Base description which applies to whole site

6.3 Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten 2020

Tabel 2 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten in het lopende jaar zien. De bijstellingen in de raming voor 2020 die reeds hebben plaatsgevonden in de ontwerpbegroting 2020, de 1e suppletoire begroting 2020 en in de ontwerpbegroting 2021 zijn in die stukken toegelicht en worden hier niet meegenomen.

Tabel 2 Verticale ontwikkeling van de totale zorguitgaven en –ontvangsten 2020 (bedragen x € 1 miljoen)1
 

2020

Bruto zorguitgaven ontwerpbegroting 2021

78.653,5

Bijstelling 2e suppletoire begroting 2020

 

Autonoom

‒ 164,7

Actualisering Zvw-uitgaven (zie tabel 2A)

‒ 100,5

Ramingsbijstelling Wlz binnen contracteerruimte

‒ 26,0

Ramingsbijstelling Wlz buiten contracteerruimte

‒ 24,5

Nominaal en onverdeeld Zvw

‒ 13,7

  

Beleidsmatig

47,4

Nominaal en onverdeeld Wlz

60,0

Nominaal en onverdeeld VT-middelen Zvw

‒ 10,0

Overig

‒ 2,6

  

Technisch

26,4

Zorgkosten COVID-19 Caribisch Nederland

20,6

Meerkosten COVID-19 Wmo beschermd wonen

5,6

Nacalculatie overheveling mobiliteitshulpmiddelen naar Wlz over 2020

16,9

Overig

‒ 16,7

  

Totaal bijstelling uitgaven

‒ 90,9

  

Bruto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2020

78.562,6

Ontvangsten ontwerpbegroting 2021

5.121,1

Bijstelling 2e suppletoire begroting 2020

 

Totaal bijstelling ontvangsten

0,0

Ontvangsten 2e suppletoire begroting 2020

5.121,1

Netto zorguitgaven ontwerpbegroting 2021

73.532,4

Totaal netto bijstelling 2e suppletoire begroting 2020

‒ 90,9

Netto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2020

73.441,5

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

Toelichting nieuwe mutaties

Uitgaven

Autonoom

Actualisering Zvw-uitgaven

Tabel 2 A Actualisering Zvw-uitgaven 2020 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2020

Eerstelijnszorg

‒ 33,4

Tweedelijnszorg

36,7

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

54,8

Apotheekzorg en hulpmiddelen

‒ 0,5

Wijkverpleging

‒ 101,9

Ziekenvervoer

‒ 2,9

Grensoverschrijdende zorg

‒ 53,3

Stand 2e suppletoire begroting 2020

‒ 100,5

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.

In tabel 2A is het onderdeel ‘Actualisering Zvw-uitgaven’ uit tabel 2 uitgesplitst. Op basis van voorlopige realisatiecijfers van het Zorginstituut Nederland over de eerste drie kwartalen (Q3) zijn de Zvw-uitgaven 2020 geactualiseerd. Binnen de Zvw tekent zich een incidentele neerwaartse ramingsbijstelling af (incl. continuïteitsbijdragen en meerkosten) van circa € 100 miljoen.

Ramingsbijstelling Wlz binnen contracteerruimte

Dit betreft een ramingsbijstelling van de Wlz-uitgaven op de begroting die mogelijk was zonder het Wlz-kader bij te stellen.

Ramingsbijstelling Wlz buiten contracteerruimte

Op basis van de actualisatiecijfers zijn de ramingen van tandheelkundige zorg, hulpmiddelen en subsidieregeling extramurale behandeling bijgesteld voor in totaal € 24,5 miljoen.

Nominaal en onverdeeld Zvw

Deze mutatie betreft een technische correctieboeking op nominaal en onverdeeld Zvw.

Beleidsmatig

Nominaal en onverdeeld Wlz

Dit betreft de correctie van de boeking in de ontwerpbegroting 2021.

Nominaal en onverdeeld VT-middelen Zvw

Dit betreft de resterende VT-middelen ter dekking van het knelpunt behoud plasmageneesmiddelenvoorziening.

Overig

Deze post is het saldo van enkele kleine beleidsmatige mutaties.

Technisch

Zorgkosten COVID-19 Caribisch Nederland

Er wordt € 20,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de zorg op Caribisch Nederland. Met deze middelen kan geïnvesteerd worden in vaste teams en meer zorgpersoneel, om zowel de zorg te kunnen leveren vanwege het oplopend aantal besmettingen als uitval van zorgpersoneel vanwege besmetting.

Meerkosten COVID-19 Wmo beschermd wonen

De VNG en het Rijk hebben in maart afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals binnen de Jeugdwet en Wmo 2015. Onderdeel van de afspraken met gemeenten is onder meer dat meerkosten als gevolg van COVID-19 door het Rijk worden vergoed aan gemeenten. In mei is een voorschot voor compensatie van € 144 miljoen verleend aan gemeenten. Op basis van onderzoek is de totale hoogte van de compensatie met betrekking tot de Jeugdwet en Wmo 2015 door Rijk en VNG vastgesteld op € 170 miljoen. Dit betreft een afrondende afspraak voor meerkosten (inclusief mogelijke inhaalzorg) in het sociaal domein over 2020. Er wordt daarom € 26 miljoen extra toegevoegd aan het al door gemeenten ontvangen voorschot van € 144 miljoen. Onderdeel van deze extra toevoeging is € 5,6 miljoen aan de Integratie Uitkering Beschermd Wonen.

Nacalculatie overheveling mobiliteitshulpmiddelen naar Wlz over 2020

Vanaf 1 januari 2020 worden mobiliteitshulpmiddelen voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015. Hiervoor zijn per 2020 middelen overgeheveld naar de Wlz. Daarbij zijn VWS en VNG overeengekomen dat op basis van realisatiegegevens nacalculatie plaatsvindt. Op basis van de realisatiegegevens blijkt dat er € 16,9 miljoen te weinig is overgeheveld. Deze correctie vindt nu plaats voor 2020. In het voorjaar wordt de nacalculatie structureel verwerkt.

Overig

Deze post betreft enkele kleine overboekingen vanuit het Uitgavenplafond Zorg naar het Uitgavenplafond Rijksbegroting (gemeentefonds en VWS-begroting).

Licence