Base description which applies to whole site

Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Uitgaven 2019

  

Vastgestelde begroting 2019

2.407.659

  

Stand 1e suppletoire begroting 2019

2.419.388

  

Belangrijkste suppletoire mutaties

 
  

Nominale mutaties

 

1 Accres 2019

‒ 30.391

2 Ruimte onder plafond BCF 2019

11.033

  

Overboekingen

 

3 MKB Innovatiestimulering topsectoren

14.200

  

Overige mutaties

84.911

  

Stand 2e suppletoire begroting 2019

2.499.141

Toelichting

1. Accres 2019

Het provinciefonds ontwikkelt zich evenredig met de accres-relevante uitgaven (ARU) van het Rijk. Nemen de ARU van jaar op jaar toe, dan neemt ook de algemene uitkering van het provinciefonds toe. Bij een afname van de ARU geldt het omgekeerde. De groei of krimp van het provinciefonds als gevolg van deze normeringssystematiek wordt accres genoemd. Het accres van tranche 2019 bedraagt € 149 mln. positief. Dat is een negatieve bijstelling van € 30 mln. ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2019 van het provinciefonds. Deze negatieve bijstelling is een gevolg van de besluitvorming van het Kabinet en wordt met name veroorzaakt door lagere uitgaven van het Rijk in 2019.

2. Ruimte onder plafond BCF 2019

De ontwikkeling van het BTW-compensatiefonds (BCF) en het bijbehorende plafond leiden conform het Financieel Akkoord Rijk/VNG/IPO met ingang van 2015 tot een toename of afname van de algemene uitkering van de fondsen. Voor 2019 is vooralsnog sprake van ruimte onder het plafond, met als gevolg een toevoeging aan de algemene uitkering van € 11 mln.

3. MKB Innovatiestimulering topsectoren

In de 2e suppletoire van 2019 is € 14,2 mln. toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). De MIT stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het MKB beter aansluiten bij de innovatie-agenda’s van de topsectoren. In totaal betreft het budget voor de DU MIT € 20,5 mln.

Licence