Base description which applies to whole site

BIJLAGE 6 SUBSIDIEOVERZICHT

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de subsidies van het Ministerie van SZW.

Binnen deze bijlage wordt onderscheid gemaakt tussen subsidies uit hoofde van subsidieregelingen en incidentele subsidies uit hoofde van de Kaderwet SZW. Subsidieregelingen zijn regelingen die door het Ministerie van SZW zijn ingesteld. De Kaderwet SZW is een algemene titel op grond waarvan partijen een subsidieverzoek kunnen indienen bij het Ministerie van SZW.

Definitie subsidie

In deze bijlage wordt de subsidiedefinitie van de Algemene wet bestuursrecht gebruikt. Deze wet definieert een subsidie als volgt (artikel 4.21 Awb):

«De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten».

Tabel B.6.1 Subsidies uit hoofde van subsidieregelingen (x € 1.000)

Artikel

Naam subsidie (met hyperlink naar vindplaats)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Aantal verleningen 2015

Laatste evaluatie (jaartal, met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (jaartal)

1

Kwaliteit arbeidsverhoudingen

283

300

0

0

0

0

0

7

2013

2018

2017

2

Sectorplannen

67.067

108.001

105.973

43.244

40.000

0

0

33

2017

2016

2

Armoede en schulden

2.809

6.400

5.300

700

0

0

0

15

2020

2018

2

Cofinanciering dienstverlening1

0

5.500

18.750

13.250

0

0

0

2019

2019

2

Scholing richting een kansberoep

0

3.900

6.300

16.800

0

0

0

2019

2018

4

Scholing jonggehandicapten2

12.269

13.300

13.300

0

0

0

0

5

2013

2017

2017

5

Scholing en plaatsing oudere werklozen

12.600

15.500

5.000

0

0

0

0

divers

20163

2016

7

Versterking vaardigheden

3.233

3.400

3.400

3.400

0

0

0

480

2017

2018

13

Subsidiëring overleg minderheden

1.101

0

0

0

0

0

0

10

2016

2014

                         
 

TOTAAL

99.362

156.301

158.023

77.394

40.000

0

0

550

     
1

De volledige naam: Cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt.

2

De regeling Scholing jonggehandicapten wordt steeds voor een periode opengesteld en toegekend en daarna via een in het Staatsblad te publiceren wijziging verlengd.

3

Conform artikel 27 van de regeling heeft het UWV verslag gedaan van de doeltreffendheid van de regeling in de periodieke rapportages van het UWV. Bij brief Tweede Kamer, 2014–2015, 29 544, nr. 617 is verslag gedaan over de stand van zaken en ontwikkelingen van deze subsidieregeling. Begin 2017 zal de Minister van SZW een brief met de eindresultaten van de regeling naar de Tweede Kamer sturen.

Tabel B.6.2 Beschikbare middelen incidentele subsidies uit hoofde van de Kaderwet (x € 1.000)

Artikel

Naam subsidie (met hyperlink naar vindplaats)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Aantal verleningen 2015

Laatste evaluatie (jaartal, met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (zie toelichting)

1

Arbeidsmarkt

3.350

2.638

3.009

2.920

2.225

2.345

2.345

23

2013

2020

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

7.928

6.307

4.125

3.450

3.361

3.361

3.361

 

2018

 

subsidies algemeen

4.824

3.103

1.021

346

257

257

257

17

     
 

EFMB

0

100

0

0

0

0

0

1

     
 

SBCM

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

1

     
 

Nibud

304

304

304

304

304

304

304

1

     

7

Kinderopvang

2.327

1.483

1.972

1.206

4.600

4.600

4.600

8

2015

2021

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

5.540

9.340

9.940

3.432

3.432

4.032

4.032

 

2016

 

opbouw kennisfunctie integratie

2.846

3.240

3.240

1.650

1.650

2.250

2.250

5

     
 

vluchtelingenwerk

1.030

1.367

1.032

1.032

1.032

1.032

1.032

1

     
 

overig

1.664

4.733

5.668

750

750

750

750

19

     

98

Algemeen

191

1.506

396

43

0

0

0

2

                         
 

TOTAAL

19.336

21.274

19.442

11.051

13.618

14.338

14.338

77

     

Incidentele subsidies worden vanwege het ad-hoc-karakter en de veelal kleine bedragen niet afzonderlijk geëvalueerd. In tabel B.6.2 wordt onder de laatste en volgende evaluatie verwezen naar de beleidsdoorlichtingen op het desbetreffende beleidsartikel. In een beleidsdoorlichting kan het gehele beleidsterrein aan de orde komen. In 2013 is de begroting van SZW opnieuw ingedeeld. Beleidsartikel 2 is gevormd uit diverse andere artikelen. Dit houdt in dat er nog geen beleidsdoorlichting van beleidsartikel 2 is geweest. Omdat beleidsartikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang pas sinds 2013 op de begroting van SZW staat, heeft hier nog niet eerder een beleidsdoorlichting plaatsgevonden.

Tabel B.6.2 geeft een overzicht van de in de begroting 2017 onder het financiële instrument subsidies beschikbare middelen. Deze middelen zijn beschikbaar voor aanvragen voor incidentele subsidies (looptijd in de regel niet meer dan vier jaar). Op voorhand kan niet worden aangegeven welke subsidies zullen worden aangevraagd en wat de einddatum zal zijn. Omdat daarnaast de middelen structureel op de begroting staan, wordt de einddatum in deze tabel niet ingevuld.

Licence