Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 4 Zorgbreed beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. 4 Zorgbreed beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Miljoenennota

Overig

        

Verplichtingen

993.873

904.493

211.315

552.909

1.668.717

      

Uitgaven

1.230.086

1.223.286

‒ 43.685

183.270

1.362.871

Waarvan juridisch verplicht (%)

97%

95,8%

   
      

1. Positie cliënt

30.093

33.628

4.206

‒ 1.453

36.381

        
 

Subsidies

 

21.446

24.578

‒ 62

‒ 4.138

20.378

  

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

21.000

17.000

‒ 65

0

16.935

  

Overig

446

7.578

3

‒ 4.138

3.443

        
 

Opdrachten

 

8.647

9.050

4.268

2.685

16.003

  

Ondersteuning cliëntorganisaties

3.850

3.850

0

0

3.850

  

Overig

4.797

5.200

4.268

2.685

12.153

        

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

542.044

471.689

‒ 35.629

6.567

442.627

        
 

Subsidies

 

520.045

454.925

‒ 33.984

6.300

427.241

  

Stageplaatsen zorg / Stagefonds

112.000

112.000

0

0

112.000

  

Publieke Gezondheidszorgopleidingen

21.000

21.000

4.599

4.000

29.599

  

Vaccinatie stageplaatsen zorg

4.700

4.700

585

0

5.285

  

Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant

38.000

38.000

‒ 8.000

0

30.000

  

Opleidingsplaatsen jeugd ggz

1.500

1.500

382

0

1.882

  

Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg

200.000

200.000

7.000

0

207.000

  

Versterking regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid

11.500

11.500

0

0

11.500

  

Arbeidsmarktagenda (sectorbreed)

15.000

15.000

‒ 15.000

0

0

  

Arbeidsmarktagenda (verpleeghuizen)

67.500

12.100

‒ 12.100

0

0

  

Verpleegkundige vervolgopleidingen in een veranderend zorglandschap

8.000

8.000

0

0

8.000

  

Overig

40.845

31.125

‒ 11.450

2.300

21.975

        
 

Opdrachten

 

9.861

6.376

‒ 1.919

‒ 87

4.370

  

Opleidingen & beroepenstructuur

5.000

3.515

‒ 1.485

0

2.030

  

Overig

4.861

2.861

‒ 434

‒ 87

2.340

        
 

Bijdragen aan agentschappen

12.138

10.388

274

311

10.973

  

CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z

11.638

9.888

274

0

10.162

  

RIVM: opleiding publiekegezondheidssector en kosten van ziekten

500

500

0

0

500

        
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

43

43

  

Overig

0

0

0

43

43

        

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

291.923

339.114

‒ 23.239

‒ 19.618

296.257

        
 

Subsidies

 

49.129

47.964

‒ 10.184

32

37.812

  

Nivel

5.268

5.868

212

0

6.080

  

Programma Innovatie en zorgvernieuwing

15.441

10.545

‒ 2.955

800

8.390

  

Nictiz

5.800

6.313

0

2.148

8.461

  

Transparantie kwaliteit van zorg

7.288

7.288

0

0

7.288

  

Uitkomstgerichte zorg

12.462

12.462

‒ 7.200

‒ 1.900

3.362

  

Rechtmatige zorg

783

783

0

0

783

  

Overig

2.087

4.705

‒ 241

‒ 1.016

3.448

        
 

Opdrachten

 

15.499

29.220

‒ 5.743

‒ 8.587

14.890

  

Programma Innovatie en zorgvernieuwing

11.618

9.118

‒ 7.217

‒ 1.901

0

  

Verminderen ervaren regeldruk

345

345

0

60

405

  

Rechtmatige zorg

78

78

0

0

78

  

Overig

3.458

19.679

1.474

‒ 6.746

14.407

        
 

Bijdragen aan agentschappen

18.823

19.263

‒ 2.775

1.300

17.788

  

CIBG: WTZi en JMV

18.823

18.823

‒ 3.200

400

16.023

  

Overig

0

440

425

900

1.765

        
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

208.472

242.667

‒ 4.537

‒ 12.363

225.767

  

ZonMw: programmering

208.472

242.667

‒ 4.537

‒ 12.363

225.767

        

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

241.431

251.524

8.021

197.824

457.369

        
 

Subsidies

 

0

0

100

‒ 100

0

  

Overig

0

0

100

‒ 100

0

        
 

Opdrachten

 

530

2.316

‒ 91

‒ 636

1.589

  

Uitvoering Wtcg

0

0

0

0

0

  

Overig

530

2.316

‒ 91

‒ 636

1.589

        
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

239.901

248.208

8.012

‒ 1.190

255.030

  

CAK

116.449

121.473

3.516

50

125.039

  

NZa

57.455

58.055

1.485

0

59.540

  

Zorginstituut Nederland

60.454

62.723

2.829

‒ 1.490

64.062

  

CSZ

2.500

2.500

‒ 300

0

2.200

  

Overig

3.043

3.457

482

250

4.189

        
 

Bijdragen aan medeoverheden

1.000

1.000

0

‒ 250

750

  

Overig

1.000

1.000

0

‒ 250

750

        
 

Begrotingsreserve

 

0

0

0

200.000

200.000

  

Overig

0

0

0

200.000

200.000

        

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

124.595

127.331

2.956

‒ 50

130.237

        
 

Bekostiging

124.595

127.331

2.871

‒ 50

130.152

  

Zorg en welzijn

124.595

127.331

2.871

‒ 50

130.152

        
 

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

85

0

85

  

Overig

0

0

85

0

85

        

Ontvangsten

58.660

63.250

10.000

3.140

76.390

  

Wanbetalers en onverzekerden

53.802

53.802

6.000

0

59.802

  

Overig

4.858

9.448

4.000

3.140

16.588

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Subsidies

Overig

De ruimte is hoofdzakelijk veroorzaakt omdat de geraamde uitgaven voor de opslag van de medische dossiers van het failliete Slotervaart lager uitvallen.

Opdrachten

Ondersteuning cliëntenorganisaties

Er zijn door verschillende beleidsdirecties middelen overgeboekt naar de directie Communicatie. Dit zijn middelen die bestemd zijn voor diverse campagnes of andere communicatietrajecten voor verschillende dossiers. Hier valt onder andere te denken aan NIX 18, LHBTI campagne, Nationaal Preventieakkoord of Waardig Ouder Worden.

Subsidies

Publieke Gezondheidszorgopleidingen

De hogere kosten worden veroorzaakt doordat de vergoedingen kostendekkend zijn gemaakt en door de actualisatie van de gegevens over de doorstroom.

Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant

Door de financiële doorwerking van de lagere instroom in eerdere jaren dan waar in de raming rekening mee werd gehouden zijn de uitgaven in 2019 € 8 miljoen lager dan begroot.

Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg

De verhoging van het budget wordt veroorzaakt door de toekenning van de Overheidsbijdrage in de Arbeidsontwikkeling (OVA) en een aantal ontvangen bezwaren op deze regeling.

Arbeidsmarktagenda

Sectorplan Plus kent meerjarige tijdvakken, waarbij de uitgaven in meerdere jaren vallen. Om de verdeling van de budgetten op de liquiditeitsbehoefte over de tijdvakken te laten aansluiten vindt een kasschuif plaats.

Subsidies

Uitkomstgerichte zorg

Het betreft hier niet tot besteding gekomen middelen uit het regeerakkoord (Belonen van uitkomsten) die via een kasschuif in 2020 ter beschikking zijn gesteld.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

ZonMw: programmering

Voorts is een kasschuif tussen de jaren 2019 tot en met 2024 verwerkt om de beschikbare budgetten voor de programma’s Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd, Kwaliteitsgelden en Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap aan te laten sluiten bij de liquiditeitsbehoefte van ZonMw. Hierdoor neemt het budget voor 2019 met € 4,9 miljoen af. Verder is € 1,0 miljoen overgeboekt naar ministerie van OCW voor een bijdrage in een gezonde leefomgeving in een veranderend klimaat van de Nederlands Wetenschapsagenda. Tot slot is ruimte opgetreden doordat programma’s later starten/de liquiditeitsprognoses van programma’s lager zijn dan de beschikbare budgetten (€ 9,6 miljoen) en valt de loonbijstelling deels incidenteel vrij (€ 1,4 miljoen). Per saldo wordt het budget verlaagd met € 16,9 miljoen.

Begrotingsreserve

Overig

Er wordt een begrotingsreserve garanties aangehouden.

Licence