Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Langdurige zorg en ondersteuning (bedragen x € 1.000)
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Miljoenennota

Overig

        

Verplichtingen

5.240.778

5.066.957

88.187

‒ 13.911

5.141.233

      

Uitgaven

5.165.018

6.081.144

61.951

‒ 13.707

6.129.388

Waarvan juridisch verplicht (%)

95,5%

96,2%

   
      

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

236.402

225.312

‒ 40.440

‒ 16.528

168.344

        
 

Subsidies

121.506

83.676

‒ 42.731

‒ 4.692

36.253

  

Movisie

7.378

7.378

0

0

7.378

  

Onbeperkt meedoen

2.000

2.000

‒ 1.000

0

1.000

  

Sociale werkplaatsen

2.600

2.600

0

0

2.600

  

Ondersteuning vrijwilligers

0

0

0

0

0

  

Mezzo

2.300

2.300

0

0

2.300

  

Zorg en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap

1.546

1.546

0

0

1.546

  

Waardig ouder worden

21.238

26.004

‒ 16.900

0

9.104

  

Opvang slachtoffers loverboys

2.731

3.057

0

0

3.057

  

Onafhankelijke cliëntondersteuning

13.920

4.729

0

‒ 2.000

2.729

  

Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren

1.200

1.975

 

‒ 1.213

762

  

Gratis VOG

1.500

1.500

0

0

1.500

  

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)

30.000

29.182

‒ 24.300

‒ 2.000

2.882

  

Woonzorgarrangementen

30.000

0

0

0

0

  

Overig

5.093

1.405

‒ 531

521

1.395

        
 

Opdrachten

100.636

98.626

1.955

‒ 9.536

91.045

  

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

62.707

62.707

1.011

‒ 1.000

62.718

  

Categorale opvang slachtoffers mensenhandel

600

600

0

0

600

  

Doventolk en luisterend oor

4.174

4.174

0

0

4.174

  

Waardig ouder worden

10.300

10.300

0

‒ 2.800

7.500

  

Aanpak Laaggeletterdheid

2.000

0

0

0

0

  

Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren

1.200

1.200

0

1.377

2.577

  

Gratis VOG

7.450

7.450

0

‒ 5.500

1.950

  

Overig

12.205

12.195

944

‒ 1.613

11.526

        
 

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

13.010

13.010

336

‒ 2.300

11.046

  

Doventolkvoorzieningen

13.010

13.010

336

‒ 2.300

11.046

        
 

Bijdragen aan medeoverheden

1.250

0

0

0

0

  

Overig

1.250

0

0

0

0

        
 

Storting/onttrekking begrotingsreserve

0

30.000

0

0

30.000

  

Stimulerings regeling wonen en zorg

0

30.000

0

0

30.000

        

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

4.928.616

5.855.832

102.391

2.821

5.961.044

        
 

Subsidies

 

144.444

128.924

9.518

‒ 6.624

131.818

  

Vilans

4.771

5.473

0

397

5.870

  

Centrum Consultatie en Expertise (CCE)

11.382

12.770

700

1.084

14.554

  

InVoorZorg ! (IVZ)

0

0

0

0

0

  

Joodse en Indische instellingen

2.115

2.115

0

0

2.115

  

Palliatieve zorg

32.803

32.499

10.000

‒ 3.574

38.925

  

Dementie

3.412

1.412

0

0

1.412

  

Thuis in het verpleeghuis

29.851

41.893

‒ 1.197

‒ 5

40.691

  

Volwaardig leven

9.800

10.767

1.440

‒ 2.353

9.854

  

Kennisinfrastructuur

6.615

4.112

0

‒ 851

3.261

  

VIPP care

30.000

8.900

‒ 7.240

‒ 1.066

594

  

Overig

13.695

8.983

5.815

‒ 256

14.542

        
 

Bekostiging

 

4.676.100

5.588.000

72.000

0

5.660.000

  

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

3.676.100

3.688.000

22.000

0

3.710.000

  

Bijdrage Wlz

1.000.000

1.900.000

50.000

0

1.950.000

        
 

Opdrachten

 

9.005

24.168

8.744

4.846

37.758

  

Overig

9.005

24.168

8.744

4.846

37.758

        
 

Bijdragen aan agentschappen

0

0

0

243

243

  

Overig

0

0

0

243

243

        
 

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

99.067

114.740

12.129

4.356

131.225

  

Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten

35.647

44.259

920

‒ 454

44.725

  

Centrum Indicatiestelling Zorg

63.420

70.481

11.209

4.810

86.500

  

Overig

0

0

0

0

0

        

Ontvangsten

3.441

5.691

0

6.120

11.811

  

Overig

3.441

5.691

0

6.120

11.811

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Subsidies

Waardig ouder worden

Waardig ouder worden bestaat uit diverse programma’s. De middelen zijn geboekt onder Subsidies (posten Waardig ouder worden, Overig en Palliatieve zorg) en Opdrachten (post Waardig ouder worden). De uitvoering van enkele (onderdelen van) programma’s start later dan verwacht. Om die reden is sprake van onderuitputting.

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)

Op basis van een raming van de verleningen en uitbetalingen voor de SET-regeling in 2019 door de uitvoerder RVO is bij de ontwerpbegroting 2020 een bedrag doorgeschoven naar latere jaren. Vervolgens resteert dit jaar een bedrag van € 2 miljoen dat aanvullend nodig is voor de uitbetaling van projecten in 2020. Deze € 2 miljoen wordt daarom van 2019 doorgeschoven naar 2020.

Opdrachten

Waardig ouder worden

Waardig ouder worden bestaat uit diverse programma’s. De middelen zijn geboekt onder Subsidies (posten Waardig ouder worden, Overig en Palliatieve zorg) en Opdrachten (post Waardig ouder worden). De uitvoering van enkele (onderdelen van) programma’s start later dan verwacht. Om die reden is sprake van onderuitputting.

Gratis VOG

Betreft € 5,5 miljoen onderuitputting die is ontstaan door het achterblijven van de vraag naar Gratis VOG’s in combinatie met het feit dat in 2019 extra budget beschikbaar was vanwege het doorschuiven van budget uit 2018.

Subsidies

Palliatieve zorg

Van de bij Regeerakkoord beschikbaar gestelde middelen voor palliatieve zorg (onderdeel Waardig ouder worden) voor levensbegeleiders/ geestelijke verzorging. De middelen zijn ingezet om geestelijke verzorging in de thuissituatie voor mensen ouder dan 50 jaar en voor palliatieve cliënten mogelijk te maken. Ook is er gewerkt aan de verdere ontwikkeling van geestelijke verzorging in brede zin door middel van onderzoeks- en implementatieprojecten.

VIPP care

De mutatie is voornamelijk een overheveling van subsidies naar opdrachten. De subsidieregeling voor de versnelling van gegevensuitwisseling in de langdurige zorg – InZicht – is per 2 september 2019 opengesteld. Om ervaring op te doen met het uitwisselen van gegevens, binnen en buiten de langdurige zorg, zijn 16 samenwerkingsverbanden in de zogenoemde Proeftuinen InZicht gestart. Daarnaast is ter ondersteuning van de regeling en de proeftuinen een programmabureau opgericht.

Overig

Om de continuïteit van gehandicaptenzorg in Zeeland te waarborgen is op basis van een onderliggend, breed gedragen continuïteitsplan een subsidie verstrekt aan Arduin (of diens rechtsopvolger). In de periode 2019–2024 is maximaal € 20 miljoen beschikbaar gesteld. Voor 2019 is € 5,1 miljoen ter beschikking gesteld. Daarnaast zijn nog enkele subsidies bijgesteld of verleend.

Bekostiging

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

De raming is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar boven bijgesteld (€ 22,0 miljoen).

Bijdrage Wlz

De rijksbijdrage Wlz dient er toe om te voorkomen dat er in het fonds langdurige zorg een tekort ontstaat. Op basis van de uitgavenramingen uit de VWS begroting en de raming van de Wlz-premies van het ministerie van Financiën blijkt een hogere rijksbijdrage Wlz nodig te zijn om een fondstekort te vermijden. Ten opzichte van de raming in de begroting 2019 is de raming van zowel uitgaven als inkomsten neerwaarts bijgesteld. Omdat de bijstelling bij de Wlz-premie veel groter is, is een hogere rijksbijdrage nodig. (€ 50,0 miljoen).

Opdrachten

Overig

Het opdrachtenkader is met € 9,4 miljoen opgehoogd voor de «Proeftuinen Inzicht» en het programmabureau voor deze proeftuinen en de regeling. Daarnaast is het opdrachtenkader met € 5,4 miljoen opgehoogd in verband met uitgaven aan het PGB2.0 systeem. Naast budgetneutrale mutaties is de terugontvangst inzake de afrekening uitvoeringskosten trekkingsrecht voor € 2,6 miljoen gedesaldeerd. Hierdoor resteert een post van € 1,5 miljoen aan meerkosten.

Bijdrages aan ZBO's/RWT's

Centrum Indicatiestelling Zorg

In het kader van de toekomstverkenning indicatiestelling Wet langdurige zorg is het reguliere indicatieproces van het CIZ versneld. Hierdoor wordt 95% van de digitale aanvragen vanuit zorgaanmelders binnen zeven (netto) werkdagen afgehandeld. Daarnaast zijn er aanvullende middelen nodig door een toename in het aantal aanvragen voor Wlz-indicaties, de extra taken die het CIZ krijgt als gevolg van inwerkingtreding van de Wet zorg en dwang en het openstellen van de Wlz voor GGZ cliënten. Het budget is daarom verhoogd met € 16,0 miljoen.

Licence