Base description which applies to whole site

5.2 Verdiepingshoofdstuk

Artikel 1 Woningmarkt

Uitgaven (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

3.335.413

3.499.807

3.676.749

3.835.258

4.000.659

 

1.1

Betaalbaarheid

3.328.246

3.492.640

3.669.582

3.828.091

3.993.492

 

1.2

Onderzoek en kennisoverdracht

7.167

7.167

7.167

7.167

7.167

 
               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

138.238

83.078

1.883

25.941

56.387

72.462

1.1

Betaalbaarheid

137.238

82.578

1.383

25.941

56.387

72.462

1.2

Onderzoek en kennisoverdracht

1.000

500

500

0

0

0

               

Nieuwe mutaties

– 325

– 12.966

– 229.555

– 231.056

– 231.021

3.945.193

1.1

Betaalbaarheid

– 257

– 12.681

– 229.550

– 229.551

– 229.534

3.939.206

 

waarvan:

           
 

a. Dekking huurtoeslag

 

– 229.466

– 229.466

– 229.466

– 229.466

– 229.466

 

b. Dienst Huurcommissie

 

2.400

       
 

c. Compensatie tekort huurtoeslag

214.466

       

1.2

Onderzoek en kennisoverdracht

– 68

– 285

– 5

– 1.505

– 1.487

5.987

 

waarvan:

           
 

d. Ramingsbijstelling

     

– 1.500

– 1.500

– 1.200

Stand ontwerpbegroting 2016

3.473.326

3.569.919

3.449.077

3.630.143

3.826.025

4.017.655

1.1

Betaalbaarheid

3.465.227

3.562.537

3.441.415

3.624.481

3.820.345

4.011.668

1.2

Onderzoek en kennisoverdracht

8.099

7.382

7.662

5.662

5.680

5.987

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

501.116

507.900

510.000

510.500

510.700

 
               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

– 55.044

– 67.871

– 83.034

– 93.493

– 97.697

-101.685

               

Nieuwe mutaties

182

2.400

0

0

0

510.700

 

waarvan:

           
 

e. Dienst Huurcommissie

 

2.400

       

Stand ontwerpbegroting 2016

446.254

442.429

426.966

417.007

413.003

409.015

Toelichting

a. Dekking huurtoeslag

De dekking van de tekorten wordt binnen de huurtoeslag gezocht. Dit resulteert vanaf 2016 in een aanpassing van de huurtoeslag van € 229,47 mln. per jaar.

b. en e. Dienst Huurcommissie

Om een sluitende begroting 2016 te kunnen presenteren voor DHC, wordt de geraamde resterende voorziening van DHC voor de inkomensafhankelijke huurverhoging hiertoe ingezet. De middelen worden door DHC terugbetaald en vervolgens aangewend om de bijdrage van het moederdepartement te verhogen.

c. Compensatie tekort huurtoeslag

Om koopkrachtreparatie in 2016 voor uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden te bewerkstelligen wordt onder ander de bezuiniging op de Huurtoeslag uitgesteld. Ter dekking van de tekorten was bij Voorjaarsnota het budget voor de Huurtoeslag met ingang van 2016 met € 229,466 mln. per jaar verlaagd. Het invoeren van de huursombenadering leidt in 2016 tot lagere uitgaven bij de Huurtoeslag met € 15 mln. Derhalve wordt het budget nu met € 214,466 mln. verhoogd.

d. Ramingsbijstelling

De ramingen voor de uitgaven voor onderzoek en kennisoverdracht worden structureel verlaagd.

Artikel 2 Woonomgeving en bouw

Uitgaven (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

101.623

41.034

34.671

231.921

232.921

 

2.1

Energie en bouwkwaliteit

63.490

19.110

13.467

211.447

212.647

 

2.2

Woningbouwproductie

8.920

7.843

7.285

6.555

6.355

 

2.3

Kwaliteit woonomgeving

13.813

13.681

13.519

13.519

13.519

 

2.4

Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders

15.400

400

400

400

400

 
               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

73.676

– 4.733

– 4.668

– 4.500

– 4.500

– 4.500

2.1

Energie en bouwkwaliteit

17.468

– 3.565

– 3.500

– 3.500

– 3.500

– 3.500

2.2

Woningbouwproductie

9.539

710

710

710

710

710

2.3

Kwaliteit woonomgeving

– 11.131

– 1.878

– 1.878

– 1.710

– 1.710

– 1.710

2.4

Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders

57.800

         
               

Nieuwe mutaties

286

– 9.771

– 9.784

– 9.886

– 9.535

22.611

2.1

Energie en bouwkwaliteit

153

43

32

52

403

12.675

2.2

Woningbouwproductie

925

30

28

24

24

6.379

2.3

Kwaliteit woonomgeving

– 792

– 9.844

– 9.844

– 9.962

– 9.962

3.557

 

waarvan:

           
 

a. Zichtbare Schakel

 

– 9.882

– 9.882

– 10.000

– 10.000

– 10.000

2.4

Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders

           

Stand ontwerpbegroting 2016

175.585

26.530

20.219

217.535

218.886

18.111

2.1

Energie en bouwkwaliteit

81.111

15.588

9.999

207.999

209.550

9.175

2.2

Woningbouwproductie

19.364

8.583

8.023

7.289

7.089

7.089

2.3

Kwaliteit woonomgeving

1.890

1.959

1.797

1.847

1.847

1.847

2.4

Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders

73.200

400

400

400

400

0

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

91

91

91

91

91

0

Nieuwe mutaties

         

91

Stand ontwerpbegroting 2016

91

91

91

91

91

91

Toelichting

a. Zichtbare Schakel

Overboeking naar begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport in verband met bundeling van financiële middelen gelden voor het programma Zichtbare Schakel en het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad. De reeks is inclusief het bedrag voor Caribisch Nederland.

Artikel 3 Kwaliteit Rijksdienst

Uitgaven (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

18.333

17.992

17.707

17.465

17.465

 

3.1

Kwaliteit Rijksdienst

18.333

17.992

17.707

17.465

17.465

 
               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

5.380

– 514

– 514

– 514

– 514

– 514

3.1

Kwaliteit Rijksdienst

5.380

– 514

– 514

– 514

– 514

– 514

               

Nieuwe mutaties

2.216

1.709

48

48

48

17.513

3.1

Kwaliteit Rijksdienst

2.216

1.709

48

48

48

17.513

Stand ontwerpbegroting 2016

25.929

19.187

17.241

16.999

16.999

16.999

3.1

Kwaliteit Rijksdienst

25.929

19.187

17.241

16.999

16.999

16.999

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

           
               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

297

         
               

Nieuwe mutaties

414

         

Stand ontwerpbegroting 2016

711

         

Artikel 6 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Uitgaven (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

147.690

146.399

143.456

142.733

142.341

 

6.1

Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting

56.611

56.858

55.229

55.101

54.966

 

6.2

Beheer materiele activa

91.079

89.541

88.227

87.632

87.375

 
               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

65.197

– 3.765

– 3.788

– 3.797

– 3.697

– 3.877

6.1

Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting

63.143

– 4.300

– 4.300

– 4.300

– 4.300

– 4.300

6.2

Beheer materiele activa

2.054

535

512

503

603

423

               

Nieuwe mutaties

438

2.112

4.101

6.095

8.095

152.740

6.1

Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting

158

1.836

3.832

5.830

7.829

65.097

 

waarvan:

           
 

a. Reservering renovatie Binnenhof

 

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

6.2

Beheer materiele activa

280

276

269

265

266

87.643

Stand ontwerpbegroting 2016

213.325

144.746

143.769

145.031

146.739

148.863

6.1

Een doelmatige uitvoeringspraktijk

119.912

54.394

54.761

56.631

58.495

60.797

6.2

Beheer materiele activa

93.413

90.352

89.008

88.400

88.244

88.066

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

120.241

118.641

138.241

138.241

138.241

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

35.653

15.047

2.800

2.500

2.500

2.500

               

Nieuwe mutaties

 

52.880

16.094

5.262

1.339

138.241

 

waarvan:

           
 

b. Restitutie Rijkshuisvestingsstelsel

 

52.880

16.094

5.262

1.339

 

Stand ontwerpbegroting 2016

155.894

186.568

157.135

146.003

142.080

140.741

Toelichting

a. Reservering renovatie Binnenhof

In 2013 zijn de tarieven voor huisvesting bevroren. Eveneens is besloten om de afschrijvingstermijnen voor kantoren te verlengen. Hierdoor ontstaat ruimte bij de departementen. Een deel van deze ruimte wordt overgeheveld naar de begroting van W&R voor de renovatie van het Binnenhof.

b. Restitutie Rijkshuisvestingsstelsel

Het betreft een technische mutatie om de rijksbrede vereenvoudiging van de beprijzing voor huisvesting budgetneutraal te houden. De eenheidsprijs die vanaf 2016 wordt gehanteerd is gebaseerd op het voorraadniveau van het RVB van 2020. De tarieven die in rekening worden gebracht bij de departementen zijn daarmee te hoog. Met deze mutatie wordt dit effect gecorrigeerd zodat de budgettaire gevolgen voor de totale Rijksbegroting neutraal zijn.

Licence