Base description which applies to whole site

Bijlage 5 ProRail

In de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie spoor (Kamerstukken II 2011–2012 32 707, nr. 16) is een pakket maatregelen aangekondigd om de informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken (aanbevelingen 14 en 15). Een deel van deze maatregelen is verwerkt in Bijlage 4 (instandhoudingsbijlage) en de verdiepingsbijlagen. In deze bijlage wordt de informatie verstrekt die de aansluiting tussen de middelen op het Infrastructuurfonds en de bestedingen door ProRail betreft. In deze bijlage zijn de volgende onderdelen opgenomen:

  • A. Specificatie inkomsten en uitgaven ProRail: Aansluiting tussen de verwachte inkomsten en uitgaven voor de periode 2018–2022.

  • B. Aansluiting tussen Infrastructuurfonds en ProRail: Een schematische weergave van de financiële stromen van de spoorinfrastructuur in 2018.

Onderdeel A – Specificatie inkomsten en uitgaven ProRail

Naast de rijksbijdragen voor beheer, onderhoud en vervanging, aanleg-projecten (MIRT) en rente en aflossing ontvangt ProRail ook gebruiksvergoeding van vervoerders en bijdragen van derden voor omgevingswerken (zowel aanleg als onderhoud). In onderstaande tabel is het totaaloverzicht opgenomen van de verwachte inkomsten en uitgaven van ProRail voor de periode 2018–2022.

Bedragen x € 1 miljoen
 

2018

2019

2020

2021

2022

13.02: Beheer, onderhoud en vervanging

1.245

1.239

1.293

1.306

1.275

13.03: Aanlegprojecten spoor totaal

766

636

593

720

684

13.03: Aanlegprojecten niet-ProRail

– 60

0

0

– 20

– 22

13.07: Rente

17

17

17

17

17

17.02: Betuweroute

5

5

0

0

0

17.07: ERTMS

99

147

209

284

300

14.03: RSP-projecten

3

33

24

12

3

Rijksbijdragen, inclusief BTW

2.075

2.077

2.136

2.319

2.257

Waarvan BTW

419

421

431

463

452

Rijksbijdragen, excl. BTW

1.656

1.656

1.705

1.856

1.805

Gebruiksvergoeding vervoerders

337

347

348

349

347

Bijdragen derden onderhoud

40

29

29

29

28

Bijdragen derden aanleg

212

180

180

180

180

Totaal inkomsten ProRail

2.245

2.212

2.262

2.414

2.360

           

Uitbesteed werk beheer, onderhoud en vervanging

1.056

1.049

1.095

1.105

1.077

Uitbesteed werk nieuwbouwinvesteringen

770

745

749

892

867

Apparaatskosten

405

405

404

403

402

Rentelasten

14

14

14

14

14

Totaal uitgaven ProRail

2.245

2.212

2.262

2.414

2.360

Onderdeel B – Aansluiting tussen Infrastructuurfonds en ProRail

Financiële kasstromen spoorinfrastructuur 2018

Financiële kasstromen spoorinfrastructuur 2018
Licence