Base description which applies to whole site

4.5 SSC-ICT Haaglanden

Inleiding

SSC-ICT Haaglanden is de rijksbrede shared service organisatie die op een efficiënte, veilige en betrouwbare wijze ICT-diensten levert die opdrachtgevers vragen. Per 1 januari 2015 is het baten-lastenagentschap GDI, de ICT organisatie van VenJ die per 1 januari 2014 is overgekomen naar BZK, in SSC-ICT Haaglanden geïntegreerd.

SSC-ICT Haaglanden werkt voor acht ministeries en servicet 30.000 mensen die werken op vele locaties in Nederland en op 160 ambassadeposten over de gehele wereld. Het dienstverleningsgebied groeit nog steeds. SSC-ICT Haaglanden levert een zeer breed en state-of-the-art-pakket aan ICT-services en expertises zoals:

  • vaste en mobiele werkplekservice;

  • voorzieningen als Rijksportaal, Samenwerkruimte en de Rijksappstore;

  • telecommunicatie;

  • hosting en housing van een groot aantal bedrijfsspecifieke applicaties in onze datacenters;

  • ERP-services (SAP, Oracle en Exact);

  • diverse secure IT-services.

In 2016 betreft dit alle ministeries, behalve de Ministeries van Economische Zaken (EZ) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De ICT dienstverlening voor Buitenlandse Zaken (BZ) is ten opzichte van de begroting 2015 nieuw toegevoegd. Voor het begrotingsjaar 2015 zal dit gebeuren bij de 2e suppletoire begroting.

De bekostiging van SSC-ICT Haaglanden is volledig tarief gefinancierd. Het streven is per 1 januari 2016 te gaan werken met een vereenvoudigd, geïntegreerd kostprijsmodel voor geheel SSC-ICT Haaglanden. De financiering van de verleende services wordt verrekend met de afnemers en in sommige gevallen met een solidariteitstarief gebaseerd op aantal individuele arbeidsrelaties per ministerie. In andere gevallen wordt verrekend naar werkelijk gebruik met tarieven per hoeveelheid afgenomen product. Het maatwerk wordt in rekening gebracht op basis van vooraf geoffreerde vaste prijzen of nacalculatie.

Staat van baten en lasten

Baten-lastenagentschap SSC-ICT
Begroting van baten-lastenagentschap voor het jaar 2016 (Bedragen x € 1.000)
 

2014

Stand Slotwet

2015

Vastgestelde begroting

2016

2017

2018

2019

2020

Baten

             

Omzet moederdepartement

27.773

28.000

28.417

28.400

28.400

28.400

28.400

Omzet overige departementen

155.462

150.000

183.861

183.900

183.900

183.900

183.900

Omzet derden

Rentebaten

Vrijval voorzieningen

Bijzondere baten

2.755

Totaal baten

185.990

178.000

212.278

212.300

212.300

212.300

212.300

     

1

       

Lasten

             

Apparaatskosten

153.947

149.000

173.553

173.600

173.600

173.600

173.600

– personele kosten

84.370

85.000

94.285

94.300

94.300

94.300

94.300

– waarvan eigen personeel

42.632

51.000

52.182

52.200

52.200

52.200

52.200

– waarvan externe inhuur

41.738

34.000

42.103

42.100

42.100

42.100

42.100

– waarvan overige personele kosten

   

– materiële kosten

69.577

64.000

79.268

79.300

79.300

79.300

79.300

– waarvan apparaat ICT

61.036

53.000

65.309

65.300

65.300

65.300

65.300

– waarvan bijdrage SSO's

3.671

5.000

5.982

6.000

6.000

6.000

6.000

– waarvan overige materiële kosten

4.870

6.000

7.977

8.000

8.000

8.000

8.000

Rentelasten

176

1.000

1.058

1.000

1.000

1.000

1.000

Afschrijvingskosten

21.143

28.000

37.667

37.700

37.700

37.700

37.700

– materieel

21.143

28.000

37.667

37.700

37.700

37.700

37.700

– waarvan apparaat ICT

28.000

37.667

37.700

37.700

37.700

37.700

– immaterieel

Overige kosten

10.937

– dotaties voorzieningen

8.291

– bijzondere lasten

2.646

Totaal lasten

186.203

178.000

212.278

212.300

212.300

212.300

212.300

             

Saldo van baten en lasten

– 213

1

Omzet stijging van 2015 naar 2016 wordt veroorzaakt door toevoeging van de dienstverlening voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Toelichting op baten en lasten

Baten

Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van agentschap SSC-ICT Haaglanden is een kostendekkende exploitatie. Hierbij is rekening gehouden met een taakstelling op de tarieven in 2016 van –/– 1,5%. Eventuele indexering vindt plaats binnen de daartoe geldende kaders.

Personele kosten

De personele kosten omvatten de salariskosten van de ambtenaren in dienst, kosten voor gedetacheerde ambtenaren en kosten van uitzendkrachten en inhuur van externen. Er zal de komende jaren worden ingezet op verambtelijking, waardoor de kosten van eigen personeel stijgen en de externe inhuur kosten zullen dalen. De effecten hiervan zijn niet meegenomen in deze begroting, omdat deze op het moment van opstellen van deze begroting nog niet kwantificeerbaar zijn.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan voor een belangrijk deel uit de directe kosten van de dienstverlening, zoals kosten voor de (reguliere) ICT-werkplek en hostingskosten voor applicaties. Daarnaast vallen de kosten voor huisvesting, ICT en de servicekosten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder deze post.

Rentelasten

De rentelasten hebben betrekking op de financieringslasten van de bij het Ministerie van Financiën aangegane leningen voor de aanschaf van de voor de dienstverlening benodigde hard- en software en overige materiële vaste activa. De rente in deze begroting is bepaald met een percentage van 2%.

Afschrijvingskosten en specifieke ICT-middelen

De afschrijvingen bestaan uit afschrijvingen van de investeringen in hard- en software en overige materiële vaste activa. De voor de generieke en gemeenschappelijke basis- en basisplusdienstverlening benodigde activa zijn in eigendom bij SSC-ICT Haaglanden. Specifieke ICT-middelen zijn eigendom van de opdrachtgever.

Taakstelling

SSC-ICT Haaglanden heeft vanaf 2012 tot en met 2016 als taakstellig haar tarieven jaarlijks met tenminste 1,5% te laten dalen. SSC-ICT Haaglanden heeft de hiervoor benodigde kostenreductie gerealiseerd door bij uitbreiding van de dienstverlening efficiency slagen te maken, door het beperken van de externe inhuur en door efficiëntere inzet van materiaal. SSC-ICT Haaglanden houdt zich aan de met de eigenaar overeengekomen indexering.

Kasstroomoverzicht

Baten-lastenagentschap SSC-ICT
Kasstroomoverzicht over het jaar 2015 (Bedragen x € 1.000)
   

2014 Stand Slotwet

2015 Vastgestelde begroting

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2015 + depositorekeningen

25.829

17.673

– 2.262

17.000

17.000

17.000

17.000

2.

Totaal operationele kasstroom

31.068

8.065

49.679

29.645

28.936

23.609

24.708

 

– /– totaal investeringen

– 26.201

– 30.000

– 24.370

– 25.928

– 22.942

– 27.856

– 21.014

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

246

3.

Totaal investeringskasstroom

– 25.955

– 30.000

– 24.370

– 25.928

– 22.942

– 27.856

– 21.014

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

– 2.962

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

 

Aflossingen op leningen (–/–)

– 16.369

– 28.000

– 30.417

– 29.645

– 28.936

– 23.609

– 24.708

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

26.512

30.000

24.370

25.928

22.942

27.856

21.014

4.

Totaal financieringskasstroom

7.181

2.000

– 6.047

– 3.717

– 5.994

4.247

– 3.694

5.

Rekening courant RHB 1 januari 2015 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4) (noot: maximale roodstand 0,5 miljoen euro)

38.122

– 2.262

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

Toelichting bij het kasstroomoverzicht

In het kasstroomoverzicht worden 2 geldstromen onderscheiden:

  • De totale operationele kasstroom is het saldo van ontvangsten van afnemers en betalingen aan personeel en crediteuren.

  • Bij de totale investeringskasstroom zijn de uitgaven verantwoord, die verband houden met de investeringen in materiële vaste activa. Dit betreft in 2016 vrijwel uitsluitend vervangingsinvesteringen voor de bestaande dienstverlening.

Al deze geldstromen verlopen via de bij de Rijkshoofdboekhouding aangehouden rekening courant. Dagelijks wordt hierop het saldo bijgeschreven van alle mutaties op de bankrekeningen van SSC-ICT Haaglanden.

Doelmatigheid

Baten-lastenagentschap SSC-ICT
Overzicht doelmatigheidsindicatoren

2014 Stand Slotwet

2015 Vastgestelde begroting

2016

2017

2018

2019

2020

Omschrijving Generiek Deel

             

Taakstellende tariefverlaging

– 1,5%

– 1,5%

– 1,5%

Verbetering kostprijzen infrastructuurcomponenten

 

– 1,0%

– 1,0%

Verbetering kostprijzen werkplekcomponenten

 

– 1,0%

– 1,0%

               

Kostprijs voor beheertaken (werkplektarief)

1.850

1.822

1.804

1.804

1.804

1.804

1.804

Gemiddeld uurtarief voor ontwikkeltaken

             
 

1

 

1

       

Totale omzet per product of dienst

113.133

178.000

212.278

212.300

212.300

212.300

212.300

generiek (infrastructuur, rijksportaal en samenwerkfunctionaliteit, ODC DH km2)

16.147

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

gemeenschappelijk (basis kantoorautomatisering + hosting)

85.854

108.000

108.000

108.000

108.000

108.000

108.000

specifiek (plusdiensten en maatwerk)

11.132

56.000

90.278

90.300

90.300

90.300

90.300

               

Formatie

357,2

658

720,2

720,2

720,2

720,2

720,2

Aantal externe FTE's in % van de totale FTE's

 

40,0%

37,0%

33,0%

33,0%

33,0%

33,0%

               

Saldo van baten en lasten (%)

– 0,14%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

               

Resultaat benchmarkvergelijking

 

2%

2%

2%

2%

2%

2%

               

Klanttevredenheid (KTO)

 

7

7

7

7

7

7

Medewerkerteverdenheid (MTO)

 

7

7

7

7

7

7

Omschrijving Specifiek Deel – ICT Diensten

             

Beschik-/betrouwbaarheid basisfunctionaliteit

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

Geleverd binnen gestelde termijn

94,3%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

Incidenten hersteld binnen afgesproken tijd

94,8%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

Kwaliteit beantwoorden vragen

             

beantwoorden helpdeskvragen binnen afgesproken tijd

98,9%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

direct beantwoorden helpdeskvragen

89,3%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

1

2014 stand slotwet betreft sec de cijfers van SSC-ICT Haaglanden, GDI is hier niet opgenomen.

In de bovenstaande tabel zijn zo veel mogelijk kengetallen gecombineerd van de twee locaties. Tevens is er aansluiting gezocht bij de nieuwe Balance Score Card welke 4 maal per jaar gepresenteerd wordt aan het Bestuurlijk Overleg van SSC-ICT Haaglanden. De financiële KPI’s laten naar de toekomst geen ontwikkeling zien. Wanneer het nieuwe kostprijsmodel is geïmplementeerd en de effecten hiervan duidelijk zijn, is een verloop te bepalen. De stijging in omzet en fte’s in 2016 wordt veroorzaakt door de toevoeging van de dienstverlening voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Licence