Base description which applies to whole site

4.4 FMHaaglanden

Inleiding

FMHaaglanden verzorgt de facilitaire dienstverlening voor de departementen Buitenlandse Zaken (BZ), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Infrastructuur en Milieu (IenM), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Veiligheid en Justitie (VenJ), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Economische zaken (EZ) en Financiën (FIN). Tevens is voor FIN het vervoer bij FMHaaglanden ondergebracht.

FMHaaglanden levert producten en diensten op het gebied van gebouwbeheer, exploitatie, consumptieve diensten, risicobeheersing, schoonmaak, verhuizen, post en reprografie, verstrekken van inrichting, voorzieningen, vervoer, facility management en overige diensten.

FMHaaglanden wil de professionele dienstverlener zijn voor rijksorganisaties in de regio Haaglanden, die gefaciliteerde rijkswerkplekken levert waardoor klanten comfortabel kunnen werken.

FMHaaglanden heeft de volgende meerjarige doelen:

  • Voorbereid zijn op en uitvoeren van veranderingen verzorgingsgebied;

  • Vormgeven c.q. intensiveren samenwerking en partnerschap andere SSO’s;

  • Implementeren veranderingen Bedrijfsvoering Rijk;

  • Doorontwikkeling (dienstverlening van) FMHaaglanden.

Ontwikkelingen

De komende jaren staan voor FMH in het teken van nieuwe aansluitingen, het masterplan huisvesting, de samenwerking met facilitaire concerndienstverleners en de governance en sourcing van de Rijksbrede bedrijfsvoering (project SGO5).

In het regeerakkoord is vanaf 2016 een taakstelling voor de Rijksdienst opgenomen. Eén van de projecten die door het SGO is geïnitieerd om bij te dragen aan de toekomstige organisatie en sturing van de bedrijfsvoering bij het concern Rijk is het SGO-project 5 «Governance en sourcing binnen de bedrijfsvoering». Om het eindbeeld in 2016 te implementeren is in 2014 gestart met een aantal pilot departementen die samen met de SSO’s, waaronder FMHaaglanden, volgens het nieuwe governancemodel gaan werken.

Als resultaat van SGO5 worden de budgetten van de departementen voor de facilitaire dienstverlening (het generieke pakket) overgeheveld naar BZK. Hiermee verandert een groot deel van de bekostiging en wordt er niet langer jaarlijks een factuur en dienstverleningsovereenkomst (DVA) opgesteld per departement voor de generieke dienstverlening. In plaats daarvan wordt voor vijf jaar het budget voor de generieke dienstverlening bepaald en overgeheveld. Een belangrijk doel van deze centrale bekostiging is zorgen voor minder administratieve lasten. Voor de specifieke dienstverlening blijven de budgetten achter bij de departementen en wordt nog wel jaarlijks een DVA opgesteld.

Staat van baten en Lasten

Begroting van baten-lastenagentschap FMHaaglanden voor het jaar 2016
(Bedragen x € 1.000)
 

2014

Stand Slotwet

2015

1e suppletoire begroting

2016

2017

2018

2019

2020

Baten

             

Omzet moederdepartement

20.456

22.719

19.747

17.840

17.750

17.650

17.600

Omzet overige departementen

93.961

97.502

89.616

75.644

75.500

75.250

74.750

Omzet derden

170

0

0

0

0

0

0

Rentebaten

11

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

27

20

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

 

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

114.625

120.241

109.363

93.484

93.250

92.900

92.350

               

Lasten

             

Apparaatskosten

109.392

114.234

101.401

89.342

86.559

85.850

85.575

– personele kosten

34.416

34.947

36.919

36.931

34.335

33.870

33.603

– waarvan eigen personeel

27.231

26.757

29.909

30.185

28.246

28.122

28.122

– waarvan externe inhuur

7.185

8.190

7.009

6.746

6.089

5.748

5.480

– waarvan overige personele kosten

0

           

– materiële kosten

74.976

79.287

64.482

52.411

52.224

51.980

51.972

– waarvan apparaat ICT

2.319

2.619

2.900

2.700

2.700

2.600

2.600

– waarvan bijdrage aan SSO's

20.723

21.506

20.800

20.500

20.500

20.500

20.500

– waarvan overige materiele kosten

0

 

40.782

29.211

29.024

28.880

28.872

Rentelasten

488

402

429

345

329

280

245

Afschrijvingskosten

6.778

6.374

7.534

6.687

6.362

6.769

6.531

– materieel

6.778

6.374

7.534

6.687

6.362

6.769

6.531

– waarvan apparaat ICT

 

0

         

– immaterieel

0

0

         

Overige kosten

0

0

0

0

0

0

0

– dotaties voorzieningen

 

0

0

0

0

0

0

– bijzondere lasten

 

0

         

Totaal lasten

116.658

121.010

109.363

96.374

93.250

92.900

92.350

               

Saldo van baten en lasten

– 2.033

– 769

0

– 2.890

0

0

0

Toelichting

Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van FMHaaglanden is een kostendekkende exploitatie.

De verhuizing eind 2016, waarbij BZ en IenM zullen huisvesten in de DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain en Operate) Rijnstraat 8 is meegenomen in de ontwerpbegroting. Hierbij is geredeneerd dat de mutatie enerzijds zorgt voor minder kosten (afstoot drie panden), maar anderzijds zorgt voor stijgende kosten voor de dienstverlening in het nieuwe pand inclusief het beheer van het DBFMO contract, dat aan het PPS pand verbonden is. De verwachting is dat de verhuisbeweging per saldo leidt tot een eenmalig negatief resultaat in 2017. In 2017 is daarom rekening gehouden met een onderdekking van een deel van de indirecte kosten, welke voor dat jaar ten laste komt van het eigen vermogen. Verder levert FMHaaglanden voor FIN de vervoersproducten. Ook dit is meegenomen in de begroting.

FMHaaglanden werkt samen met de opdrachtgevers aan een versobering van het dienstverleningspakket. Doordat BZK heeft besloten een deel van Rutte II in te vullen als efficiency taakstelling is de taakstelling Rutte I ad 1,5% per jaar doorgetrokken over de jaren. Deze efficiency is verwerkt over alle kosten met uitzondering van de inkoop-, afschrijvings- en intrestkosten. De reden om de inkoopkosten uit te zonderen is dat de inkoopcontracten veelal meerjarig aanbesteed zijn. De prijs is binnen de contractperiode dan ook beperkt of niet beïnvloedbaar.

Omzet

De omzet bestaat uit zowel de generieke als de specifieke dienstverlening. Bij de paragraaf doelmatigheid wordt nader ingegaan op de verschillende omzetgroepen. De daling van de omzet 2016 en verder wordt onder andere veroorzaakt door het verschuiven van een deel van de dienstverlening naar het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Een deel van het dagelijks beheer en onderhoud en het grootste deel van de nutsvoorzieningen zullen door de RVB via de vierkante meterprijs worden verhaald op de huurders. Daarnaast zal de omzet dalen door het afstoten van de panden BZ en IenM door de verhuizing naar de DBFMO Rijnstraat 8.

Personele kosten

De personele kosten omvatten alle personele uitgaven van de ambtenaren in dienst, gedetacheerde ambtenaren en kosten van uitzendkrachten en inhuur van externen. In de begroting is rekening gehouden met een externe inhuur, die over de jaren zal dalen. De stijging van de kosten eigen personeel ten opzichte van 2015 komt door een verschuiving van de kosten vanuit de materiële kosten. Dit betreft met name kosten P&O en Werkkostenregeling (WKR) die voorheen werden verantwoord onder de materiële kosten.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan voor een belangrijk deel uit de directe inkoopkosten van de dienstverlening. Deze zijn verantwoord onder de overige materiële kosten. Daarnaast vallen de kosten voor huisvesting, ICT en de servicekosten BZK onder deze post, waarbij een deel terugkomt in de bijdragen SSO. Onder deze uitsplitsing naar SSO’s hebben met name de kosten voor Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) een groot aandeel. Dit betreft bijvoorbeeld de kosten voor de Rijksbeveiligersorganisatie in de panden waar FMHaaglanden de dienstverlening verzorgt.

Rentelasten

Onder deze post zijn alle rentelasten opgenomen die verband houden met de financiering van materiële en immateriële vaste activa vanuit het Ministerie van Financiën.

Afschrijvingskosten

De overgenomen activa van de departementen zijn geactiveerd en worden conform de betreffende regelgeving afgeschreven. Voor nieuwe investeringen is dit eveneens van toepassing. De stijging in 2016 is met name een gevolg van de vernieuwing van de Resident.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht van baten-lastenagentschap FMHaaglanden voor het jaar 2016
(Bedragen x € 1.000)
   

2014

Stand Slotwet

2015

1e suppletoire begroting

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2016 + depositorekeningen

7.391

18.903

12.894

12.894

12.894

12.894

12.894

2.

Totaal operationele kasstroom

19.276

– 2.285

4.754

4.332

3.788

3.560

3.147

 

– /– totaal investeringen

– 8.857

– 12.500

0

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

 

0

         

3.

Totaal investeringskasstroom

– 8.857

– 12.500

0

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

 

– /– eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

         
 

+/+ eenmalige storting door het moederdepartement

0

0

         
 

– /– aflossingen op leningen

– 3.918

– 3.724

– 4.754

– 4.332

– 3.788

– 3.560

– 3.147

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

5.011

12.500

0

4.000

4.000

4.000

4.000

4.

Totaal financieringskasstroom

1.093

8.776

– 4.754

– 332

212

440

853

5.

Rekening courant RHB 31 december 2016 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4) (noot: maximale roodstand 0,5 miljoen euro)

18.903

12.894

12.894

12.894

12.894

12.894

12.894

Toelichting

Voor 2016 worden geen investeringen verwacht. Vanaf 2017 is het uitgangspunt dat er een gelijkmatig investeringsniveau is, waardoor het beroep op de leenfaciliteit gelijk blijft.

Doelmatigheid

Begroting van baten-lastenagentschap FMHaaglanden voor het jaar 2016
(Bedragen x € 1.000)
 

2014 Slotwet

2015 Vastgestelde begroting

2016

2017

2018

2019

2020

Omschrijving Generiek Deel

             

Verloop tarieven basisdienstverlening (norm 2011)

98,3%

 

100,0%

95,1%

93,5%

92,8%

91,8%

Omzet per productgroep (pxq)

             

* Basis

86.852

95.809

98.714

83.517

83.283

82.933

82.383

* Basis+

5.614

5.165

10.649

9.968

9.968

9.968

9.968

* Maatwerk

10.042

7.106

         

* Werkelijk

8.151

8.435

         

* Overig

3.928

3.706

         

Tarieven/uur

             

Saldo van baten en lasten (%)

– 1,8%

– 1,0%

0,0%

– 3,1%

0,0%

0,0%

0,0%

               

Personele kosten als % van de totale kosten

 

28,9%

36,4%

41,3%

39,7%

39,5%

39,3%

Materiële kosten als % van de totale kosten

 

71,1%

63,6%

58,7%

60,3%

60,5%

60,7%

Omschrijving Specifiek Deel

             
               

Apparaatskosten (in €)1

 

45.462

43.012

36.094

35.552

35.019

34.494

Kostenbesparing aanbestedingen (5%) 4FM (per 1 april 2012)

             

Klanttevredenheid KTO

nvt

Tevreden

nvt

Tevreden

nvt

Tevreden

nvt

Medewerkerstevredenheid

Tevreden

nvt

Tevreden

nvt

Tevreden

nvt

Tevreden

FTE-totaal (excl. Externe inhuur)

414

411

461

465

429

428

428

Doorlichting uitgevoerd cq. gepland in:

1

de hier weergegeven bedragen zijn exclusief inkoop.

Toelichting

Vanaf 2016 kent FMHaaglanden nog twee soorten dienstverlening, generiek en specifiek. Generiek is wat voorheen Basis was, aangevuld met enkele diensten uit de overige voormalige soorten dienstverlening. Hierdoor is het bedrag ook hoger dan voorgaande jaren. Het restant is specifiek. Deze is van 2016 weergegeven onder Basis+. Per saldo daalt de totale omzet. Enerzijds door het uitvoeren/bekostigen van de dienstverlening door het RVB, anderzijds door de eerder genoemde ontwikkelingen zoals DBFMO.

Als gevolg van het nieuwe werken wordt dezelfde werkplek intensiever gebruikt. Een resultaat hiervan is dat ook de invulling van de dienstverlening wijzigt. De eenheid werkplek krijgt door het nieuwe werken een andere definitie. De aanpassing van de definitie zal invloed hebben op de index «verloop tarieven basisdienstverlening». Omdat hierdoor het verloop van de tarieven een verkeerd beeld zal geven is deze niet meegenomen in de doelmatigheidsindicatoren. In plaats daarvan is het verloop tarieven basisdienstverlening 2016 tot en met 2020 opgenomen op basis van de dossiers Centrale Bekostiging. Voor de panden/departementen die FMH zal blijven bedienen (exclusief DBFMO) is weergegeven wat het verloop is in de generieke dienstverlening.

Licence