Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 6 IT

Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

                   

Verplichtingen

599.169

0

599.169

225.181

824.350

8.828

12.953

1.849

‒ 6.524

                   

Uitgaven

599.169

0

599.169

225.181

824.350

8.828

12.953

1.849

‒ 6.524

                   

Verwerving

                 

Opdrachten

529.838

0

529.838

174.371

704.209

189.207

122.003

41.986

115.204

Verwerving: voorbereidingsfase

249.983

0

249.983

35.097

285.080

133.569

43.623

‒ 24.554

108.798

Verwerving: realisatie

279.855

0

279.855

139.274

419.129

55.638

78.380

66.540

6.406

                   

Instandhouding

                 

Opdrachten

243.373

0

243.373

63.038

306.411

8.569

8.594

8.520

6.686

Instandhouding IT

243.373

0

243.373

63.038

306.411

8.569

8.594

8.520

6.686

                   
                   

Over-/ onderprogrammering

‒ 174.042

0

‒ 174.042

‒ 12.228

‒ 186.270

‒ 188.948

‒ 117.644

‒ 48.657

‒ 128.414

                   

Ontvangsten

6.669

0

6.669

7.755

14.424

0

0

0

0

Overige ontvangsten infrastructuur

6.669

0

6.669

7.755

14.424

0

0

0

0

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving: voorbereidingsfase

De voorbereidingsfase van IT-middelen is met € 35,1 miljoen verhoogd. Dit is onder andere te verklaren doordat met de tweede suppletoire begroting van 2020 € 62,2 miljoen aan projecten in voorbereiding is doorgeschoven naar 2021. Het gaat hier bijvoorbeeld om het programma Grensverleggende IT (GrIT) en de 'ELU TITAAN 5'.

Daarnaast is vanuit de voorbereidingsfase IT € 30,5 miljoen overgeheveld naar instandhouding IT voor het oplossen van IT problematiek in 2021, zoals portfoliomanagement en applicatiebeheer.

Verwerving: realisatie

De projecten in realisatie bij IT is met € 139,3 miljoen verhoogd. Dit is enerzijds een gevolg van het administratief verwerken van over- en onderrealisatie uit 2020. Anderzijds is dit een gevolg van het verwerken van herfaseringen uit het Defensie Lifecycle Plan. Het betreft hier onder andere de bandbreedte IT (+ € 31,0 miljoen) en de projecten «ERP M&F S/4 HANA» (+ € 14,0 miljoen), «Grondterminal Milsatcom» (+ 12,7 miljoen) en GrIT (+ € 29,0 miljoen). GrIT is een programma dat bestaat uit 43 blokken die elk afzonderlijk aanbesteed worden. De verhoging van het budget voor GrIT in de realisatiefase is te verklaren door een volgend blok dat vanuit de voorbereidingsfase in de aanbestedingsfase is gekomen. Hiermee is het totale budget van GrIT gelijk gebleven. Zoals ook in de Leeswijzer kort benoemd, is - gelijktijdig met het jaarverslag - op Verantwoordingsdag de afwijkingsrapportage van het DPO aangeboden aan de Kamer. Met het DPO wordt halfjaarlijks een integraal inzicht gegeven in de lopende DMP-projecten, waarbij afwijkingen op product, tijd en / of geld van projecten gelijk aan of groter dan € 25 miljoen worden toegelicht. Het DPO biedt daarmee voor grote programma's zoals GrIT de mogelijkheid een meer diepgaande toelichting te geven.

Instandhouding

De instandhouding van IT-middelen is met € 63,0 miljoen verhoogd. Dit is mogelijk gemaakt door een herverdeling van budget, waarmee € 50,0 miljoen beschikbaar is gekomen voor het oplossen van IT-problematiek in 2021. Een extern bureau heeft het tekort voor de Instandhouding IT gevalideerd. Met deze toevoeging wordt het tekort in 2021 opgelost.

Over-/ onderprogrammering

Als gevolg van alle aanpassingen die binnen dit artikel hebben plaatsgevonden, is de overprogrammering op IT met € 12,2 miljoen verlaagd. Met deze aanpassingen worden de projecten volgens de meest actuele ramingen in het juiste kasritme gezet.

Toelichting op de ontvangsten

Het ontvangstenbudget stijgt met € 7,8 miljoen. Dit komt grotendeels doordat ontvangstenbudgetten van Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie zijn toegerekend aan de verschillende logistieke bedrijven. Een deel van het ontvangstenbudget (€ 10,1 miljoen) wordt overgeheveld overgeheveld naar Artikel 6 IT van het DMF, omdat onder andere het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) onderdeel uitmaakt van het DMF.

Licence