Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6 IT

Verplichtingen

De verplichtingen bij dit artikel zijn € 388,3 miljoen hoger dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd verwacht. Daarvan is met de brief Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2021 van 13 december (Kamerstuk 35 925 K, nr. 8) € 270 miljoen gemeld.

Dat is het gevolg van het steeds meer afsluiten van meerjarige contracten voor IT-projecten en instandhouding, zoals onder andere voor twee verplichtingen voor het Mobile Combat Training Centre: vernieuwing van het simulatiesysteem voor € 87 miljoen tot 2026) en het bijstellen van het onderhoudscontract voor € 82 miljoen tot 2033), Sattelietcommunicatie voor € 60 miljoen tot 2040, elektronische oorlogsvoering voor € 45 miljoen tot 2027 en het bijstellen van het onderhoudscontract GT 95 Sawfish met € 27 miljoen. Als gevolg van budgettaire krapte werden deze contracten voorheen slechts voor een jaar aangegaan. Mede als gevolg van de extra middelen vanuit de motie Hermans is het nu mogelijk contracten voor meerdere jaren aan te gaan, hetgeen voor de bedrijfszekerheid veel beter en vaak goedkoper is. De meerjarige verplichtingenbegroting wordt hiermee niet overschreden, aangezien deze verplichtingen in latere jaren zijn begroot en deze vervallen met het naar voren halen van deze verplichtingen. Het resterende verschil tussen begroting en realisatie is het gevolg van diverse afwijkingen bij vele projecten.

Uitgaven

De uitgaven bij dit artikel zijn € 57,8 miljoen lager dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd verwacht.

De onderrealisatie wordt voor € 25,0 miljoen veroorzaakt door de latere bouw van de datacenters voor het project GriT. Verder is de realisatie lager uitgevallen door doorgeschoven life cycle verwervingen van € 2,2 miljoen die in december gepland stonden en te late facturatie voor Mobile Combat Training Centre van € 8,3 miljoen. SATCOM is later dan verwacht van start gegaan voor € 3,5 miljoen. Het resterende verschil tussen begroting en realisatie is het gevolg van kleine afwijkingen bij diverse projecten.

Licence