz. 8

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 2 oktober 2014, waarbij de 14e halfjaarsrapportage en de ICT ontwikkelagenda zijn aangeboden. Kamerstukken II 2014/15, 31 066, nr. 215, blz. 30

21.

2013–2014

Toegezegd zodra een convenant voor ZZP-ers met de onderwijssector beschikbaar is, dit met de Kamer te delen.

Staatssecretaris tijdens het VAO VAR-verklaringen ZZP-ers op 21 mei 2014. Handelingen II 2013/14, TK nr. 85, blz. 5–5

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 15 september 2015, die op Prinsjesdag aan de TK is aangeboden.

22.

2013–2014

Toegezegd de Kamer te informeren of er in Griekenland een blijvend commitment bestaat aan de belastingdiensthervormingen en de consequenties voor de voortzetting van de assistentie door de Nederlandse Belastingdienst.

Staatssecretaris tijdens het AO Ecofin op 12 juni 2014. Kamerstukken II 2013/14, 21 501-07, nr. 1168, blz. 12

Afgerond bij brieven van de Minister van Financiën van 30 juni en 10 juli 2014. Kamerstukken II 2013/14, 21 501-07, nrs. 1163 en 1165

23.

2013–2014

Toegezegd direct na het zomerreces fouten van de Belastingdienst te melden op de website van de Belastingdienst, inclusief instructie voor de burger wat te doen.

Staatssecretaris tijdens het AO over de brief brede agenda van de Belastingdienst van 25 juni 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 212

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 2 oktober 2014, waarbij de 14e halfjaarsrapportage en de ICT ontwikkelagenda zijn aangeboden. Kamerstukken II 2014/15, 31 066, nr. 215, blz. 23 en 37

24.

2013–2014

Toegezegd de ICT ontwikkelkalender (gereed 1 oktober) naar de Tweede Kamer te sturen inclusief een voorstel voor monitoring.

Staatssecretaris tijdens het AO over de brief brede agenda van de Belastingdienst van 25 juni 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 212

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 2 oktober 2014, waarbij de 14e halfjaarsrapportage en de ICT ontwikkelagenda zijn aangeboden. Kamerstukken II 2014/15, 31 066, nr. 215

25.

2013–2014

Toegezegd een externe klankbordgroep in te stellen die in september 2014 zal starten.

Staatssecretaris tijdens het AO over de brief brede agenda van de Belastingdienst van 25 juni 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 212

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 2 oktober 2014, waarbij de 14e halfjaarsrapportage en de ICT ontwikkelagenda zijn aangeboden. Kamerstukken II 2014/15, 31 066, nr. 215, blz. 28 en 37

26.

2013–2014

Toegezegd een medewerkerspanel in te stellen voor signalen uit de organisatie van de Belastingdienst.

Staatssecretaris tijdens het AO over de brief brede agenda van de Belastingdienst van 25 juni 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 212

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 27 maart 2015 waarbij de 15e halfjaarsrapportage wordt aangeboden. Kamerstukken II 2014/15, 31 066, nr. 233

27.

2013–2014

Toegezegd bij het Belastingplan 2015 een eerste proef te doen met het openbaar maken van de uitvoeringstoets bij enkele onderdelen.

Staatssecretaris tijdens het AO over de brief brede agenda van de Belastingdienst van 25 juni 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 212

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 2 oktober 2014, waarbij de 14e halfjaarsrapportage en de ICT ontwikkelagenda zijn aangeboden. Kamerstukken II 2014/15, 31 066, nr. 215, blz. 22

28.

2013–2014

Toegezegd bij de eerstvolgende halfjaarsrapportage een voorstel te doen voor de aanpak rapportage brede agenda Belastingdienst.

Staatssecretaris tijdens het AO over de brief brede agenda van de Belastingdienst van 25 juni 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 212

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 2 oktober 2014, waarbij de 14e halfjaarsrapportage en de ICT ontwikkelagenda zijn aangeboden. Kamerstukken II 2014/15, 31 066, nr. 215, hoofdstuk: Aanpak brede agenda.

29.

2013–2014

Toegezegd in rapportages regelmatig aandacht te besteden aan de samenwerking tussen overheden op het gebied van fraudebestrijding.

Staatssecretaris tijdens het AO over de brief brede agenda van de Belastingdienst van 25 juni 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 212

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 27 maart 2015 waarbij de 15e halfjaarsrapportage wordt aangeboden. Kamerstukken II 2014/15, 31 066, nr. 233

30.

2014–2015

Toegezegd om de komende weken en maanden in gesprek te gaan met partijen om tot een breed draagvlak te komen voor de herziening van het belastingstelsel.

Minister-President tijdens de Algemene politieke beschouwingen in de TK op 18 september 2014. Handelingen II 2014/15, TK nr. 3, blz. 3-3-3

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 1 juni 2015 waarbij diverse moties en toezeggingen worden afgedaan. Kamerstukken II 2014/15, 34 000 IX, nr. 28

31.

2014–2015

Toegezegd om al in het Belastingplan 2016 een aantal elementen van de herziening van het belastingstelsel op te nemen.

Minister-President tijdens de Algemene politieke beschouwingen in de TK op 18 september 2014. Handelingen II 2014/15, TK nr. 3, blz. 3-3-4

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 15 september 2015, die op Prinsjesdag aan de EK is aangeboden.

32.

2014–2015

Toegezegd om bij de herziening van het toeslagenstelsel bijzondere aandacht te hebben voor de positie van de (modale) alleenverdiener met kinderen.

Minister-President tijdens de Algemene politieke beschouwingen in de TK op 18 september 2014. Handelingen II 2014/15, TK nr. 3, blz. 3-3-20

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 15 september 2015, die op Prinsjesdag aan de TK is aangeboden.

33.

2014–2015

Toegezegd om binnen drie weken in een aparte brief aan de Kamer de vragen te beantwoorden die niet tijdens het AO van 8 oktober 2014 zijn beantwoord.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 8 oktober 2014. Kamerstukken II 2014/15, 31 066, nr. 222, blz. 37

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 4 november 2014. Kamerstukken II 2014/15, 31 066, nr. 218

34.

2014–2015

Toegezegd om de mogelijkheden te schetsen om via de microbenadering de tax gap te schatten.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 8 oktober 2014. Kamerstukken II 2014/15, 31 066, nr. 222, blz. 22

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 25 augustus 2015. Kamerstukken II 2014/15, 34 000 IX, nr. 30

35.

2014–2015

Toegezegd voortaan de halfjaarsrapportage aan de Kamer te sturen op zodanig moment dat nog de mogelijkheid bestaat om vóór het AO een schriftelijke ronde te houden voor feitelijk en technische vragen.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 8 oktober 2014. Kamerstukken II 2014/15, 31 066, nr. 222, blz. 37

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 27 maart 2015 waarbij de 15e halfjaarsrapportage wordt aangeboden. Kamerstukken II 2014/15, 31 066, nr. 233

36.

2014–2015

Toegezegd om uit te zoeken of het mogelijk is verrekenprijzen voor ondernemingen automatisch uit te wisselen, zodat je betere vergelijkingen kunt maken.

Staatssecretaris tijdens het AO internationale ontwikkelingen op fiscaal terrein op 16 oktober 2014. Kamerstukken II 2014/15, 25 087, nr. 81, blz. 10

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 4 november 2014. Kamerstukken II 2014/15, 25 087, nr. 79

37.

2014–2015

Toegezegd na te gaan bij de collega's van EZ en V&J of het rapport van PWC openbaar gemaakt mag worden.

Staatssecretaris tijdens het AO internationale ontwikkelingen op fiscaal terrein op 16 oktober 2014. Kamerstukken II 2014/15, 25 087, nr. 81, blz. 10

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 4 november 2014. Kamerstukken II 2014/15, 25 087, nr. 79

38.

2014–2015

Toegezegd na te gaan hoe het zit met nieuwe gevallen m.b.t. de patentenbox en het «double Irish arrangement».

Staatssecretaris tijdens het AO internationale ontwikkelingen op fiscaal terrein op 16 oktober 2014. Kamerstukken II 2014/15, 25 087, nr. 81, blz. 12

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 4 november 2014. Kamerstukken II 2014/15, 25 087, nr. 79

39.

2014–2015

Toegezegd op een rijtje te zetten hoe de bronheffingen zich in het Nederlandse verdragennetwerk ontwikkelen.

Staatssecretaris tijdens het AO internationale ontwikkelingen op fiscaal terrein op 16 oktober 2014. Kamerstukken II 2014/15, 25 087, nr. 81, blz. 16

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 4 november 2014. Kamerstukken II 2014/15, 25 087, nr. 79

40.

2014–2015

Toegezegd terug te komen op de stand van zaken rond 23 ontwikkelingslanden (m.b.t. anti-misbruikbepalingen).

Staatssecretaris tijdens het AO internationale ontwikkelingen op fiscaal terrein op 16 oktober 2014. Kamerstukken II 2014/15, 25 087, nr. 81, blz. 17

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 4 november 2014. Kamerstukken II 2014/15, 25 087, nr. 79

41.

2014–2015

Toegezegd onderzoek te doen naar onduidelijkheden in de liquidatieverliesregeling en bezien of de toepasselijkheid van deze regeling kan worden verbeterd.

Toegezegd in de brief van 30 oktober 2014 schriftelijke reactie op het Wetgevingsoverleg Belastingplan 2015 van 27 oktober 2014. Kamerstukken II 2014/15, 34 002, nr. 14

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 15 september 2015, die op Prinsjesdag aan de TK is aangeboden.

42.

2014–2015

Toegezegd te kijken naar een eerdere toezegging aan de heer Omtzigt om cijfers te geven m.b.t. budgettaire opbrengst oldtimers.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg Belastingplan 2015 op 3 november 2014. Kamerstukken II 2014/15, 34 002, nr. 76, blz. 51

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 14 april 2015. Kamerstukken II 2014/15, 34 002, nr. 100

43.

2014–2015

Toegezegd bij de beantwoording van vragen terug te komen op het probleem van de weekenduitgaven gehandicapten en een melding hierover op de site van de Belastingdienst die tot onduidelijkheid leidt.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg Belastingplan 2015 op 3 november 2014. Kamerstukken II 2014/15, 34 002, nr. 76, blz. 56

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 27 maart 2015 waarbij de 15e halfjaarsrapportage wordt aangeboden. Kamerstukken II 2014/15, 31 066, nr. 233

44.

2014–2015

Toegezegd terug te komen op de vraag wanneer de Staatssecretaris iets meer weet over een eventuele oplossing voor het probleem en de definitie partnerbegrip voor mensen in een opvangsituatie.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg Belastingplan 2015 op 3 november 2014. Kamerstukken II 2014/15, 34 002, nr. 76, blz. 80

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 16 december 2014. Kamerstukken II 2014/15, 34 002, nr. 81

45.

2014–2015

Toegezegd om te proberen uiterlijk maart 2015 businesscases gereed te hebben, passend binnen de context van handhavingsregie.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg Belastingplan 2015 op 3 november 2014. Kamerstukken II 2014/15, 34 002, nr. 76, blz. 74

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 25 augustus 2015. Kamerstukken II 2014/15, 34 000 IX, nr. 30

46.

2014–2015

Toegezegd een brief aan de Kamer te sturen met betrekking tot de moeder-dochterrichtlijn

Staatssecretaris tijdens het AO Ecofin op 5 november 2014. Kamerstukken II 2014/15, 21501–07, nr. 1216

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 1 december 2014. Kamerstukken II 2014/15, 25 087, nr. 80

47.

2014–2015

Toegezegd dat als er een oplossing wordt gevonden voor het probleem partnerbegrip in opvangsituaties, de Kamer daarover zal worden geïnformeerd.

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat behandeling Belastingplan 2015 op 12 november 2014. Handelingen II 2014/15, TK nr. 23, blz. 23-7-9

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 16 december 2014. Kamerstukken II 2014/15, 34 002, nr. 81

48.

2014–2015

Toegezegd om terug te komen (voor eind 2014) op motie nr. 67 van mw. Schouten en de heer Dijkgraaf m.b.t. de btw en digitale kranten. Motie is aangehouden).

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat behandeling Belastingplan 2015 op 12 november 2014. Handelingen II, 2014/15, TK nr. 23, blz. 23-7-32

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 23 januari 2015. Kamerstukken II 2014/15, 34 002, nr. 93

49.

2014–2015

Toegezegd aan collega's in Duitsland, Frankrijk en Italië te vragen om de brief die zij geschreven hebben m.b.t. belastingontwijking toe te sturen dan wel openbaar te maken.

Staatssecretaris tijdens het VAO internationale ontwikkelingen op 3 december 2014. Handelingen II 2014/15, TK nr. 32, blz. 32-8-2

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 4 december 2014. Kamerstukken II 2014/15, 21 501–07, nr. 1213

50.

2014–2015

Toegezegd om de brief over de btw-problematiek die aan de Eerste Kamer wordt gestuurd, ook aan de Tweede Kamer te sturen, voor zover de brief ook namens de Staatssecretaris van Financiën wordt gestuurd.

Staatssecretaris tijdens het VAO btw bij samenwerken gemeenten op 3 december 2014. Handelingen II 2014/15, TK nr. 32, blz. 32-7-1

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 1 juni 2015 waarbij diverse moties en toezeggingen worden afgedaan. Kamerstukken II 2014/15, 34 000 IX, nr. 28

51.

2014–2015

Toegezegd een brief te sturen m.b.t. een lijst van taken die overduidelijk van de overheid zijn en daardoor nooit zullen leiden tot betaling van Vpb, een stroomschema over belastingplicht en vrijstellingen en een oordeel over de amendementen die na het WGO van 15 december worden ingediend.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg Vpb-plicht overheidsondernemingen op 15 december 2014. Kamerstukken II 2014/15, 34 003, nr. 14, blz. 17

Al afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 18 december 2014. Kamerstukken II 2014/15, 34 003, nr. 13

52.

2014–2015

Toegezegd om tijdens de implementatiefase, met het oog op reductie AL en UL, te bezien hoe wordt omgegaan met taken die overduidelijk van de overheid zijn, en te onderzoeken of dit wetgevend moet worden ondersteund.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg Vpb-plicht overheidsondernemingen op 15 december 2014. Kamerstukken II 2014/15, 34 003, nr. 14, blz. 31

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 1 juni 2015 waarbij diverse moties en toezeggingen worden afgedaan. Kamerstukken II 2014/15, 34 000 IX, nr. 28

53.

2014–2015

Toegezegd een brief te sturen over de (on)mogelijkheden en nut en noodzaak om het parlement te informeren over het verstrekken van rulings en de afweging tussen fiscale geheimhoudingsplicht versus controlerende functie van het parlement.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2015 in de Eerste Kamer op 16 december 2014. Handelingen I, 2014/15, EK nr. 14, blz. 14-11-18

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 2 februari 2015. Kamerstukken I 2014/15, 34 002, K

54.

2014–2015

Toegezegd aan de heer Essers om in de loop van 2015 met een voorstel voor een wetswijziging te komen inzake het partnerbegrip.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2015 in de Eerste Kamer op 16 december 2014. Handelingen I 2014/15, EK nr. 14, blz. 14-11-3

Afgerond in het Belastingplan 2016 dat op 15 september 2015, op Prinsjesdag, aan de EK is aangeboden.

55.

2014–2015

Toegezegd een brief naar de Kamer te sturen over rulings en hierin ook in te gaan op de vraag of het mogelijk is de Kamer vertrouwelijk te informeren over zaken en in te gaan op het verzoek van het Europees parlement om inzage van rulings.

Staatssecretaris tijdens het VAO Belastingdienst op 17 december 2014. Handelingen II 2014/15, TK nr. 38, blz. 38-19-3

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 2 februari 2015. Kamerstukken II 2014/15, 31 066, nr. 228

56.

2014–2015

Toegezegd om na te gaan hoe de verwerking van post in Heerlen verloopt en de Kamer hierover te informeren.

Staatssecretaris tijdens het VAO Belastingdienst op 17 december 2014. Handelingen II 2014/15, TK nr. 38, blz. 38-19-4

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 27 maart 2015 waarbij de 15e halfjaarsrapportage wordt aangeboden. Kamerstukken II 2014/15, 31 066, nr. 233

57.

2014–2015

Toegezegd om op de website van de Belastingdienst een mededeling te doen over de gang van zaken rond het aanvragen van een voorlopige aanslag 2015 door buitenlandse belastingplichtigen.

Staatssecretaris tijdens het VAO Belastingdienst op 17 december 2014. Handelingen II 2014/15, TK nr. 38, blz. 38-19-5

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 27 maart 2015 waarbij de 15e halfjaarsrapportage wordt aangeboden. Kamerstukken II 2014/15, 31 066, nr. 233

58.

2014–2015

Toegezegd om de Koolmeesvariant in de Successiewet van een raming te voorzien.

Toezegging gedaan tijdens AO vermogensverdeling op 14 januari 2015. Kamerstukken II 2014/15, 34 000 IX, nr. 23, blz. 41

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 15 september 2015, die op Prinsjesdag aan de TK is aangeboden.

59.

2014–2015

Toegezegd een brief aan de EC te sturen in antwoord op de ingezonden brief over de CCCTB van zaterdag 17 januari 2015. Vóór versturen van de brief zal de Staatssecretaris deze eerst met de Kamer bespreken.

Staatssecretaris tijdens het AO Ecofin op 20 januari. Kamerstukken II 2014/15, 21 501-07, nr. 1242, blz. 17

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 21 april 2015. Kamerstukken II 2014/15, 25 087, nr. 100

60.

2014–2015

Toegezegd te zoeken naar mogelijkheden om de ramingen realistischer te maken en eventueel gedragseffecten en meerjarige trends hierin op te nemen.

Staatssecretaris tijdens het debat over de gedaalde dieselverkoop op 22 januari 2015. Handelingen II 2014/15, TK nr. 45, blz. 45-4-7

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 15 september 2015, die op Prinsjesdag aan de TK is aangeboden.

61.

2014–2015

Toegezegd om in de al eerder toegezegde brief aan de Kamer over accijns en oldtimers, ook in te gaan op de aanbevelingen die de heer Omtzigt heeft gedaan in de initiatiefnota van het CDA over de accijnsverhoging.

Staatssecretaris tijdens het debat over de gedaalde dieselverkoop op 22 januari 2015. Handelingen II 2014/15, TK nr. 45, blz. 45-4-12

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 5 maart 2015. Kamerstukken II 2014/15, 34 135, nr. 3

62.

2014–2015

Toegezegd om naar aanleiding van 2 concrete cases, die het lid Neppérus zal toezenden, te bezien welke gevolgen FATCA heeft op eventuele dubbele belasting van in Nederland woonachtige personen met (ook) een Amerikaans paspoort.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 21 mei 2015. Kamerstukken II 2014/15, 31 066, nr. 247, blz. 28

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 25 augustus 2015. Kamerstukken II 2014/15, 34 000 IX, nr. 30

63.

2014–2015

Toegezegd bij Minister Asscher de casus aan te kaarten van mensen die kunnen werken maar wel deel uitmaken van het gezin (het voorbeeld van de vrouw die in coma ligt), en de schrijnende gevolgen die dit kan hebben voor de kinderopvangtoeslag.

Staatssecretaris tijdens het AO fiscale maatregelen van 28 mei 2015. Kamerstukken II 2014/15, 34 002, nr. 107, blz. 12

Afgerond voor het Ministerie van Financiën. De casus is onder de aandacht gebracht bij het Ministerie van SZW.

64.

2014–2015

Toegezegd aan de heer Merkies om uit te zoeken wat een reële deadline is voor de implementatie van country-by-country reporting.

Staatssecretaris tijdens het AO internationaal fiscaal beleid van 3 juni 2015. Kamerstukken II 2014/15, 25 087, nr. 110, blz. 18

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 10 juli 2015. Kamerstukken II 2014/15, 25 087, nr. 109

65.

2014–2015

Toegezegd aan de heer Groot om aan de ambtenaren van de Belastingdienst die technische bijstand verlenen aan Griekenland te vragen of het zinvol zou zijn dat Nederland aanbiedt aan Griekenland om te helpen bij het maken van een soort «mijnbouwwet».

Staatssecretaris tijdens het AO internationaal fiscaal beleid van 3 juni 2015. Kamerstukken II 2014/15, 25 087, nr. 110, blz. 28

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 10 juli 2015. Kamerstukken II 2014/15, 25 087, nr. 109

66.

2014–2015

Toegezegd aan de heer Klaver om een overzicht te verstrekken van belastingverdragen die Nederland heeft gesloten met daarin de omschrijving van de gemaakte afspraken.

Staatssecretaris tijdens het AO internationaal fiscaal beleid van 3 juni 2015. Kamerstukken II 2014/15, 25 087, nr. 110, blz. 22

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 10 juli 2015. Kamerstukken II 2014/15, 25 087, nr. 109

67.

2014–2015

Toegezegd aan de heer Koolmees om door te geven wat de status is van de onderhandelingen met Spanje over het pensioendossier.

Staatssecretaris tijdens het AO internationaal fiscaal beleid van 3 juni 2015. Kamerstukken II 2014/15, 25 087, nr. 110, blz. 25

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 10 juli 2015. Kamerstukken II 2014/15, 25 087, nr. 109

68.

2014–2015

Toegezegd aan mw. Schouten terug te komen op haar motie inzake de beslagvrije voet.

Staatssecretaris tijdens het VAO Belastingdienst op 4 juni 2015. Handelingen II 2014/15, TK nr. 92, blz. 92-3-4

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 9 juni 2015. Kamerstukken II 2014/15, 31 066, nr. 244

69.

2014–2015

Toegezegd om de vragen over de BTW bij een algemeen pensioenfonds te beantwoorden, onder andere vragen over de gevolgen voor de BTW als een fonds naar het buitenland verhuist.

Staatssecretaris van SZW tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Algemeen Pensioenfonds op 16 juni 2015. Handelingen II 2014/15, TK nr. 96, blz. 96-32-27

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 15 september 2015, die op Prinsjesdag aan de TK is aangeboden.

70.

2014–2015

Toegezegd de Kamer op de hoogte te houden van de voortgang van het overleg in het zogeheten SVLO (|Samenwerking VPB-plicht Lokale Overheden).

Staatssecretaris in zijn brief van 16 juni 2015 opgenomen in het verslag van het schriftelijk overleg. Kamerstukken I 2014/15, 34 003, H

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 15 september 2015, die op Prinsjesdag aan de EK is aangeboden.

71.

2014–2015

Toegezegd vóór het zomerreces een beoordeling te geven over het Actieplan van de Europese Commissie «A fair and efficiënt tax system in the EU».

Staatssecretaris tijdens de AO Ecofin van 17 juni 2015. Kamerstukken II 2014/15, 21 501-07, nr. 1289, blz. 21

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 6 juli 2015. Kamerstukken II 2014/15, 21 501–07, nr. 1281

Toezeggingen waarvan de uitvoering nog niet is afgerond

Door bewindslieden gedane toezeggingen
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken/Planning

1.

2008–2009

Toegezegd om als er problemen zijn die niet in de normale uitvoeringspraktijk opgelost kunnen worden, en die dus echt tot knelpunten leiden, de Kamer hierover in te lichten.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel excessieve beloningsbestanddelen (31 459) op 3 september 2008. Handelingen II 2007/08, TK nr. 107, blz. 7875

Planning afronding 4e kwartaal 2015

2.

2008–2009

Toegezegd bereid te zijn de wet aan te passen indien de Belastingdienst aanloopt tegen situaties waarin grensverkennend een bepaalde maatregel wordt ontweken wat tot ongewenst gedrag leidt.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel excessieve beloningsbestanddelen (31 459) op 3 september 2008. Handelingen II 2007/08, TK nr. 107, blz. 7878

Planning afronding 4e kwartaal 2015

3.

2009–2010

Toegezegd om de regeling voor ANBI’s en SBBI’s na een aantal jaren te evalueren.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van de Wijziging van de Successiewet in de EK op 15 december 2009. Handelingen I 2009/10, EK nr. 13, blz. 456, 456

Planning afronding in 2016.

4.

2010–2011

Toegezegd om wanneer de komende vier jaar blijkt dat de onderhavige wet en de middelen die de ontvanger ter beschikking staan onvoldoende verhinderen dat kwaadwillende belastingplichtigen door vertragingstechnieken middelen aan het zicht van de fiscus onttrekken of zelfs vertrekken, de regering onmiddellijk zal ingrijpen en de Kamers hierover zal informeren.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling in de EK van het wetsvoorstel Dezentjé Hamming-Bluemink en Crone houdende wijziging van de Awr ten behoeve van de rechtsbescherming van belastingplichtigen bij controlehandelingen van de fiscus op 12 april 2011. Handelingen I 2010/11, nr. 24, blz. 3

Planning afronding 4e kwartaal 2015, zoals gemeld in de brief van de Staatssecretaris van Financiën van 15 september 2015, die op Prinsjesdag aan de Kamer is aangeboden.

5.

2011–2012

Toegezegd om in 2014 bij de evaluatie van de giftenaftrek zoveel mogelijk informatie over de werking van de geefwet bij de evaluatie te betrekken. Toegezegd de regeling m.b.t. ANBI’s te monitoren en indien er aanleiding bestaat om de definitie aan te scherpen, hierop terug te komen en de Kamer hierover te informeren.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan op 16 november 2011. Handelingen II 2011/12, TK nr. 24, blz. 9–92 en blz. 9–98

Planning afronding in 2016.

6.

2011–2012

Toegezegd na 3 jaar de bankenbelasting op zeker moment te evalueren en te bezien of de bankenbelasting de goede prikkels geeft en zorgt voor de bijdrage die van de banken wordt gevraagd.

Staatssecretaris tijdens de behandeling van het wetsvoorstel bankenbelasting op 18 april 2012. Handelingen II 2011/12, TK nr. 78–6, blz.67

Planning afronding na oktober 2015

7.

2011–2012

Toegezegd dat als er aanleiding voor is om te constateren dat er ontwijkgedrag bij de banken optreedt, de Kamer hierover zal worden ingelicht.

Staatssecretaris tijdens de behandeling van het wetsvoorstel bankenbelasting op 18 april 2012. Handelingen II 2011/12, TK nr. 78–6

Indien ontwijkgedrag bij banken wordt geconstateerd.

8.

2011–2012

Toegezegd dat de kredietverlening permanent zal worden gemonitord en dat er na 3 jaar een evaluatie van de werking van de bankenbelasting plaats zal vinden.

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling in de EK op 3 juli 2012 over de Wet bankenbelasting. Handelingen I 2011/12, EK nr. 36, blz. 8–78

Voorzien voor najaar 2015.

9.

2012–2013

Toegezegd om als de strafzaak tegen de Bulgaren is afgerond en er informatie beschikbaar is die gedeeld kan worden met de Kamer, de Kamer zal worden geïnformeerd.

Staatssecretaris tijdens het debat feitenrelaas fraude met toeslagen op 14 mei 2013. Handelingen II 2012/13, TK nr. 81, blz. 71

Planning afronding in de 16e halfjaarsrapportage Belastingdienst, 3e kwartaal 2015.

10.

2013–2014

Toegezegd in het voorjaar 2014 of wanneer meer inzicht bestaat in de gemeentelijke maatwerkvoorziening Wmo, dat de fiscale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten verder zal worden vereenvoudigd en in samenspraak met VWS tegen het licht worden gehouden.

Staatssecretaris tijdens de Algemene financiële beschouwingen op 17 oktober 2013. Handelingen II 2013/14, TK nr. 15, blz. 7–2

De Staatssecretaris heeft de toezegging herhaald tijdens het WGO Belastingplan op 4 november 2013. Kamerstukken II 2013/14, 33 752, nr. 78, blz. 8

In voorbereiding

11.

2013–2014

Toegezegd bij de bespreking van de uitkomsten van de OESO/BEPS-discussie, de kwalitatieve observaties mee te nemen over nationale antimisbruik bepalingen.

Staatssecretaris tijdens het debat over de uitkomsten van het SEO-onderzoek en de aanpak van belastingparadijzen in het algemeen op 18 december 2013. Handelingen II 2013/14, TK nr. 38, blz. 7–27

In voorbereiding

12.

2013–2014

Toegezegd een opgefriste set met prestatie-indicatoren op te stellen en naar de Tweede Kamer te sturen.

Staatssecretaris tijdens het AO over de brief brede agenda van de Belastingdienst van 25 juni 2014. Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 212

Planning afronding in de 16e halfjaarsrapportage Belastingdienst, 3e kwartaal 2015.

13.

2014–2015

Toegezegd een brief te sturen met ideeën hoe volgend jaar bij ieder voorstel (amendement) ook een dekking kan worden gegeven voor de uitvoeringskosten (probleem dat mw. Schouten heeft aangehaald).

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat behandeling Belastingplan 2015 op 12 november 2014. Handelingen II, 2014/15, TK nr. 23, blz. 23-7-10

Planning afronding 4e kwartaal 2015

14.

2014–2015

Toegezegd de realisatie van de opbrengst in de gaten te houden. Als er duidelijkheid over bestaat, kan de discussie over compensatie worden gevoerd.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg Vpb-plicht overheidsondernemingen op 15 december 2014. Kamerstukken II 2014/15, 34 003, nr. 14, blz. 31

In voorbereiding

15.

2014–2015

Toegezegd verslag te doen over de praktische toepassing van de wet naar aanleiding van informatie van belastingplichtigen en de Belastingdienst, nadat het eerste gehele belastingjaar is verstreken.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg Vpb-plicht overheidsondernemingen op 15 december 2014. Kamerstukken II 2014/15, 34 003, nr. 14, blz. 30

In voorbereiding

16.

2014–2015

Toegezegd om in de volgende halfjaarsrapportage Belastingdienst in te gaan op de voortgang van de investeringsagenda.

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 21 mei 2015. Kamerstukken II 2014/15, 31 066, nr. 247, blz. 37

Planning afronding in de 16e halfjaarsrapportage Belastingdienst, 3e kwartaal 2015.

17.

2014–2015

Toegezegd op welke termijn de Staatssecretaris terugkomt op letselschade-uitkeringen en persoonsgebonden budgetten in relatie tot de vermogenstoets voor toeslagen.

Staatssecretaris tijdens het AO fiscale maatregelen van 28 mei 2015. Kamerstukken II 2014/15, 34 002, nr. 107, blz. 10

Planning afronding vóór einde 2015, zoals is meegedeeld in de brief van de Staatssecretaris van 15 september 2015.

18.

2014–2015

Toegezegd een brief te schrijven hoe met de communicatie rondom dit wetsvoorstel wordt omgegaan, inclusief het bekendheid geven aan de berichtenbox.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg op 29 juni 2015 over het wetsvoorstel Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst. Kamerstukken II 2014/15, 34 196, nr.18, blz. 10

Planning afronding in de 16e halfjaarsrapportage Belastingdienst, 3e kwartaal 2015.

19.

2014–2015

Toegezegd aan de heer Omtzigt dat als blijkt dat er groepen additioneel worden uitgezonderd of een uitzondering dreigen te worden, dit zal worden gemeld aan de Kamer in de halfjaarsrapportage.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg op 29 juni 2015 over het wetsvoorstel Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst. Kamerstukken II 2014/15, 34 196, nr.18, blz. 12

Antwoord op deze vraag is pas mogelijk na invoering van de wet.

20.

2014–2015

Toegezegd aan de heer Omtzigt bij elke volgende grote verandering met een behoorlijke impact, dit vooraf aan de Kamer te melden.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg op 29 juni 2015 over het wetsvoorstel Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst. Kamerstukken II 2014/15, 34 196, nr.18, blz. 12

Als zich een volgende situatie voordoet van een verandering met een behoorlijke impact.

21.

2014–2015

Toegezegd aan de heer Bashir terug te komen op zijn vraag over de mogelijkheid de status van de aangifte in de berichtenbox te zien.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg op 29 juni 2015 over het wetsvoorstel Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst. Kamerstukken II 2014/15, 34 196, nr.18, blz. 18

In voorbereiding

22.

2014–2015

Toegezegd aan de heer Bashir de Kamer te informeren over de statistieken met betrekking tot het gebruik van de berichtenbox.

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg op 29 juni 2015 over het wetsvoorstel Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst. Kamerstukken II 2014/15, 34 196, nr.18, blz. 18

Antwoord op deze vraag is pas mogelijk na invoering van de wet en de ervaring met het gebruik van de berichtenbox.

NIET-FISCAAL

Moties waarvan de uitvoering is afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken / planning

1

2012–2013

Europese Raad. Motie Servaes, Pechtold, Verheijen, Van Haersma Buma, Klaver over concrete voorstellen ter versterking van de democratische legitimering en verantwoording.

Kamerstukken II, 21 501-20, nr. 724.

Afgedaan in de brief van 15 februari 2013 (Staat van de Europese Unie 2013), referentie MINBUZA-2013.13317

2

2010–2011

Motie Van Vliet, vraagt het kabinet geen onomkeerbare stappen; in de privatisering van ABN AMRO te zetten zonder de Kamer in te lichten.

Kamerstukken II 2010/11, 28 165, nr. 125.

Afgerond. De Kamer is per brief van 23 augustus 2013 (Kamerstuk 32 013, nr. 36) geïnformeerd over de te nemen stappen en per brief van 22 mei 2015 (Kamerstuk 31 789, nr. 64) geïnformeerd over de voorgenomen verkoop.

3

2013–2014

Motie Nijboer verzoekt de regering schriftelijk nader te onderbouwen hoe de publieke belangen van ABN AMRO kunnen worden geborgd, t.a.v. de stabiliteit en continuïteit van de dienstverlening.

Kamerstukken II 2013/14, 32 013, nr. 46.

Afgerond. De Kamer is per brief van 22 mei 2015 (Kamerstuk 31 789, nr. 64) geïnformeerd over de verkoop van ABN AMRO en de borging van de publieke belangen.

4

2013–2014

Motie Nijboer/Koolmees over het betrachten van terughoudendheid bij dividenduitkeringen van banken in Staatshanden.

Kamerstukken II 2013/14, 32 013, nr. 63.

Afgerond. De Kamer is per brief van 22 mei 2015 (Kamerstukken II 2014/15, 31 789, nr. 64) geïnformeerd over de verkoop van ABN AMRO en het dividendbeleid.

5

2011–2012

Motie Huizing over de nutsfuncties van banken.

Kamerstukken II, 2011–2012, 31 980, nr. 65.

Voldaan. De Minister van Financiën heeft op 13 januari 2015 de Tweede Kamer de brief van De Nederlandsche Bank over de voortgang van het opstellen van afwikkelingsplannen voor de grootbanken gestuurd. (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 013 nr. 93).

6

2012–2013

Parlementaire Enquête Financieel Stelsel. Motie Merkies over onderzoeken of van vertrouwelijke briefings voortaan verslag kan worden gelegd.

Kamerstukken II, 31 980, nr. 79

Voldaan. De Minister van Financiën heeft op 23 februari 2015 de Tweede Kamer een brief gestuurd over werkafspraken met de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2014/15, 21 501-07, nr. 1241). Op 4 juni 2015 heeft de Minister van Financiën tijdens een Algemeen Overleg hierover met de vaste commissie voor Financiën gesproken.

7

2012–2013

Motie Koolmees, Hijum over het tijdelijk verlagen van de kwartaalbedragen indien blijkt dat de cumulatie van maatregelen de kredietverlening negatief beïnvloedt.

Kamerstukken II, 33 227, nr. 10

Voldaan. De Minister van Financiën heeft de Tweede Kamer op 18 december 2014 een brief gestuurd over het cumulatieve effect van verschillende maatregelen op de bankensector (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 013, nr. 92)

8

2013–2014

Verzoekt de regering, erop toe te zien dat banken hun kredietverlening op peil houden en hun kapitaalpositie alleen mogen versterken door kostenreductie, winstinhouding en aandelenemissies.

Kamerstukken II, 2013–2014, 32 013, nr. 73

Het kabinet houdt doorlopend de ontwikkelingen m.b.t. de kredietverlening in de gaten. DNB/ECB ziet daarnaast toe op het feit dat banken op duurzame wijze hun kapitaalposities versterken.

9

2013–2014

Motie Klaver over sneller terugdringen van de particuliere schuldenberg met verzoek uiterlijk september 2014 aan de Kamer te rapporteren.

Kamerstuk 21 501-07-1141.

Voldaan. In de miljoenennota 2015 is ingegaan op dalende private schulden en enkele maatregelen die getroffen zijn (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000, nr.2 vanaf blz 25 van de bijlage).

10

2013–2014

Motie-Nijboer over een onderzoek regelgeving voor de verzekeringssector.

Kamerstuk 33 760, nr. 28 (AFB).

Voldaan. Op 5 maart 2015 is het commissierapport «Nieuw leven voor verzekeraars» naar de Tweede Kamer gestuurd. (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 013, nr. 96). Daarnaast is op 29 mei 2015 de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Verzekeraars aan de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II 2014/15, 32 013, nr. 101).

11

2014–2015

Onderzoek laten uitvoeren naar de verhouding tussen de aanpassing van de berekening van de vereveningsbijdrage, de hoogte van de minimumsolvabiliteit voor de individuele zorgverzekeraar en de gevolgen voor de zorgpremie.

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 100, nr. 9

Voldaan. Op 2 juli 2015 heeft de Minister van Financiën samen met de Minister van VWS aan de Tweede Kamer hierover een brief gestuurd (Kamersukken II, 2014/15, 29 689, nr. 640).

12

2014–2015

Constaterende dat de Nederlandsche Bank heeft voorgesteld een bovengrens aan de omvang van banken te stellen; verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze deze bovengrens kan worden vormgegeven.

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 532, nr. 41

Voldaan. In de kamerbrief van 1 juni 2015 is ingegaan op de Nederlandse inzet om te komen tot een afwikkelbaarheids- en financiële stabiliteitstoets voor de toezichthouder om daarmee megabanken te voorkomen (Kamerstukken II 2014/15, 21 501-07, nr. 1261).

13

2014–2015

Verzoekt de regering, de ontwikkeling van de financiële positie van Vivat de komende maanden te monitoren en de Kamer daarover te informeren.

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 532, nr. 42

Voldaan. De Minister van Financiën heeft de Tweede Kamer op 10 juli 2015 en 26 juli 2015 met een tweetal Kamerbrieven geïnformeerd over het verkoopproces van verzekeringsgroep REAAL.

14

2014–2015

Met de banken in gesprek te gaan over de continuering van hun IBAN-omnummerservice.

VAO Betalingsverkeer 20 mei 2015 (Kamerstukken II, 2014/15, 27 863, nr. 61)

Afgehandeld. In de aanbiedingsbrief bij de Jaarrapportage 2014 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer d.d. 3 juli 2015 is de Tweede Kamer geinformeerd dat de Betaalvereniging recent als service naar consumenten toe, op de website www.overopiban.nl een IBAN-omrekentool ingericht heeft (Kamerstukken II 2014/15, 27 863 nr. 63).

15

2014–2015

Om in overleg met de sector te treden om zo snel mogelijk betaaltransacties doorlopend te verwerken.

VAO Betalingsverkeer 20 mei 2015 (Kamerstukken II, 2014/15, 27 863, nr. 62)

Voldaan. In de aanbiedingsbrief bij de Jaarrapportage 2014 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer d.d. 3 juli 2015 is de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van het plan van de Betaalvereniging om binnen vier jaar realtime betalingsverkeer mogelijk te maken (Kamerstukken II 2014/15, 27 863 nr. 63).

16

2014–2015

Verzoekt de regering om te waarborgen dat Nederlandse financiële ondernemingen voldoen aan de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

AO Duurzaam Bankieren 8 juni 2015 (Kamerstukken II, 2014/15, 34 101, nr. 10)

Voldaan. Deze motie is ondersteuning van het beleid. (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 101, nr. 10)

17

2011–2012 (EK)

In deze motie wordt de regering verzocht in de EU met voorrang na te streven dat er een volwaardige Europese toezichthouder op banken ontstaat.

Kamerstukken I, 2011–2012, 33 000 M

Voldaan. De Eerste Kamer is per brief d.d. 29 juni 2015 geinformeerd dat met de indiening van het wetsvoorstel ter implementatie van de verordening bankentoezicht (Handelingen I, 2014–2015, 34 049, nr. A.) aan deze motie is voldaan.

18

2014–2015

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat kleinere partijen bij de uitwerking in de ministeriële (toezichtkosten)regeling meer worden ontzien bij het vaststellen van de nieuwe, hogere tarieven; verzoekt de regering tevens, de Tweede Kamer over de ministeriële (toezichtkosten)regeling te informeren.

Kamerstukken II 2014/15, 33 957, nr. 9

Voldaan. Brief van de Minister aan de Tweede Kamer over de Regeling bekostiging financieel toezicht 2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 33 400, nr. AE)

19

2013–2014

Verzoek om zo snel mogelijk tot een grotere toepassing van huidige initiatieven te komen en deze aan te vullen met meer aandacht in de accountantsverklaring voor de gekozen methodiek van de controle.

Kamerstukken II, 2013/14, 32 681, nr. 8.

Voldaan. De NBA heeft een uitgebreider model van de accountantsverklaring – voor OOB-controles – vastgesteld, die geldt vanaf 15 december 2014 (en wordt toegepast vanaf de controles over het boekjaar 2014). De implementatie van nadere Europese eisen aan de accountantsverklaring krijgt daarnaast de komende anderhalf jaar zijn beslag als gevolg van de implementatie en inwerkingtreding van Richtlijn 2014/56/EU tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen en verordening 537/2014 betreffende speciefieke eisen voor de wettelijke controles van financiele overzichten van organisaties van openbaar belang. Daarnaast zal aan deze (algemene) opdracht in internationaal verband gewerkt blijven worden.

20

2013–2014

Verzoek om met de accountancysector in gesprek te gaan met als doel om deze tegelijk met de rapportage van de AFM in september met voorstellen te laten komen en de Tweede Kamer daarover te informeren.

Kamerstukken II, 2013/14, 32 681, nr. 9.

Voldaan. Minister verwijst in zijn brief aan TK van 25 september 2015 naar het NBA-rapport (Kamerstukken II 2014/15, 33 977, nr. 2)

21

2014–2015

Motie-Slob c.s. over toevoegen van € 40 miljoen aan het budget voor de toelage huishoudelijke hulp

Kamerstuk 34 000, nr. 19.

Afgerond. Zie Voorjaarsnota 2015 (Kamerstuk 34 210 nr. 1, p. 53).

22

2014–2015

Motie-Van Odijk c.s. over de inzet van extra financiële middelen voor de versterking van diplomatieke capaciteit.

Kamerstuk 34 000, nr. 22.

Afgerond. Zie amendement Kamerstuk 34 000-V, nr. 15.

23

2014–2015

Motie Harbers, verzoekt de regering om met ingang van 1 januari 2015 de Tweede Kamer voorafgaande aan de start van een beleidsdoorlichting te informeren over de opzet en vraagstelling en de Tweede Kamer de mogelijkheid te geven invloed uit te oefenen op de opzet en vraagstelling.

Kamerstuk 34 000, nr. 36

Afgerond bij brief van de Minister van Financiën van 19 november 2014 (Kamerstuk 34 000, nr. 52). Uitwerking op verzoek van de commissie voor de Rijksuitgaven aangepast bij brief van de Minister van Financiën op 27 mei 2015 (Kamerstuk 34 000, nr. 59).

24

2014–2015

Het verlengen van de overgangstermijn voor de centrale Wft-examinering met één jaar tot 1 januari 2017.

VSO over de stand van zaken centrale Wft-examering (Kamerstukken II 2014/15, 32 545 nr. 29)

De overgangstermijn zal zo spoedig mogelijk in wet- en regelgeving worden aangepast.

Moties waarvan de uitvoering nog niet is afgerond

 

Vergaderjaar

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken / planning

1

2011–2012

Motie Harbers/Plasterk Blanksma-van den Heuvel/Koolmees/Braakhuis- verzoekt de regering, bij voorgenomen verhoging of wijziging van het maatschappelijk kapitaal van het ESM deze verhoging of wijziging vooraf door instemming aan de Tweede Kamer voor te leggen middels een wijzigingsverdrag en eventueel vereiste suppletoire begroting; verzoekt de regering tevens bij een opvraging van het Nederlandse niet-gestorte kapitaal door enig orgaan binnen de ESM deze opvraging voor te leggen aan de Tweede Kamer.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 221, nr. 11.

Dit is tot nu toe niet aan de orde geweest.

2

2012–2013

Europese Raad. Motie Slob, Van Haersma Buma over het opstellen van exit-condities.

Kamerstukken II, 21 501-20, nr. 721.

De motie wordt beschouwd als ondersteuning van beleid en komt aan de orde ten tijde van een verdragswijziging.

3

2012–2013

Raad voor Economische en Financiële Zaken. Motie Hijum, Klaver, Dijkgraaf, Merkies, Krol, Koolmees, Harbers, Nijboer over een effectieve aanpak van belastingontduiking als één van de harde voorwaarden te hanteren bij het beoordelen van de inspanningen van Griekenland en de besluitvorming over mogelijk aanvullende maatregelen.

Kamerstukken II, 21 501-07, nr. 965.

In de Kamerbrieven over de voortgangsmissies van het Griekse steunprogramma is aandacht besteed aan de ontwikkelingen op het gebied van belastingontduiking. Op 11 juni 2014 jl. is er een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken van de hervormingen bij de Griekse Belastingdienst (Kamerstuk 21 507-07, nr. 1157). Bij de terugkerende evaluatie van het steunprogramma van Griekenland zal een effectieve aanpak van belastingontduiking worden meegenomen in de beoordeling van de inspanningen van Griekenland en de besluitvorming over mogelijk aanvullende maatregelen.

4

2012–2013

Europese Raad. Verheijen over de extra claim op Nederland en andere landen vanwege de tweede aanvullende begroting.

Kamerstuk 21 501-20, nr. 790.

Bij de onderhandelingen over het MFK 2014–2020 met het Europees Parlement (EP) is ook de aanvullende begroting 2013 aan de orde geweest. Dit heeft, ondanks Nederlandse inspanningen, echter niet tot een gewijzigde aanvullende begroting geleid. Nederland heeft bij de formele stemming over de twee aanvullende begrotingen van respectievelijk € 7,3 mld. en € 3,9 mld. tegengestemd. Er was rekening mee gehouden dat het heel moeilijk zou zijn deze aanvullende begrotingen tegen te houden. Er was daarom in de afdrachtenraming alvast rekening mee gehouden. Hervorming van de begrotingssystematiek staat op de agenda tijdens het Nederlands voorzitterschap.

5

2012–2013

Raad voor Economische en Financiële Zaken. Nijboer/Klaver – roept de regering op de Trojka te verzoeken bij de terugkerende evaluatie van het leningenprogramma voor Cyprus te rapporteren over de sociaaleconomische situatie.

Kamerstuk 21 501-07, nr. 1039.

Bij de terugkerende evaluatie van het steunprogramma van Cyprus zal de stand van zaken wat betreft de maatregelen op sociaaleconomisch vlak worden geëvalueerd. De uitkomst hiervan wordt betrokken bij de evaluaties.

6

2014–2015

Motie Koolmees/Klaver verzoekt de regering om verslag uit te brengen aan de Tweede Kamer en een kabinetsreactie bij te voegen over de bevindingen en aanbevelingen van de werkgroep Monti

21 501-07 nr. 1195

Het rapport wordt naar verwachting in 2016 opgeleverd. Dan zal het kabinet met een reactie komen.

7

2014–2015

Motie Nijboer/ Harbers verzoekt de regering, zich in te spannen voor een betere manier van begroten door de Europese Unie.

21 501-07 nr 1194

Het kabinet zal tijdens het Nederlands voorzitterschap voorstellen presenteren voor een meer transparante begrotingssystematiek en beter voorspelbare EU-afdrachten

8

2012–2013

De Kamer te informeren over de toekomstplannen voor ABN AMRO en SNS bank.

Kamerstukken II 2012/13, 33 532, nr. 14

In behandeling. De Kamer is per brief van 23 augustus 2013 (Kamerstuk 32 013, nr. 36) en 22 mei 2015 (Kamerstuk 31 789, nr. 64) geïnformeerd over de verkoop van ABN AMRO. Met betrekking tot de toekomst van SNS Bank is NLFI gevraagd om medio 2016 advies uit te brengen.

9

2013–2014

Motie Van Hijum en Nijboer verzoekt de regering om te onderzoeken op welke wijze het nutskarakter van SNS het beste kan worden geborgd.

Kamerstukken II 2013/14, 32 013, nr. 45.

In behandeling. De Minister zal hierop terugkomen bij de Kamer met zijn plannen voor SNS Bank.

10

2013–2014

Motie Nijboer verzoekt de regering in overweging te nemen ook een beschermingsconstructie voor ASR in het leven te roepen ten behoeve van de stabiliteit van ASR (de Minister heeft in het VAO toegelicht dat hij het zal overwegen, maar niet om een overname tegen te gaan).

Kamerstukken II 2013/14, 32 013, nr. 47.

In behandeling. De Minister zal hierop terugkomen wanneer bij de Kamer informeert over de verkoop van ASR.

11

2014–2015

Bij een sobere en dienstbare bank hoort een beheerst beloningsbeleid; verzoekt de regering, in de nieuwe statuten van de bank op te laten nemen dat ABN AMRO een beheerst beloningsbeleid voert

Kamerstukken II 2014/15, 31 789, nr. 70.

In behandeling.

12

2014–2015

Motie en toezegging: mede opdrachtgeverschap naar interne controls en cultuur bij NS

Motie Van Veldhoven en De Boer (28 165 nr.  202) Stenogram AO Spoor 9-6-2015

In behandeling. Onderzoek van 2015 wordt naar verwachting in het najaar afgerond.

13

2014–2015

De Kamer informeren over de voortgang van de verbetermaatregelen middels een halfjaarlijkse voortgangsrapportage tot het moment dat interne procedures van NS op orde zijn.

Motie Van Veldhoven (28 165 nr.  201)

In behandeling

14

2014–2015

Onderzoeken in hoeverre de geldende wet- en regelgeving moet worden verduidelijkt, zodat voor alle vervoerders helder is welke goederen, diensten en informatie NS of NS-dochters bij aanbe-stedingen en concessies van regionale lijnen dienen te leveren,

Motie Van Tongeren (28 165 nr. 208)

In behandeling

15

2014–2015

Onderzoek van Financien inzake positie NS. IenM en Financien schrijven hierover een notitie. Waar nodig wordt dit aangevuld met extern onderzoek.

De motie van de leden De Boer Van Veldhoven (nr. 213) en de motie Dik-Faber en Hoogland (nr. 214).

In behandeling. In het najaar ronden I&M en Financien een gezamenlijke notitie af.

16

2011–2012

Motie Van Vliet over een wettelijke regeling vergelijkbaar met Volcker Rule.

Kamerstukken II, 2011–2012, 31 980, nr. 64.

In behandeling. Op dit moment wordt in EU verband onderhandeld over een verordening waarvan een regeling vergelijkbaar met de Volcker rule deel uitmaakt. Hierover is op 7 maart 2014 een BNC fiche naar de Kamer gezonden (Kamerstukken II, 2013/14, 22 112, nr. 1809 en 1810). Op 19 juni 2015 heeft de Raad van ministers een akkoord bereikt over de verordening. Hierna volgen de onderhandelingen met het Europees Parlement (triloog).

17

2011–2012

Motie Blanksma-van den Heuvel c.s. over niet investeren in risicovolle beleggingscategorieën.

Kamerstukken II, 2011–2012, 31 980, nr. 67.

In behandeling. Op dit moment wordt in EU verband onderhandeld over een verordening waarvan restricties aan risicovolle beleggingen door banken deel uitmaken. Hierover is op 7 maart 2014 een BNC fiche naar de Kamer gezonden (Kamerstukken II, 2013/14, 22 112, nr. 1809 en 1810). Op 19 juni 2015 heeft de Raad van ministers een akkoord bereikt over de verordening. Hierna volgen de onderhandelingen met het Europees Parlement (triloog).

18

2012–2013

Oprichting Stichting Depositogarantiefonds. Motie Graus over een risicolabel voor banken.

Kamerstukken II, 33 227, nr. 9

In behandeling. De (concept)afspraken tussen DNB en de banken om een uniforme set van kerngegevens over banken op de website van DNB te publiceren, bevinden zich in een afrondende fase. Naar verwachting kan eind 2015 voor het eerst tot publicatie worden overgegaan. DNB heeft in de Wetgevingsbrief 2015 aangegeven de met de banken gemaakte afspraken wettelijk te willen verankeren. In reactie hierop heeft de Minister van Financien aangeven hiertoe indien nodig bereid te zijn (zie Kamerstukken II, 2014–2015, 32 545, nr 32).

19

2013–2014

Motie Nijboer c.s. over het verzoek aan de regering zich hard te maken in Europa voor het meewegen van de risico’s van staatsobligaties in de kapitaaleisen.

Kamerstukken II, 33 849, nr. 8.

In behandeling. Het kabinet brengt dit onderwerp onder de aandacht in verschillende gremia in Europa. Het kabinet heeft tevens doorlopend contact met de toezichthouder (De Nederlandsche Bank) over hoe zij dit onderwerp in Europese en internationale toezichtsfora naar voren kan brengen.

20

2013–2014

Motie Nijboer c.s. die zich uitspreekt over het feit dat de leverage ratio van 4% als backstop voor Europese systeemrelevante banken als beginpunt en niet als eindpunt van de discussie moet worden gezien.

Kamerstukken II, 32 013, nr. 62.

De 4% leverage ratio wordt op dit moment in Nederland geïmplementeerd en de Tweede Kamer is in december 2014 hierover geinformeerd (Kamerstukken II 2014/15, 32 013, nr. 91). Het kabinet zal de 4% leverage ratio daarnaast ook in Europa bepleiten tijdens onderhandelingen over de leverage ratio (uiterlijk 2016).

21

2014–2015

Verzoekt de Nederlandse regering, zich in te zetten voor een zeer stringent beleid als het gaat om het afgeven van een verklaring van geen bezwaar voor bankenfusies die megabanken tot gevolg hebben.

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 532, nr. 43

In behandeling. In de Kamerbrief van 1 juni 2015 is ingegaan op de Nederlandse inzet om te komen tot een stringent beleid ten aanzien van fusies en overnames in de Europese bancaire sector ((Kamerstukken II 2014/15, nr. 1261).

22

2010–2011

Motie nr. 28. Zorgen dat nummerportabiliteit zo snel mogelijk wordt ingevoerd en de Kamer voor het zomerreces informeren over de stappen die hiertoe worden genomen.

Kamerstukken II 2010/11, 31 980, nr. 46.

Middels de brief van 7 maart 2012 is de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van de kabinetsreactie t.a.v. het groenboek van de EC getiteld.

«Naar een geïntegreerde Europese markt voor kaart-, internet- en mobiele betalingen» (Kamerstukken, 2011/12, 22 112, nr. 1375). Hierin heeft Nederland nogmaals een oproep gedaan aan de Europese Commissie om te bekijken welke mogelijkheden op termijn bestaan voor de invoering van nummer-portabiliteit. Nederland heeft in ambtelijke Europese overleggen meerdere keren gepleit voor een onderzoek naar Europese nummerportabiliteit. Daarnaast zal de Europese Commissie – mede op verzoek van Nederland – vijf jaar na inwerkingtreding van de richtlijn (2019) betreffende de vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties, een rapport uitbrengen aan de Raad en het parlement. Hierin zullen onder andere de kosten en baten van nummerportabiliteit binnen de EU worden onderzocht.

23

2014–2015

Nijboer (PvdA): verzoekt de boetes voor het niet naleven van de bepalingen in art. 1:113, 1:114, eerste en tweede lid, 1:117, eerste tot en met derde lid, 1:118, 1:119 en 1:120, eerste en tweede lid, te verhogen naar boetecategorie 3. Verzoekt tevens, bij een herziening van het boetestelsel in de Wft de boetes te verhogen voor alle overtredingen van bepalingen uit deze wet, waarbij de hoogte van de omzet van de overtreder van invloed is op de hoogte van de boete.

Kamerstukken II, 2014/15, 33 964, nr. 32.

Het eerste deel van de motie is uitgevoerd (28-11-2014, Stb. 2014, 524.). In het Wijzigingsbesluit financiële markten is aan de genoemde artikelen de boetecategorie 3 toegekend. Het tweede deel wordt meegenomen bij de evaluatie van het boetestelsel die in 2015 zal plaatsvinden. Ook wordt rekening gehouden met het tweede deel van de motie bij de implementatie van de Verordening marktmisbruik, waarbij wordt voorgesteld om een omzetgerelateerde boete in te voeren voor ernstige overtredingen van de Wft.

24

2014–2015

Motie Merkies en Omtzigt: verzoekt de regering, in Europees verband te pleiten voor het vastleggen van controlebevoegdheden voor de Europese Rekenkamer over de ECB zoals de Algemene Rekenkamer die in Nederland over DNB had en de Kamer voor de zomer over de uitkomst te informeren.

Kamerstukken II 2014/15, 34 049, nr 15

Door middel van de brief van 30 juni 2015 (Kamerstukken II, 2014/15, 34 049, nr. 16) is de TK geinformeerd over de wijze waarop de Minister van Financien invulling zal geven aan deze motie. De Minister zegt toe om in het kader van de evaluatie van het SSM bij de EC aandacht te vragen voor de vraag of de Europese rekenkamer adequate bevoegdheden heeft.

25

2014–2015

Bij wet- en regelgeving (ook in lagere regelgeving) nadrukkelijker rekening te houden met het proportionaliteitsbeginsel en dus met de aard, omvang, complexiteit en risico's van kleine financiële instellingen.

Kamerstukken II 2014/15, 34 100, nr. 12

Dit is een doorlopende toezegging.

26

2014–2015

De toezichtkosten nog eens kritisch onder de loep te (laten) nemen, met als insteek de toezichtkosten voor kredietunies substantieel te verlagen en waar mogelijk de toezichtkosten voor kredietunies te differentiëren naar grootte, en de Tweede Kamer daarover te rapporteren voor 1 juni 2015.

Kamerstukken II, 2014/15, 33 949, nr 15

In brief aan de TK d.d. 1 juni 2015 is ingegaan op deze motie en is toegezegd dat in de toelichting op de regeling in het eerste jaar dat er vergunninghoudende kredietunies zijn op de motie wordt ingegaan. (Kamerstukken II, 2014/15, 33 400, nr. AE)

27

2014–2015

Te onderzoeken in hoeverre de privacy, door nieuwe ontwikkelingen in de markt van het betalingsverkeer, wordt geraakt en in hoeverre de Wet bescherming persoonsgegevens nog afdoende bescherming biedt om de privacy van rekeninghouders te garanderen.

VAO Betalingsverkeer 20 mei 2015 (Kamerstukken II, 2014/15, 27 863, nr. 60)

In behandeling.

28

2014–2015

Verzoekt de regering om in samenwerking met de banken een protocol op te stellen waarin wordt vastgelegd welke rechten spaarders hebben om inzicht te krijgen in de manier waarop hun spaargeld bij hun bank is belegd.

AO Duurzaam Bankieren 8 juni 2015 (Kamerstukken II, 2014/15, 34 101, nr. 10)

Uitvoering van deze motie is nog voorwerp van overleg met stakeholders.

29

2013–2014

Verzoek om de termijn voor verplichte kantoorroulatie zo snel mogelijk in de Nederlandse wetgeving vast te stellen op tien jaar (in combinatie met een termijn voor partnerroulatie na vijf jaar en een afkoelingsperiode van vier jaar).

Kamerstukken II, 2013/14, 32 681, nr. 5

De Minister heeft in het VAO Accountancy van 20 mei 2014 aangegeven dit een verstandige motie te vinden.

N.B. In de nota n.a.v. het verslag W5 wordt aangegeven:

«De in artikel 68 onder Ba van de Wet op het accountantsberoep opgenomen verplichte acht-jaarlijkse kantoorroulatie treedt officieel in werking per 1 januari 2016. De regering zorgt er voor dat uiterlijk op 1 januari 2016 de in het betreffende artikel opgenomen periode van acht jaar is aangepast naar tien jaar. Deze wijzigingsopdracht is opgenomen in de Wijzigingswet fm 2016 (die later dit jaar aan TK wordt gezonden ter behandeling).

30

2014–2015

Nijboer (PvdA): Verzoekt de regering streng op misbruik van het plafond van gemiddeld 20% te controleren en in geval van meer dan incidenteel misbruik de uitzondering uit de wet te verwijderen.

Kamerstukken II, 2014/15, 33 964, nr. 31.

Dit wordt meegenomen bij de evaluatie eind 2017. Tot de evaluatie wordt de Kamer jaarlijks geïnformeerd over onder andere dit aspect van de wet in de praktijk.

31

2014–2015

De Vries (VVD): Verzoekt de regering mogelijke negatieve gevolgen van een ongelijk speelveld in Europa voor financiële ondernemingen of het vestigingsklimaat in Nederland te monitoren en de Kamer hierover jaarlijks te informeren.

Kamerstukken II, 2014/15, 33 964, nr. 34.

Dit wordt meegenomen bij de evaluatie eind 2017. Tot de evaluatie wordt de Kamer jaarlijks geïnformeerd over onder andere dit aspect van de wet in de praktijk.

32

2014–2015

Van Hijum (CDA): Verzoekt de regering zich op Europees niveau in te spannen voor een aanscherping van de regels voor variabele beloningen.

Kamerstukken II, 2014/15, 33 964, nr. 35.

Op relevante momenten zal het kabinet op Europees niveau aandacht blijven vragen voor aanscherping van de regelgeving met betrekking tot variabele beloningen.

33

2014–2015

Bij de volgende AFM-rapportage een totaaloverzicht aan de Kamer te doen toekomen waarin per verzekeraar wordt aangegeven hoeveel woekerpolissen zijn afgesloten en in hoeveel gevallen nog geen oplossing is geboden.

VAO Beleggingsverzekeringen 20 mei 2015 (Kamerstukken II, 2014/15, 29 507, nr. 135)

De Kamer wordt in het najaar van 2015 geïnformeerd naar aanleiding van de meting van de AFM deze zomer.

34

2014–2015

Het zo snel mogelijk – ruim voor eind 2015 – in de wet- en regelgeving regelen van een hardheidsclausule c.q. ontheffingsmogelijkheid voor schrijnende gevallen, bijvoorbeeld bij langdurige of ernstige ziekte, in het kader van de centrale Wft-examinering.

VSO over de stand van zaken centrale Wft-examering (Kamerstukken II 2014/15, 32 545 nr. 30)

De AFM zal, in overleg met het Ministerie van Financiën en het CDFD, met een nadere invulling komen. Naar verwachting kan in het najaar van 2015 meer duidelijkheid worden gegeven.

Toezegging waarvan de uitvoering is afgerond

 

Vergaderjaar

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken / planning

1

2009–2010

In het debat over het rapport Scheltema is toegezegd periodieke rapportages over de cultuuromslag bij DNB aan de Kamer te doen toekomen.

Het hoofdlijnendebat van 1 juli 2010.

In januari 2011 is de Tweede Kamer gerapporteerd over de aanpak van het Plan van Aanpak Cultuurverandering van DNB (Kamerstukken II 2010/11, 32 648, nr. 1 (bijlage)). Bij gelegenheid van de derde voortgangsrapportage inzake de aanbevelingen van de Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel (Kamerstukken II 2011/12, 32 545, nr. 10) is aan de Kamer gemeld dat – indien zich relevante ontwikkelingen voordoen – daarvan aan de Kamer melding zal worden gemaakt.

2

2010–2011

De Minister heeft toegezegd jaarlijks de Kamer te informeren over zijn voornemens ten aanzien van wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten.

In de aanbiedingsbrief bij het rapport van de commissie Scheltema (Kamerstukken II, 2009/10, 32 432 nr. 1).

Vast gebruik geworden. De wetgevingsbrief voor 2015 is op 2 juli 2015 verstuurd aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2014/15, 32 545, nr. 32).

3

2011–2012

Toezegging om verzoek van het lid Blanksma-Van den Heuvel over de signaalmarge mee te nemen bij de uitwerking van de Wet Hof.

Plenair debat van 5 oktober 2011.

Afgerond. De Wet Hof is aangenomen in de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Een wijziging van de Wet Hof is aangenomen op 4 juni 2015.

4

2011–2012

Toezegging tot schrijven van een brief na twee jaar inzake consumentenbescherming op de BES-eilanden.

Wetgevingsoverleg van 24 oktober 2011 (Kamerstukken II 2011/12, 32 782, nr. 7).

Voldaan. Brief van de Minister d.d. 22 april 2015 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2014/15, 32 545, nr. 27)

5

2011–2012

Toezegging om de evaluatie van de Wta naar de Kamer te sturen.

AO van 27 oktober 2011.

Voldaan. Brief van de Minister aan de Tweede Kamer d.d. 25 september 2014 (Kamerstukken II 2014/15, 33 977, nr. 2)

6

2011–2012

Brief met de Staatssecretaris I&M over Nederlandse inzet in klimaatonderhandelingen na 2012.

AO Ecofin van 7 maart 2012.

De Staatssecretaris I&M heeft in 2012 de Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de Klimaatconferentie in 2012 (31 793, nr. 73) en in 2013 en in 2014 de Kamer voorafgaand aan de Klimaatconferenties de Kamer geïnformeerd over de Nederlandse inzet (31 793, nr. 79 en 93).

7

2011–2012

Toezegging om de Kamer te berichten hoe private equity kan worden vormgegeven en wat de consequenties zijn in het onderzoek naar de Volcker-rule.

Algemeen overleg op 28 maart 2012 inzake de brief van de Minister van Financiën d.d. 8 juli 2011 met de nota over nuts- en zakenbankactiviteiten (31 980, nr. 51) en de brief van de Minister van Financiën d.d. 6 maart 2012 met de vervolgnota over nuts- en zakenbankactiviteiten (31 980, nr. 59) (Kamerstukken II, 2011/12, 31 980, nr. 70).

Voldaan. De Minister van Financiën heeft op 7 maart 2014 een BNC fiche aan de Tweede Kamer gestuurd (Fiche 4: Verordening structuurhervormingen ter verbetering van de weerbaarheid van Europese banken, Kamerstukken II 2013/14, 22 112, nr. 1809 en 1810).

8

2011–2012

Toezegging om aandacht te besteden in de Miljoenennota over de opmerking van het lid Irrgang over dat bezuinigingen leidt tot lagere economische groei.

Debat over Voorjaarsnota, 5 juli 2012.

Afgerond. MN 2013 is gepubliceerd met inachtneming van deze toezegging.

9

2012–2013 (EK)

De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag/opmerking van het lid Ester (ChristenUnie), toe om te bezien hoe kansrijk het is om een gedrags- en integriteitscode onderdeel te laten zijn van de financiële code van het Europees bankentoezicht, zonder dat het proces wordt vertraagd of gecompliceerd door er nu nieuwe elementen in te brengen.

Handelingen I 2012/13, 33 400, nr. 8 – blz. 54.

Voldaan. Brief van de Minister aan de Eerste Kamer van 29 juni 2015 (Kamerstukken I, 2014/15, 33 400 AF)

10

2012–2013

Rapporteren aan de Tweede Kamer over de afspraken t.a.v. beloningen DNB.

Debat over SNS REAAL, 6 februari 2013.

Brief waarin gerapporteerd wordt over de beloningsafspraken t.a.v. de directie van DNB is op 10 april 2014 naar de TK gezonden (Kamerstukken II, 2014–2015, 30 111, 68).

11

2012–2013

Aan de orde blijven stellen van betalingen van salarissen in de bankensector.

Debat over SNS REAAL, 6 februari 2013.

Voldaan. Brief aan Tweede Kamer d.d. 17-04-2014 (Kamerstukken II, 2013/14, 32 013 nr. 53)

12

2012–2013

Kamer op de hoogte houden van resolutie- en reddingsplannen.

Debat over SNS REAAL, 6 februari 2013.

Voldaan. De Minister van Financiën heeft op 13 januari 2015 de Tweede Kamer de brief van De Nederlandsche Bank over de voortgang van het opstellen van afwikkelingsplannen voor de grootbanken gestuurd (Kamerstukken II, 2014/15, 32 013 nr. 93).

13

2012–2013

Brief naar de Tweede Kamer toesturen over vormgeving evaluatie SNS REAAL.

Debat over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie De Wit n.a.v. de crisismaatregelen 2008/2009, 14 februari 2013 (Kamerstukken II, 2012/13, nr. 53).

Voldaan. De onafhankelijke evaluatie van het handelen van en de samenwerking tussen het Ministerie van Financiën en DNB inzake SNS REAAL is uitgevoerd door de heer mr. R.J. Hoekstra en de heer prof. dr. J.M.G. Frijns. Het kader waarbinnen de betreffende evaluatie wordt uitgevoerd is aan de Kamer toegelicht in Kamerstukken II, vergaderjaar 2012–2013. Het rapport is afgerond en verzonden aan de Kamer. (Kamerstukken II, 2012/13, 33 532, nr. 25)

14

2012–2013

De Tweede Kamer voor het einde van het jaar informeren over plannen voor ontvlechting en risicobeperking (reeds toegezegd in SNS debat).

Debat over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie De Wit n.a.v. de crisismaatregelen 2008/2009, 14 februari 2013 (Kamerstukken II, 2012/13, nr. 53).

Voldaan. De Minister van Financiën heeft op 13 januari 2015 de Tweede Kamer de brief van De Nederlandsche Bank over de voortgang van het opstellen van afwikkelingsplannen voor de grootbanken gestuurd. (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 013 nr. 93).

15

2012–2013

De Tweede Kamer bij voortduring informeren over Europees bankentoezicht, herstel en resolutie.

Debat over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie De Wit n.a.v. de crisismaatregelen 2008/2009, 14 februari 2013 (Kamerstukken II, 2012/13, nr. 53).

Voldaan. De Kamer is frequent geïnformeerd over de relevante ontwikkelingen met betrekking tot de totstandkoming van het Europees toezicht, de harmonisatie van resolutie-instrumentarium en het SRM. (Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 21 501-07 nr. 1071).

16

2012–2013

In antwoord op de vraag over de Spaanse bank Bankia die 19 miljard zou hebben geleden (niet bevestigd), heeft de Minister toegezegd om de Kamer te informeren zodra de situatie in de Spaanse bankensector verslechtert.

AO van 28 februari 2013 – Kamerstukken 21 501-07, nr. 1027.

Het Spaanse bankenprogramma is afgerond.

17

2012–2013

Toezegging om de Kamer te informeren als er meer informatie is over middelen (bijvoorbeeld van EIB) die actief bijdragen aan economisch herstel in Cyprus.

AO van 4 april 2013 – Kamerstukken 21 501-07, nr. 1056.

De Kamer is hierover geinformeerd bij brief van 3 december 2014 (kenmerk BFB 2014-12218M).

18

2012–2013

Nederland zal het thema van de Europese begrotingssystematiek tijdens het Nederlandse voorzitterschap in 2016 op de agenda zetten.

Verslag van het verantwoordingsdebat 16 mei 2013.

Het thema van de Europese begrotingssystematiek staat op de agenda van het Nederlands voorzitterschap in 2016.

19

2012–2013

Toezegging om in volgende Voortgangsrapportage te rapporteren over verdeling van efficiencywinst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

AO over PPS/DBFMO van 27 juni 2013.

Behandeld in Voortgangs-rapportage DBFM(O) 2014 (Kst. 28 753 nr. 36)

20

2013–2014 (EK)

Toezegging Niet inzetten van het sanctie-instrument uit de Wet Hof en indiening apart wetsvoorstel uitwerking amendement-Koolmees.

Handelingen I 2013–2014, nr. 10, item 10 en 13 (33 416, nr. 23).

Afgerond. Wetsvoorstel gepubliceerd in MN 2016.

21

2013–2014

De Minister zal onderzoeken hoe de kosten voor een beursgang laag te houden zijn.

Kamerstukken II 2013/14, 32 013, nr. 49.

Afgerond. De Kamer is per brief van 22 mei 2015 (Kamerstukken II 2014/15, 31 789, nr. 64) geïnformeerd over de voorgenomen verkoop van ABN AMRO met als bijlage een kostenonderzoek.

22

2013–2014

De Minister van Financiën zal waar mogelijk standaardproducten in de financiële sector stimuleren en samen met de stakeholders onderzoeken aan welke criteria een standaardproduct moet voldoen.

Algemene Financiële Beschouwingen, 16-17 oktober 2013 (Handelingen II 2013/14, nr. 8, item 4)

Voldaan. Brief van de Minister d.d. 13 maart 2015 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2014/15, 32 013 nr. 98)

23

2013–2014

Toezegging om in oktober de Kamer te informeren over de ervaringen met het nieuwe vakbekwaamheidbouwwerk, de centrale examinering en de slagingspercentages.

Kamerstukken II 2013/14, 32 545, nr. 19.

Voldaan. Brief van de Minister aan de Tweede Kamer over de ervaringen met het nieuwe vakbekwaamheidbouwwerk, de centrale examinering en de slagingspercentages. (Kamerstukken II 2014/15, 32 545, nr. 22)

24

2013–2014

In de beantwoording van de Kamervragen van de leden Lucas en Aukje de Vries (25 april 2014) is een onderzoek toegezegd waarin het huidige toezichtkader voor crowdfunding onder de loep zal worden genomen en wordt bekeken of de huidige regelgeving nog beter op crowdfunding kan worden toegesneden.

Aanhangsel Handelingen II 2013/14, nr 1843.

Voldaan. Brief van de Minister van Financiën d.d. 19 december 2014 houdende het onderzoeksrapport van de AFM naar crowdfunding (Kamerstukken II 2014/15, 31 311, nr. 145). Daarnaast nog een brief van de Minister van Financiën d.d. 31 maart 2015 naar aanleiding van de kabinetsreactie op het onderzoeksrapport (Kamerstukken II, 2014/15, 31 311, nr 148)

25

2013–2014

Waarborgen afscheidbaarheid vitale publieke functies van banken.

AO Toekomst financiële sector (Kamerstukken II, 2013/14, 32 013, nr. 57).

Voldaan. De Minister van Financiën heeft op 13 januari 2015 de Tweede Kamer de brief van De Nederlandsche Bank over de voortgang van het opstellen van afwikkelingsplannen voor de grootbanken gestuurd. (Kamerstukken II, 2014/15, 32 013 nr. 93).

26

2013–2014

Kamerbrief over verzoek DNB als onderdeel van haar macro-prudentiële toezichtstaak zou moeten toezien of een bank niet te veel investeringen heeft in projecten die niet kunnen worden uitgevoerd zonder het milieu ernstig te beschadigen. DNB moet daarnaast over dit systeemrisico gaan rapporteren in het Overzicht Financiële Stabiliteit.

Algemeen overleg inzake de Kabinetsvisie Nederlandse bankensector d.d. 6 februari 2014 (Kamerstukken II 2013/14 32 013, nr. 35).

Voldaan. Aan deze toezegging is voldaan middels de brief d.d. 19 maart 2014 van de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2014/15, 32 013, nr. 52). In deze brief geeft de Minister aan hoe DNB rekening houdt met blootstellingen aan specifieke sectoren. DNB heeft aangegeven dat het kredietrisico van financiële instellingen met betrekking tot CO2-intensieve sectoren niet buitensporig is.

27

2013–2014

Toezegging door de Minister van Financiën aan de heer Koolmees om een brief te sturen over de procedure, over het moment waarop de evaluatie van de Antonvenerichtlijn zal plaatsvinden en de invalshoek daarbij.

Algemeen overleg inzake de Kabinetsvisie Nederlandse bankensector d.d. 6 februari 2014 (Kamerstukken II 2013/14 32 013, nr. 35).

Voldaan. Middels de Kamerbrief van 1 juni 2015 is het nadere proces en de Nederlandse inzet t.a.v. een aanpassing van de Antonveneta-richtlijn toegelicht (Kamerstukken II 2014/15, 21 501-07, nr. 1261).

28

2013–2014

De Tweede Kamer informeren over het precieze aandeel van de Nederlands banken in de bankenheffing, zodra de Regering daar zelf over is geïnformeerd.

Algemeen overleg over de Ecofin-Raad d.d. 26 maart 2014 (Kamerstukken II 21 501-07, nr. 1151).

Voldaan. Zie hiervoor de Kamerbrief d.d. 13 november 2014 over bijdragen resolutiefonds (Kamerstukken II, 2014/15, 21 501-07, nr 1201)

29

2013–2014

De Tweede Kamer informeren over het onderhandelingsresultaat van de IGA zodra de teksten zijn afgerond en de Europese Raad hier ook over heeft kunnen spreken.

Algemeen overleg over de Ecofin-Raad d.d. 26 maart 2014 (Kamerstukken II 21 501-07, nr. 1151).

Voldaan. Zie hiervoor de Kamerbrief over de werking van het SRM en Memorie van Toelichting (Kamerstukken II, 2014/15, 21 501-07 nr. 1238)

30

2013–2014

Het informeren van de Tweede Kamer zodra de Regering inzicht heeft in het totaal aan lasten die op de banken afkomen (resolutiefonds, bankenheffing, kapitaaleisen). Hierbij moet ook beoordeeld worden of dit niet de kredietverlening in gevaar brengt.

Algemeen overleg over de Ecofin-Raad d.d. 26 maart 2014 (Kamerstukken II 21 501-07, nr. 1151).

Voldaan. De brief van 18/12/2014 aan de TK behandelt achtereenvolgens de belastingen en heffingen die banken moeten betalen, hun verwachte winstgevendheid, de nog benodigde

kapitaalversterking en het effect hiervan op de kredietverlening (Kamerstukken II, 2014/15, 32 013, nr. 92).

31

2013–2014

Toezegging om de motie van Van Vliet over de niet uit de balans blijkende verplichtingen onder de aandacht te brengen van de Minister van V en J.

VAO Accountancy van 20 mei 2014 (Handelingen II 2013/14, nr 84, item 27).

Voldaan. Brief van de Minister van Veiligheid & Justitie aan de Tweede Kamer d.d. 06-11-2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 32 681, nr. 13)

32

2013–2014

Toezegging om de motie van de leden Van Hijum en De Vries over het in kaart brengen van de voor- en nadelen van het verhogen van de vrijstellingsgrens voor de verplichte controle van de jaarrekening door te geleiden naar zijn collega van V en J en hem te vragen daarop schriftelijk te reageren.

VAO Accountancy van 20 mei 2014 (Handelingen II 2013/14, nr 84, item 27).

Voldaan. In de brief aan TK d.d. 6 november 2014 heeft de Minister van Veiligheid & Justitie aangegeven in het betreffende wetsvoorstel een verhoging van de vrijstellingsgrens op te nemen. (Kamerstukken II, 2014/15, 32 681, nr. 13)

33

2013–2014

Onderdeel van de Schokproef overheidsfinanciën, die opgenomen wordt in de Miljoenennota 2015, zijn meerdere scenario’s over het effect van een hogere rente op de staatsschuld.

Verantwoordingsdebat, 28 mei 2014.

Afgerond. MN 2015 is gepubliceerd met inachtneming van deze toezegging.

34

2013–2014

In de Miljoenennota 2015 zal aandacht worden besteed aan schulden van overheid en burgers en aan de vermogenspositie van het mkb.

Verantwoordingsdebat, 28 mei 2014.

Afgerond. MN 2015 is gepubliceerd met inachtneming van deze toezegging.

35

2013–2014

In de Miljoenennota 2015 zal een stand van zaken worden gegeven over de mogelijkheden en de concrete stappen die wij willen zetten in open data, het ontsluiten van informatie, ook informatie die is verbonden met de begroting.

Verantwoordingsdebat, 28 mei 2014.

Afgerond. In het FJR 2014 wordt aangegeven dat binnen 5 jaar «open wat open kan» het adagium is voor de financiële kolom (zie FJR H4, blz. 60).

36

2013–2014

De informatie over subsidieontvangers wordt jaarlijks openbaar gemaakt op rijksbegroting.nl, daarbij rekening houdend met de privacy en bedrijfsvertrouwelijke gegevens.

Verantwoordingsdebat, 28 mei 2014.

Afgerond. In de Rijksbegrotingsvoorschriften is opgenomen dat deze informatie jaarlijks openbaar wordt. De bestanden over 2014 zijn opgeleverd door de departementen en gepubliceerd op de website www.rijksbegroting.nl/

37

2013–2014

Het is ook de intentie om meer verantwoordingsinformatie te ontsluiten. Dat gaat dan niet alleen om het ontsluiten van de rapportage maar ook de onderliggende data zodat mensen daar zelf in kunnen grasduinen, onderzoeken, et cetera.

Verantwoordingsdebat, 28 mei 2014.

Afgerond. In het FJR 2014 wordt aangegeven dat binnen 5 jaar «open wat open kan» het adagium is voor de financiële kolom (zie FJR H4, blz. 60).

38

2013–2014

De Minister van EZ zal reageren op vragen over de SDE+-heffing: welke praktisch hanteerbare evaluatiecriteria kunnen gehanteerd worden om de effectiviteit te monitoren. Ook wordt de Kamer geïnformeerd over de toetsing van de SDE-plusregeling aan de rijksregels en voorwaarden voor subsidieverstrekking, de fraudegevoeligheid en de wijze waarop de effectiviteit wordt beoordeeld.

Verantwoordingsdebat, 28 mei 2014.

Afgerond. Zie brief van de Minister van Economische Zaken op 11 november 2014 (Kamerstuk 31 239, nr. 180).

39

2013–2014

Bewindslieden zullen in het vervolg, als een beleidsdoorlichting vertraging oploopt, dit per brief melden aan de Kamer met de reden waarom er vertraging is en een toelichting op de stand van zaken.

Verantwoordingsdebat, 28 mei 2014.

Afgerond. Zie brief van de Minister van Financiën op 16 september 2014 (Kamerstuk 31 308, nr. 6).

40

2013–2014

Het onderzoek naar Crowdfunding dat door de AFM wordt uitgevoerd zal in het najaar van 2014 gereed zijn.

Algemeen overleg ter voorbereiding op de Ecofin-Raad d.d. 12 juni 2014 (Kamerstukken II 2013/14, 21 501-07, nr. 1168).

Voldaan. Brief van de Minister van Financiën d.d. 19 december 2014 houdende het onderzoeksrapport van de AFM naar crowdfunding (Kamerstukken II, 2014/15, 31 311, nr. 145). Plus een brief van de Minister van Financiën d.d. 31 maart 2015 naar aanleiding van de kabinetsreactie op het onderzoeksrapport (Kamerstukken II, 2014/15, 31 311, nr 148).

41

2013–2014

Er gaat een brief naar de Kamer waarin de systematiek rondom beleidsdoorlichtingen wordt toegelicht, inclusief de wijze waarop de planning verloopt en de afspraken die wij nu hebben gemaakt naar aanleiding van toezeggingen aan de Kamer dat departementen het ook tussentijds melden als zaken vertragen.

Wetgevingsoverleg Verantwoording Ministerie van Financiën over 2013, 18 juni 2014.

Afgerond. Zie brief van de Minister van Financiën op 16 september 2014 (Kamerstuk 31 308, nr. 6).

42

2013–2014

De Minister van Financiën stuurt het informatieprotocol naar de Kamer, voordat de nieuwe CW naar de Kamer gaat.

Debat over de Zesde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 (33 837), 18 juni 2014.

Afgerond. Het informatieprotocol is 23 februari 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstuk 21 501-07, nr. 1241).

43

2013–2014

Open data: eerder is al toegezegd dat hierop wordt teruggekomen in de Miljoenennota 2015. Aan deze toezegging voegt de Minister nu toe dat er expliciet ingegaan zal worden op SZW en VWS, omdat zorg en sociale zekerheid de grootste uitgaven zijn.

AO Verantwoording, 26 juni 2014.

Afgerond. Is in de door Minister van BZK op 3 juni 2015 toegezonden kabinetsreactie op de twee trendrapporten open data van de Algemene Rekenkamer opgenomen (Kamerstuk 32 802, nr. 12). Tevens heeft het Ministerie van VWS de tweede voortgangsbrief op 7 mei jl. aan de Kamer gezonden (Kamerstuk 32 620, nr. 157).

44

2013–2014

Er komt een analyse van kleine subsidies (< 25.000 euro). Hierin wordt ingegaan op vragen zoals: Zijn er veel regelingen waarbij het om kleine bedragen gaat? Wat is het karakter van deze regelingen? Op basis van welk criterium vinden we dat het toch een landelijke regeling zou moeten zijn?

AO Verantwoording, 26 juni 2014.

Afgerond. De analyse van kleine subsidies is op 18 september 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstuk 34 000-IX-6).

45

2013–2014

Er gaat een brief naar de Kamer over de nieuwe bevoegdheden én het gebruik daarvan door de Europese Commissie over fouten bij EU-fondsen. In deze brief wordt ook opgenomen:

• Hoe staat het met vermoedens van fraude?

• Vervolgens, welk deel van de vermoedens wordt onderzocht?

• Vervolgens, welke onderzoeken leiden tot vervolging?

• Wat zijn de oorzaken die ervoor zorgen dat veel fouten worden gemaakt?

AO Verantwoording, 26 juni 2014.

Afgerond. Kamerbrief is verzonden aan de Tweede Kamer op 18 december 2014 (Kamerstuk 21 501-03, nr. 84).

46

2013–2014

Er wordt een brief gestuurd over de besluitvorming over de huurtoeslag.

Voorjaarsnotadebat, 2 juli 2014.

Afgerond. Brief is op 20 augustus 2014 aan de Kamer verstuurd (Kamerstuk 27 926, nr. 230).

47

2013–2014

In de Miljoenennota wordt aandacht besteed aan gerichte maatregelen om de arbeidsmarkt verder te stimuleren en de werkgelegenheid te helpen aanjagen.

Voorjaarsnotadebat, 2 juli 2014.

Afgerond. In de MN 2015 is hierop ingegaan (hoofdstuk 2: Ruimte voor groei). De derde tranche van de sectorplannen werd hier ondermeer in besproken. In de MN 2016 is opnieuw aandacht besteed aan het stimuleren van de arbeidsmarkt.

48

2013–2014

Het SCP-onderzoek naar kinderopvang komt deze zomer

Voorjaarsnotadebat, 2 juli 2014.

Afgerond. Het SCP rapport 1 september 2014 verschenen: http://www.scp.nl/Publicaties/Allepublicaties/Publicaties2014/Krimpindekinderopvang. De uitkomsten worden meegenomen in de beleidsdoorlichting die in de tweede helft van 2015 wordt uitgebracht.

49

2013–2014

Bij de Miljoenennota 2015 zal de Kamer worden geïnformeerd over de inzet van de reservering van 0,6 miljard euro.

Voorjaarsnotadebat, 2 juli 2014.

Afgerond. MN 2015 is gepubliceerd met inachtneming van deze toezegging.

50

2013–2014

De aangepaste regeling periodiek Evaluatieonderzoek zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Voorjaarsnotadebat, 2 juli 2014.

Afgerond. Deze regeling is op 25 september 2014 gepubliceerd in de Staatscourant (Staatscourant, 2014, 27142) en is ingegaan per 20 februari 2015.

51

2013–2014

Het SZA-kader wordt verlaagd.

Voorjaarsnotadebat, 2 juli 2014

Afgerond. MN 2015 is gepubliceerd met inachtneming van deze toezegging.

52

2013–2014

De Tweede Kamer stap voor stap informeren over de voortgang omtrent de coördinatie van structurele hervormingen op Europees niveau.

AO 2 juli 2014.

Coördinatie van structurele hervormingen is een doorlopend proces, maar de Kamer is op geëigende momenten geïnformeerd (Geannoteerde agenda’s voor de Eurogroep en Ecofinraad, Kamerbrieven naar aanleiding van de landenspecifieke aanbevelingen en het 5-presidentenrapport).

53

2013–2014

De Minister zal de implementatie van maatregelen in de gezondheidszorg in het Cypriotische steunprogramma op de voet volgen.

AO 2 juli 2014.

Kamer is hierover geinformeerd bij brief van 3 december 2014.

54

2013–2014

Toezegging om een analyse te maken van het cumulatieve effect van de verschillende heffingen op de financiële sector en de kredietverlening, op het moment dat van al deze heffingen de hoogte en vorm bekend is (naar verwachting eind 2014).

Kamerstukken II 2013/14, 33 653, nr. 11, item 4: verslag behandeling «Invoering van een tijdelijke heffing voor de bankensector»

Voldaan. De brief van de Minister d.d. 18-12-2014 behandelt achtereenvolgens de belastingen en heffingen die banken moeten betalen, hun verwachte winstgevendheid, de nog benodigde

kapitaalversterking en het effect hiervan op de kredietverlening (Kamerstukken II, 2014/15, 32 013, nr. 92).

55

2010–2011 (EK)

De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Doek (CDA), toe dat de regering haar nota over de wenselijkheid van het scheiden van zakenbank- en nutsbankactiviteiten (ringfencing), zoals naar de Tweede Kamer gezonden zal worden, gelijktijdig aan de Eerste Kamer zal doen toekomen.

Handelingen I 2010/11, nr. 26, item 5, blz. 31

Voldaan. De Nota Financiële stabiliteit, bescherming van spaargeld in het depositogarantiestelsel en het combineren van verschillende bancaire activiteiten binnen een bank is op 8 juli 2011 aan de EK gestuurd (Kamerstukken I, 2010/11, 32 036 E). Bij brief van 29 juni 2015 is de EK bevestigd dat aan deze toezegging reeds is voldaan.

56

2011–2012 (EK)

De Staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen/opmerkingen van de leden De Grave en Ester, toe om – in het kader van de monitoring van de effecten van de bankenbelasting op de kredietverlening – waar mogelijk een uitsplitsing te maken tussen het geaggregeerde niveau van kredietverlening en de kredietverlening aan het mkb. De Staatssecretaris zal daarbij, samen met zijn collega van EL&I, ingaan op de preciezere cijfers voor het mkb en aangeven wat daaraan wordt gedaan door het kabinet en wat er mogelijk verder nog aan zou kunnen worden gedaan.

Handelingen I 2011/12, 33 121, nr. 36 – blz. 78–79

Voldaan. Uit analyse in de brief van de minister aan de Tweede Kamer «Cumulatieve effect van maatregelen bankensector» van 18 december 2014 blijkt dat huidige maatregelen, waaronder bankenbelasting, een gezonde kredietverlening, passend bij het huidige economische klimaat niet in de weg staan. (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 013, nr. 92)

57

2012–2013 (EK)

De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag/opmerking van het lid Postema PvdA) toe de Eerste Kamer optimaal te blijven informeren over het tijdpad van de oprichting van een toekomstige bankenunie.

Handelingen I 2012/13, 33 400, nr. 8 – blz. 53

Voldaan. De Eerste Kamer is frequent geïnformeerd over de relevante ontwikkelingen met betrekking tot de totstandkoming van het Europees toezicht, de harmonisatie van resolutie-instrumentarium en het SRM. (Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 2012/13, 21 501-07 nr. 1071).

58

2014–2015 (EK)

De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Postema (PvdA), toe op zo kort mogelijke termijn een brief te doen toekomen over het beleid en de rol van DNB als toezichthouder op zorgverzekeraars.

Handelingen I 2014–2015, 34 100, nr. 8, item 9, blz. 57–58

Voldaan. Zie hiervoor de brief d.d. 25-02-2015 van de ministers van Financiën en VWS over de richtlijn Solvabiliteit II van zorgverzekeraars. (Handelingen I, 2014/15, 34 000 L)

59

2014–2015

Ik overleg met DNB en NVB of zij mogelijkheden zien om de administratieve lasten voor bedrijven te verminderen (gaat specifiek over driejaarlijkse taxaties vastgoed en de (on)mogelijkheid om de OZB-taxatie hiervoor te gebruiken)

AO Duurzaam Bankieren 10 december 2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 32 013, nr. 94)

Voldaan. Zie hiervoor de beantwoording schriftelijke vragen van de TK over de resultaten van de Comprehensive Assessment (Kamerstukken II, 2014/15, 21 501-07 nr. 1232).

60

2013–2014

Een vraag aan DNB, die hier als prudentieel toezichthouder naar kijkt, om eens even op papier te zetten hoe het zit met de CO2-bubbels. Is er een concentratierisico van banken, pensioenfondsen en verzekeraars in sectoren waarin dit probleem zich zou kunnen openbaren? De Minister zal dan de opvatting van de toezichthouder aan de Kamer doorgeleiden.

Algemeen overleg inzake de Kabinetsvisie Nederlandse bankensector d.d. 6 februari 2014 (Kamerstukken II 2013/14, 32 013, nr. 35).

Voldaan. Aan deze toezegging is voldaan middels het op 15 september 2014 doorgeleiden van de brief van DNB over hun werkwijze rond concentratierisico’s (Kamerstukken II, 2014/15, 32 013, nr. 84). In deze brief geeft DNB een overzicht van de blootstellingen van Nederlandse financiële instellingen op CO2-intensieve sectoren.

61

2014–2015

Naar aanleiding van een vraag van Merkies (SP) gaf de Minister aan de kamer binnenkort te informeren over zijn beslissing m.b.t. de aftrekbaarheid van de SRF-bijdragen voor de v.p.b. Er is hierover nog geen standpunt ingenomen, omdat de uitvoering van andere lidstaten in de bankenunie van belang zal zijn, vanwege het waarborgen van het gelijke speelveld.

Algemeen overleg kredietverlening 5 februari 2015 (Kamerstukken II, 2014/15, 33 013, nr. 97)

Voldaan. De Minister van Financiën heeft tijdens het plenair debat van 10 juni 2015 over de overdracht van bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn besluit m.b.t. de aftrekbaarheid van de bijdragen aan het afwikkelingsfonds (Kamerstukken II, 2014/15, 34 155, nr.8).

62

2014–2015

Toezegging externe verificator aanstellen voor het Alvarez & Marsal onderzoek

Stenogram AO Spoor 9-6-2015

Uitgevoerd.

63

2011–2012 (EK)

De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Essers, toe om de omissie, waarbij een werkgever of de met die werkgever in een groep verbonden rechtspersoon die een hoofdkantoor in de EER heeft maar de zetel buiten de EER, uit te sluiten van de mogelijkheid – die de Herziene Prospectusrichtlijn biedt – om gebruik te maken van de vrijstelling, op korte termijn te repareren door middel van een aanpassing van de Vrijstellingsregeling WFT. Bij de eerst volgende gelegenheid zal artikel 5:3 van de Wft op dit punt worden aangepast.

Kamerstukken I 2011/12, 33 023, B, blz. 3

Voldaan. In 2012 is de Vrijstellingsregeling 2012 aangepast in afwachting van een wetswijziging. De wijziging van artikel 5:3 Wft is geschied per de Nota van Wijziging bij de Wijzigingswet financiële markten 2013. (Kamerstukken II, 2012/13, 33 236, nr. 7

64

2012–2013 (EK)

De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen/opmerkingen van de leden Knip (VVD), Postema (PvdA), Essers (CDA), Reuten (SP), Backer (D66), De Boer (GL), toe om een halfjaar vóór de door de Minister beoogde invoering van de verplichte kantoorroulatie op 1 januari 2016 in een brief aan de Eerste Kamer te rapporteren over de stand van zaken in Brussel en de voortgang op weg naar 1 januari 2016 in Nederland. Alleen wanneer er strijdigheid zou ontstaan tussen de Nederlandse en de Europese regelgeving zal de regering de onderhavige wet aanpassen.

Handelingen I 2012/13, 33 025, nr. 9 – blz. 37

Beantwoord in de Brief «Moties en Toezeggingen Eerste Kamer» d.d. 29 juni 2015.

65

2014–2015

Het kabinet stelt de komende 4 jaar een bedrag van in ieder geval € 1,5 mln. Beschikbaar voor de beveiliging van joodse instellingen. Ook gemeenten leveren een bijdrage. De Kamer zal eind deze maand uitvoeriger worden geïnformeerd over de beveiliging van joodse instellingen en de bijbehorende kostenverdeelsleutel, inclusief alle afspraken hierover (ook met joodse instellingen).

APB TK, 17 en 18 september 2014.

Afgerond. Zie brief van de Minister van BenJ van 10 oktober 2014 (Kamerstuk 29 754, nr. 268).

66

2014–2015

Het kabinet zal het probleem rond de bekostiging van het groene onderwijs voor de begrotingsbehandeling van EZ oplossen.

APB TK, 17 en 18 september 2014.

In de APB en de AFB heeft de Kamer aangegeven dat de 2% korting op de bekostiging van Groen onderwijs ongewenst is. Daartoe zijn amendementen (Harbers en Koolmees) aangenomen met als gevolg een verschuiving van € 10 mln. van OCW naar EZ voor het jaar 2015. Verder heeft EZ voor het jaar 2015 binnen de begroting van EZ een bedrag van € 5 mln. herschikt ten gunste van het begrotingsartikel 17 Groen onderwijs. In combinatie met de ingediende amendementen is daarmee de versobering voor 2015 ongedaan gemaakt. De Minister van Financiën heeft tijdens de AFB aangegeven dat het Kabinet de Tweede Kamer zal informeren over een oplossing voor de langere termijn. Het Kabinet is daarom voor wat betreft de periode na 2015 een extern onderzoek gestart naar het onderwijs bekostigd door EZ en het onderwijs bekostigd door OCW. De uitkomsten van dit onderzoek met de kabinetsreactie zullen bij Prinsjesdag 2015 aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

67

2014–2015

Het Kabinet wil al in oktober – en niet in december – duidelijkheid over de extra mogelijkheden voor behoud van arbeidsplaatsen in de thuiszorg via de huishoudelijke hulptoelage. De Kamer zal hierover voor 1 oktober worden geïnformeerd.

APB TK, 17 en 18 september 2014.

Afgerond. Het Kabinet heeft uw Kamer op 3 oktober 2014 per brief geïnformeerd (Kamerstuk 29 282, nr. 205).

68

2014–2015

In de reactie op het komende Actal-rapport zal ik ook terugkomen op het «Deense model» van hypotheekverstrekking.

AO Duurzaam Bankieren 10 december 2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 32 013, nr. 94)

Voldaan. Deze toezegging is behandeld in de kamerbrief «Hypotheekverstrekking in relatie tot verduurzaming van de woning» die de Minister voor Wonen en Rijksdienst op 12 juni 2015 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd (Kamerstukken II, 2014/15, 32 847, nr 176

69

2014–2015

Minister van WenR stuurt op 10 december een schriftelijke reactie op de oproep van de Kamer om de Nibud-normen een jaar op te schorten.

Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 9 december 2014, punt 9.

Voldaan. Deze toezegging is behandeld in een al eerder aangekondigde Kamerbrief en op 10 december 2014 naar de Kamer gezonden (Kamerstukken II, 2014/15, 32 847 nr. 133)

70

2014–2015

Wij informeren u over de voortgang van het opzetten van tuchtrecht voor bankiers.

AO Duurzaam Bankieren 10 december 2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 32 013, nr. 94)

Voldaan. Op 27 maart 2015 is er een kamerbrief inclusief bijlagen (tuchtreglement en nota NVB over tuchtrecht) naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II 2014/15, 32 013, nr. 100).

71

2014–2015

In overleg met banken (NVB?) zullen we nader bekijken wat zij doen aan voorlichting over (voordelige) extra ruimte voor hypotheekfinanciering van het «verduurzamen» van woningen bij initiële verstrekking van de hypotheek en of ze daar meer aan zouden kunnen doen. Ik zal met Minister Blok opnemen of omtrent die ruimere mogelijkheden verder nog knelpunten zijn.

AO Duurzaam Bankieren 10 december 2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 32 013, nr. 94)

Voldaan. Deze toezegging is behandeld in de kamerbrief «Hypotheekverstrekking in relatie tot verduurzaming van de woning» die de Minister voor Wonen en Rijksdienst op 12 juni 2015 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd (Kamerstukken II, 2014/15, 32 847, nr 176

72

2014–2015

We gaan kijken naar boetes die worden opgelegd bij verkoop van de woning en volledige aflossing van de hypotheek gedurende een rentevastperiode.

AO Duurzaam Bankieren 10 december 2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 32 013, nr. 94)

Voldaan. Deze toezegging is behandeld in de kamerbrief «Hypotheekverstrekking in relatie tot verduurzaming van de woning» die de Minister voor Wonen en Rijksdienst op 12 juni 2015 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd (Kamerstukken II, 2014/15, 32 847, nr 176

73

2014–2015

OOB onderzoek is beschikbaar wanneer het wetsvoorstel met wettelijke maatregelen wordt behandeld.

AO Accountancy 13 november 2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 33 977, nr. 5)

Voldaan. De TK is over de beleidsvoornemens n.a.v. het onderzoek geinformeerd bij brief van 26 juni 2015 (Kamerstukken II, 2014/15, 33 977, nr. 6)

74

2014–2015

Nijboer (PvdA) vond betere informatievoorziening over renteopslagen niet voldoende. Minister gaat kijken naar de willekeur bij renteopslagen. Hiervoor zal opnieuw met de AFM worden gesproken of klanten voldoende worden beschermd.

AO kredietverlening 5 februari 2015 (Kamerstukken II, 2014/15, 33 013, nr. 97)

Afgehandeld. Brief «Reactie schriftelijk overleg bijzonder beheer» van de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer d.d. 9 juli 2015 (FM 2015/1104 M)

75

2014–2015

De Vries (VVD) geeft aan wel voor 1/1/16 inwerkingtreding van eventuele maatregelen te willen ten aanzien van de knelpunten bij crowdfunding. Minister informeert kamer in maart over voortgang van de implementatie van aanbevelingen. Mulder (CDA) vraagt de Minister om crowdfunding niet te snel op te tuigen.

AO kredietverlening 5 februari 2015 (Kamerstukken II, 2014/15, 33 013, nr. 97)

Voldaan. Brief van de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer d.d. 31 maart 2015 (Kamerstukken II, 2014/15, 31 311, nr. 148)

76

2014–2015

De kamer informeren over AFM onderzoek naar bijzonder beheer in April 2015 op verzoek van Van Dijk (PVV).

AO kredietverlening 5 februari 2015 (Kamerstukken II, 2014/15, 33 013, nr. 97)

Voldaan. Brief d.d. 26 maart 2015 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2014/15, 31 311, nr. 146).

77

2014–2015

We gaan kijken naar het systeem in België waarbij maximaal drie maanden rentederving als boete moet worden betaald bij tussentijdse aflossingen.

AO kredietverlening 5 februari 2015 (Kamerstukken II, 2014/15, 33 013, nr. 97)

Voldaan. Deze toezegging is behandeld in de kamerbrief «Hypotheekverstrekking in relatie tot verduurzaming van de woning» die de Minister voor Wonen en Rijksdienst op 12 juni 2015 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd (Kamerstukken II, 2014/15, 32 847, nr 176

78

2014–2015

AMvB z.s.m. in werking laten treden.

AO Beleggingsverzekeringen (Kamerstukken II, 2014/15, 29 507, nr. 136)

Voldaan. Het besluit van 7 juli 2015 tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft in verband met de invoering van regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering is op 18 juli 2015 in werking getreden (Stb. 2015, 295).

79

2014–2015

Oproep aan Allianz om te spreken met belangenorganisatie van klanten

AO Beleggingsverzekeringen (Kamerstukken II, 2014/15, 29 507, nr. 136)

Voldaan. De Minister heeft tijdens het algemeen overleg de oproep aan Allianz gedaan om te spreken met belangenorganisatie van klanten. (Kamerstukken II, 2014/15, 29 507, nr. 136)

80

2014–2015

Transparantie over resultaten verzekeraars toevoegen in AMvB

AO Beleggingsverzekeringen (Kamerstukken II, 2014/15, 29 507, nr. 136)

Voldaan. Het besluit van 7 juli 2015 tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft in verband met de invoering van regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering is op 18 juli 2015 in werking getreden (Stb. 2015, 295). In het besluit zijn transparantievoorschriften met betrekking tot de resultaten van verzekeraars opgenomen.

81

2014–2015

Oproep adviseurs (moreel) om openheid te bieden over verdiende provisie

AO Beleggingsverzekeringen (Kamerstukken II, 2014/15, 29 507, nr. 136)

Voldaan. De Minister heeft tijdens het algemeen overleg de adviseurs (moreel) opgeroepen om openheid te bieden over verdiende provisie. (Kamerstukken II, 2014/15, 29 507, nr. 136)

82

2014–2015

Beantwoording schriftelijk overleg Kapitaalmarktunie sturen voordat de reactie op het Groenboek naar de Commissie wordt gestuurd.

VSO Ecofin Eurogroep 23 april 2015 (Kamerstukken 21 501-07 nr. 1266)

Voldaan. De Minister heeft de vragen in een brief aan de Tweede Kamer van 6 mei 2015 beantwoord (Kamerstukken II 2014/15, 22 112 nr 1964).

83

2014–2015

Brief van Minister Blok over stimuleren van duurzaamheid in de woningbouwsector.

Notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Merkies over duurzaam bankieren 8 juni 2015 (Kamerstukken II, 2014/15, 34 101)

Voldaan. Deze toezegging is behandeld in de kamerbrief «Hypotheekverstrekking in relatie tot verduurzaming van de woning» die de Minister voor Wonen en Rijksdienst op 12 juni 2015 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd (Kamerstukken II, 2014/15, 32 847, nr 176

84

2010–2011 (EK)

De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Doek (CDA), Knip (VVD), Reuten (SP) en Sylvester (PvdA), toe dat de regering gedurende de zomer een voortgangsrapportage aan de Kamer zal toezenden waarin zij nader ingaat op de samenhang van de aankomende wet- en regelgeving en de visie van de regering op de ontwikkeling van de financiële markten. Hierbij zal onder andere ingegaan worden op de implementatie van de aanbevelingen van de commissie-De Wit, het financiële actieplan, het 10-puntenplan en de aangenomen moties uit het debat over het rapport van de commissie-De Wit.

Handelingen I 2010/11, 32 036, nr. 26, item 7, blz. 31

Voldaan. Bij brief van 29 juni 2015 is de Eerste Kamer bevestigd dat aan deze toezegging reeds is voldaan. Daarbij is verwezen naar de brief van de Minister aan de Eerste Kamer van 15 september (Kamerstukken I, 2010/11, 32 036, nr. F) en 20 oktober 2011.

85

2012–2013 (EK)

De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag/opmerking van het lid De Grave, toe scherp te zullen kijken naar een verdere kostenontwikkeling bij DNB en de AFM. De Minister zal de toezichtskosten van DNB aan de hand van het kostenkader dat voor de periode 2013–2016 is overeengekomen verder bewaken.

Handelingen I 2012/13, 33 400, nr. 8 – blz. 17

De Minister heeft de kosten de afgelopen periode bewaakt aan de hand van het kostenkader. Inmiddels is de systematiek van het kostenkader in de wet verankerd. De Eerste Kamer is hierover geinformeerd met de brief van 01-06-2015 van de Minister aan de EK (Kamerstukken I 2014/15, 33 400, nr. AE)

86

2013–2014

(Kort) Informeren over de voortgang met betrekking tot het bij uitreiking Eerlijke Bankwijzer aangekondigde MVO-convenant.

AO Duurzaam Bankieren 10 december 2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 32 013, nr. 94)

Afgehandeld. Kamer is via de brief stand van zaken IMVO convenanten van Minister Ploumen en Minister Kamp geinformeerd. (Kamerstuknr. 2015Z13982)

87

2014–2015

Ik zal Actal vragen om zo concreet mogelijk te zijn in de advisering

AO Duurzaam Bankieren 10 december 2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 32 013, nr. 94)

Voldaan. Overgebracht naar Actal middels overleggen en klankbordgroepen en dit wordt in rapportage opgenomen.

88

2014–2015

Wanneer mogelijk zullen we eerder dan 2016 de Europese regels voor transparantie over investeringen van banken invoeren. Dit wordt uitgezocht.

AO Duurzaam Bankieren 10 december 2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 32 013, nr. 94)

Voldaan. Brief d.d. 24 februari 2015 aan Tweede Kamer (Kamerstukken II 2014/15, 34 101 nr. 3)

89

2014–2015

Teneinde uw Kamer meer inzicht te kunnen verschaffen in de kosten die de toezichthouders maken bij het opleggen van punitieve maatregelen (boetes en dwangsommen) zal ik in overleg met beide toezichthouders bezien hoe de hier bedoelde activiteiten gedurende een bepaalde periode gemonitord kunnen worden.

Brief van de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2014/15, 33 957, nr. 15)

Voldaan. Brief van de Minister aan de Tweede Kamer over de kosten die AFM en DNB maken bij het opleggen van boetes en lasten onder dwangsom. (Kamerstukken II, 2014/15, 33 957, nr. 19).

90

2014–2015

DNB brengt een en ander in rekening bij de banken op basis van het wetsvoorstel dat wij nu bespreken, dus met de categorieën, de differentiatie, et cetera. Daarnaast maakt de ECB zelf kosten. Ik zal de Kamer zo snel mogelijk informeren over de wijze waarop dat precies in zijn werk gaat.

Handelingen II 2014/15, nr. 8, item 7, pag. 12

Voldaan. In de nota naar aanleiding van het verslag van de Tweede Kamer bij de uitvoeringswet SSM wordt dit toegelicht (Kamerstukken II, 2014/15, 34 049, nr. 6).

91

2014–2015

Evaluatie geschiktheidstoets. Minister zal daarover in het gesprek gaan met de toezichtshouders.

AO Accountancy 13 november (Kamerstukken II, 2014/15, 33 977, nr. 5)

Aan deze toezegging is voldaan met de brief met bijlage van de Minister aan de Kamer van 3 juli 2015 (Kamerstukken II, 2014/15, 32 648, nr. 9).

92

2014–2015

Aandringen bij de Europese Commissie op versnelling van de invoering van nummerportabiliteit.

AO Betalingsverkeer van 10 september 2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 27 863, nr. 58)

Afgehandeld. In een brief aan commissaris Hill is het belang dat Nederland hecht aan nummerportabiliteit onderstreept. De Kamer is hierover op 18 december 2014 in een brief geinformeerd (Kamerstukken II, 2014/15, Kamerstuk 27 863 nr. 59).

93

2014–2015

De Tweede Kamer rapporteren over de pilot geldautomaten

AO Betalingsverkeer van 10 september 2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 27 863, nr. 58)

Voldaan. De Tweede Kamer is per brief van 18 december 2014 geïnformeerd over de reactie van de ACM op de pilot geldautomaten (Kamerstukken II, 2014/15, 27 863 nr. 59).

94

2014–2015

Bezien of het mogelijk is om betalingen sneller te verwerken, mede nav een onderzoek dat in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer wordt besproken

AO Betalingsverkeer van 10 september 2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 27 863, nr. 58)

Voldaan. In de brief d.d. 18 december 2014 aan de Tweede Kamer reageert de Minister op de stelling over het sneller verwerken van betalingen uit de Initiatiefnota van het lid Nijboer over veilig en betrouwbaar bankieren in de 21e eeuw (Kamerstukken II, 2014/15, 34 033 nr. 3)

95

2014–2015

Toelichten wat er in de richtlijn PSDII naar alle waarschijnlijkheid geregeld gaat worden over het onderwerp «blokkade van geld bij tanken».

AO Betalingsverkeer van 10 september 2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 27 863, nr. 58)

Voldaan. In de brief d.d. 18 december 2014 wordt de Tweede Kamer geinformeerd over het Raadscompromis over de tekst van de richtlijn betaaldiensten van begin december 2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 27 863 nr. 59).

96

2014–2015

Reageren op de Initiatiefnota van de heer Nijboer (PvdA) over veilig en betrouwbaar bankieren in de 21e eeuw (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 033, nr. 2).

AO Betalingsverkeer van 10 september 2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 27 863, nr. 58)

Afgehandeld. In de brief d.d. 18 december 2014 aan de Tweede Kamer wordt gereageerd op de Initiatiefnota van de heer Nijboer (PvdA) over veilig en betrouwbaar bankieren in de 21e eeuw (Kamerstukken II 2014/15, 34 033 nr. 3).

97

2014–2015

Toelichtingen in hoeverre de bankpassen van alle consumenten versneld worden vervangen in verband met de kenbaarheid van hun nieuwe rekeningnummer.

AO Betalingsverkeer van 10 september 2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 27 863, nr. 58)

Voldaan. In de aanbiedingbrief bij de Jaarrapportage 2014 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer d.d. 3 juli 2015 is de Tweede Kamer op de hoogte gesteld dat veel klanten inmiddels bankpassen hebben waarop het IBAN-nummer vermeld staat. Banken zullen de uitrol van IBAN-passen naar alle waarschijnlijkheid dit jaar vrijwel volledig kunnen afronden. (Kamerstukken II 2014/15, 27 863 nr. 63).

98

2014–2015

De Tweede Kamer informeren over het eventueel opheffen van beperkingen die gesteld zijn aan het gastgebruik van pinnen.

AO Betalingsverkeer van 10 september 2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 27 863, nr. 58)

Voldaan. Brief d.d. 18 december 2014 waarin de Tweede Kamer geinformeerd wordt over het feit dat de banken met elkaar in gesprek zijn over de opheffing van beperkingen die gelden voor het gastgebruik. (Kamerstukken II, 2014/15, 27 863 nr. 59).

99

2014–2015

De Kamer na 21 mei (MOB-vergadering) een brief sturen waarin wordt gerapporteerd over de plannen voor het «sneller verwerken» van betalingen.

AO Betalingsverkeer 26 maart 2015 (Kamerstukken II, 2014/15, 34 033, nr. 4)

Afgehandeld. In de aanbiedingbrief bij de Jaarrapportage 2014 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer d.d. 3 juli 2015 is de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van het plan van de Betaalvereniging om binnen vier jaar realtime betalingsverkeer mogelijk te maken (Kamerstukken II 2014/15, 27 863 nr. 63).

100

2014–2015

De TK informeren over de precieze bevoegdheden van de Europese Rekenkamer.

Debat over de overeenkomst betreffende het gemeenschappelijk afwikkelfonds op 10 juni 2015 (Kamerstukken II 2014/15, 34 155, nr. 94)

Voldaan door het meesturen van de bestuurlijke reactie op de brief van de ARK aan de TK (Kamerstukken II, 2014/15, 32 013, nr. 78) bij de brief van 30 juni 2015 aan de TK (Kamerstukken II, 2014/15, 34 049, nr. 16)

101

2014–2015

Brief van Minister Ploumen en Minister Kamp over IMVO convenanten.

AO Duurzaam Bankieren 8 juni 2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 101, nr.)

Afgehandeld. Kamer is via de brief stand van zaken IMVO convenanten van Minister Ploumen en Minister Kamp geinformeerd. (Kamerstukken II, 2014/15, 26 485, nr. 212).

102

2014–2015

Brief van de Minister van der Steur en Minister Ploumen over de wenselijkheid om mensrechtenbeleid vast te leggen.

AO Duurzaam Bankieren 8 juni 2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 101, nr.)

Voldaan. De Minister van Fin heeft mede namens de Minister van VenJ en BHOS per brief d.d. 15 juni 2015 de richting de Kamer gereageerd over de wenselijkheid om mensenrechtenbeleid vast te leggen. (FM 2015 923m)

103

2014–2015

Op verzoek van het lid Omtzigt (CDA) eind 2015 aangeven hoe we – bij de evaluatie van het SSM – onze input richting Brussel voor bevoegdheiduitbreiding van de Europese Rekenkamer hebben geleverd.

Debat over de overeenkomst betreffende het gemeenschappelijk afwikkelfonds op 10 juni 2015 (Kamerstukken II 2014/15, 34 155, nr. 94)

Voldaan door bij brief aan de TK van 30 juni 2015 (Kamerstukken II, 2014/15, 34 049, nr. 16) de Nederlandse beleidsinzet uiteen te zetten om bij de EC het onderwerp bevoegdheden van de Europese rekenkamer aan de orde te stellen.

104

2014–2015

De Kamer zo snel mogelijk informeren zodra er duidelijkheid is over de hoogte van resolutieheffingen voor banken.

AO 2 oktober 2014 (Kamerstukken 21 501-07 nr. 1198)

Hieraan is voldaan middels brieven naar de Kamer inzake de bijdragen aan het afwikkelingsfonds op 27 oktober (Kamerstukken II 2014/15, 21 501-07, nr. 1179) en 13 november 2014 (Kamerstukken II 2014/15, 21 501-07, nr. 1201). Daarnaast is hier in brief naar de Kamer op 30 april 2015 nogmaals aan gerefereerd in de Nota n.a.v. het verslag inzake de «Overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds» (IGA) (Kamerstukken II, 2014/15, 34 155, nr. 5).

105

2014–2015

De Kamer een brief sturen over welke banken kwalificeren als «kleine bank» in het kader van het Single Resolution Fund.

AO 3 december 2014 (Kamerstukken II 2014/15, 21 501-07 nr. 1231)

Hieraan is voldaan middels een brief aan de Kamer van 12 december 2014, met hierin het verslag van Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 december 2014, waarin specifiek wordt ingegaan op verzoek van Kamer (Kamerstukken II 2014/15, 21 501-07, nr. 1214).

106

2014–2015

De Minister zal de Kamer meer informatie sturen over de bronnenrevisies en voorbehouden in verschillende landen, alsmede de rol van illegaliteit

AO 5 november 2014

Voldaan bij brieven van 11 en 13 november 2014 (resp. Kamerstukken 21 507–07, nr 1186 en 21 507–07, nr 1199). Extra informatie en toelichting is toegestuurd aan de Tweede Kamer.

107

2014–2015

De Minister zal in de geannoteerde agenda voor de Begrotingsraad op 14 november 2014 terugkomen op de Nederlandse positie m.b.t. de superheffing op melk.

AO 5 november 2014

Hierop is teruggekomen in de geannoteerde agenda voor de Begrotingsraad van 14 november 2014.

108

2014–2015

Kamerlid Nijboer heeft gevraagd om een brief over de verbeteringen die we in de Europese begrotingssystematiek willen

AO 5 november 2014

In de Miljoennenota 2016 is hierop ingegaan.

109

2014–2015

De Minister zal ik een brief naar de Kamer sturen over het advies van de advocaat-generaal bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg over QE.

AO 20 januari 2015

Aan voldaan bij Kamerbrief van 9 februari 2015 over het opkoopprogramma ECB en opinie Advocaat-Generaal in de zaak Gauweiler (Kamerstukken 21 507-07, nr. 1235).

110

2014–2015

de Minister zal schriftelijk reageren op de vraag of in de jaarplanning van het CBS een aankondiging stond van de revisie van het bni en bbp

AO 30 april 2015

Hieraan is voldaan bij de antwoorden op de Kamervragen over de CBS-bijstellingen in het bni en bbp van 22 mei 2015 (kenmerk BZ/2015/179 U).

111

2014–2015

De Minister zal terugkomen op de vraag welke landen de naheffing al betaald hebben.

AO 30 april 2015

Hieraan is voldaan bij de antwoorden n.a.v. de Najaarsnota 2014, bij de Kamervragen over de CBS-bijstellingen in het bni en bbp van 22 mei 2015 (kenmerk BZ/2015/179 U) alsmede tijdens het mondelinge vragenuur van 2 juni 2015.

112

2014–2015

de Minister zal schriftelijk reageren op de vraag waarom een revisie vier jaar teruggaat en niet tot vijf of zes jaar of juist helemaal niet

AO 30 april 2015

Hieraan is voldaan bij de antwoorden op de Kamervragen over de CBS-bijstellingen in het bni en bbp van 22 mei 2015 (kenmerk BZ/2015/179 U)

113

2014–2015

De Minister zal de Kamer informeren over de verdere omplementatie van aanbevelingen van de Europese Rekenkamer. Deze aanbevelingen gaan over de verificatie door de Europese Commissie van de voor de vaststelling van de eigen middelen gebruikte BNI-gegevens over de jaren 2002–2007.

Debat ratificatie Eigen Middelenbesluit, 19 maart 2015.

Afgerond. Zie antwoord op schriftelijke kamervragen door de Minister van Financiën op 22 mei 2015 (Kamerstuk 34 000 IX, nr. 26)

114

2014–2015

De Minister van Financiën zal in het debat over de Voorjaarsnota ingaan op de gestelde vragen over de onderbesteding op de kinderopvangtoeslag in relatie tot de beoogde bezuinigingsdoelstelling.

Verantwoordingsdebat, 26 mei 2015.

Afgerond. In het WGO van SZW is door de Minister van SZW ingegaan op de onderbesteding van de kinderopvangtoeslag.

115

2014–2015

De Minister van Financiën heeft toegezegd om met de Minister van VWS de status te bespreken van het beleid gericht op verbetering van de verantwoording van de zorguitgaven.

Voorjaarsnotadebat, 30 juni 2015.

Afgerond. De Minister van VWS heeft op 30 juni 2015 uw Kamer geïnformeerd met de brief «Voortgangsrapportage verbetering informatievoorziening zorguitgaven» (Kamerstuk 32 620, nr. 160). Deze voortgangsrapportage wordt onder de aandacht gebracht van de vaste commissie voor VWS.

116

2014–2015

De Heer Omtzigt heeft gevraagd wanneer de Kamer de brief krijgt die inzicht geeft in de gedachtewisseling tussen het kabinet en de Algemene Rekenkamer over de rol van de Europese Rekenkamer. Die brief komt zo snel mogelijk. Wij zijn die toezegging niet vergeten, maar die is nog niet uitgevoerd. Dat kan echter op heel korte termijn gebeuren.

AO Eurogroep/Ecofin van 2 juli 2015

Voldaan door bij brief aan de TK van 30 juni 2015 (Kamerstukken II, 2014/15, 34 049, nr. 16) de Nederlandse beleidsinzet uiteen te zetten om bij de EC het onderwerp bevoegdheden van de Europese rekenkamer aan de orde te stellen.

Toezeggingen waarvan de uitvoering nog niet is afgerond

 

Vergaderjaar

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

1

2008–2009

Toezegging de Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving over vier jaar te evalueren. De evaluatie zal de vraag of het wetsvoorstel voldoende mogelijkheden biedt om individuen te beboeten en de vraag of de geëffectueerde boetes tegen het plafond aan zitten meenemen.

Kamerstukken II 2008/09, nr. 54, pag. 4357–4369.

Kamerstukken II 2008/09, 31 458, nr. 17

Deze evaluatie zal in 2015 plaatsvinden.

2

2010–2011

De Minister zal de Tweede Kamer periodiek op de hoogte houden van de voortgang ten aanzien van de exit van de staat uit de financiële deelnemingen en zal de Kamer nader informeren in aanloop naar de exit.

Kamerstukken II 2010/11, 28 165, nr. 130.

In behandeling. De Kamer is per brief van 23 augustus 2013 geïnformeerd over de verkoopopties en is geïnformeerd over de (voorgenomen) verkoop van Reaal en ABN AMRO.

3

2010–2011

Minister zal de Kamer betrekken indien er sprake is van vermogensstortingen bij staatsdeelnemingen.

Plenair wetgevingsdebat van 28 juni 2011.

Indien deze situatie zich voordoet, zal de Kamer hierover geïnformeerd worden.

4

2011–2012

Toezegging om de voor- en nadelen van het introduceren van een Volcker-rule voor het tegengaan van excessieve risico’s met de Kamer te delen.

Algemeen overleg op 28 maart 2012 inzake de brief van de Minister van Financiën d.d. 8 juli 2011 met de nota over nuts- en zakenbankactiviteiten (31 980, nr. 51) en de brief van de Minister van Financiën d.d. 6 maart 2012 met de vervolgnota over nuts- en zakenbankactiviteiten (31 980, nr. 59) (Kamerstukken II, 2011/12, 31 980, nr. 70).

In behandeling. Op dit moment wordt in EU verband onderhandeld over een verordening waarvan restricties aan risicovolle beleggingen door banken deel uitmaken. Hierover is op 7 maart 2014 een BNC fiche naar de Kamer gezonden (Kamerstukken II, 2013/14, 22 112, nr. 1809 en 1810). Op 19 juni 2015 heeft de Raad van ministers een akkoord bereikt over de verordening. Hierna volgen de onderhandelingen met het Europees Parlement (triloog).

5

2011–2012 (EK)

Toezegging aan de Eerste Kamer, gedaan op 22 mei 2012 tijdens de plenaire behandeling van het voorstel van de Wet bekostiging financieel toezicht, om bijvoorbeeld bij de evaluatie van de bonusregeling de boetes naar de schatkist te heroverwegen.

Handelingen I 2011/12, nr. 30, item 6.

Deels voldaan. Tijdens de parlementaire behandeling van de Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes (Kamerstukken II 2014/15, 33 957) is het (deels) naar de schatkist laten terugvloeien van boetes aan de orde geweest. Per 1 januari 2015 stromen de boetes die het bedrag van 2,5 miljoen overstijgen naar de schatkist. Omdat de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen heeft geleid tot een aantal relevante wijzigingen van het bonusverbod bij staatssteun zal het bonusverbod bij staatssteun worden geëvalueerd samen met de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen.

6

2011–2012

Toezegging dat de Minister de secretaris-generaal van Financiën en de secretaris-generaal van Algemene Zaken zal verzoeken om ten behoeve van de volgende formatie ambtelijk na te denken over hoe ZBO's kunnen worden meegenomen als er een politieke wens is voor een nullijn, zodat het op een goede manier gedicht kan worden.

Debat over Voorjaarsnota, 5 juli 2012.

In behandeling.

7

2011–2012

Toezegging om mogelijke wijziging van de begrotingsregels onder de aandacht te brengen van de aanstaande informateur als een wens van in ieder geval een deel van de Kamer.

Debat over Voorjaarsnota, 5 juli 2012.

In behandeling.

8

2012–2013 (EK)

De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Reuten (SP), toe dat de regering erop zal toezien dat de termen «beleggen» en «belegger» zo consequent mogelijk zullen worden gehanteerd in relatie tot de Wft, om een onderscheid te maken met de termen «investeren» en «investeerder».

Handelingen I 2010/11, 32 036, nr. 26, item 7, blz. 29

Dit is een doorlopende toezegging.

Per wetsbehandeling zal opnieuw bezien moeten worden welke term het meest passend is om een consistente lijn te bewaren.

9

2012–2013 (EK)

De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Doek (CDA), toe dat wanneer een wetsvoorstel bepalingen met terugwerkende kracht bevat, de redengeving daarvoor expliciet zal worden toegelicht in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel.

Handelingen I 2010/11, 32 036, nr. 26, item 7, blz. 28

Dit is een doorlopende toezegging. Bij wetsvoorstellen waaraan (aan onderdelen daarvan) terugwerkende kracht wordt verleend, zal de redengeving daarvoor expliciet worden toegelicht in de memorie van toelichting bij het desbetreffende wetsvoorstel.

10

2012–2013 (EK)

De Staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag/opmerking van het lid Sent, toe om mogelijkheden aan te grijpen om tot verdere Europese coördinatie van een bankenbelasting te komen en zich hiervoor sterk te maken als dat ook in het belang is van Nederland en de Nederlandse financiële sector.

Handelingen I 2011/12, 33 121, nr. 36 – blz. 84

In behandeling. Mocht in de toekomst een bankenbelasting op basis van coördinatie weer op de agenda verschijnen dan zal de Staatssecretaris van Financiën zich daar sterk voor maken. Een gecoördineerde bankenbelasting staat nu echter niet op de agenda, er wordt momenteel over een FTT gesproken.

11

2012–2013 (EK)

De Staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag/opmerking van het lid Reuten, toe in een brief in te gaan op de argumenten met betrekking tot een bankenaandelenheffing.

Handelingen I 2011/12, 33 121, nr. 35 – blz. 40–41

In behandeling. Deze toezegging zal worden meegenomen in de brief Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer van september 2015.

12

2012–2013 (EK)

De Staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag/opmerking van het lid Reuten, toe terughoudend te zullen zijn met het overnemen van jargon ten aanzien van bankbalansen dat op verschillende manieren kan worden uitgelegd. Dit geldt in het bijzonder voor de termen «ongedekte schulden» en «ongedekte passiva».

Handelingen I 2011/12, 33 121, nr. 36 – blz. 85

In behandeling. De Staatssecretaris van Financiën zal terughoudend zijn met het overnemen van jargon ten aanzien van bankbalansen dat op verschillende manieren kan worden uitgelegd.

13

2012–2013

De toezegging dat de Minister nog eens gaat bekijken of de audit van het ESM ook toegepast kan worden op de EFSF.

AO van 7 februari 2013 – Kamerstukken 21 501-07, nr. 1017.

In behandeling. Voortgaand onderzoek naar opties in samenwerking met ESM.

14

2012–2013

Inzetten in Europa voor een lager garantiebedrag.

Debat over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie De Wit n.a.v. de crisismaatregelen 2008/2009, 14 februari 2013 (Kamerstukken II, 2012/13, nr. 53).

In behandeling. Op 12-06-2014 is de nieuwe DGS richtlijn gepubliceerd. Hierin is het garantiebedrag inzake DGS op hetzelfde niveau gebleven.

15

2012–2013

De Tweede Kamer informeren hoe de motie Graus inzake kwaliteit van banken uit wordt gevoerd.

Debat over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie De Wit n.a.v. de crisismaatregelen 2008/2009, 14 februari 2013 (Kamerstukken II, 2012/13, nr. 53).

In behandeling. De (concept)afspraken tussen DNB en de banken om een uniforme set van kerngegevens over banken op de website van DNB te publiceren, bevinden zich in een afrondende fase. Naar verwachting kan later dit jaar voor het eerst tot publicatie worden overgegaan. DNB heeft in de Wetgevingsbrief 2015 aangegeven de met de banken gemaakte afspraken wettelijk te willen verankeren. In reactie hierop heeft de Minister van Financien aangeven hiertoe indien nodig bereid te zijn (zie Kamerstukken II, 2014/15, 32 545, nr 32).

16

2012–2013

Informatievoorziening aan consumenten (spaarders) over risico’s banken.

Debat over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie De Wit n.a.v. de crisismaatregelen 2008/2009, 14 februari 2013 (Kamerstukken II, 2012/13, nr. 53).

In behandeling. De (concept)afspraken tussen DNB en de banken om een uniforme set van kerngegevens over banken op de website van DNB te publiceren, bevinden zich in een afrondende fase. Naar verwachting kan later dit jaar voor het eerst tot publicatie worden overgegaan. DNB heeft in de Wetgevingsbrief 2015 aangegeven de met de banken gemaakte afspraken wettelijk te willen verankeren. In reactie hierop heeft de Minister van Financien aangeven hiertoe indien nodig bereid te zijn (zie Kamerstukken II, 2014/15, 32 545, nr 32).

17

2012–2013

De Minister heeft een oproep gedaan aan ABN AMRO, ASR en SNS REAAL om de hoogte en duurzaamheid van de beloningen van het CAO-personeel op de agenda te zetten en te kijken of er aanvullende maatregelen nodig zijn voor het senior management. De Minister heeft dit tevens gemeld aan de bestuursvoorzitter van ING. De Kamer zal over de voortgang van de CAO-afspraken worden geïnformeerd.

Aanhangsel van Handelingen II 2012/13, nr 2722.

In voorbereiding.

18

2012–2013

Toezegging om zodra er meer informatie is over de Lagarde-lijst de Tweede Kamer hierover geïnformeerd wordt.

AO van 4 april 2013 – Kamerstukken 21 501-07, nr. 1056, en AO van 24 april 2014 – Kamerstukken 21 501-07, nr. 1157.

In behandeling. Op 22 januari 2014 is een brief aan de Kamer gestuurd over dit onderwerp (Kamerstuk 21 501-07, nr. 1118) naar aanleiding van vragen van het lid van Dijck. Op 11 juni 2014 is een brief aan de Kamer gestuurd (Kamerstuk 21 501, nr. 1157) over hervorming van de Griekse belastingdienst, waarin ook wordt ingegaan op het tegengaan van fraude en witwassen. Zodra er meer informatie beschikbaar komt over de Lagarde-lijst zal de Kamer geïnformeerd worden.

19

2012–2013

Uitgebreide brief inzake verkoop Urenco.

AO Staatsdeelnemingen van 29 mei 2013. Kamerstukken II, 2012/13, 28 165 nr. 162, pag. 21.

In behandeling. Zodra er overeenstemming is tussen de verschillende betrokken partijen over het ontwerp en invulling van de borgingsinstrumenten zal de Kamer worden geïnformeerd. Kamerstukken II 2013/14, 28 165 nr. 174.

20

2013–2014 (EK)

Toezegging om de Kamer te informeren over een overzicht dat de Cie opstelt in 2014 over de wijze waarop andere lidstaten de Europese begrotingsregels in nationale wetgeving hebben verwerkt, inclusief het gebruik van dwingende macro-normen en referentiewaarden voor decentrale overheden.

Handelingen I 2013–2014, nr. 10, item 10 en 13 (33 416, nr. 23).

In afwachting van overzicht Commissie.

21

2013–2014

Brief waarin MINFIN heel feitelijk laat zien hoe de verantwoordelijkheden zijn belegd tussen MINFIN, MINI&M en NS. Naar aanleiding van verzoek lid Beertema (PVV) om te laten zien dat specifieke expertise op het gebied van projectmanagement aanwezig is bij MINFIN, MIN I&M en NS

De Vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 4 november 2013 overleg gevoerd met Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu en Minister Dijsselbloem van Financiën.

In behandeling. Deze vraag wordt meegenomen in de kabinetsreactie op het rapport van de Parlementaire Enquête commissie Fyra.

22

2013–2014

Wanneer de lidstaten die werken aan een financiële transactiebelasting een concreet voorstel presenteren, de Tweede Kamer hierover informeren en de nog openstaande vragen beantwoorden

AO 7 november 2013 (Kamerstukken II, 21 501-07 nr. 1115)

In behandeling. Aangezien er nog geen concreet voorstel ligt is dit nog niet aan de orde.

23

2013–2014

De Tweede Kamer op de hoogte houden van de initiatieven vanuit de Europese Commissie en andere instanties t.a.v. schaduwbankieren.

AO 7 november 2013 (Kamerstukken II 21 501-07 nr. 1115)

In behandeling. DNB maakt dit najaar een risico-inventarisatie in het kader van lopend FSB-traject. Deze inventarisatie zal voor het einde van het jaar aan uw Kamer worden gestuurd met begeleidende brief.

24

2013–2014

In de nieuwe CW wordt een bepaling opgenomen over het evalueren van deze wet.

Notaoverleg modernisering Comptabiliteitswet, 16 december 2013.

In behandeling. Dit wordt in het wetsvoorstel opgenomen.

25

2013–2014

In de CW wordt opgenomen dat jaarlijks het Stabiliteitsprogramma en Hervormingsprogramma, die aan Brussel moeten worden gestuurd, aan de TK (en EK) worden toegezonden.

Notaoverleg modernisering Comptabiliteitswet, 16 december 2013.

In behandeling. Dit wordt in het wetsvoorstel opgenomen.

26

2013–2014

De Minister stuurt de Tweede Kamer een brief over de uitkomsten van overleg met de Rekenkamer over staatsdeelnemingen (toegang tot volledige dochters).

Notaoverleg modernisering Comptabiliteitswet, 16 december 2013 (Kamerstukken II 2013/14, 33 670, nr. 9).

In behandeling.

27

2013–2014

De Minister zal in zijn coördinerende verantwoordelijkheid in het Financieel Jaarverslag van het Rijk aandacht geven aan het traject van effectuering en handhaving van het normenkader door de verantwoordelijke ministers. Als ondersteuning voor de uitvoering zal de Minister een handreiking voor sober en ordentelijk financieel beheer opstellen en beschikbaar stellen. Deze handreiking en het normenkader zullen worden opgenomen in het door het Ministerie van Financiën uitgegeven Handboek Financiële Informatie en Administratie Rijksoverheid.

Financieel beheer en financieel toezicht bij instellingen die een publiek belang dienen (Kamerstuk 33 822-1).

In behandeling.

28

2013–2014

Toezegging om de Wet verplicht schatkistbankieren binnen vijf jaar te evalueren.

Handelingen TK 2012/2013, nr. 103, item 15, blz. 1–15

De Wet verplicht schatkistbankieren is in december 2013 in werking getreden en zal binnen vijf jaar worden geëvalueerd.

29

2013–2014

Toezegging van de Minister van Financiën inzake opstellen van een handreiking voor sober en ordentelijk financieel beheer en het ter beschikking stellen van deze handreiking, samen met het normenkader voor financieel beheer, verantwoording en intern toezicht.

Brief aan de Tweede Kamer d.d. 23 januari 2014 met kenmerk BZ/2014/2U.

In behandeling.

30

2013–2014

Onderzoek met medewerking van de sector naar (de gevolgen van) regeldruk voor de financiële sector (Min: bal in eerste instantie bij sector leggen; focus op nationale «koppen»). Belangrijk onderscheid te maken tussen dit onderzoek en de reeds toegezegde analyse van de totale lasten voor banken (zoals heffingen, bankbelasting en verhoging kapitaalbuffers).

AO Kabinetsvisie Nederlandse bankensector d.d. 6 februari 2014 (Kamerstukken II 2013/14, 32 013, nr. 35).

In behandeling. Actal is gevraagd onderzoek te doen naar regeldruk in de financiële sector. De uitkomsten van het Actal rapport zullen, tezamen met een eerste appreciatie van het rapport, na de zomer aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

31

2013–2014

Op de hoogte houden van ontwikkelingen rond de aanpassingen van de Antonvenetarichtlijn richting een meer expliciete macrotoets in het kader van de vvgb-verlening voor overnames/deelnemingen.

Algemeen overleg inzake de Kabinetsvisie Nederlandse bankensector d.d. 6 februari 2014 (Kamerstukken II 2013/14 32 013, nr. 35).

Voldaan. Middels de Kamerbrief van 1 juni 2015 is het nadere proces en de Nederlandse inzet t.a.v. een aanpassing van de Antonveneta-richtlijn toegelicht (Kamerstukken II 2014/15, 21 501-07, nr. 1261).

32

2013–2014

De Tweede Kamer informeren over concrete voorstellen van het FSB voor een internationaal gecoördineerde aanpak van schaduwbankieren.

Algemeen overleg over de Ecofin-Raad d.d. 26 maart 2014 (Kamerstukken II 21 501-07, nr. 1151).

In behandeling. DNB maakt dit najaar een risico-inventarisatie in het kader van lopend FSB-traject. Deze inventarisatie zal voor het einde van het jaar aan uw Kamer worden gestuurd met begeleidende brief.

33

2013–2014

Toezegging van de Minister om zich in te zetten voor het stroomlijnen van de interpretatie inzake de bevoegdheden van een accountantskantoor om te adviseren indien dat ook accountantsdiensten verleent.

VAO Accountancy van 20 mei 2014 (Handelingen II 2013/14, nr 84, item 27).

In behandeling. De Minister heeft tijdens het VAO Accountancy van 20 mei 2014 op een vraag van het lid De Vries aangegeven dat Nederland een in zijn ogen helderder benadering heeft gekozen. Zij heeft namelijk gekozen voor een positieve lijst en Europa voor een negatieve lijst. De verwachting is dat er nog veel discussie komt over wat er al op staat en wat erbij zou moeten komen.

34

2013–2014

Toezegging van de Minister om de verjaringstermijn van het tuchtrecht te verlengen.

VAO Accountancy van 20 mei 2014 (Handelingen II 2013/14, nr 84, item 27).

in behandeling. Dit zal worden meegenomen in het wetsvoorstel aanvullende maatregelen, dat begin 2016 bij de TK zal worden ingediend.

35

2013–2014

In de «geschilbeslechtingsdelta» van het WODC wordt de vraag naar het onterechte niet-gebruik van gesubsidieerde rechtsbijstand opgenomen.

Verantwoordingsdebat, 28 mei 2014.

In het lopende Geschilbeslechtingsdeltaonderzoek van het WODC naar het gedrag van burgers en bedrijven die worden geconfronteerd met (potentieel) juridische geschillen, wordt de vraag naar het onterechte niet-gebruik van gesubsidieerde rechtsbijstand opgenomen. Het onderzoek zal in 2015 beschikbaar worden gesteld.

36

2013–2014

De Minister van V&J stuurt een brief naar de CRU, waarin hij de CRU informeert over hoe de Wet Bibob wordt toegepast binnen de Rijksoverheid.

AO Verantwoording, 26 juni 2014.

In het najaar van 2015 wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd met de tweede voortgangsrapportage rijksbrede aanpak fraude.

37

2013–2014

Bij de toetsing van de begrotingen in de zomer zal extra aandacht worden besteed aan de vraag of alle juridische verplichtingen echt verplicht zijn.

Voorjaarsnotadebat, 2 juli 2014.

In behandeling

38

2014–2015

Toezegging om in volgende Voortgangsrapportage meer inzicht te geven in contractmanagement bij DBFM(O)-contracten in de exploitaitefase.

Voortgangsrapportage DBFM(O) 2014 (Kst. 28 753 nr. 36), als ook: SO over Voortgangsrapportage DBFM(O) 2014 vastgesteld 1 mei 2015.

Wordt opgenomen in Voortgangsrapportage DBFM(O) 2016.

39

2011–2012 (EK)

De Staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen/opmerkingen van de leden Essers, De Grave, Sent, Reuten, Backer en Ester, toe tijdig, accuraat en passen te zullen reageren wanneer de groei van de kredietverlening twee kwartalen negatief is. Ook een forse krimp van de bancaire kredietverlening vormt een reden vaan de Staatssecretaris tot heroverweging. Per kwartaal zal worden gekeken wat de invloed is op de kredietverlening. DNB zal de resultaten monitoren. De resultaten zullen worden gedeeld met de Staten-Generaal. Na drie jaar vindt een complete evaluatie van de bankenbelasting plaats. Afhankelijk van de situatie kan de Staatssecretaris, naast het mitigeren c.q. op nul stellen van het tarief van de bankenbelasting, eveneens besluiten tot het verder uitstellen van de invoering van de ex ante financiering van het depositogarantiestelsel.

Handelingen I 2011/12, 33 121, nr. 36 – blz. 77

In behandeling. Uit analyse in de brief van de Minister aan de Tweede Kamer «Cumulatieve effect van maatregelen bankensector» van 18 december 2014 blijkt dat huidige maatregelen, waaronder bankenbelasting, een gezonde kredietverlening, passend bij het huidige economische klimaat niet in de weg staan. (Kamerstukken II, 2014/15, 32 013, nr. 92) Zie ook toezegging evaluatie van de bankenbelasting. De evaluatie van de bankenbelasting wordt uiterlijk eind 2015 aan de Tweede Kamer gestuurd.

40

2014–2015

De Minister zal de kamer informeren over het effect van TLAC, zodra in de FSB meer bekend is, op verzoek van Van Dijk (PVV).

Algemeen overleg kredietverlening 5 februari 2015 (Kamerstukken II, 2014/15, 33 013, nr. 97)

In behandeling. Eerst zal nog de quantitative impact assessment moeten worden afgerond (publicatie verwacht rond november 2015).

41

2014–2015

TK vòòr publicatie van het wijzigingsbesluit financiële markten 2017 informeren over de uiteindelijke berekeningsmethode van de risicomarge voor natura-uitvaartverzekeraars;

WGO implementatie Omnibus II-richtlijn (Kamerstukken II, 2014/15, 34 100, nr. 15)

In behandeling. DNB verzamelt in 2015 de benodigde informatie van de natura-uitvaartverzekeraars en zal in de loop van 2015 of begin 2016 met haar bevindingen komen. Als bekend is hoe het Wijzigingsbesluit financiële markten 2017 komt te luiden op dit vlak, zal de Minister van Financiën de Tweede Kamer informeren.

42

2014–2015

TK tijdig informeren over eventuele wijzigingen van de gedelegeerde handeling;

WGO implementatie Omnibus II-richtlijn (Kamerstukken II, 2014/15, 34 100, nr. 15)

In behandeling. Als er wijzigingen komen in de gedelegeerde handelingen dan zal de Minister van Financiën de Tweede Kamer hier tijdig over informeren.

43

2014–2015

Op korte termijn contact met de sector opnemen over dekkingsgrens van EUR 10.000 en TK informeren over uitkomsten/oplossing;

WGO implementatie Omnibus II-richtlijn (Kamerstukken II, 2014/15, 34 100, nr. 15)

In behandeling. In juli 2015 zal de vrijstellingsregeling kleine verzekeraars in openbare consultatie gaan. Daarbij zal uitdrukkelijk aandacht worden gevraagd voor de dekkingsgrens van EUR 10.000. In de toelichting bij de regeling zal in worden gegaan op de uitkomsten van de consultatie.

44

2014–2015

Pensioenverzekeringen: vinger aan de pols houden/op basis van piepsysteem uitvoeringstechnische problemen in kaart brengen; hier de TK begin 2017 over informeren; en eventuele problemen onder de aandacht brengen van de Europese Commissie.

WGO implementatie Omnibus II-richtlijn (Kamerstukken II, 2014/15, 34 100, nr. 15)

In behandeling. Solvency II treedt in 2016 in werking. Vanaf dat moment zal er sprake kunnen zijn van eventuele uitvoeringstechnische problemen. Mocht dit het geval zijn dan zal de Minister van Financiën de Tweede Kamer informeren en de problemen onder de aandacht brengen van de Europese Commissie.

45

2014–2015

Schaduwbankieren. DNB gaat een rapportage maken t.b.v. FSB. Deze moet dan ook aan de Tweede Kamer worden gestuurd.

Algemeen overleg d.d. 4 juni 2015 inzake Start Europese bankenunie en werkafspraken bij ingrepen in de financiële sector; groenboek kapitaalmarktunie c.a. (21 501-07)

In behandeling. DNB maakt dit najaar een risico-inventarisatie in het kader van lopend FSB-traject. Deze inventarisatie zal voor het einde van het jaar aan uw Kamer worden gestuurd met begeleidende brief.

46

2014–2015

Informatieprotocol: na overleg over de vormgeving van verslaglegging van een vertrouwelijk overleg, zal met die input een nieuwe versie van de werkafspraken aan de Kamer worden gestuurd.

Algemeen overleg d.d. 4 juni 2015 inzake Start Europese bankenunie en werkafspraken bij ingrepen in de financiële sector; groenboek kapitaalmarktunie c.a. (21 501-07)

In behandeling. Na overleg met de vaste commissie voor Financiën zal de Minister van Financiën een nieuwe versie van het informatieprotocol aan de Tweede Kamer sturen met daarin afspraken over de verslaglegging van een vertrouwelijk overleg.

47

2014–2015

Tijdens de privatisering en na afronding van de privatisering, als beloning voor het vervolmaken van de privatisering, vinden er geen bonusbetalingen, extra verhogingen of andere vormen van aandeel- en optiegerelateerdewinst plaats voor de top van ABN AMRO.

Debat over ABN AMRO 9 april 2015

In behandeling.

48

2014–2015

Toezegging Second opinion op De Brauw onderzoek

Kamerstuk 28 165 nr. 217 «Reactie op verschillende verzoeken m.b.t. onderzoeken bij NS»

In behandeling. Onderzoek wordt naar verwachting in augustus of september afgerond.

49

2014–2015

De positie van de modale alleenverdiener met kinderen zal ook worden meegenomen bij het koopkrachtbeeld 2016 (augustusbesluitvorming).

APB TK, 17 en 18 september 2014

De positie van de modale alleenverdiener met kinderen komt terug in het koopkrachtbeeld 2016.

50

2014–2015

Het Interdepartementaal Beleidsonderzoek over de positie van ZZP'ers is uiterlijk eind december 2014 gereed.

APB TK, 17 en 18 september 2014.

Dit onderzoek heeft enige vertraging opgelopen. Dit is door de Minister van Financiën op 24 november 2014 (Kamerstuk 31 311, nr. 143) per brief aan de TK gemeld. Door de Minister van SZW is in het vragenuurtje van 1 juli 2015 toegezegd dat het rapport voorzien van kabinetsreactie, kort na de zomer aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

51

2014–2015

De inwerkingtreding van het gewijzigde artikel 4:104 Wft, waarmee het uitgangspunt dat bemiddelaars voor de verzekeraar de premies incasseren zal komen te vervallen (tenzij het gaat om de incasso van premies voor schadeverzekeringen), is met twee jaar uitgesteld. De TK zal, voordat deze periode is verstreken, nog worden geinformeerd zodat over deze wijziging kan worden gesproken.

Kamerstukken II, 2014/15, 33 918, nr. 14

De wijziging van artikel 4:104 Wft treedt conform toezegging met ingang van 1 januari 2017 in werking. Er zal nog nader met de TK over worden gesproken.

52

2014–2015

Biedplicht: de Minister zal het toezicht op de biedplicht evalueren.

Kamerstukken II, 2014/15, 33 918, nr. 14

Momenteel vindt de evaluatie van het toezicht op de biedplicht plaats, onder meer door het voeren van gesprekken met diverse belanghebbenden c.q. betrokkenen. Ik streef ernaar de Tweede Kamer uiterlijk eind 2015 over de uitkomsten van deze evaluatie te berichten.

53

2014–2015

Mogelijkheid dat het bestuur van de controleclient de accountant benoemt, schrappen

AO Accountancy 13 november 2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 33 977, nr. 5)

Dit zal worden meegenomen in het wetsvoorstel aanvullende maatregelen, dat begin 2016 bij de TK zal worden ingediend

54

2014–2015

Er komt zoveel mogelijk een wetgevingspakket. Ambitie om wetsvoorstel voor de zomer van 2015 bij de TK in te dienen.

AO Accountancy 13 november 2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 33 977, nr. 5)

Aan deze toezegging wordt voldaan door de implementatiewet richtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen en het wetsvoorstel met aanvullende wettelijke maatregelen tegelijkertijd in te dienen bij de TK, zodat ze gezamenlijk behandeld kunnen worden. Volgens de huidige planning worden de wetsvoorstellen na het zomerreces ingediend bij de TK.

55

2014–2015

Er zal worden gekeken naar uitbreiding van het jaarverslag en een (afzonderlijke) beoordelingsverklaring. Minister zal hierop terugkomen wanneer het wetsvoorstel met wettelijke maatregelen wordt behandeld.

AO Accountancy 13 november 2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 33 977, nr. 5)

Wordt onderzocht door NBA. Eerste resultaten worden in 2015 verwacht.

56

2014–2015

Beperkte tussenrapportage van de AFM over voortgang implementatie NBA-voorstellen; moet beschikbaar zijn bij de behandeling van het wetsvoorstel.

AO Accountancy 13 november 2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 33 977, nr. 5)

In behandeling.

57

2014–2015

Delen van bevindingen door AFM met controleclienten moet ook kunnen met niet OOB-clienten. Minister gaat dat bespreken met de AFM.

AO Accountancy 13 november 2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 33 977, nr. 5)

Dit zal worden meegenomen in het wetsvoorstel aanvullende maatregelen, dat begin 2016 bij de TK zal worden ingediend

58

2014–2015

Toezegging om bij de voorbereiding van het wetsvoorstel duidelijk te zijn over de rol van de Accountantskamer en de bestuursrechter.

AO Accountancy 13 november 2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 33 977, nr. 5)

Bij de behandeling van de wetvoorstellen wordt hierover meer duidelijkheid gegeven (in MvT geen passende plaats)

59

2014–2015

De AFM zal in een vast ritme per jaar rapporteren over de voortgang van de implementatie van de NBA-maatregelen.

AO Accountancy 13 november 2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 33 977, nr. 5)

Er wordt nog bezien welk moment het meest geschikt is.

60

2014–2015

Kamer informeren over better spending agenda van commissaris Georgieva.

AO Europese Verantwoording, 5 maart 2015.

Vice President Georgieva heeft haar Better Spending agenda nog niet gepubliceerd.

61

2014–2015

Als er meer bekend is over het beleid van de ECB t.a.v. toezicht op beloningen in NL dan de Kamer daarover informeren. Voorlopig geen actie nodig.

Kamerstukken II, 2014/15, 34 049, nr 52

62

2014–2015

Actuele cijfers hoeveelheid polissen (uitgesplitst per categorie) in volgende rapportage

AO Beleggingsverzekeringen (Kamerstukken II, 2014/15, 29 507, nr. 136)

In voorbereiding. In het najaar van 2015 ontvangt de Kamer een brief over beleggingsverzekeringen waarin ook op dit aspect wordt ingegaan.

63

2014–2015

AFM vragen of indirecte druk op adviseurs door middel van 4:99 Wft voldoende is. Anders nadere regelgeving overwegen.

AO Beleggingsverzekeringen (Kamerstukken II, 2014/15, 29 507, nr. 136)

In behandeling.

64

2014–2015

Resultaten onderzoek kwaliteit advies in rapportage zomer, waarbij per verzekeraar wordt gepubliceerd.

AO Beleggingsverzekeringen (Kamerstukken II, 2014/15, 29 507, nr. 136)

In voorbereiding. In het najaar van 2015 ontvangt de Kamer een brief over beleggingsverzekeringen waarin ook op dit aspect wordt ingegaan.

65

2014–2015

Open voor signalen over fiscale belemmeringen gedurende de nazorg van beleggingsverzekeringen.

AO Beleggingsverzekeringen (Kamerstukken II, 2014/15, 29 507, nr. 136)

In voorbereiding. In het najaar ontvangt de Kamer een brief over beleggingsverzekeringen waarin ook op dit aspect wordt ingegaan.

66

2014–2015

Open kijken naar omkering bewijslast en op terugkomen in brief bij volgende rapportage.

AO Beleggingsverzekeringen (Kamerstukken II, 2014/15, 29 507, nr. 136)

In voorbereiding. In het najaar van 2015 ontvangt de Kamer een brief over beleggingsverzekeringen waarin ook op dit aspect wordt ingegaan.

67

2014–2015

AFM bij onderzoek kwaliteit vragen aandacht te besteden aan redenen voor niet aanpassen

AO Beleggingsverzekeringen (Kamerstukken II, 2014/15, 29 507, nr. 136)

In voorbereiding. In het najaar van 2015 ontvangt de Kamer een brief over beleggingsverzekeringen waarin ook op dit aspect wordt ingegaan.

68

2014–2015

Problemen bij revisierente in beeld brengen en in volgende brief aan TK hierop ingaan

AO Beleggingsverzekeringen (Kamerstukken II, 2014/15, 29 507, nr. 136)

In voorbereiding. In het najaar van 2015 ontvangt de Kamer een brief over beleggingsverzekeringen waarin ook op dit aspect wordt ingegaan.

69

2014–2015

Prospectusrichtlijn: aanpassing vrijstellingsgrens. Na de zomer de Kamer nader hierover informeren. Daarbij wel de Commissie voorstellen betrekken.

Algemeen overleg d.d. 4 juni 2015 inzake Start Europese bankenunie en werkafspraken bij ingrepen in de financiële sector; groenboek kapitaalmarktunie c.a. (21 501-07)

In behandeling.

70

2014–2015

SBR+: checken bij vaste commissie voor EZ of Kamp hen informeert over voortgang.

Algemeen overleg d.d. 4 juni 2015 inzake Start Europese bankenunie en werkafspraken bij ingrepen in de financiële sector; groenboek kapitaalmarktunie c.a. (21 501-07)

In behandeling.

71

2014–2015

We zullen daarom in de volgende brief specifiek ingaan op de vraag waar men recht op heeft als het gaat om transparantie met betrekking tot provisies.

VAO Beleggingsverzekeringen (Kamerstukken II, 2014/15, 29 507, nr. 85)

In voorbereiding. In het najaar van 2015 ontvangt de Kamer een brief over beleggingsverzekeringen waarin ook op dit aspect wordt ingegaan.

72

2014–2015

Met betrekking tot de opmerking van de heer Wawoe in de hoorzitting over dit onderwerp dat in Zweden regelgeving bestaat over de omzetting van variabele beloning in vaste beloning. «Ik ben bereid om nog eens te kijken naar Zweden. Ik ben daar zelf ook nieuwsgierig naar. Dat gaan wij dus doen.»

Handelingen II 2014/15, 74, blz. 31. Debat over ABN AMRO

In voorbereiding. De Kamer wordt bij de eerste jaarlijkse rapportage na de inwerkingtreding van de Wbfo hierover geïnformeerd.

73

2014–2015

We gaan, na uitkomen Actal rapport, uitwerken welke winst te behalen is ten aanzien van het verminderen van administratieve lasten en toetredingsdrempel bij het aanvragen van een bankvergunning.

AO Duurzaam Bankieren 10 december 2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 32 013, nr. 94)

In behandeling. De uitkomsten van het Actal rapport zullen, tezamen met een eerste appreciatie van het rapport, na de zomer aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

74

2014–2015

We gaan, na uitkomen van het Actal rapport, kijken naar de mogelijkheid om binnen het toezichtregime nader onderscheid te maken naar omvang van de financiele instellingen.

AO Duurzaam Bankieren 10 december 2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 32 013, nr. 94)

In behandeling. De uitkomsten van het Actal rapport zullen, tezamen met een eerste appreciatie van het rapport, na de zomer aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

75

2014–2015

Wij gaan samen met de banken/de NVB en hopelijk de Consumentenbond, kijken naar de effectiviteit en bekendheid van de overstapservice voor rekeninghouders.

AO Duurzaam Bankieren 10 december 2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 32 013, nr. 94)

In behandeling.

76

2014–2015

Ik ga niet aan andere overheden verplichtingen opleggen ten aanzien van MVO / duurzaamheidscriteria bij de aanbesteding, maar zal IPO en VNG informeren over hoe dit op rijksniveau wordt aangepakt

AO Duurzaam Bankieren 10 december 2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 32 013, nr. 94)

In behandeling.

77

2014–2015

Wijzigingen in het kostenkader worden voortaan altijd gemeld aan de Kamer. ... Ik zal de Kamer van nu af aan steeds betrekken bij het opstellen en hanteren van de kaders – dat is bij de vierjaars-periode, bij de jaarlijkse vaststelling en bij eventuele tussentijdse wijzigingen – en haar daarvan op de hoogte stellen.

Handelingen II 2014/15, nr. 8, item 7, pag. 9–10 (Wet bekostiging financieel toezicht)

Eerste melding heeft op 16 december 2014 plaatsgevonden met betrekking tot het kostenkader 2015 (Kamerstukken II, 2014/15, 33 957, nr. 16)

78

2014–2015

In de nieuwe periode gaan we opnieuw een efficiencytaakstelling aan de toezichthouders opleggen. Ik zal ook aan de Kamer een voorstel hiervoor doen. ... een efficiencyverbetering van 6% (zoals eerder opgelegd aan DNB) ... mag je ook in de nieuwe periode verwachten.

Opm.: nieuwe periode begint 01-01-2017

Handelingen II 2014/15, item 7, pag. 10 (Wet bekostiging financieel toezicht)

In behandeling.

79

2014–2015

Bij ieder nieuw voorstel voor (toezicht)wetgeving zal inzicht worden gegeven in de toezichtkosten terwijl op dat moment ook bekeken wordt of de (toezicht)kosten op andere punten lager worden zodat de totale kosten niet stijgen.

Handelingen II 2014/15, nr. 8, item 7, pag. 10 (Wet bekostiging financieel toezicht)

Doorlopende toezegging.

80

2014–2015

Ik ga na of we volgend jaar (2015) het onderzoek naar de toezichttarieven in andere landen op de rails kunnen zetten. Het liefst wil ik dat we dat samen met de ECB doen of dat de ECB het zelf doet. Ik kom daar graag later in een brief op terug. Het gaat daarbij puur om de vergelijkbaarheid van de toezichtkosten en de verdeling daarvan binnen de Europese bankenunie.

Handelingen II 2014/15, nr. 8, item 7, pag. 12 (Wet bekostiging financieel toezicht)

De Kamer wordt in de loop van 2015 geiinformeerd

81

2014–2015

De beschikbaarheidsnorm in art 3.17 Wft zal nader worden uitgewerkt.

Wetgevingsoverleg van 8 september 2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 33 918, nr. 14)

In behandeling.

82

2014–2015

Uitbreiding bevoegdheden DNB: DNB krijgt de bevoegdheid om voor macroprudentiële doeleinden gegevens op te vragen bij overheidsinstellingen en private ondernemingen. Drie jaar na inwerkingtreding van dit artikel zal de Minister informeren of/hoe, bij wie DNB informatie heeft opgevraagd en wat de administratieve lasten voor het bedrijfsleven zijn geweest.

Wetgevingsoverleg van 8 september 2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 33 918, nr. 14)

In behandeling.

83

2014–2015

Centralisatie Rechtbank Amsterdam: er zal nader onderzoek worden gedaan naar de reikwijdte van de betreffende bepaling en de toegankelijkheid vanuit het perspectief van de klant. De Minister zal de kamer hierover informeren.

Wetgevingsoverleg van 8 september 2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 33 918, nr. 14)

In behandeling.

84

2014–2015

Betrouwbaarheid en geschiktheid: Eind 2015/begin 2016 zal de Minister rapporteren over de extra toetsingen die voortvloeien uit de nieuwe regeling ten aanzien van de geschikheids- en betrouwbaarheidstoets.

Wetgevingsoverleg van 8 september 2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 33 918, nr. 14)

In behandeling.

85

2008–2009

Daarnaast zal ik, indien ik voornemens ben om beleidsmatige aanpassingen in de AMvB [Besluit bestuurlijke boetes Wft] te verrichten, de Tweede Kamer der Staten-Generaal in een vroeg stadium op de hoogte stellen van mijn intenties.

Kamerstukken II 2008/09, 31 458, nr. 17

Doorlopende toezegging

86

2014–2015

Bezien of het mogelijk en wenselijk is om ZZP-ers als consumenten te behandelen als het gaat om aansprakelijkheid voor ongeautoriseerde betalingen.

AO Betalingsverkeer van 10 september 2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 27 863, nr. 58)

Deels voldaan. Deels is deze toezegging beantwoord per brief van 18 december 2014 in de reactie op de Initiatiefnota van de heer Nijboer (PvdA) over veilig en betrouwbaar bankieren in de 21e eeuw. De vraag staat nog open of een praktische afbakening mogelijk is tussen kleine ondernemers/ZZP-ers en andere ondernemers.

87

2014–2015

De Tweede Kamer informeren over hoe binnen SEPA wordt omgegaan met nummers zoals giro 555.

AO Betalingsverkeer van 10 september 2014 (Kamerstukken II, 2014/15, 27 863, nr. 58)

In behandeling.

88

2014–2015

TK informeren over MoU AFM-ECB, met in bijzonder aandacht voor afspraken over samenwerking bestuurderstoetsingen.

Kamerstukken II, 2014/15, 34 049, nr 52

De AFM en ECB zijn nu bezig met het MoU.

89

2014–2015

Brief over twee jaar (februari 2017) aan TK met evaluatie van dubbel toezicht onder SSM AFM/ECB.

Kamerstukken II, 2014/15, 34 049, nr 52

In behandeling.

90

2014–2015

Bereidheid is aanwezig om ZZP-ers en MKB-ers hetzelfde te behandelen als consumenten waar het gaat om aansprakelijkheid bij ongeautoriseerd gebruik van een betaalinstrument. Dit alleen mits dit ook een wens is van ZZP-ers en MKB-ers zelf. Dit wordt nog nader onderzocht.

AO Betalingsverkeer 26 maart 2015 (Kamerstukken II, 2014/15, 34 033, nr. 4)

In behandeling.

91

2014–2015

Bij eurocommissaris Hill informeren naar de eerder toegezonden brief over nummerportabiliteit

AO Betalingsverkeer 26 maart 2015 (Kamerstukken II, 2014/15, 34 033, nr. 4)

In behandeling.

92

2014–2015

De Kamer op de hoogte houden van (alternatieve) mogelijkheden om het overstappen naar een andere bank te vergemakkelijken.

AO Betalingsverkeer 26 maart 2015 (Kamerstukken II, 2014/15, 34 033, nr. 4)

In behandeling.

93

2014–2015

De Kamer informeren over de invulling van de beschikbaarheidsnorm door DNB en de handhaving daarvan.

AO Betalingsverkeer 26 maart 2015 (Kamerstukken II, 2014/15, 34 033, nr. 4)

In behandeling.

94

2014–2015

In het MOB inbrengen dat het wenselijk zou zijn als ook bij een iDEAL-betaling voor de klant direct zichtbaar is hoeveel de betalingstransactie kost.

AO Betalingsverkeer 26 maart 2015 (Kamerstukken II, 2014/15, 34 033, nr. 4)

In behandeling.

95

2014–2015

Via de gebruikelijke procedure aan de Kamer laten weten wat er in de PSD2 geregeld wordt.

AO Betalingsverkeer 26 maart 2015 (Kamerstukken II, 2014/15, 34 033, nr. 4)

In behandeling.

96

2014–2015

In een vervolgrapportage specifiek ingaan op de vraag hoe de gedragscode (verwerking persoonsgegevens financiële instellingen) zich verhoudt tot de wet (bescherming persoonsgegevens).

AO Betalingsverkeer 26 maart 2015 (Kamerstukken II, 2014/15, 34 033, nr. 4)

In behandeling.

97

2014–2015

Bekijken hoe we de inzichtelijkheid kunnen verbeteren van betaalinformatie; hoe kan beter kenbaar worden gemaakt wie de uiteindelijke begunstigde is? Deze vraag ook neerleggen bij betrokken sectoren en bedrijven.

AO Betalingsverkeer 26 maart 2015 (Kamerstukken II, 2014/15, 34 033, nr. 4)

In behandeling.

98

2014–2015

Met de banken bespreken dat het wenselijk is dat de pilot van de geldautomaten bij succes zoveel mogelijk ook over de andere witte vlekken in Nederland wordt uitgerold.

AO Betalingsverkeer 26 maart 2015 (Kamerstukken II, 2014/15, 34 033, nr. 4)

In behandeling.

99

2014–2015

Motie Merkies: in Europees verband te pleiten voor het vastleggen van controlebevoegdheden voor de ERK over de ECB zoals de Algemene Rekenkamer die in Nederland over DNB had, en de Kamer voor de zomer over de uitkomst te informeren, is nog een keer herhaald.

Algemeen overleg d.d. 4 juni 2015 inzake Start Europese bankenunie en werkafspraken bij ingrepen in de financiële sector; groenboek kapitaalmarktunie c.a. (21 501-07)

Bij brief van 30 juni 2015 is de TK geinformeerd over de wijze waarop de Minister van Financien invulling zal geven aan deze motie, namelijk bij de EC in het kader van de evaluatie SSM dde vraag inbrengen in hoeverre de ERK over adequate toezichtsbevoegdheden beschikt t.a.v. de ECB.

100

2014–2015

Commissaris Georgieva, de begrotingscommissaris, zal richting de Raad moeten terugkomen met voorstellen om de sytematiek rondom naheffingen te verbeteren. Zodra de Commissie zelf haar conclusies daarover heeft getrokken, komt de Minister hier op terug.

Debat Eigen Middelenbesluit

De Europese Commissie is nog niet met voorstellen gekomen. Deze worden in het najaar verwacht.

101

2014–2015

De Minister heeft toegezegd een overzicht van de Griekse schuld te geven

AO 20 januari 2015

In behandeling.

102

2014–2015

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat de volgende keer dat er een review van het Griekse programma plaatsvindt, te zien of zien of de assistentie aan de Griekse belastingdienst heeft opgeleverd, wat we daarvan verwachtten, en wat het gekost heeft.

AO 5 maart 2015

De volgende review heeft nog niet plaatsgevonden.

103

2014–2015

Het kabinet zet zich in om de aanbevelingen van de Algemene Rekenkmaer ten aanzien van een gemeenschappelijke taal en open data bij decentralisaties op te volgen.

Verantwoordingsdebat, 26 mei 2015.

In behandeling. Is verantwoordelijkheid van de Minister van BZK.

104

2014–2015

De Algemene Rekenkamer doet onderzoek naar de aanwending van de extra onderwijsmiddelen gericht op kwaliteitsverbetering. Daarbij wordt gekeken naar de outcomeciteria in relatie tot de lumpsumsystematiek. In het najaar ontvangt de Kamer hierover een rapportage.

Verantwoordingsdebat, 26 mei 2015.

Het Rekenkamerrapport gepubliceerd op 4 juni 2015 (http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2015/06/Onderwijsmonitor). Op 8 juni 2015 heeft de Tweede Kamer een brief ontvangen met de voortgang op moties over outcome-criteria voor onderwijskwaliteit (Kamerstuk 34 000-VIII, nr. 109). In het 4e kwartaal van 2015 ontvangt de Tweede Kamer opnieuw een brief die hieraan relateert.

Licence