Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 1 Provinciefonds

In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het provinciefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het provinciefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de provincies) inzichtelijk gemaakt.

Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel provinciefonds (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenen nota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

      

Verplichtingen

2.407.659

2.419.345

43.227

36.526

2.499.098

      

Uitgaven

2.407.659

2.419.388

43.227

36.526

2.499.141

waarvan juridisch verplicht (percentage)

 

100%

  

100%

      

Opdrachten

100

100

0

‒ 57

43

Kosten Financiële-verhoudingswet

100

100

0

‒ 57

43

      

Bijdragen aan medeoverheden

2.407.559

2.419.288

43.227

36.583

2.499.098

Algemene uitkering

2.199.901

2.165.469

‒ 19.358

57

2.146.168

Integratie-uitkeringen

0

0

0

0

0

Decentralisatie-uitkeringen

207.658

253.819

62.585

36.526

352.930

      

Ontvangsten

2.407.659

2.419.388

43.227

36.526

2.499.141

Toelichting op de financiële instrumenten

Opdrachten

Kosten Financiële-verhoudingswet

Dit betreft het budget dat elk jaar is gereserveerd voor de uitvoering van onderzoeken op het vlak van de omvang en verdeling van het provinciefonds en het onderhoud van het betaalsysteem.

Bijdragen aan mede overheden

Algemene uitkering

Dit betreft de uitkering aan alle provincies, die ten goede komt aan de algemene middelen van de provincies. De uitkering is gebaseerd op de artikelen 5 en 6 van de Financiële-verhoudingswet.

Decentralisatie-uitkeringen

Naast de algemene uitkering kent het provinciefonds ook decentralisatie-uitkeringen. Een overzicht van de decentralisatie-uitkeringen is opgenomen in bijlage 1. Meer informatie over de decentralisatie-uitkeringen is te vinden in de circulaires van het Provinciefonds.

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk.

Licence