Base description which applies to whole site

5.3 Moties en toezeggingen

A.1 In behandeling zijnde moties

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De motie van de leden Oosenbrug en Gesthuizen; Verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat voor eind 2015 bij alle aanbeste-dingen correct omgegaan wordt met de relevante open standaarden; verzoekt de regering voorts om, te onderzoeken hoe de overheid door exitstrategieën minder afhankelijk kan worden van ICT-aanbieders en hiervan verslag uit te brengen aan de Tweede Kamer; Verzoekt de regering verder om, in elke aanbesteding van een nieuw ICT-project het bestek zodanig op te stellen dat open-sourcetoepassingen een gelijke kans maken

Kamerdebat 08-04-2015

Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie ICT

De Tweede Kamer wordt voor eind 2015 geïnformeerd

De motie van het lid Monasch; Verzoekt de regering, na te gaan hoe de betaalbaarheid van huren zich ontwikkelt voor deze groep huurders in het algemeen en door invoering van de passendheidstoets in het bijzonder, en indien nodig oplossingsrichtingen te formuleren om de armoedeval van deze groep huurders te verzachten en de Kamer daar jaarlijks bij de Staat van de Volkshuisvesting over te rapporteren

Kamerdebat 17-03-2015 Toegelaten instellingen volkshuisvesting en Autoriteit woningcorporaties

De Tweede Kamer wordt medio eind 2015 / begin 2016 geïnformeerd

De motie van het lid Ronnes: Verzoekt de regering, in overleg te treden met de VNG om te bewerkstelligen dat serviceflats nadruk-kelijk aandacht krijgen bij de gemeentelijke woonvisies en prestatieafspraken die tussen gemeenten en corporaties gemaakt moeten worden

Kamerdebat 11-06-2015 Problematiek rond serviceflats

De Tweede Kamer wordt medio juni 2016 geïnformeerd (via de volgende voortgangsrapportage Langer zelfstandig wonen)

De motie van het lid Monasch; Verzoekt de regering, met Aedes in overleg te treden en afspraken te maken hoe dit bezit van corpo-raties het beste benut kan worden voor deze doelstellingen

Kamerdebat 11-06-2015 Problematiek rond serviceflats

De Tweede Kamer wordt medio juni 2016 geïnformeerd (via de volgende voortgangsrapportage Langer zelfstandig wonen)

De motie van het lid Houwers; Verzoekt de regering, bij de evaluatie van deze wet in 2016 de gemeentes in de overige krimpgebieden toe te voegen of anders die maatregelen te nemen die ertoe bijdragen dat voor alle krimpgebie-den dan weer dezelfde heffingsvermindering en regelgeving van kracht wordt

Kamerdebat 20-05-2015

VAO Bevolkingsdaling/-Krimp

De motie wordt meegenomen bij de evaluatie van de verhuurdersheffing die in 2016 zal zijn afgerond

De motie van de leden Visser en Knops; Verzoekt de regering om bij de uitwerking van de Omgevingswet en Natuurbeschermingswet de economische gevolgen voor (agrarische) ondernemers in kaart te brengen en hier de Kamer op korte termijn over te informeren; Verzoekt de regering om, indien de uitkomsten van bovengenoemd onderzoek hiertoe aanleiding geven, spoedig met bouw-regelgevingsvoorstellen te komen die het ondernemingsklimaat verbeteren

Kamerdebat 20-11-2013 Begroting Wonen en Rijksdienst

Een plan van aanpak ter uitvoering van de motie is opgesteld (in overleg met EZ en I&M). De Tweede Kamer wordt voor het herfstreces 2015 geïnformeerd (middels een onder-zoeksrapport)

De motie van het lid Paulus Jansen c.s.; Verzoekt de regering om, de effecten van zelfrealisatie grondig te onderzoeken en de uitkomsten te delen met de Tweede Kamer

Kamerdebat 11-03-2014 Rapport tijdelijke commissie huizenprijzen

De Tweede Kamer wordt samen met de visie op grondbeleid van Minister IenM in het najaar van 2015 hierover nader geïnformeerd

De motie van het lid Monasch; Roept de regering op om, in de regelgeving bij VvE’s bescherming in te bouwen tegen verstrekkende financiële voorstellen en verplichtende ingrepen in en rond een complex door één of enkele leden van de VvE ten koste van de overige leden van de VvE

Kamerdebat 11-06-2015 Problematiek rond serviceflats

De Tweede Kamer wordt naar verwachting eind 2015 geïnformeerd

De motie van het lid Albert de Vries; Verzoekt de regering om, in de applicatie waarmee een «definitief» energielabel kan worden aange-vraagd, de optie op te nemen die het mogelijk maakt tegelijkertijd een deugdelijk maatwerk-advies tot energiebesparing aan te vragen

Kamerdebat 21-05-2015 Chaos rond Energielabels

De Tweede Kamer wordt in najaar 2015 geïnformeerd

De motie van het lid Visser; Verzoekt de regering, bij de evaluatie van de wet specifiek in te gaan op de bewezen effectiviteit van de extra regelgeving; Verzoekt de regering voorts, regelgeving bij gebleken ineffectiviteit terug te draaien en zo mogelijk te vervangen door effectievere maatregelen op het gebied van bijvoorbeeld gedragsveranderingen als alternatief voor de extra regelgeving

Kamerdebat 24-09-2013 Bouwregelgeving

De Tweede Kamer wordt medio 2017 geïnformeerd

De motie van de leden Monasch en Van Vliet; Spreekt uit dat de verschuldigde vergoeding niet als lastenverzwaring bij de toegelaten instellingen en/of de huurders van de deelnemende toegelaten instellingen terecht mag komen,

Kamerdebat 01-07-2015 Waarborgfonds Sociale Woningbouw

De Tweede Kamer wordt medio najaar 2015 geïnformeerd

De motie van de leden Karabulut en Monasch; Verzoekt de regering, banken aan te spreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en hen ertoe te bewegen om mee te werken aan het wegnemen van deze toezichtsbelem-merende bepalingen in derivatenportefeuilles, en de Tweede Kamer hierover te informeren

Kamerdebat 28-05-2015 Integriteit bij woningcor-poraties

De Tweede Kamer wordt najaar 2015 geïnformeerd.

De motie van het lid Van Helvert; Verzoekt de regering, de overname van de Nibud-normen te evalueren in het licht van: •recente overheidsmaatregelen die betrekking hebben op de betaalbaarheid van hypotheeklasten; •de samenloop, stapeling en cumulatie van maatregelen; •de behoefte aan een stabiel en voorspelbaar pakket aan hypotheekcriteria, en de Kamer daarover te informeren zodat daarover in debat kan worden gegaan

Kamerdebat 18-12-2014 Woningwaarderingsstelsel en Regeling hypothecair krediet

De Tweede Kamer wordt in najaar 2015 geïnformeerd

De motie van het lid Ortega-Martijn; Verzoekt de regering, in kaart te brengen in hoeverre corporaties deze gegevens bewaren en voor welke doelen deze worden gebruikt, en met nadere regelgeving te komen met als doel dat deze gegevens worden verwijderd zodra het niet meer noodzakelijk is om deze gegevens te bewaren

Kamerdebat 04-04-2012 Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (huurverhoging op grond van inkomen, 33 129)

De Tweede Kamer wordt medio 2015 geïnformeerd

De motie van het lid Monasch; Roept de regering op:- in haar overleg met de G-4 de effecten van het nieuwe WWS te bespreken mede in het licht van lokale berekeningen; – binnen twee jaar na inwerkingtreding het nieuwe WWS te evalueren in samenhang met de overige wijzigingen in het huurbeleid zoals hierboven beschreven

Kamerdebat 18-12-2014 Woningwaarderingsstelsel en Regeling hypothecair krediet

De Tweede Kamer wordt medio november 2015 geïnformeerd

De motie van het lid Monasch; Verzoekt de regering om: -de wijziging op 1 oktober 2015 te willen laten ingaan, omdat daarmee de meeste invoeringsproblemen worden voorkomen; -bij de evaluatie dan wel eerder de Kamer te informeren of deze termijnen gewijzigd dienen of kunnen worden ten behoeve van een evenwichtige afweging tussen beroepsmogelijkheid en efficiënte uitvoering van het nieuwe woningwaarderingsstelsel

Kamerdebat 18-12-2014 Woningwaarderingsstelsel en Regeling hypothecair krediet

De motie wordt uitgevoerd door de datum van inwerkingtreding die is opgenomen in het ontwerpbesluit te wijzigen in 1 oktober 2015

De motie van het lid Duivesteijn; Verzoekt de regering te komen tot een actieprogramma waarin, naast de initiatieven van Platform 31, en de oprichting van een kenniscentrum, in samenwerking met de gemeenten, woningcor-poraties en huurdersorganisaties, de invoering van wooncoöperaties wordt gestimuleerd

Kamerdebat 10-03-2015 Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

De Eerste Kamer wordt voor 1 januari 2016 geïnformeerd

De motie van het lid Van Bochove; Verzoekt de regering, om na de eerste jaarverslagen die opgesteld zijn na inwerkingtreding van de herzieningswet, te evalueren of de vereisten uit beide wetten voldoende zijn om te borgen dat woningcorporaties voldoende legitimiteit binnen het werkgebied hebben voor hun beslissingen; Verzoekt de regering, direct na deze evaluatie en uiterlijk voor 1 januari 2015 aan te geven op welke wijze het element van «voice», zoals dat in het WRR-rapport Maatschappelijke dienstverlening is verwoord, nadrukkelijker gekoppeld kan worden aan het interne toezicht, zodat de woningcorporaties weer ingebed raken in de samenleving door brede vormen van participatie en betrokken-heid van huurders, potentiële huurders en andere lokale betrokkenen (stakeholders)

Kamerdebat 26-06-2012 Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32 769)

De Herzieningswet is op 1 juli 2015 in werking getreden. De evaluatie van het eerste jaar zal medio 2016 plaatsvinden. De Tweede Kamer wordt eind 2016 hierover geïnformeerd

De motie van het lid Karabulut; Verzoekt de regering om, te onderzoeken of en, zo ja, onder welke voorwaarden, het begrenzen van het aantal dochtermaatschappijen mogelijk gemaakt kan worden

Kamerdebat 09-12-2014 Herzieningswet toegelaten instellingen (33 966)

De Tweede Kamer wordt medio najaar 2015 geïnformeerd

A.2 Uitgevoerde moties

Omschrijving motie

Vindplaats

Stand van zaken

De motie van het lid Ortega-Martijn; Verzoekt de regering, in de uitwerking van het goedkeuringsvereiste te onderzoeken of het investeringsbedrag kan worden vervangen door een percentage van het balanstotaal

Kamerdebat 26-06-2012 Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32 769)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 966 nr. 5)

De motie van de leden Monasch en van Bochove; Verzoekt de regering, bij de begrotingsbehandeling 2013 met een definitie te komen waarin het onderscheid tussen enerzijds sociale woningbouw en maatschappelijk vastgoed en anderzijds commerciële activiteiten duidelijk wordt gemaakt; Verzoekt de regering tevens, om op basis van dat advies, tevens bandbreedtes op te stellen waarbinnen corporaties hun taken mogen ontplooien, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar de aard van de desbetreffende regio’s

Kamerdebat 26-06-2012 Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32 769)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 966 nr. 5)

De motie van de leden Visser en Van Toorenburg; Verzoekt de regering, de ministeriële regeling zodanig vorm te geven dat de invoering van het energieprestatiecertificaat voor de burgers en instellingen met zo min mogelijk bureaucratische rompslomp gepaard gaat en dat er niet meer wordt geregeld dan richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energie-prestatie van gebouwen daadwerkelijk voorschrijft

Kamerdebat 15-11-2012

Wet kenbaarheid energie-prestaties gebouwen (33 124)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 30 196 nr. 247)

De motie van de leden Visser en Van Toorenburg; Verzoekt de regering, opties voor vereenvoudiging van het systeem van het energieprestatiecertificaat en de sanctionering daarvan te verkennen, een en ander binnen het kader van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen, en de Tweede Kamer daarover zo spoedig mogelijk te rapporteren

Kamerdebat 15-11-2012

Wet kenbaarheid energie-prestaties gebouwen (33 124)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 30 196 nr. 247)

De motie van het lid Verhoeven; Verzoekt de regering om, in overleg met betrokken partijen, waaronder de Kamer van Koophandel en de banken, te bekijken op welke manier voorkomen kan worden dat een inschrijving bij de Kamer van Koophandel ertoe leidt dat verenigingen van eigenaren als bedrijven behandeld worden

Kamerdebat 09-04-2013 Evaluatie Wet overleg huurders verhuurder en functioneren VVE's

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 27 926 nr. 226)

De motie van het lid Paulus Jansen; Verzoekt de regering, de voor- en nadelen van de verschillende grondslagen voor vastgoedwaardering voor woningcorporaties aan de Tweede Kamer voor te leggen bij de aanbieding van de novelle herzieningswet

Kamerdebat 04-06-2013 Toezicht woningcorporaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2012–2014, 33 966 nr. 5)

De motie van de leden Krol en Klein; Roept de regering op, ook andere banken aan te moedigen tot het laten vervallen van boeterentes indien gebruik wordt gemaakt van de verruimde schenkingsvrijstelling

Kamerdebat 26-09-2013 Algemene Politieke Beschouwingen

Afgedaan. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering is overgedragen aan het Minister van Financiën

De motie van het lid Barth c.s.; Verzoekt de regering haar visie uit te werken op de demografische ontwikkelingen van de komende 20 jaar, de te verwachten daar uit voortvloeiende sociaal-economische ontwikkelingen en de maatregelen die noodzakelijk zijn om een evenwichtige verdeling van welvaart en welzijn over het hele land te borgen, en de Eerste Kamer daarover uiterlijk 1 januari 2015 over te berichten

Kamerdebat 29-10-2013 Algemene Politieke Beschouwingen

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 19 december 2014 per brief geïnformeerd (EK 2014–2015, 34 000 nr. J)

De motie van de leden Knops en Keijzer; Verzoekt de regering, een inventarisatie te maken van de risico’s en knelpunten voor de vastgoedpositie van zorginstellingen als gevolg van de decentralisaties en de extramuralisering (zoals bijvoorbeeld weergegeven in de transitieagenda van Actiz), en de Tweede Kamer daarover voor 1 april 2014 te informeren

Kamerdebat 20-11-2013 Begroting Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 32 847 nr. 121)

De motie van het lid Albert de Vries; Verzoekt de regering, te onderzoeken of de Achterhoek als krimpregio aangemerkt kan worden, en de Tweede Kamer daarover in 2014 te informeren

Kamerdebat 20-11-2013 Begroting Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 juli 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 894 nr. 4)

De motie van het lid Knops; Verzoekt de regering, voor 1 mei 2014, in overleg met de VNG, aan de gemeenten duidelijkheid te bieden over de gevolgen van de Herzieningswet zodat gemeenten daarop kunnen anticiperen

Kamerdebat 20-11-2013 Begroting Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 966 nr. 5)

De motie van het lid Monasch c.s.; Verzoekt de regering, snel met de sector in overleg te treden om op zo kort mogelijke termijn, uiterlijk voor 1 januari 2015, tot een voor de sector en Belastingdienst aanvaardbare oplossing te komen, met als doel een efficiënt systeem van directe betaling van de huurtoeslag aan verhuurders

Kamerdebat 20-11-2013

Begroting Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. Antwoordbrief is verzonden door Staatssecretaris Financiën, mede namens Minister W&R, d.d. 9 juli 2014 (TK 2013–2014, 27 926 nr. 228)

De motie van de leden Knops en Verhoeven; Verzoekt de regering om, vanaf 2014 jaarlijks voorafgaand aan de begrotingsbehandeling een rapportage aan Tweede Kamer te sturen met daarin naast een overzicht van de voor de ontwikkelingen op de woningmarkt relevante indicatoren ook een overzicht inzake de betaalbaarheid voor de verschillende groepen woningzoekenden en dit te plaatsen tegen de achtergrond van het aantal uitzettingen, gedwongen verkopen, cijfers van het Nibud en de energiekosten

Kamerdebat 20-11-2013 Begroting Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 oktober 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 32 847 nr. 128)

De motie van de leden Verhoeven en Knops; Verzoekt de regering om, te onderzoeken of het mogelijk is om ook binnen de Nationale Hypotheekgarantie voor mensen met een variabel inkomen meer mogelijkheden te scheppen voor maatwerk zonder dat de risico’s voor het Rijk toenemen

Kamerdebat 20-11-2013 Begroting Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 juli 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 32 847 nr. 124)

De motie van de leden Monasch en Schouten; Verzoekt de regering, de condities te creëren waardoor de propositie «nul op de meter»-renovatie ook voor brede groepen particuliere woningeigenaren beschikbaar komt en hiervoor: • de initiatiefnemers van de Stroomversnelling te verzoeken eraan bij te dragen dat kennis over «nul op de meter»-woningenrenovaties breed in de bouwsector beschikbaar komt; • in gesprek te gaan met deze initiatiefnemers en met banken, de koplopende bouwpartijen en belanghebbende partijen, zoals de Vereniging Eigen Huis, teneinde banken te bewegen te komen tot een uniform bancair product, met als uitgangspunt dat de energienota kan worden aangewend als een (toereikend) investeringsbedrag voor het realiseren van «nul op de meter»-renovatie van bestaande particuliere woningen

Kamerdebat 20-11-2013 Begroting Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 december 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 30 196 nr. 261)

De motie van de leden Verhoeven en Visser; Verzoekt de regering daarom, in de wet een gescheiden financiële en volkshuisvestelijk toezichthouder aan te wijzen, die het toezicht onafhankelijk van de ontwikkeling en uitvoering van het rijksbeleid op het terrein van corporaties uitvoeren

Kamerdebat 12-12-2013 Woningcorporaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 30 966 nr. 5)

De motie van de leden Verhoeven en Visser; Verzoekt de regering, het energiebesparingsfonds ook beschikbaar te maken voor vrije sector huurwoningen

Kamerdebat 19-12-2013 Energiebesparing gebouwen

Afgedaan. De regeling is afgekondigd in de Staatscourant.

De motie van het lid Th. de Graaf c.s.; Verzoekt de regering nadrukkelijk om de coördinatie van het privatiserings- en verzelfstandigingsbeleid in het algemeen te beleggen bij de meest aangewezen Minister op het Ministerie van BZK

Kamerdebat 21-01-2014 Rapport parlementair onderzoek privatisering verzelfstandiging overheidsdiensten

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 21 januari 2015 per brief geïnformeerd (EK 2014–2015, kamerstuk C, nr. Y)

De motie van het lid Paulus Jansen; Verzoekt de regering, te onderzoeken hoe een uitspraak van de huurcommissie over een casus bij onzelfstandige woonruimte actiever ingezet kan worden voor het verbeteren van de situatie voor de andere huurders in het pand en de Tweede Kamer hierover zo snel mogelijk te rapporteren

Kamerdebat 28-01-2014 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de modernisering en vereenvoudiging van de werkwijze van de huurcommissie (33 698)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 maart 2015 per brief geïnformeerd (2015–0000128206)

De motie van het lid De Rouwe; Verzoekt de regering, de Tweede Kamer te informeren op welke wijze de woningcorporaties meer woningen kunnen realiseren voor de sociale huursector

Kamerdebat 11-03-2014 Rapport tijdelijke commissie huizenprijzen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 30 966 nr. 5)

De motie van het lid Schouw; Verzoekt de regering, het aanbieden van opleidingen zo veel mogelijk aan de markt te laten en de Rijksacademies te beperken tot specialistische opleidingen of opleidingen waarbij sprake is van beleidsintimiteit

Kamerdebat 03-07-2014 Hervorming Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 mei 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 31 490 nr. 5)

De motie van het lid van Ojik; Verzoekt de regering de inzet op energiebesparing te intensiveren (en concrete en specifieke maatregelen te nemen om de doelstellingen te realiseren)

Kamerdebat 18-09-2014 Algemene Politieke Beschouwingen

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de motie is overgedragen aan het Ministerie van EZ

Gewijzigde motie van de leden Geurts en Schouw; Verzoekt de regering, in samenwerking met de betreffende plantaardige agrarische keuringsdiensten de borging van de publieke belangen in de governancestructuur te verbeteren en de huidige uitvoeringstructuur in stand te laten

Kamerdebat 03-07-2014 Hervorming Rijksdienst

Afgedaan. De verantwoordelijkheid van de uitvoering van de motie is overgedragen aan het Ministerie van EZ

De motie van het lid Verhoeven; Verzoekt de regering, op korte termijn meer informatie over de werking van het inkoopstelsel rijksbreed en per departement met de Tweede Kamer te delen en voorstellen te doen voor verbetering van het stelsel, waarbij ook een aangescherpte coördinerende rol van de Minister voor Wonen en Rijksdienst aan de orde komt

Kamerdebat 29-10-2014 Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 januari 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 31 490 nr. 164)

De motie van de leden Van der Linde en Monasch; Verzoekt de regering, zo snel mogelijk met een voorstel te komen waarin onderstaande voorstellen zijn doorgerekend, de consequenties voor stedelijke en landelijke gebieden inzichtelijk zijn gemaakt en is aangegeven hoe ze juridisch kunnen worden vormgegeven, opdat een wetsvoorstel ingediend kan worden om:1. voor de omzetting van kantoren en zorgvastgoed naar woningen, gerealiseerd in de komende vijf jaar, het mogelijk te maken deze woningen gedurende 30 jaar uit te sluiten van woningwaarderingsstelsel, huurtoeslag en verhuurdersheffing; ze in dat geval voor toegelaten instellingen aan te merken als «niet-DAEB», maar in deze situatie de overige bepalingen van huurbescherming onverkort te laten gelden;2. op korte termijn vrijstelling of heffingsvermindering van de verhuurderheffing te verlenen voor een periode van vijf jaar aan verhuurders van te bouwen zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen met een huurprijs die gedurende de economische levensduur van 30 jaar niet boven de eerste aftoppingsgrens uitkomt en deze vrijstelling of vermindering te beperken tot de netto-toename van het aantal sociale huurwoningen (nieuwbouw minus sloop) van de verhuurder

Kamerdebat 29-10-2014 Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 mei 2015 per brief geïnformeerd (2015–0000244049)

De motie van Albert de Vries; Roept de regering op om in het Bouwbesluit voor tijdelijke gebouwen uit te gaan van een kwaliteitsniveau dat gebaseerd is op een levensduur van vijftien jaar

Kamerdebat I&M

Ontwerpbesluit tot wijziging diverse amvb's ivm permanent maken Crisis- en herstelwet

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 december 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 32 757 nr. 105)

De motie van het lid Karabulut; Verzoekt de regering om, er bij Aedes op aan te dringen om de topsalarissen onder de cao te laten vallen en de Tweede Kamer hierover te informeren

Kamerdebat 09-12-2014

Herzieningswet toegelaten instellingen (33 966)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 december 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 33 966 nr. 68)

De motie Van der Linde; Verzoekt de regering, bij haar lopende onderzoek naar de werking van het borgingsstelsel te bezien op welke wijze, zonder bijkomende financiële consequenties voor het Rijk, de prikkel voor gemeenten tot effectief risicomanagement van corporaties kan worden versterkt; Verzoekt de regering tevens, bij haar lopende onderzoek te bezien of het mogelijk is om de premie naar risicoprofiel van een woningcorporatie te differentiëren om zo de prikkel tot verantwoorde beheersing van risico’s in te bouwen voor corporaties

Kamerdebat 09-12-2014 Herzieningswet toegelaten instellingen (33 966)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 juni 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 29 453 nr. 389)

De motie van het lid Knops; Verzoekt de regering, één jaar na de inwerkingtreding van de Herzieningswet toegelaten instellingen de Aedes-benchmark te evalueren en indien dan niet alle corporaties deelnemen aan deze benchmark, een verplichting daartoe bij AMvB op te nemen

Kamerdebat 09-12-2014 Herzieningswet toegelaten instellingen (33 966)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 april 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 32 847 nr. 166)

De motie van de leden Knops en Schouten; Verzoekt de regering, de lijst van toegelaten DAEB-activiteiten met betrekking tot maatschappelijk vastgoed aan te vullen met basisscholen en Centra voor Jeugd en Gezin onder de voorwaarde dat hieraan renderende plannen ten grondslag liggen

Kamedebat 09-12-2014 Herzieningswet toegelaten instellingen (33 966)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 februari 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 32 847, nr. 151)

De motie van het lid Knops; Verzoekt de regering, jaarlijks de Staat van de volkshuisvesting aan de Tweede Kamer voor te leggen als bedoeld door de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties; Verzoekt de regering tevens, in deze Staat van de volkshuisvesting een overzicht van de stand van zaken van de implementatie van de woonvisies en de regionale werkgebieden op te nemen

Kamerdebat 09-12-2014- Herzieningswet toegelaten instellingen (33 966)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 april 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 32 847 nr. 166)

De motie van de leden Schouten en Knops; Verzoekt de regering om, de voorgenomen genoemde begrenzing voor het in de DAEB achterlaten van kosten van dergelijke herstructureringsac-tiviteiten in Rotterdam-Zuid en de krimpgebieden, te laten vervallen

Kamerdebat 09-12-2014

Herzieningswet toegelaten instellingen (33 966)

Afgedaan. De uitvoering van de motie wordt opgenomen in de AMvB met inwerkingtreding 1 juli 2015

De motie van het lid Monasch; Roept de regering op om bij gemeenten inzichtelijk te maken op welke wijze zij via de achtervangpositie meer kunnen sturen op de prestaties van toegelaten instellingen waarvoor zij garant staan

Kamerdebat 09-12-2014- Herzieningswet toegelaten instellingen (33 966)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 april 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 32 847 nr. 166)

De motie Van der Linde c.s.; Verzoekt de regering, daartoe een reactie te geven en daarin aan te geven hoe de 34 aanbevelingen van de commissie kunnen worden geoperationaliseerd, uitgevoerd en gemonitord

Kamerdebat

De commissie over rapport ICT-projecten bij de overheid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 januari 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 33 326 nr. 13)

De motie van de leden Oosenbrug en Van der Linde; Verzoekt de regering om, in haar te sturen reactie op het rapport van de tijdelijke commissie in te gaan op de wenselijkheid van aanpassingen van de ARBIT en de wijze waarop dit ingevuld wordt

Kamerdebat

De commissie over rapport ICT-projecten bij de overheid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 januari 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 33 326 nr. 13)

De motie van de leden Monasch en van der Linde; Verzoekt de regering, een verruiming van 10% naar 25% voor zorginstellingen voor hetgeen maximaal als niet-DAEB-gefinancierd wordt binnen het stelsel toe te staan uitsluitend ten behoeve van de bovengenoemde transformatie van de zorginstellingen; Verzoekt corporaties die gebruik willen maken van deze mogelijkheid, het betreffende pand binnen een jaar na inwerking treden van de Novelle op de Herziene Woningwet en bijbehorende AMvB’s aan te melden, waarna er nog vier jaar de tijd is voor de realisatie van de transformatie (totaal vijf jaar)

Kamerdebat 17-12-2014

Langer zelfstandig wonen

Afgedaan. De uitvoering van de motie wordt opgenomen in de AMvB met inwerkingtreding 1 juli 2015

De motie van de leden Karabulut en Van Vliet; Verzoekt de de regering, in de algemene maatregel van bestuur op te nemen dat het treasurystatuut van toegelaten instellingen de goedkeuring van Onze Minister vereist

Kamerdebat 17-03-2015 Toegelaten instellingen volkshuisvesting en Autoriteit woningcorporaties

Afgedaan. De moties Van Vliet/Karabulut (Kamerstukken II 2014–15, 32 847, nr. 156) over de goedkeuring van het treasurystatuut van toegelaten instellingen is verwerkt in het BTIV 2015

De motie van het lid Karabulut; Verzoekt de regering, ministeriële regelingen omtrent verkoop en liberalisering van sociale huurwoningen aan de Tweede Kamer voor te leggen

Kamerdebat 17-03-2015 Toegelaten instellingen volkshuisvesting en Autoriteit woningcorporaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 april 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 29 453 nr. 381)

De motie van de leden Monasch en Van der Linde; Vezoekt de regering om, er in de AMvB en in de toetsing van de norm zorg voor te dragen dat de norm van 95% passend toewijzen uiterlijk op 31 december 2016 dient te worden bereikt

Kamerdebat 17-03-2015 Toegelaten instellingen volkshuisvesting en Autoriteit woningcorporaties

Afgedaan. De motie Monasch/Van der Linde (Kamerstuk 32 847, nr. 160) over de inwerkingtreding van de norm van 95% passend toewijzen per 1 januari 2016 is verwerkt in het BTIV 2015

De motie van de leden Gesthuizen en Oosenbrug; Verzoekt de regering, te garanderen dat het BIT benaderbaar en toegankelijk is voor alle betrokkenen bij projecten met een grote en complexe ICT-component, alsook dat het BIT op basis van de hem langs deze weg ter ore gekomen informatie tot een tussentijdse toets kan komen

Kamerdebat 08-04-2015

Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie ICT (debat met de regering)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 mei 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 26 643 nr. 360)

De motie van de leden Monasch en Karabulut; Roept de regering op om,overeenkomstig de mening van de Kamer binnen de wettelijke kaders al het mogelijke te doen om deze fusie dan wel personele unie tegen te gaan

Kamerdebat 15-04-2015

Debat over de fusie van twee woningcorporaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 mei per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 29 453 nr. 393)

De motie van het lid Van Vliet; Verzoekt de regering om, in haar afwegingen rond deze fusieplannen rekening te houden met de hierboven vermelde uitkomst van de parlementaire enquête

Kamerdebat 15-04-2015

Debat over de fusie van twee woningcorporaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 mei per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 29 453 nr. 393)

De motie van het lid Verhoeven; Verzoekt de regering om, er binnen haar wettelijke mogelijkheden alles aan te doen om ervoor te zorgen dat de fusieaanvraag van Woonzorg en Habion onder de nieuwe wet zal vallen

Kamerdebat 15-04-2015

Debat over de fusie van twee woningcorporaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 mei per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 29 453 nr. 393)

De motie van het lid Van Weyenberg c.s.; Verzoekt de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, niet met twee maten te meten in zijn oordeel over het personeelsbeleid van de overheid en het bedrijfsleven; Verzoekt de regering om, uiterlijk 1 mei een brief aan de Tweede Kamer te sturen, waarin wordt toegelicht op welke wijze de rijksoverheid naar de geest van de Wet werk en zekerheid zal handelen

Kamerdebat 16–04- 2015

Wet werk en zekerheid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 mei 2015 per brief geïnformeerd (2015–0000300511)

De motie van het lid Karabulut; Verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat beschikbare financiële ruimte bij woningcorporaties waar mogelijk wordt benut voor het niet verhogen van de huur of huurverlaging, bouw van nieuwe sociale huurwoningen, renovatie en energiebesparende maatregelen bij bestaande woningen, en de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk te informeren over de mogelijkheden hiertoe

Kamerdebat 29-04-2015 Woningcorporaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 mei 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 29 453 nr. 392)

B.1 In behandeling zijnde toezeggingen

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te zijner tijd te informeren over de resultaten van de evaluatie (uitwisseling topmanagers BZ en ABD)

Brief d.d. 13 december 2013 inzake Uitwerking zinsnede regeerakkoord «De Dienst Buitenlandse Zaken gaat per 1 januari 2013 vallen onder de Algemene Bestuursdienst»

De Tweede Kamer wordt medio 2015 geïnformeerd over de resultaten van de evaluatie

De ministeries zullen eind 2014 rapporteren over de voornemens m.b.t. de taakstelling op de Rijksdiensten en de regionale werkgelegenheidseffecten. Daarbij zullen de voornemens m.b.t. tot de krijgsmacht nauw worden betrokken

Kamerdebat 26-09-2013 Algemene Politieke Beschou-wingen

De Tweede Kamer wordt voor eind 2015 geïnformeerd

De Minister zegt toe het beleidsartikel «Kwaliteit Rijksdienst» in de begroting 2016 duidelijker toe te lichten

Kamerdebat 29-10-2014 Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

De Tweede Kamer wordt op Prinsjesdag 2015 geïnformeerd

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de analyse van de CIO-oordelen, BIT-rapporten, Gateway Reviews en audits (via de Jaarrap-portage bedrijfsvoering Rijk)

Brief d.d. 30 januari 2015 inzake Eindrapport Tijdelijke commissie ICT-projecten

De Tweede Kamer wordt in mei 2016 geïnformeerd door middel van de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2015

De Minister zegt toe (met de Jaarrapportage bedrijfsvoering Rijk) de rijksbrede analyse over ICT-projecten aan de Tweede Kamer te zenden

Brief d.d. 30 januari 2015 inzake Eindrapport Tijdelijke commissie ICT-projecten

De Tweede Kamer wordt in mei 2016 geïnformeerd door middel van de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2015

De Minister zegt toe (in de Jaarrapportage Rijk) de Tweede Kamer te informeren over de voortgang van de invoering van meerjarig traject departementale administraties

Brief d.d. 30 januari 2015 inzake Eindrapport Tijdelijke commissie ICT-projecten

De Tweede Kamer wordt in mei 2016 geïnformeerd door middel van de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2015

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de uitvoering en het effect verbeterplan SAM in de Jaar-rapportage Bedrijfsvoering Rijk 2015

Brief d.d. 30 januari 2015 inzake Eindrapport Tijdelijke commissie ICT-projecten

De Tweede Kamer wordt in mei 2016 geïnformeerd door middel van de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2015

De Minister zegt toe (in de Jaarrappor-tage Rijk) de Tweede Kamer te informeren over de extra maatregelen die zijn genomen om de naleving van formele en informele regels te versterken

Brief d.d. 30 januari 2015 inzake Eindrapport Tijdelijke commissie ICT-projecten

De Tweede Kamer wordt in mei 2016 geïnformeerd door middel van de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2015

De Minister zegt toe het afwegings-kader (transparantie van het aanbe-stedingsproces) na juli 2015 ter kennisname aan de Tweede Kamer te zenden

Brief d.d. 30 januari 2015 inzake Eindrapport Tijdelijke commissie ICT-projecten

De Tweede Kamer wordt in september 2015 geïnformeerd

De Minister zegt de eventueel aan te passen ARBIT en modelovereen-komsten, na vaststelling door de ministerraad, ter informatie aan de Tweede Kamer te zenden

Brief d.d. 30 januari 2015 inzake Eindrapport Tijdelijke commissie ICT-projecten

De Tweede Kamer wordt voor eind 2015 geïnformeerd

De Minister zegt toe de Evaluatie pilot-toetsen BIT (periode 1 juli tot 1 september) in het najaar naar de Tweede Kamer te sturen

Kamerdebat 03-06-2015

Jaarrapportage bedrijfsvoering Rijk

De Tweede Kamer wordt voor eind 2015 geïnformeerd

De Minister zegt de Tweede Kamer toe de aangepaste gedragscode integriteit na het zomerreces naar de Kamer te zenden

Kamerdebat 03-06-2015 Jaarrapportage bedrijfsvoering Rijk

De Tweede Kamer wordt in oktober 2015 geïnformeerd

De Minister zegt toe (na zomerreces 2015) het Kabinetstandpunt op advies Renovatie Binnenhof aan de Eerste- en Tweede Kamer te doen toekomen

Brief d.d. 6 juli 2015 inzake Advies voorzitter bestuurlijke stuurgroep renovatie Binnenhof

De Tweede Kamer wordt na zomerreces 2015 geïnformeerd

De Minister zegt toe dat de NMo jaarlijks een externe audit zal laten uitvoeren en dat de Tweede Kamer zal worden geïnformeerd over de uitkomsten daarvan (als het goed is gaan de monumenten per 1 juli over, dus start de eerste audit ergens na 1 juli 2016)

Kamerdebat 25-03-2015 Vervreemding en transformatie Rijksvastgoed

De Tweede Kamer wordt voor eind 2016 geïnformeerd

De Minister zegt toe de Tweede Kamer (einde van het jaar 2015) te informeren over de inrichting van het stelsel van de bekostiging van de Hoge Colleges van Staat en de paleizen (en de mogelijkheid van een reservering voor groot onderhoud)

Brief d.d. 19 juni 2015 inzake Renovatie paleis Huis ten Bosch

De Tweede Kamer wordt eind van het jaar 2015 geïnformeerd

De Minister zegt toe dat in het debat over de staat van de woningmarkt medio najaar 2015 naast koop ook zal worden ingegaan op huur (bredere benadering)

Kamerdebat 15-01-2015 Koopsector en energiebesparing

De Tweede Kamer wordt voor eind 2015 geïnformeerd

De Minister zegt toe over de ontwikke-lingen mbt betaalbaarheid van wonen n.a.v. het onderzoek Woon2015 (in het voorjaar van 2016) de Tweede Kamer te rapporteren

Kamerdebat 07-04-2015 Woningcorporaties

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar van 2016 geïnformeerd

De Minister zegt toe de Tweede Kamer naar aanleiding van de uitkomsten van het bestuurlijk overleg (uitvoerings-agenda 2015–2016) te informeren

Brief d.d. 10 april 2015 inzake Voortgangsbrief Huisvesting EU-arbeidsmigranten 2014

De Tweede Kamer wordt in het eerste kwartaal van 2016 geïnformeerd

De Minister zegt toe de resultaten van het experimenteerprogramma burger-initiatieven P31 (uiterlijk in 2016) aan de Tweede Kamer te sturen

Kamerdebat 10-02-2015 Voortgang Wijkaanpak

De Tweede Kamer wordt uiterlijk in 2016 geïnformeerd

De Minister zegt de Tweede Kamer toe na de zomer te informeren over de voortgang en invulling van de samen-werkingsafspraken tussen Rijk en de regio’s

Kamerdebat 16-04-2015 Bevolkingsdaling/Krimp

De Tweede Kamer wordt na zomer 2015 geïnformeerd

De Minister zeg toe – in overleg met de Minister van Financiën – te onder-zoeken in hoeverre de regeling WijkOntwikkelingsMaatschappij breder toepasbaar is bij de aankoop van particulier bezit in krimpregio’s, en de Tweede Kamer hierover na de zomer te informeren

Kamerdebat 16-04-2015 Bevolkingsdaling/Krimp

De Tweede Kamer wordt na zomer 2015 geïnformeerd

De Minister zegt de Tweede Kamer toe bij de evaluatie (medio 2016) van de wet verhuurdersheffing (aflopend in 2017) verder te kijken naar ontheffingsmogelijkheden voor krimpgebieden

Kamerdebat 16-04-2015 Bevolkingsdaling/Krimp

De Tweede Kamer wordt eind 2016 geïnformeerd

De Minister zegt toe de uitkomst van de evaluatie van de convenanten met Groningen, Limburg en Zeeland (in februari 2015) aan de Tweede Kamer te zenden

Kamerdebat 05-11-2014 Krimpregio’s

De Tweede Kamer wordt eind 2015 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe de Tweede Kamer (in het voorjaar van 2015) te informeren over brandveiligheid bij studentenhuisvesting

Kamerdebat 19-11-2014 Woningcorporaties en Studentenhuisvesting

De Tweede Kamer wordt medio september 2015 geïnformeerd

De Minister zegt toe (voor de zomer van 2015) de Tweede Kamer te informeren over de voortgang en het vervolg van het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting na 2016 en over de gerealiseerde aantallen in de periode tot medio 2015

Kamerdebat 19-11-2014 Woningcorporaties en Studentenhuisvesting

De Tweede Kamer wordt medio september 2015 geïnformeerd

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ter Horst (PvdA), toe zijn beslissingen op verzoeken van gemeenten om verlenging van de gebiedsaanwijzing aan de Kamer te melden (T01895)

Kamerdebat 08-04-2014

33 797 Wet uitbreiding wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

De Eerste Kamer wordt jaarlijks geïnformeerd

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ter Horst (PvdA), toe een wetenschappelijke evaluatie van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke proble-matiek te laten verrichten, startend dit jaar en gericht op de beantwoording van de in het debat genoemde vragen, en de uitkomsten daarvan met de Kamer te delen (T01896)

Kamerdebat 08-04-2014

33 797 Wet uitbreiding wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

De Eerste Kamer wordt in november 2015 geïnformeerd

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van pilots in het kader van de WIZ (wooninvesteringszone) ikv verbeteren functioneren VvE

Kamerdebat 27-03-2013

Evaluatie Wet overleg huurders verhuurder en functioneren VVE's

De Tweede Kamer wordt voor eind 2015 geïnformeerd

De Minister zegt toe de Tweede Kamer (deze zomer) een screeningsvoorstel (wijziging Wbmgp; woningzoekenden met crimineel verleden of overlast-gevend gedrag) toe te zenden

Kamerdebat 03-03-2014 Uitbreiding wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, Woningwet, Huisvestingswet

De Tweede Kamer wordt na zomerreces 2015 geïnformeerd

De Minister zegt de Tweede Kamer toe t.z.t. evaluatie toepassing Wbmgp (betreft de 5-jaarsevaluatie) toe te zenden

Kamerdebat 03-03-2014 Uitbreiding wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, Woningwet, Huisvestingswet

De Tweede Kamer wordt in 2019 geïnformeerd over de toepassing van de Wbmgp

De Tweede Kamer krijgt een schriftelijke reactie op het rapport dat het lid Karabulut heeft overhandigd over een alternatief, betaalbaar en haalbaar plan van bewoners uit Rotterdam-Zuid

Kamerdebat 04-06-2015

De Staat van de Woningmarkt

De Tweede Kamer wordt medio najaar 2015 geïnformeerd

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over nieuwe monitoring in 2016 van de afname CO-melders bij open verbrandingstoestellen (WoON 2016), waarbij ook inzichtelijk wordt hoe de afname verloopt in de particu-liere huursector versus de sociale huursector

Brief d.d. 28 augustus 2013 Toezeggingen bouwregelgeving en brandveiligheid

De Tweede Kamer wordt per brief medio 2016 geïnformeerd

De Minister zegt de Tweede Kamer een brief toe met betrekking tot het voorstel om een bouwkostennota bij oplevering van de woning verplicht te stellen

Kamerdebat 11-03-2014

Rapport tijdelijke commissie huizenprijzen

De Tweede Kamer wordt voor herfstreces 2015 geïnformeerd

De Minister zegt de Tweede Kamer toe (binnen een jaar) de bevindingen van het ontslakkingsteam/knelpuntenteam op het gebied van bouw, ruimtelijke ordening en milieu aan de Tweede Kamer te sturen

Kamerdebat 27-03-2014 Stelselwijziging bouwregelgeving

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar van 2016 geïnformeerd over de resultaten van het Expertteam Versnellen

De Minister zegt toe de Tweede Kamer (medio in de loop van 2014) te informeren over de effectiviteit van (het plaatsen) van rookmelders (evaluering) en zo nodig te komen met verbetervoorstellen

Brief d.d. 28 augustus 2013 inzake Toezeggingen bouwregelgeving en brandveiligheid

De Tweede Kamer wordt voor het herfstreces van 2015 geïnformeerd

De vervolgmeting concurrentie op en tussen bouwlocaties alsmede door particulier opdrachtgeverschap wordt in 2013 naar de Tweede Kamer gestuurd

Brief Kabinetsstandpunt resultaten onderzoekstraject concurrentiebevordering Ontwikkelingslocaties (Nota grondbeleid) d.d. 25 oktober 2004

De Tweede Kamer wordt in de zomer van 2015 geïnformeerd

De Minister zegt toe de Tweede Kamer (medio 2014) te informeren over het machtigingsmodel (ikv verbeteren functioneren VvE)

Kamerdebat 27-03-2013

Evaluatie Wet overleg huurders verhuurder en functioneren VVE's

De Tweede Kamer zal in december 2015 de uitkomsten van de pilot machtigingsmodel ontvangen

De Minister zegt de Tweede Kamer toe (zodra de uitspraken van het Europese hof over implementatie van de EPBD door individuele EU lidstaten duidelijk zijn) de Tweede Kamer te informeren of er ruimte is voor het verder terugdringen van administratieve lasten van burgers als gevolg van het vernieuwde energielabel woningbouw

Kamerdebat 01-07-2014 Energiebesparing

De Tweede Kamer wordt voor eind 2015 geïnformeerd

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren (medio 2015) over het rapport en de acties van de zwembrand-branche hoe de problematiek van roestvaststaal wordt aangepakt door zwembaden en gemeenten (incl. veiligheidsgevoel en de informatiebehoefte van de zwembadbezoeker)

Brief d.d. 14 oktober 2014 inzake Toezegging AO Bouwregelgeving d.d. 9 september 2014

De Tweede Kamer wordt eind 2015 geïnformeerd

De Minister zegt toe de voorstellen inzake wet- en regelgeving (verbeter-suggesties goed functioneren VvE’s) in 2014 nader uit te werken en in 2015 aan de Tweede Kamer voor te leggen/te informeren (ook ikv energiebesparing)

Brief d.d.12 juni 2014 Verbetering functioneren VvE's

Behandeling in de Tweede Kamer is voorzien begin 2016

De Minister zegt toe – naast de uitkomsten van het onderzoek naar de omvang van de financieringsproble-matiek en de gemeentelijke aanpak van funderingsherstel – de Tweede Kamer (in het najaar van 2014) te informeren over de voortgang van de pilotprojecten

Brief d.d. 14 februari 2014 inzake Funderingsproblematiek

De Tweede Kamer wordt eind 2016 geïnformeerd over de dan bereikte resultaten

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de ministeriële regeling over zorgplicht, als deze wordt toegepast

Kamerdebat 03-03-2014 Uitbreiding wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, Woningwet, Huisvestingswet

De Tweede Kamer wordt medio herfstreces 2015 geïnformeerd

De Minister zegt toe (voorjaar 2015) de Tweede Kamer te informeren welke aanvullende maatregelen er nodig (nuttig en uitvoerbaar) zijn op basis van rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid inzake problematiek CO-gas uit cv-ketel

Kamerdebat 04-11-2014 Mondelinge vraag van het lid VERHOEVEN (D66) aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over het bericht «Meer doden door CO-gas uit cv-ketel» (Nos.nl, 3 november 2014)

De Tweede Kamer wordt na herfstreces 2015 geïnformeerd vanwege later publiceren rapport Onderzoeksraad

De Minister zegt toe (voorjaar 2015) via een overleg te verkennen of het Energiebespaarfonds ook inzetbaar is voor funderingsherstel en de Tweede Kamer daarover te informeren

Kamerdebat 15-01-2015 Koopsector en energiebesparing

De Tweede Kamer wordt aan het eind van 2015 geïnformeerd

De Minister zegt toe (eind 2015) samen met VvE-Belang onderzoek te doen naar de problematiek bij gemengde VvE-complexen en de Tweede Kamer hierover te informeren

Kamerdebat 15-01-2015 Koopsector en energiebesparing

De Tweede Kamer wordt eind 2015 geïnformeerd

De Minister zegt de Tweede Kamer toe te onderzoeken de betrouwbaarheid van de energielabels (klopt wat in de data-base geregistreerd is met de thuissi-tuatie) (steekproef; is alleen voor koop-labels van toepassing) en de Kamer daarover te informeren

Kamerdebat 21-05-2015

Chaos rond Energielabels

De Tweede Kamer zal eind 2015 worden geïnformeerd

De Ministeries van VWS, VenJ en BZK onderzoeken de mogelijkheden om ouderen beter te beschermen tegen brand in samenspraak met het Veiligheidsberaad, het Instituut Fysieke Veiligheid, Brandweer Nederland, de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV), het Verbond van Verzekeraars, VNO-NCW, MKB-Nederland en de Nederlandse Brandwondenstichting. In het najaar van 2015 wordt de Tweede Kamer nader geïnformeerd over de resultaten hiervan

Brief d.d. 27 mei 2015 inzake Kamervragen over brandveiligheid bij seniorenflats

De Tweede Kamer wordt in najaar 2015 geïnformeerd

De Minister zegt toe de resultaten van de evaluatie (nagegaan wordt of de uitvoeringspraktijk mbt regelingen STEP als het FEH voldoende is verbeterd) aan de Tweede Kamer te zenden

Brief d.d. 18 juni 2015 inzake Onregelmatigheden Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)

De Tweede Kamer wordt medio najaar 2015 / begin 2016 geïnformeerd

De Minister zegt toe (zodra er concrete resultaten zijn) uit de gesprekken dat het bestuur van het NEF voert met zowel Energie Nederland als met een aantal individuele energieleveranciers de Tweede Kamer hierover te informeren

Brief d.d. 2 juli 2015 inzake Voortgang energiebesparing gebouwde omgeving

De Tweede Kamer wordt medio najaar 2015 geïnformeerd

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de resultaten aan de Borgingscommissie Energieakkoord (BEA) over de Voorlichtingsprogram-ma voor energiebesparende maatregelen

Brief d.d. 2 juli 2015 inzake Voortgang energiebesparing gebouwde omgeving

De Tweede Kamer wordt in de tweede helft van 2015 geïnformeerd

De Minister zegt toe na te gaan wat de opties zijn om de effectiviteit van het Fonds Energiebesparing Huursector (FEH) te vergroten en zal de Tweede Kamer in najaar 2015 hierover informeren

Brief d.d. 2 juli 2015 inzake Voortgang energiebesparing gebouwde omgeving

De Tweede Kamer wordt in najaar 2015 geïnformeerd

De Minister zegt de Tweede Kamer toe in de Staat van de woningmarkt terug te komen op de rekenprijs met betrekking tot grondprijzen

Kamerdebat 21-01-2015

Staat van de woningmarkt

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2015 geïnformeerd

De Minister zegt Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Boxtel (D66), toe haar een brief met cijfermatige informatie over het transformeren van bedrijfspanden naar woonruimte toe te zenden (T02073)

Kamerdebat 10-03-2015

Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

De Eerste Kamer wordt vóór 1 januari 2016 geïnformeerd

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid De Vries-Leggedoor (CDA), toe met de VNG te overleggen om te bevorderen dat gemeentelijke woonvisies op grote schaal en zo mogelijk landelijk dekkend tot stand komen. In de evaluatie wordt nagegaan in welke mate gemeentelijke woonvisies tot stand gekomen zijn (T02074)

Kamerdebat 10-03-2015

Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

In de Staat van de volkshuisvesting vanaf 2016 zal de Eerste Kamer worden geïnformeerd over woonvisies

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Boxtel (D66), toe een nadere analyse van de financiële positie van de woningcorporaties naar de Eerste Kamer te sturen (T02075)

Kamerdebat 10-03-2015

Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

De Eerste Kamer wordt voor 1 januari 2016 geïnformeerd

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid De Vries-Leggedoor (CDA), toe snel een beslissing te nemen voor regio's waar een ontheffing nodig is wanneer een niet-dominante corporatie daar toch wil gaan bouwen (T02076)

Kamerdebat 10-03-2015

Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

De Eerste Kamer wordt voor 1 juli 2016 geïnformeerd

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Schouwenaar (VVD), toe dat hij terugkomt op de toegang tot informatie van woningcorporaties voor journalisten, marktpartijen, belangenorganisaties, bewoners en andere betrokkenen, mede in relatie tot de Wet openbaarheid van bestuur (T02077)

Kamerdebat 10-03-2015

Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

De Eerste Kamer wordt voor 1 januari 2016 geïnformeerd

De Minister zegt toe de reflectie (onderzoeksopzet en de resultaten van de beleidsdoorlichting artikel 1 begro-ting Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer te zenden

Brief d.d. 5 februari 2015 inzake Beleidsdoorlichting artikel 1 begroting Wonen en Rijksdienst

De Tweede Kamer wordt voor eind 2015 geïnformeerd

De Minister zegt toe de Tweede Kamer (in mei 2015) te informeren over de inkadering en het toezicht met betrekking tot het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De Minister zal ook nader in gaan op een optie van een first-loss bij gemeenten in de achterborg

Kamerdebat 11-03-2015 Toegelaten instellingen volkshuisvesting en Autoriteit woningcorporaties

De Tweede Kamer wordt medio najaar 2015 geïnformeerd

De Minister zegt toe de Tweede Kamer (in najaar 2015) te informeren over welke data als open data worden aangeboden en het tijdpad daarbij

Brief d.d. 7 juli 2015 inzake Verbeteren bedrijfsvoering en informatiestromen sociale huursector

De Tweede Kamer wordt in najaar 2015 geïnformeerd

De Minister zegt toe de Tweede Kamer (in de tweede helft van 2015) te infor-meren over de wijze waarop CorpoData vanaf 2016 wordt ingericht

Brief d.d. 7 juli 2015 inzake Verbeteren bedrijfsvoering en informatiestromen sociale huursector

De Tweede Kamer wordt in tweede helft 2015 geïnformeerd

De Minister zegt toe de Tweede Kamer een brief toe te zenden met een nadere analyse van het publieke en private stelsel (daarbij zal ook worden gekeken naar de buitenlandse ervaringen en particuliere aanbieders)

Kamerdebat 18-06-2015 Waarborgfonds Sociale Woningbouw

De Tweede Kamer wordt medio najaar 2015 geïnformeerd

De Minister stuurt de Tweede Kamer een berekening van de risicovergoeding voor de achtervang

Kamerdebat 18-06-2015 Waarborgfonds Sociale Woningbouw

De Tweede Kamer wordt medio najaar 2015 geïnformeerd

De Minister zegt de Tweede Kamer toe te informeren over een aantal scenario's voor de gevolgen voor huurders bij faillissementen

Kamerdebat 18-06-2015 Waarborgfonds Sociale Woningbouw

De Tweede Kamer wordt medio najaar 2015 geïnformeerd

De Minister zegt (voor het zomerreces) de Tweede Kamer een brief toe over passend toewijzen van woningen aan zorgbehoevenden

Kamerdebat 11-06-2015

Diverse onderwerpen op het terrein van wonen

De Tweede Kamer wordt voor oktober 2015 geïnformeerd

De Minister zegt toe de Tweede Kamer na zomer 2015 (maar vóór de begrotingsbehandeling) de Tweede Kamer te informeren over de motie Monasch/vdLinde inzake de omzetting van kantoren en zorgvastgoed naar woningen op het punt van de juridische problematiek en de uitvoeringspro-blematiek van uitsluiten huurtoeslag

Kamerdebat 11-06-2015

Diverse onderwerpen op het terrein van wonen

De Tweede Kamer wordt in najaar 2015 geïnformeerd

De Minister zegt de Tweede Kamer toe de uitslag van de CFV-rapportage van de stresstest ultimo 2014 in 2015 naar de Tweede Kamer te sturen

Kamerdebat 19-11-2014 Woningcorporaties en Studentenhuisvesting

De Tweede Kamer wordt in 2015 geïnformeerd

De Minister zegt toe bij de evaluatie van de verhuurderheffing in 2016 (die reeds was toegezegd) een verkenning te doen naar de wijze waarop na 2017 een stads- en dorpsvernieuwingsfonds zou kunnen worden

Kamerdebat 29-10-2014 Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

In de evaluatie van de verhuurderheffing die in de eerste helft van 2016 aan de Eerste en Tweede Kamer worden gezonden, zal ook ingegaan worden op de mogelijke vormgeving van een stads- en dorpsvernieuwingsfonds

De Minister zegt toe onderzoek te doen naar de omvang van de problematiek ten opzichte van het sleutelgeld en de Tweede Kamer daarover te informeren

Kamerdebat 29-10-2014- Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Het wetsvoorstel Tegengaan dubbele bemiddelingskosten (34 207) is op 20 mei 2015 ingediend. Bij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel zal ingegaan worden op de omvang van het probleem ten aanzien van sleutelgeld

De Minister zegt toe de evaluatie van de wet (deel verhuurderheffing) voor 1 januari 2017 aan de Tweede Kamer te zenden. (Daarbij ook aandacht voor onderscheid commerciële verhuurders en corporaties.) Tevens zal bij de evaluatie van de verhuurdersheffing specifiek worden ingegaan op de hofjes

Kamerdebat 07-11-2013 Wetsvoorstel maatregelen woningmarkt

De evaluatie van de verhuurderheffing zal in de eerste helft van 2016 aan de Eerste en Tweede Kamer worden gezonden

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de gesprekken tussen DNB en pensioenfondsen over belemmeringen om te investeren in Nederland (nadat gesprek heeft plaatsgevonden)

Kamerdebat 06-11-2013 Financiering woningmarkt

De Tweede Kamer wordt najaar 2015 geïnformeerd

De Minister heeft aangegeven in 2014 de regels rond de achtervangovereen-komst met WSW aan te passen en daarbij nogmaals te bezien of meer efficiencyprikkels in WSW systeem kunnen worden opgenomen (toezegging naar aanleiding vraag VVD) en de Tweede Kamer daarover te informeren

Kamerdebat 04-12-2013 Woningcorporaties

De Tweede Kamer wordt medio eerste helft 2016 geïnformeerd

De Minister zal de Tweede Kamer nader informeren over Nationaal Hypotheek Instituut (op de uitwerking en minimale omvang voor de NHI)

Kamerdebat 03-09-2013

De studie naar extra hypotheek-betalingen en hogere winsten van banken

De Tweede Kamer wordt voor eind van het jaar 2015 geïnformeerd

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Duivesteijn (PvdA), Van Boxtel (D66) en Kuiper (CU), toe de werking van de verhuurderheffing al na twee jaar fundamenteel te evalueren en, indien de effecten negatief zijn, deze effecten zo veel mogelijk te beperken door eventuele verlaging van het tarief van de heffing per 2017 of door verdere opties ten aanzien van de voeding van een investeringsfonds (T01831)

Kamerdebat 17-12-2013

Wet maatregelen woningmarkt 2014

De evaluatie van de verhuurderheffing zal in de eerste helft van 2016 aan de Eerste en Tweede Kamer worden gezonden

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Duivesteijn (PvdA), Essers (CDA), Kuiper (ChristenUnie), Ruers (SP) en De Boer (GroenLinks), toe dat het kabinet vanaf 1 januari 2014 de ervaringen met de investeringsaftrek bedoeld voor gerichte investeringen actief zal volgen, en tegelijk de mogelijkheden zal onderzoeken voor het instellen van een investeringsfonds gericht op de woningmarkt, mochten de ervaringen met de investeringsaftrek aanleiding geven om tot een dergelijke herziening van het instrumentarium te komen (T01833)

Kamerdebat 17-12-2013

Wet maatregelen woningmarkt 2014

In de evaluatie van de verhuurderhef-fing die in de eerste helft van 2016 aan de Eerste en Tweede Kamer wordt gezonden, zal ook ingegaan worden op de ervaringen met de investeringsaftrek en mogelijke alternatieven

De Minister zegt toe dat de Tweede Kamer in de Staat van de volkshuis-vesting zal terugzien de ervaringen terugzien van de lokaleafspraken over investeringen van corporaties en ervaringen met betaalbaar bouwen

Kamerdebat 04-06-2015

De Staat van de Woningmarkt

De Tweede Kamer wordt medio najaar 2015 geïnformeerd

De Minister zegt toe de verworpen motie Smaling 30 196 nr. 343, (er bij woningcorporaties op aan te dringen zich aan de wettelijke termijn voor het versturen van eindafrekeningen van energienota's te houden) nader te bezien en de Tweede Kamer in najaar 2015/begin 2016 te informeren

Kamerdebat juni 2015

Energie

De Tweede Kamer wordt eind 2015/begin 2016 geïnformeerd

B.2 Afgedane toezeggingen

Omschrijving toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister zegt toe mbt de beleids-ambities kopen van een huurwoning de relevante beleidsaspecten te bespreken bij het kooprecht voor huurders

Kamerdebat 17-11-2011 Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Afgedaan. Het momenteel zittende Kabinet gaat niet door met dit voorstel. Het voorstel is niet opgenomen in het huidige regeer- of woonakkoord

De Minister zegt toe de Tweede Kamer (in de eerste helft 2012) te informeren over de gesprekken met beleggers en corporaties ten aanzien van opties voor het verbeteren van de liquiditeitspositie van corporaties

Kamerdebat 08-12-2011 Erfpacht

Afgedaan. Toezegging wordt meegenomen in het reguliere BZK beleid

De Minister zegt toe om in overleg te gaan met de schoonmaakbranche en de resultaten aan de Tweede Kamer te melden in de brief (december 2013) met de uitwerking van het voornemen waarin is opgenomen: • fasering en tijdpad • de businesscases voor de lage loonschalen • de effecten van de BTW •een vergelijking tussen in- en aanbesteding• alsmede de consequenties voor bedrijven • reactie op rapport ARK over kosten aanbestedingen

Kamerdebat 14-11-2013 Masterplan Rijkshuisvesting en Hervormingsagenda Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 31 490 nr. 149)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de risico’s voor corporaties met zorgvastgoed, dit tegen de achtergrond van de garantie voor corporaties inzake de verhuur van zorgcomplexen

Kamerdebat 14-05-2014 Woningmarkt en Huursector

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 32 847 nr. 121)

De Minister zegt toe in gesprek te gaan met het WEW over de mogelijkheden om NHG toekenning te koppelen aan het functioneren van de VvE en informeert de Tweede Kamer vóór de zomer 2013

Brief d.d. 03 juli 2012 «Aanbieden rapportage «functioneren van VvE's: update 2012 en verbetervoorstellen'

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 27 926 nr. 226)

VvE-belang zal – in afstemming met het ministerie – de wijzigingen van modelreglementen en mogelijkheden van opschaling in kaart brengen. De Minister zegt toe de Tweede Kamer hierover (in het najaar 2013) te informeren

Kamerdebat 27-03-2013- Evaluatie Wet overleg huurders verhuurder en functioneren VVE's

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 27 926 nr. 226)

De Minister zegt toe het advies RLI, aanpassing MIT en opzet experimentenprogramma Platform 31 (begin 2014) naar de Tweede Kamer te zenden

Kamerdebat 03-10-2013 Ouderenhuisvesting

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 32 847 nr. 121)

De Minister zegt toe aan Aedes en Actiz te vragen of zij een overzicht van de intramurale faciliteiten met hun boekwaarde en leegstand kunnen leveren en de Tweede Kamer daarover te informeren

Kamerdebat 03-10-2013 Ouderenhuisvesting

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 32 847 nr. 121)

De Minister zegt toe te bezien of uitsplitsing mogelijk is op gemeentelijke niveau naar de lokale beschikbaarheid van woningen met zorg en zal de Tweede Kamer daarover informeren (begin 2014)

Kamerdebat 03-10-2013 Ouderenhuisvesting

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 32 847 nr. 121)

De Tweede Kamer vraagt bij de VNG te informeren of er bij de gemeentes voldoende bekendheid is met regelgeving voor ouderenhuis-vesting. De uitkomsten worden meegenomen bij het onderzoek van dit voorjaar (of worden eventueel betrokken bij AO over ouderenhuis-vesting tzt)

Kamerdebat 20-11-2013 Begroting Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 32 847 nr. 121)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de huisvestingsproblematiek Brabant

Kamerdebat 26-06-2014 Hervorming Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 31 490 nr. 155)

De Minister zegt toe om in de toelichting op de novelle een analyse te geven van de wijze waarop het bezit van corporaties kan worden gewaardeerd

Kamerdebat 04-12-2013 Woningcorporaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 966 nr. 5)

De Minister zegt toe (voor de zomer 2014) een onderzoek/heroriëntatie naar de Rijksacademies naar de Tweede Kamer te sturen

Kamerdebat 20-11-2013 Begroting Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 31 490 nr. 147)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe te komen met een uitwerking van de taken van corporaties op het terrein van leefbaarheid (Novelle)

Kamerdebat 27-11-2013] Leefbaarheid achterstands-wijken

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 966 nr. 5)

De Minister zegt de toe de Tweede Kamer te informeren (voorjaar 2014) over de leerervaringen van Blok voor Blok (projecten) en van andere programma’s in de bestaande woningbouw samen te bundelen en van een advies te voorzien

Brief d.d. 15 november 2013 inzake Energiebesparing gebouwde omgeving en het Energieakkoord voor duurzame groei

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 30 196 nr. 249)

Op verzoek van Eerste Kamerlid mw. ter Horst wordt door haar ingebrachte casus-Nijmegen nader onderzocht, waarbij extra inkomenseisen zouden zijn/worden gesteld aan woningzoekenden (buiten het kader van de Huisvestingswet) ten aanzien van twee wijken (het weigeren van huisvestingsvergunningen op grond van inkomen). De uitkomst wordt schriftelijk aan de Eerste Kamer meegedeeld (T01897)

Kamerdebat 08-04-2014

33 797 Wet uitbreiding wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 26 juni 2014 per brief geïnformeerd (EK 2013–2014, 33 797 nr. E)

De Minister zegt toe het volledige voorstel (om de administratieve lasten voor de woningeigenaar bij de verplichting om op het trans-actiemoment van een woning een energielabel te overhandigen sterk terug te dringen) voor het nieuwe energielabel begin juni 2014 aan de Tweede Kamer te doen toekomen

Brief d.d. 24 april 2014 inzake Terugkoppeling gesprek Euro-commissaris Energie inzake de «EPBD

Afgedaan. Minister voor WenR heeft de toezegging mondeling uitgevoerd in het Algemeen Overleg Energiebespa-ring d.d. 1 juli 2014

De Minister gaat met Aedes om tafel om te kijken of Aedes zelf bereid is een gestandaardiseerde format te ontwikkelen voor het de wijze waarop huurwoningen worden aangeboden en zal de Tweede Kamer daarover informeren

Kamerdebat 03-03-2014 Uitbreiding wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, Woningwet, Huisvestingswet

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 juni 2014 per brief geïnformeerd (2014–000026370)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over het gebruik van de tijdelijke verruiming belastingvrij schenken (omvang in euro’s)

Kamerdebat 11-06-2014 Koopsector en restschulden

Afgedaan. Toezegging is voldaan door Staatssecretaris van Financien, mede namens Minister voor WenR. Ook bij brief van Staatssecretaris van Financiën d.d. 25 april 2014 over fiscale moties en toezeggingen (TK 2013–2014, 33 750-IX nr. 25)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe voor zomer 2014 te komen met een uitwerking van de 35 miljoen euro voor VVE’s

Kamerdebat 18-12-2013- Energiebesparing gebouwde omgeving

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 30 196 nr. 249)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe met Aedes om tafel te gaan zitten om te bezien of het mogelijk is inzicht in woonaanbod regionaal beschikbaar te maken, zeker waar dat op dit moment nog niet gebeurd. De reactie van Aedes zal naar de Tweede Kamer worden gestuurd

Kamerdebat 03-03-2014 Uitbreiding wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, Woningwet, Huisvestingswet

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 juni 2014 per brief geïnformeerd (2014–000026370)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren in welke mate hypotheekverstrekkers gebruik maken van mogelijkheden die er zijn om hypotheken te verstrekken aan zzp’ers en de resultaten van (brede) onderzoek naar positie van zzp’ers en flexwerkers op de woningmarkt en hypotheek-verstrekking en ook ingaat op de ruimte voor energiebesparende maatregelen en studieschulden

Brief d.d. 17 juni 2013 inzake Hypotheekverstrekking aan zzp'ers

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 juli 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 32 847 nr. 124)

De Minister zegt toe dat als de onderhandelingen tussen de Europese Raad en het Europees Parlement zijn afgerond, duidelijk zal zijn of er middelen voor de aanleg van breedband in krimp- en plattelandsgebieden beschikbaar zijn en of bij de aanvraag een aanbeveling van de lidstaat noodzakelijk is, de Tweede Kamer hierover zal worden geïnformeerd

Brief d.d. 08-05-2013 inzake motie leden Monasch en de Vries over glasvezelnetwerken in krimp- en plattelandsgebieden

Afgedaan. Antwoordbrief is verzonden door Minister EZ, namens Minister W&R, d.d. 8 juli 2014 (TK 2013–2014, 26 643 nr. 321)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren of het mogelijk is om het register waarin geliberaliseerde nieuwbouw-woningen worden opgenomen (i.r.t. nieuwe woningwaarderingstelsel) ook met terugwerkende kracht kan worden ingevoerd

Kamerdebat 14-05-2014 Woningmarkt en Huursector

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 juli 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 32 847 nr. 126)

In gesprek met de AFM ingaan op de situatie voor tweeverdieners en studenten bij hypotheekverstrek-king. Daarnaast ook in kaart brengen hoe de regeling hypothe-caire krediet in de praktijk heeft gewerkt

Kamerdebat 20-11-2013 Begroting Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 juli 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 32 847, nr. 124)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe een nulmeting te laten doen door ECN ten behoeve van een zo effectief mogelijke inzet van de 400 miljoen subsidie voor de sociale huursector

Kamerdebat 18-12-2013- Energiebesparing gebouwde omgeving

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 30 196, nr. 249)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe te komen tussen maart en augustus 2014 met een definitief voorstel voor de vereenvoudiging van het energielabel inclusief wetsvoorstel

Kamerdebat 18-12-2013 Energiebesparing gebouwde omgeving

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 30 196 nr. 247)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe te gaan kijken naar de juridische mogelijkheden een sanctie op te leggen als een verhuurder sleutelgeld vraagt aan huurders (lid Verhoeven zal de Minister informatie aanreiken over de omvang van deze problematiek) en de Tweede Kamer daarover te informeren

Kamerdebat 14-05-2014 Woningmarkt en Huursector

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 oktober 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 27 926 nr. 233)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren (in 2013) over een nader uit te voeren onderzoek om meer inzicht in de MKBA-resultaten te krijgen voor deze mogelijkheden (toegespitst op nieuwbouw en de in zijn rapport beschreven ambitie van de CG-Raad)

Brief d.d. 28 augustus 2013 Toezeggingen bouwregelgeving en brandveiligheid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 32 757 nr. 100)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe aan Aedes te zullen vragen om de benchmark openbaar te maken en de Tweede Kamer te informeren over de reactie op dit verzoek

Kamerdebat 05-02-2014 Woningcorporaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 november 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 29 453 nr. 359)

De Minister zegt toe (na contact met zwembadbranche) om (binnen vier weken) de Tweede Kamer een brief te sturen over het openbaar maken inspectierapporten over de veiligheid van zwembaden

Kamerdebat 09-09-2014 Bouwregelgeving

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 oktober 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 28 325 nr. 155)

De Minister van Economische Zaken zegt toe de Tweede Kamer te informeren over het energiebespaar-fonds en daarbij ook in kan gaan over het rentepercentage en de benutting van het fonds

Kamerdebat 16-10-2014

Begroting Economische Zaken

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 oktober 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 33 779 nr. 4)

De Minister zegt toe mee te denken over financieringsmaatregelen voor particulier bezit in Rotterdam Zuid en zal de Tweede Kamer hierover informeren met de voortgangsrap-portage

Kamerdebat 27-11-2013 Leefbaarheid achterstands-wijken

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 november 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 32 847 nr. 131)

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Duivesteijn (PvdA) en Kuiper (ChristenUnie), toe met de betrokken maatschappelijke organisaties te overleggen over de totstandkoming van een nationaal akkoord op het terrein van het wonen (T01670)

Kamerdebat 12-03-2013

33 330 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 20 november 2014 per brief geïnformeerd (EK 2014–2015, 27 926 nr. E)

De Minister zegt toe, in kader van een succesvolle implementatie van private kwaliteitsborging, de resul-taten van de werkzaamheden van de kwartiermakers (wettelijke kaders) medio 2014 naar de Tweede Kamer te zenden

Brief d.d. 27 november 2013 inzake Verbetering kwaliteits-borging in de bouw

Afgedaan. Het wetsvoorstel is naar de Tweede Kamer gezonden

De Minister zegt toe een nadere beschouwing over het adviesstelsel te geven en de Tweede Kamer hierover te informeren. Hierin wordt meegenomen of er meer besparingsmogelijkheden zijn en hoeveel van de adviezen gevraagd of ongevraagd is

Kamerdebat 24-09-2014 Wijziging van de Kaderwet adviescolleges houdende vermindering van het maximum aantal leden en het laten vervallen van de verplichte kabinetsreactie (33 817)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 december 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 32 440 nr. 88)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe nader (in 2014) te informeren over de BTW-verhoging voor isolatie-materialen

Kamerdebat 01-07-2014 Energiebesparing

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 september 2014 door Staatssecretaris Financiën per brief geïnformeerd (AFP/2014/806)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe in kaart te brengen hoe banken/verzekeraars omgaan met (1) het meefinancieren van restschulden (mogelijkheden, informatievoorziening hierover op de websites, looptijd aflossing restschulden), (2) overstappen, (3) de risico-opslag bij renteherziening (in het bijzonder bij schulden met een hoge LTV) en (4) boetes voor vervroegd aflossen (bij het laatste aspect werd ook gevraagd naar de EU-richtlijnen) en de Kamer daarover te informeren

Kamerdebat 11-06-2014 Koopsector en restschulden

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 juli 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 32 847 nr. 124)

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Duivesteijn (PvdA), toe voor eind 2014 te komen met een uitwerking van de wooncoöperatie als nieuwe vorm van toegelaten instelling met een wettelijke basis (T01832)

Kamerdebat 17-12-2013

Wet maatregelen woningmarkt 2014

Afgedaan. Met de eerste nota van wijziging van 4 september 2014 (EK 2014–2015, 33 966 nr. 7) op de Novelle. De novelle op de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (waarin de wooncoöperatie wordt vastgelegd) is op 11 december jl. door de Tweede Kamer aangenomen. In een brief van 17 december 2014 (EK 2014–2015, 33 966 nr. G) wordt dit nog eens beschreven.

Medio dit jaar (2014) zal de Minister de Tweede Kamer infor-meren over de verdere uitwerking over de inbesteding van het deel gerechtelijke brieven en de door de overheid verstuurde pakketten (IPKD)

Antwoorden kamervragen SP (2014Z01613) over het door de overheid in eigen beheer nemen van de bezorging van reguliere pakketten, het verzorgen van koeriers- en transportdiensten en de bezorging van gerechtelijke brieven

Afgedaan. De Minister voor WenR heeft de toezegging mondeling uitgevoerd in het Algemeen Overleg Hervorming Rijksdienst d.d. 26 juni 2014

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren (eind 2014) over de uitkomsten van experi-menten (o.a. A’dam) met commu-nity rights (motie SP wordt in dat verband aangehouden en op terug-gekomen in kader van «Doe-democratie»)

Kamerdebat 03-03-2014 Uitbreiding wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, Woningwet, Huisvestingswet

Afgedaan. De tweede kamer is op 19 november 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 32 847 nr. 131)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer (voor zomer 2014) te informeren over de uitkomsten van het legesonderzoek

Kamerdebat 27-03-2014 Stelselwijziging bouwregel-geving

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 oktober 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 32 757 nr. 103)

De Minister zegt toe «De aanpassing van het Bouwbesluit in verband met vereenvoudigen regels voor particu-lier opdrachtgeverschap» dit jaar nog naar de Tweede Kamer te sturen

Kamerdebat 27-03-2014 Stelselwijziging bouw-regelgeving

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 december 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 32 757 nr. 105)

De Minister zegt toe de zorgcon-venanten (ouderenhuisvesting) met Staatssecretaris VWS te bespreken in het kader van WMO zorgconve-nanten. De uitkomsten van dit gesprek zal worden meegenomen in het toegezegd onderzoek medio voorjaar 2014

Kamerdebat 20-11-2013 Begroting Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 32 847 nr. 121)

De Minister zegt toe (over tenminste een jaar) een voortgangsrapportage vervreemding monumentencom-plexen naar de Tweede Kamer te sturen

Kamerdebat 05-06-2013 Monumentaal vastgoed

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 december 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 32 156 nr. 154)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe een integrale reactie naar de Tweede Kamer en het plattelands-parlement op de aanbevelingen in het manifest plattelandsparlement te sturen

Kamerdebat 27-11-2013 Leefbaarheid achterstands-wijken

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 december 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2014, 32 847 nr. 147)

De Minister zegt toe (beantwoor-ding via EZ) de Tweede Kamer te informeren (na zomerreces 2014) over de effecten op subsidies bij garanties van oorsprong (groene stroom)

Kamerdebat 26-06-2014 Hervorming Rijksdienst

Afgedaan. Antwoordbrief is verzonden door Minister EZ d.d. 19 december 2014 (TK 2014–2015, 31 239 nr. 182)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de huurindex in juni/juli op basis van gegevens CBS (in het kader van het EWF)

Kamerdebat 11-06-2014 Koopsector en restschulden

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 november 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 27 926 nr. 236)

De Minister zegt toe dat in de brief van Staatssecretaris SZW de Tweede Kamer geïnformeerd wordt (na het zomerreces 2014) over de mogelijkheid om pensioengeld in te zetten voor aflossen van de hypotheekschuld

Kamerdebat 11-06-2014 Koopsector en restschulden

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 november 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 32 043 nr. 233)

De Minister zegt toe (najaar 2014) gedurende de looptijd van het Nationaal Energiebespaarfonds ieder jaar een rapportage sturen aan de Tweede Kamer over de resultaten

Brief d.d. 20 juni 2014 inzake Voortgang aantal rijksacties Energieakkoord voor energiebesparing woningen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 december 2014 geïnformeerd (TK 2014–2015, 30 196 nr. 261)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer (najaar 2014) – na overleg met de marktpartijen – over aanpas-singen van de minimumeisen voor de energieprestatie van gebouwen in te voeren bij de volgende aan-scherping in 2020 te informeren

Brief d.d. 20 juni 2014 inzake Voortgang aantal rijksacties Energieakkoord voor energiebesparing woningen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 december 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 30 196 nr. 261)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren voor de begrotingsbehandeling 2015 (in 2014) inzake de vraag of sloop-nieuwbouw in aanmerking kan komen voor financiële regelingen voor energiebesparing

Kamerdebat 01-07-2014 Energiebesparing

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 september 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 17 050 nr. 487)

De Minister zegt toe (eind van het jaar 2014) de Tweede Kamer de resultaten van de beleidsdoor-lichting en midterm review van het programma Bevolkingsdaling toe te zenden

Brief d.d. 11 juli 2014 inzake Reactie op Initiatiefnota «Regionale verschillen; omgaan met krimp»

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 december 2014 per brief geïnformeerd (2014–0000654417)

De Minister zegt toe (najaar 2014) de Tweede Kamer te informeren over de uitkomst van de bespre-kingen met de genoemde gebieden (anticipeerregio’s die aan het criterium van minimaal 2,5% geprognosticeerde bevolkingsafname tot 2040 voldoen)

Brief d.d. 11 juli 2014 inzake Reactie op Initiatiefnota «Regionale verschillen; omgaan met krimp»

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 december 2014 per brief geïnformeerd (2014–0000654417)

De Minister zegt toe de (najaar 2014) uitgebreide reactie brief voorzitter ARK inzake rijksge-bouwen, schriftelijk te delen met de Tweede Kamer (waar nodig vertrouwelijk)

Kamerdebat 26-06-2014 Hervorming Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 oktober per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 31 490 nr. 161)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe (na zomer 2014) een uitgebreide reactie te doen toekomen op het rapport van het PBL over «Op weg naar een klimaatneutrale woning-voorraad in 2050»

Kamerdebat 01-07-2014 Energiebesparing

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 oktober 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 30 196 nr. 256)

De Minister is voornemens de uitkomst van de beleidsdoorlichting Kwaliteit Rijksdienst in december (2014) aan de Tweede Kamer toe te zenden

Brief d.d. 10 september 2014 inzake Beleidsdoorlichting Kwaliteit Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 december 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 34 120 nr. 2)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren hoeveel corporatiewoningen de afgelopen jaren gesloopt zijn

Brief d.d. 17 oktober Antwoorden op de schriftelijke vragen met kenmerk 34 000-XVIII (antwoord op vraag 4)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 december 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 29 453 nr. 363)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren hoeveel corporatiewoningen er waren in 2013 en 2014

Brief d.d. 17 oktober 2014 inzake Antwoorden op de schriftelijke vragen met kenmerk 34 000-XVIII (antwoord op vraag 9)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 december 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 29 453 nr. 363)

De Minister zegt toe (ikv hoeveel corporatiewoningen zijn er sinds 2012 verkocht en daarmee onttrok-ken aan de sociale voorraad) de rapportage over de volkshuisves-tingsprestaties van de corporatie-sector over 2013 aan de Tweede Kamer te sturen

Brief d.d. 17 oktober 2014 inzake Antwoorden op de schriftelijke vragen met kenmerk 34 000-XVIII (antwoord op vraag 11)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 december 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 29 453 nr. 363)

De Minister zegt toe het plan Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) betreffende restschulden serieus te bekijken en de Tweede Kamer voor het einde van het jaar 2014 te informeren

Kamerdebat 29-10-2014 Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 december 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 32 847 nr. 148)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer dit jaar te informeren over de mogelijkheden om bovenop de reeds geboden extra hypotheek-ruimte voor energiezuinige wonin-gen (stroomversnelling), op een verantwoorde wijze nog meer ruimte te bieden

Kamerdebat 29-10-2014 Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 november 2014 per brief geïnformeerd (2014–0000579242)

De Minister zegt toe – over de gerealiseerde volkshuisvestelijke prestaties 2013 – de Tweede Kamer einde van het jaar 2014 apart te informeren op basis van de verant-woordingsinformatie (dVI 2013)

Brief d.d. 24 september 2014 inzake Voornemens woningcorporaties 2014–2018

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 december 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 29 453 nr. 363)

De Minister zegt het lid Monasch toe in overleg met belanghebbenden in kaart te brengen van mogelijke belemmeringen bij energiezuiniger maken van sociale huurwoningen, hierbij in ieder geval de 70% vereiste meenemen en hierover aan de Tweede Kamer te rapporteren

Kamerdebat 18-12-2013 Energiebesparing gebouwde omgeving

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 december 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 30 196 nr. 261)

De Minister zegt toe (voor het AO van 15 januari a.s.) een actueel overzicht te verstrekken over de voortgang van de acties die worden uitgevoerd in het kader van het energiebesparingsbeleid in de gebouwde omgeving

Kamerdebat 13-01-2015 Energieakkoord en de doelen voor duurzame energie en energiebesparing

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 januari 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 30 196 nr. 284)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer (afzonderlijk) te informeren over het huurbeleid van verhuurders op basis van de huurenquête 2014

Brief d.d. 24 september 2014 inzake Voornemens woningcorporaties 2014–2018

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 november 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 27 926 nr. 236)

De Minister zegt toe te onderzoeken of talentvolle wetenschappers hun weg kunnen vinden naar de advies-colleges. Dit kan bijvoorbeeld in overleg met de KNAW en het NWO

Kamerdebat 24-09-2014 Wijziging van de Kaderwet adviescolleges houdende vermindering van het maximum aantal leden en het laten vervallen van de verplichte kabinetsreactie (33 817)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 december 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 33 817 nr. 10)

De Minister zegt toe schriftelijk terug te komen over hoe de capaciteit mbt het toezicht op aanbesteden is geregeld

Kamerdebat 23-09-2014 Mondelinge vraag van het lid VERHOEVEN (D66) aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over het bericht «Leidinggevenden Ymere kochten jarenlang in bij familie» (FD 19 september 2014)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 oktober 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 29 453 nr. 355)

De Minister zegt toe de voortgangs-rapportage van het NPRZ naar de Tweede Kamer te zenden

Brief d.d. 19 november 2014 inzake Voortgangsrapportage NPRZ 2014

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 januari 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 32 847 nr. 150)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer tijdig te informeren over de doorlichting van de arbeidsmarkt-communicatie

Kamerdebat 29-10-2014 Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 december 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 34 120 nr. 2)

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ester (ChristenUnie), toe in een notitie aan te geven hoe het kabinet zal omgaan met het beslis-kader uit het POC-rapport (T01838)

Kamerdebat 21-01-2014- Rapport parlementair onderzoek privatisering verzelfstandiging overheidsdiensten

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 21 januari 2015 per brief geïnformeerd (EK 2014–2015, kamerstuk C nr. Y)

De Minister zeg toe – verzoek van het lid Monasch – (binnen twee weken) meer informatie over de huursomontwikkeling van het bezit van corporaties (op basis van de prognose van het CFV in Sector-beeld 2014) naar de Tweede Kamer te sturen

Kamerdebat 21-01-2015

Staat van de woningmarkt

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 24 februari 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 29 453 nr. 67)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer nader te informeren over de resultaten van het onderzoek hoe consumenten keurmerken in de bouw (keuzes voor duurzame producten) daadwerkelijk gebruiken en of zij daarbij belemmeringen ervaren

Antwoorden op schriftelijke vragen «Duurzaamheid betekent niets meer»

Afgedaan. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering is overgedragen aan het Ministerie van I&M

De Minister zegt toe (na zomer 2014) de I-strategie naar de Tweede Kamer te zenden

Kamerdebat 02-06-2014

Openbaar verhoor ICT

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 januari 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 33 326 nr. 13)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer (najaar 2014) een overzicht van de risicovolle ICT-projecten de budgettering en de gemaakte kosten te doen toekomen

Kamerdebat 26-06-2014 Hervorming Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 november 2014 en op 30 januari 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 26 643 nr. 336)

De Minister zeg toe het resultaat van het onderzoek of de overheid een aantrekkelijke werkgever is en hoe de arbeidsvoorwaarden zich verhouden tot die in de rest van de markt naar de Tweede Kamer te zenden

Kamerdebat 29-10-2014 Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 februari 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 31 490 nr. 167)

De Minister zegt toe de ramingen die in het kader van het energie-akkoord over aantallen verduur-zaamde woningen naar de Tweede Kamer te zenden

Kamerdebat 29-10-2014 Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 december 2014 per brief geïnformeerd (TK 30 196, nr. 261)

De Minister heeft toegezegd na afronding van het onderzoek de Tweede Kamer te informeren over het CFV-onderzoek naar tussenper-sonen met betrekking tot derivaten

Kamerdebat 19-11-2014 Woningcorporaties en Studentenhuisvesting

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 maart 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 29 453 nr. 368)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer op basis van informatie van de ILT te informeren over de afloop van de bezwaartermijn verkoop Vestia

Kamerdebat 19-11-2014 Woningcorporaties en Studentenhuisvesting

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 februari 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 29 453 nr. 366)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de voort-gang van de vormgeving van de Autoriteit woningcorporaties (daarbij hoort dat de Kamer binnen één week het organogram van de autoriteit zal ontvangen)

Kamerdebat 11-03-2015 Toegelaten instellingen volkshuisvesting en Autoriteit woningcorporaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 maart 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 29 453, nr. 369)

De Minister zegt toe (binnen een maand) een schriftelijke reactie op het rapport «Inclusive city» aan de Tweede Kamer te zenden

Kamerdebat 10-02-2015 Voortgang Wijkaanpak

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 maart 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 32 847 nr. 154)

De Minister zegt toe, in vervolg op de voortgangsrapportage stedelijke vernieuwing, dat de Tweede Kamer (begin 2015) wordt geïnformeerd over de afronding van vijftien jaar ISV-beleid, de daarbij bereikte resultaten en de wijze waarop betrokken (decentrale) partijen thans zelf invulling kunnen geven aan de bevordering van stedelijk vernieuwing

Brief d.d. 19 november 2014 inzake Voortgangsbrief Wijkaanpak 2014

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 februari 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 30 136 nr. 41)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren inzake de nadere adviezen van de Commissie Dekker inzake rol en positie van gemeenten jegens corporaties te versterken

Brief d.d. 26 maart 2013 inzake «Beleidsreactie op rapport Commissie Hoekstra'

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 966 nr. 5)

De Minister zegt toe dat de Tweede Kamer (in week 14) een brief ont-vangt met financiële informatie op geaggregeerd niveau en informatie over de eigendomsverhoudingen bij de vesting Naarden

Kamerdebat 25-03-2015 Vervreemding en transformatie Rijksvastgoed

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 april 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 31 490 nr. 170)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe het rapport van Ecorys inzake berekening van het rendement exploitatietekort (in april 2015) toe te kunnen zenden

Brief d.d. 2 april 2015 inzake Vervreemding en transformatie rijksvastgoed

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 mei 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 31 490 nr. 173)

De Minister zegt – voorafgaand aan het VAO – de Tweede Kamer toe schriftelijk te informeren met een reactie op de brief van Oost-Drenthe voor wat betreft de berekening van huishoudensdaling op basis van cijfers van PRIMOS 2014

Kamerdebat 16-04-2015 Bevolkingsdaling/Krimp

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 mei 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 31 757 nr. 69)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over het doorrekenen van de motie Van der Linde / Monasch (transformatie kantoren) en de motie Monasch / Van der Linde (vermindering verhuurderheffing bij nieuwbouw). In de berekeningen wordt rekening gehouden met een «waterbedeffect» en het effect op krimpregio’s

Kamerdebat 29-10-2014 Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 mei 2015 per brief geïnformeerd (2015–0000224049)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe (in week 18) een brief te sturen waarin hij ingaat op de rijksbrede check Integriteitsmanagement en in samengevatte vorm verslag doet van de uitkomsten

Kamerdebat 09-04-2015 Onregelmatigheden ICT-aanbestedingen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 mei 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 28 844 nr. 81)

De Minister zegt toe dat de Tweede Kamer (eind april 2015) een brief ontvangt met informatie over de aflopende huurcontracten, de eredienst in de Abdijkerk in Aduard en de gasthuisfunctie in kasteel De Slangenburg

Kamerdebat 25-03-2015 Vervreemding en transformatie Rijksvastgoed

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 mei 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 31 490 nr. 73)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren (in kaart brengen) of in Duitsland en Denemarken bestuurders van woningcorporaties ook rijkelijk beloond worden

Brief d.d. 17-07-2014 inzake gouden handdrukken bij woningcorporatie Rochdale

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 mei 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 29 453 nr. 391)

De Minister zegt toe (in het kader van de Hervormingsagenda Rijksdienst) de Tweede Kamer te informeren over governance voor de schoonmaakorganisatie van het Rijk (wordt nog uitgewerkt binnen de rijksbrede governance voor de gehele bedrijfsvoering)

Brief d.d. 23 juni 2014 inzake Uitwerking inbesteding schoonmaakwerkzaamheden

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 mei 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 31 490 nr. 174)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de toetsing van de inkoopprocedures inzake (gevoerde financieel en materieel beheer) ICT-aanbeste-dingen

Brief d.d. 31 oktober 2014 inzake nadere informatie over de planning van de vervolgstappen en onderzoeken n.a.v. brief Minister W&R over uitzending Zembla 2 oktober 2014

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 mei 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 31 490 nr. 174)

De Minister voor W&R informeert de Eerste Kamer jaarlijks over de stand van zaken van het verzelfstandigingsbeleid (T01848)

Kamerdebat 21-01-2014 Rapport parlementair onderzoek privatisering verzelfstandiging overheidsdiensten

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 20 mei 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 31 490 nr. 5)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer (voorjaar 2015) een brief te sturen met een analyse en voorstellen voor aanscherping van het beleid rondom ziekteverzuim

Kamerdebat 29-10-2014 Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 mei 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 31 490 nr. 175)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer een overzicht te sturen inzake de mogelijkheden om catering in te besteden

Kamerdebat 29-10-2014 Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 mei 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 31 490 nr. 174)

De Minister zegt toe na gesprekken met ACM en koepelorganisaties van verhuurders over (dubbele) bemiddelingskosten/administratiekosten de Tweede Kamer voor zomer 2015 te informeren

Kamerdebat 03-03-2015 Mondelinge vraag van het lid MONASCH (PvdA) aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over het bericht «Verhuurbemiddelaars blijven huurders opzadelen met hoge bemiddelingskosten» (Kassa.vara.nl, 28 februari 2015)

Afgedaan. Met de indiening van het wetsvoorstel Tegengaan dubbele bemiddelingskosten (34 207) is de toezegging afgedaan

De Minister zegt toe voor wat betreft de woningcorporaties de Tweede Kamer en de sector naar verwachting in juni te informeren over de staffel voor 2016

Brief d.d. 26 mei 2015 inzake kamervragen 2015Z08534 inzake WNT staffel voor woningcorporaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 mei 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 29 453 nr. 391)

De Minister zegt de Eerste Kamer toe haar jaarlijks een geactualiseerd overzicht van voorgenomen privatiseringen/verzelfstandigingen te doen toekomen, waarin de relevante publieke belangen uitgebreid worden geëxpliciteerd, en zo mogelijk ook de (af)weging (T02050)

Brief d.d. 21 januari 2015 inzake geactualiseerd overzicht privatiseringen/verzelfstandigingen

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 20 mei 2015 per brief geïnformeerd (EK 2014–2015, kamerstuk C nr. AB)

De Minister zegt toe (bij de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2014) de Tweede Kamer te infor-meren over de inzet van medewer-kers in de lage loonschalen binnen het Rijk

Brief d.d. 23 juni 2014 inzake Uitwerking inbesteding schoonmaakwerkzaamheden

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 mei 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 31 490 nr. 174)

De Minister zegt toe (bij de Jaar-rapportage Bedrijfsvoering Rijk 2014) de Tweede Kamer te informeren over de resultaten van het huidige kabinet op het gebied van leren en opleiden (tav oplei-dingsinstituten en academies bij de Rijksdienst)

Brief Tweede Kamer d.d. 16 juni 2014 inzake Ontwikkelingen tav opleidingsinstituten en academies bij de Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 mei 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 31 490 nr. 174)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe een brief te sturen over de ontwikkeling van de solvabiliteit en de huurinkomsten (de antwoorden zullen worden toegevoegd aan de brief die is gevraagd in de regeling van werkzaamheden)

Kamerdebat 11-03-2015 Toegelaten instellingen volkshuisvesting en Autoriteit woningcorporaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 april 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 29 453 nr. 381)

De Minister zegt toe, zodra de reactie van Aedes inzake topsalaris-sen en CAO is ontvangen de Tweede Kamer hierover te infor-meren

Brief d.d. 20 maart inzake Uitvoering enkele toezeggingen AO VC Wonen en Rijksdienst d.d. 11 maart 2015

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 mei 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 29 453 nr. 391)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer een brief te sturen over opheldering van de Wet overleg huurders-verhuurders

Kamerdebat 11-03-2015 Toegelaten instellingen volkshuisvesting en Autoriteit woningcorporaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 maart 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 29 453 nr. 369)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe een afschrift van de brief van Aedes te sturen over het onder de cao brengen van de salarissen van bestuurders

Kamerdebat 11-03-2015 Toegelaten instellingen volkshuisvesting en Autoriteit woningcorporaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 maart 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 29 453 nr. 369)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe een schriftelijke reactie te geven op de brief van Stadgenoot aan huurders, waarin de corporatie een verkoopvoornemen kenbaar maakt

Kamerdebat 07-04-2015 Woningcorporaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 april 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 29 453 nr. 381)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe een overzicht te sturen met de hoogte van de inkoopuitgaven van «de overheid» (niet alleen Rijks-overheid)

Kamerdebat 09-04-2015 Onregelmatigheden ICT-aanbestedingen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 24 april 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 31 490 nr. 172)

Licence