Base description which applies to whole site

Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2021

Vastgestelde begroting 2021

 

2.065.497

ISB mutaties

21

224.500

Vastgestelde begroting na ISB

 

2.289.997

Belangrijkste suppletoire mutaties

  
   

Gelijktrekken subsidiegrens TVL voor land- en tuinbouw

21

20.000

Kasschuif budget sanering varkenshouderij (srv)

21

12.000

Led in de glastuinbouw (urgenda 2.0)

21

25.000

Onttrekking tbv sloop- en ombouwregeling pelsdierhouderij

21

10.274

Onttrekking begrotingsreserve stikstof natuurherstel

22

21.600

Middelen gerichte opkoop 1e tranche uit begrotingsreserve stikstof

22

99.529

Gerichte opkoop desaldering

22

110.000

Marker wadden

22

5.796

Stikstof: aanpak pas-melders

22

4.800

Kasschuif veenweide

22

‒ 14.476

Kasschuif gerichte opkoop

22

‒ 212.898

Kasschuif regeling versneld natuurherstel rvo

22

‒ 68.612

NVWA reistijd=werktijd

24

4.800

NVWA retributiedemping

 

13.900

Loon- en prijsbijstellingtranche 2021

51

41.588

Eindejaarsmarge

51

13.745

Overige mutaties

div

‒ 17.022

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

2.360.021

Toelichting

Gelijktrekken subsidiegrens TVL voor land- en tuinbouw

Voor het derde kwartaal van dit jaar reserveert het kabinet € 20 mln. om middelgrote bedrijven in de land- en tuinbouw gebruik te laten maken van de hogere subsidiegrens voor de tegemoetkoming vaste lasten (TVL). De verwachting is dat er meer land- en tuinbouwbedrijven tegen de grens van de reguliere TVL aanlopen.

Kasschuif budget sanering varkenshouderij (srv)

De uitvoering van de regeling Sanering Varkenshouderij (Srv) is in 2020 vertraagd door het grote aantal aanvragen en de complexiteit van controles. Dit heeft tot gevolg gehad dat de geplande uitgaven van 2020 in 2021 plaatsvinden. Hiertoe is via een kasschuif € 57 mln. overgeheveld vanuit 2020 naar 2021. De geplande uitgaven van € 45 mln. die voor 2021 waren voorzien, schuiven door de vertraging door naar 2022. Per saldo leidt dit voor 2021 tot verhoging van het budget met € 12 mln.

LED in de glastuinbouw

Het budget voor subsidies in de bestaande Energie-efficiënte Glastuinbouw (EG-) regeling wordt verhoogd met € 25 mln. Hiermee kan de SONT-verlichting (de algemeen toegepaste assimilatieverlichting in kassen) worden vervangen door full spectrum LED-verlichting met een equivalente lichtopbrengst bij een lager energieverbruik. Met deze maatregel kan op circa 100 ha SONT-verlichting worden vervangen door LED, wat ongeveer een reductie van 0,025 Mton CO2 per jaar oplevert. Deze maatregel maakt deel uit van het Urgenda 2.0 pakket.

Onttrekking tbv sloop- en ombouwregeling pelsdierhouderij

Dit betreft een onttrekking van € 10,3 mln. aan de begrotingsreserve landbouw ten behoeve van de gewijzigde sloop- en ombouwregeling voor de pelsdierhouderij. In 2021 zal er € 12 mln. nodig zijn, in de jaren 2022 tot en met 2026 € 3 mln. per jaar. Het totaal benodigde budget wordt daarmee geraamd op € 27 mln.

Onttrekking begrotingsreserve stikstof natuurherstel

Omdat de begrotingsreserve stikstof conform afspraak ophoudt te bestaan in 2021, worden de voor natuurherstel bestemde middelen nu onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan het budget van artikel 22 op de begroting. De middelen worden ingezet voor de Regeling versneld natuurherstel (€ 20,1 mln.) en voor de uitvoeringkosten van € 1,5 mln.

Middelen gerichte opkoop 1e tranche uit begrotingsreserve stikstof

Eind 2020 is de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (gerichte opkoop) geopend. Bij Slotwet 2020 zijn de resterende middelen van € 99,5 mln. voor de eerste tranche van deze regeling teruggestort in de begrotingsreserve stikstof. Deze middelen worden nu aan de begrotingsreserve onttrokken en aan het opdrachtenbudget van artikel 22 toegevoegd.

Gerichte opkoop desaldering

De resterende middelen van € 110 mln. voor de tweede en derde tranche van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden worden aan de begrotingsreserve onttrokken en toegevoegd aan het opdrachten-budget.

Marker Wadden

De bijdrage aan de financiering van het project Verlengde Fase 1, Marker Wadden van € 5,8 mln. wordt aan de LNV begroting toegevoegd. Deze middelen worden ingezet om te voldoen aan de financiële afspraken zoals vastgelegd in de Derde aanvulling op samenwerkingsovereenkomst Eerste Fase Marker Wadden.

Stikstof: aanpak Pas-melders

Er wordt € 4,8 mln. aan het budget toegevoegd voor de Aanpak PAS-melders. Met het vervallen van het PAS zijn projecten die leiden tot emissie/stikstofdepositie projecten alsnog vergunningplichtig geworden. Dit brengt kosten met zich mee en met deze verhoging worden middelen gereserveerd ten behoeve van een vergoeding/tegemoetkoming in de kosten voor PAS-melders.

Kasschuif Veenweide

Met deze kasschuif worden de klimaatakkoordmiddelen voor pilots en onderzoeken veenweide doorgeschoven naar de periode 2022 t/m 2025. Hierdoor wordt het budget voor 2021 met € 14,5 mln. verlaagd.

Kasschuif gerichte opkoop

De resterende middelen van voor de eerste, tweede en derde tranche van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden worden in 2021 vanuit de begrotingsreserve stikstof aan het opdrachtenbudget toegevoegd. Met deze kasschuif worden de middelen naar de periode 2022-2024 doorgeschoven. In totaal wordt er € 212,9 mln. doorgeschoven.

Kasschuif regeling versneld natuurherstel RVO

Voor de 1e tranche van de Regeling versneld natuurherstel is in totaal € 81,6 mln. beschikbaar. In de 1e tranche van de regeling kunnen terreinbeheerders van een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied subsidie aanvragen voor het uitvoeren van natuurherstel. De bevoorschotting van de subsidie vindt over een periode van vier jaar plaats. Omdat de begrotingsreserve stikstof conform afspraak ophoudt te bestaan in 2021, worden de voor deze regeling bestemde middelen nu onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan het budget voor artikel 22 op de begroting. Vervolgens is een deel van de beschikbare middelen, namelijk € 68,6 mln., met een kasschuif doorgeschoven naar latere jaren.

NVWA reistijd=werktijd

Voor het terugdraaien van de taakstelling Reistijd = werktijd wordt er € 4,8 mln. aan het budget toegevoegd. Deze uit 2014 stammende taakstelling was opgelegd om de reistijd van ambulante medewerkers niet meer als werktijd te zien.

NVWA retributiedemping

Er wordt € 13,9 mln. toegevoegd voor retributiedempingen. Deze kosten worden gedekt door de voorziene onderuitputting NVWA.

Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2021

Vastgestelde begroting 2021

 

237.139

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

Gerichte opkoop desaldering

22

110.000

Middelen gerichte opkoop 1e tranche uit begrotingsreserve stikstof

22

99.529

Onttrekking begrotingsreserve stikstof natuurherstel

22

21.600

Onttrekking tbv sloop- en ombouwregeling pelsdierhouderij

21

10.274

Overige mutaties

div

4.031

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

482.573

Toelichting

Gerichte opkoop desaldering

Naast de reservering van de 1e tranche middelen wordt ook het resterende budget in de begrotingsreserve stikstof van € 110 mln., die bestemd is voor de tweede en derde tranche van de Regeling, onttrokken aan de reserve en via een desaldering overgeheveld naar het uitgavenbudget.

Middelen gerichte opkoop 1e tranche

De middelen voor het budget van de 1e tranche van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden worden onttrokken uit de begrotingsreserve stikstof. Hiervan is € 99,5 mln. gereserveerd voor de 1e tranche van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden.

Onttrekking begrotingsreserve stikstof natuurherstel

De ontvangsten op artikel 22 worden met € 21,6 mln. verhoogd vanwege een onttrekking uit de begrotingsreserve stikstof van € 21,6 mln. voor de middelen die worden ingezet voor de Regeling versneld natuurherstel (€ 20,1 mln.) en voor de uitvoeringkosten (€ 1,5 mln.).

Onttrekking begrotingsreserve landbouw sloop- en ombouwregeling pelsdierhouderij

De ontvangsten op artikel 21 worden met € 10,3 mln. verhoogd vanwege een onttrekking uit de begrotingsreserve landbouw voor de middelen die worden ingezet ten behoeve van de gewijzigde sloop- en ombouwregeling voor de pelsdierhouderij.

Licence