Base description which applies to whole site

BIJLAGE 7 OVERZICHT EVALUATIES EN OVERIG ONDERZOEK

Overzicht onderzoek artikel 1: Arbeidsmarkt
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Arbeidsmarkt

2019

2020

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Evaluatie Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

2015

2016

 

Tussentijdse evaluatie duurzame inzetbaarheid in het MKB1

2015

2016

 

Profijt van de overheid

2016

2017

 

Definitieve evaluatie duurzame inzetbaarheid in het MKB2

2016

2016

 

Monitoring en evaluatie Regeling cofinanciering sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11)

2014

2016

 

Monitoring en evaluatie sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11)

2017

2019

 

Werken na de AOW (artikel 1, 5 en 8)

2016

2018

 

Tussentijdse evaluatie jeugdlonen

2018

2019

 

Evaluatie Wwz (artikel 1 en 5)

2014

2020

 

Evaluatie mobiliteitsbonussen in dienst nemen arbeidsgehandicapten en uitkeringsgerechtigden ouder dan 56 jaar

2019

2019

 

Evaluatie Wet flexibel werken

2018

2020

 

Evaluatie arbeidsgerelateerde zorg

2020

2020

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Langer doorwerken met arbeidsbeperkingen

2015

2016

 

Effectmeting Brug-ww en scholingsvouchers

2016

2019

 

Evaluatie ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven

2014

2016

 

Evaluatie ESF-regeling Actieve Inclusie

2016

2013

 

Evaluatie ESF-regeling Duurzame inzetbaarheid voor sectoren

2017

2019

 

Evaluatie ESF-regeling Geïntegreerde en Territoriale Investering

2018

2020

1

Bij Begroting 2016 onder de titel «Tussentijdse evaluatie Actieplan Gezond Bedrijf».

2

Bij Begroting 2016 onder de titel «Definitieve evaluatie Actieplan Gezond Bedrijf».

Overzicht onderzoek artikel 2: Bijstandswet, Participatiewet en Toeslagenwet
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

2017

2018

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Monitoring en evaluatie Regeling cofinanciering sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11)

2014

2016

 

Monitoring en evaluatie sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11)

2017

2019

 

Effect tijdelijke aanvullende dienstverlening UWV

2017

n.n.t.b.1

 

Subsidieregeling evaluatie armoede- en schuldenproblematiek

2018

2018

 

Evaluatie loonkostensubsidie en dispensatie

2016

2018

 

Evaluatie no-riskpolis o.g.v. wetsvoorstel Harmonisatie instrumenten Participatiewet

2019

2019

 

Evaluatie quotumheffing (indien quotum geactiveerd)

2019

2020

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Ervaringsonderzoek werkgevers Participatiewet

2014

2017

 

Ervaringsonderzoek doelgroep Participatiewet

2014

2017

 

Ervaringsonderzoek gemeenten Participatiewet

2014

2017

 

Monitor en eindevaluatie Participatiewet

2014

2019

 

Gemeentecijfers monitor transities Participatiewet

2015

2019

 

Thermometer Wsw (eenmeting)

2015

2017

 

Onderzoek Normbaten Bbz

2016

2017

 

Evaluatie EFMB (Europees Fonds voor de Meest Behoeftigen)

2017

2019

1

SZW bespreekt de komende tijd de looptijd en methodiek van het onderzoek met een onderzoeksbureau. Deze gesprekken zijn bepalend voor het moment van oplevering.

Overzicht onderzoek artikel 3: Arbeidsongeschiktheid
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Niet van toepassing1

   

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Evaluatie modernisering ZW (artikel 3 en 6, finale effectmeting)

2014

2016

 

Arbeidsongeschiktheid1

2016

2017

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Niet van toepassing

   
1

Oorspronkelijk stond de beleidsdoorlichting artikel 3 (arbeidsongeschiktheid) gepland in 2017. Uiterlijk 1 maart 2017 wordt het IBO (Interdepartementaal beleidsonderzoek) Arbeidsongeschiktheid opgeleverd. Voor wat betreft de onderwerpen die in het IBO aan de orde komen (WIA), komt het IBO in plaats van de beleidsdoorlichting. Voor een aantal relatief kleine onderwerpen (onder andere WAZ) die niet in het IBO terugkomen is er voor gekozen om deze in een aparte evaluatie aan de orde te laten komen.

Overzicht onderzoek artikel 4: Jonggehandicapten
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Jonggehandicapten

2016

2017

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Onderzoek naar het begrip «Arbeidsvermogen»

2015

2016

Overzicht onderzoek artikel 5: Werkloosheid
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Werkloosheid

2015

2016

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Monitoring en evaluatie Regeling cofinanciering sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11)

2014

2016

 

Regeling vrijwilligerswerk in de WW

2016

2016

 

Meting netto-effectiviteit netwerktrainingen1

2016

2017

 

Werken na de AOW (artikel 1, 5 en 8)

2016

2018

 

Evaluatie Actieplan Perspectief voor vijftigplussers

2017

2019

 

Monitoring en evaluatie sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11)

2017

2019

 

Perspectief voor vijftigplussers

2017

2019

 

Evaluatie Wwz (artikel 1 en 5)

2014

2020

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Onderzoekskader Evaluatie Actieplan Perspectief voor vijftigplussers

2016

2016

1

Bij Begroting 2016 onder de titel «Evaluatie subsidie 50plus werkt!»

Overzicht onderzoek artikel 6: Ziekte en zwangerschap
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Ziekte en zwangerschap

2015

2017

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Evaluatie modernisering ZW (artikel 3 en 6, finale effectmeting)

2014

2016

 

Pilot Ziektewet uitstroom sectoren

2014

2017

       

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Effectiviteit van re-integratie in het tweede spoor

2016

2017

Overzicht onderzoek artikel 7: Kinderopvang
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Kinderopvang

2020

2021

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Evaluatie Commissie Gunning (inclusief evaluatie «continue screening»)

2016

2016

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Nulmeting aanwezigheid oudercommissies en alternatieve vormen van ouderparticipatie

2015

2016

 

Wachtlijst en capaciteitsonderzoek

2015

2016

 

Evaluatie subsidieregelingen versterking vaardigheden (tussentijds verslag)

2015

2016

 

Kwaliteitsonderzoek (monitor) Kinderopvang

(KDV, BSO, PSZ, GO)

2016

2016

 

Kwaliteit ouderparticipatiecreches (OPC’s)

2016

2016

 

Evaluatie subsidieregelingen versterking vaardigheden

2015

2018

Overzicht onderzoek artikel 8: Oudedagsvoorziening
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Oudedagsvoorziening

2018

2019

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Werken na de AOW (artikel 1, 5 en 8)

2016

2018

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Monitor twee daken regeling1

2015

2016

 

Impact van een overstap van een uniform naar een life-cycle beleggingsbeleid in de opbouwfase

2016

2016

1

Bij Begroting 2016 onder de titel «Monitor twee-woningenregel».

Overzicht onderzoek artikel 9: Nabestaanden
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Nabestaanden

2018

2019

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Experiment Anw inlichtingenplicht

2016

2017

Overzicht onderzoek artikel 10: Tegemoetkoming ouders
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Tegemoetkoming ouders

2017

2018

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Monitor alleenstaande ouders

2015

2016

Overzicht onderzoek artikel 11: Uitvoering
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Uitvoering

2020

2021

       

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Monitoring en evaluatie Regeling cofinanciering sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11)

2014

2016

 

Monitoring en evaluatie sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11)

2017

2019

 

Evaluatie handhavingsbeleid SZW mbt sociale verzekeringswetten

2016

2017

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Privacy impact assessment toegang SUWI

2015

2016

Overzicht onderzoek artikel 13: Integratie en maatschappelijke samenhang
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Integratie en maatschappelijke samenhang

2015

2016

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Evaluatieonderzoek zelfbeschikking

2015

2017

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Jaarrapport Integratie

2015

2016

 

Hoofdonderzoek Maatschappelijke aansluiting kinderen EU-migranten

2015

2016

 

Verdiepende studie 2015, de effecten van het integratiebeleid in Nederland

2015

2016

 

Monitor inclusie (Roma)

2016

2017

 

Barometer Culturele diversiteit

2016

2017

Licence