Base description which applies to whole site

Artikel 21 Land- en tuinbouw en veehouderij

Budgettaire gevolgen van beleid art.21 (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)

mutatie 2021

Stand 1e suppletoire

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

   

0

0

0

0

0

0

0

Verplichtingen

328.700

209.093

537.793

56.243

594.036

37.576

‒ 8.887

‒ 10.308

‒ 80

Garantie verplichtingen

124.627

 

124.627

0

124.627

0

0

0

0

Waarvan overige verplichtingen

204.073

209.093

413.166

56.243

469.409

37.576

‒ 8.887

‒ 10.308

‒ 80

Uitgaven

549.247

224.240

773.487

55.969

829.456

36.896

‒ 9.309

‒ 10.561

‒ 892

Waarvan juridisch verplicht

91%

 

91%

      

Subsidies

430.846

224.240

655.086

62.740

717.826

35.507

‒ 6.804

‒ 9.213

77

Sociaal economische positie boeren

5.786

142.500

148.286

31.600

179.886

‒ 799

‒ 1.896

‒ 1.374

‒ 1.260

Duurzame veehouderij

370.532

38.740

409.272

30.489

439.761

44.292

78

‒ 253

‒ 812

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

27.528

43.000

70.528

13.351

83.879

‒ 8.586

‒ 8.586

‒ 8.586

1.649

Mestbeleid

27.000

0

27.000

‒ 12.700

14.300

600

3.600

1.000

500

Garanties

5.432

 

5.432

0

5.432

0

0

0

0

Bijdrage borgstellingsreserve

3.627

 

3.627

0

3.627

0

0

0

0

Verliesdeclaraties borgstellingsfaciliteit

1.805

 

1.805

0

1.805

0

0

0

0

Opdrachten

86.752

 

86.752

‒ 2.686

84.066

5.858

1.964

3.121

3.500

Sociaal economische positie boeren

1.717

 

1.717

250

1.967

600

600

600

600

Duurzame veehouderij

23.365

 

23.365

‒ 1.829

21.536

‒ 866

‒ 666

553

812

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

20.668

 

20.668

777

21.445

1.280

730

730

850

Mestbeleid

19.874

 

19.874

‒ 4.667

15.207

‒ 275

0

0

0

Diergezondheid en dierenwelzijn

9.086

 

9.086

3.300

12.386

4.475

1.098

1.288

1.288

Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking

4.993

 

4.993

‒ 32

4.961

190

0

0

0

Integraal Voedselbeleid

7.049

 

7.049

‒ 485

6.564

454

202

‒ 50

‒ 50

Diergezondheid, dierenwelzijn

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO / RWT

9.941

 

9.941

‒ 5.053

4.888

‒ 4.687

‒ 4.687

‒ 4.687

‒ 4.687

College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden

1.261

 

1.261

0

1.261

0

0

0

0

Centrale Commissie Dierproeven

2.166

 

2.166

‒ 2.166

0

0

0

0

0

Medebewind / voormalige productschappen

1.387

 

1.387

‒ 1.387

0

‒ 1.387

‒ 1.387

‒ 1.387

‒ 1.387

Raad voor de Plantenrassen

827

 

827

500

1.327

500

500

500

500

Keuringsdiensten

4.300

 

4.300

‒ 2.000

2.300

‒ 3.800

‒ 3.800

‒ 3.800

‒ 3.800

Bijdragen aan (internationale) organisaties

10.889

 

10.889

968

11.857

218

218

218

218

FAO en overige contributies

10.889

 

10.889

968

11.857

218

218

218

218

Storting begrotingsreserve

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Storting begrotingsreserve landbouw

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Storting begrotingsreserve apurement

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

5.387

 

5.387

0

5.387

0

0

0

0

Diergezondheidsfonds

5.387

 

5.387

0

5.387

0

0

0

0

Ontvangsten

39.580

 

39.580

13.505

53.085

190

0

0

0

Sociaal ecomomische positie boeren

245

 

245

0

245

0

0

0

0

Agroketens

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Agrarische innovatie en overig

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Mestbeleid

7.209

 

7.209

0

7.209

0

0

0

0

Garanties

1.800

 

1.800

0

1.800

0

0

0

0

Weerbare planten en teeltsystemen

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Diergezondheid en dierenwelzijn

11.600

 

11.600

‒ 300

11.300

0

0

0

0

Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking

5.926

 

5.926

0

5.926

0

0

0

0

Onttrekkingen begrotingsreserves

10.500

 

10.500

13.805

24.305

190

0

0

0

ZBO's / RWT's

2.300

 

2.300

0

2.300

0

0

0

0

Toelichting op de uitgaven

Subsidies

Sociaal economische positie boeren

Het grootste gedeelte van deze mutatie betreft de middelen gereserveerd om middelgrote bedrijven in de land- en tuinbouwsector gebruik te laten maken van de hogere subsidiegrens voor de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) (€ 20 mln.). De verwachting is dat er meer land- en tuinbouwbedrijven tegen de grens van de reguliere TVL aanlopen.

Daarnaast betreft deze mutatie een verhoging van budget door een onttrekking van middelen aan de begrotingsreserve landbouw. Het gaat om middelen ten behoeve van de gewijzigde sloop- en ombouwregeling voor de pelsdierhouderij (€ 10,3 mln.). Ook is er een onttrekking aan de begrotingsreserve apurement aan het budget toegevoegd ten behoeve van een opgelegde EU correctie op de regeling «genetically modified organisms» (GMO’s) (€ 1,6 mln.). Het budget voor de programmakosten Vervroegd verbod pelsdierhouderij is naar beneden bijgesteld (€ 0,3 mln.).

Duurzame veehouderij

Deze mutatie wordt vooral veroorzaakt doordat de uitvoering van de regeling Sanering Varkenshouderij (Srv) in 2020 vertraagd is. Dit heeft tot gevolg gehad dat de geplande uitgaven van dat jaar in 2021 plaatsvinden (€ 74,9 mln.). Tevens verschuiven uitgaven die voor 2021 waren voorzien door naar 2022 (€ 45 mln.). Per saldo neemt het budget voor de Srv voor 2021 toe met € 29,9 mln. 

Daarnaast wordt het subsidiebudget voor Duurzame veehouderij verhoogd met € 1,6 mln. middels een onttrekking aan de begrotingsreserve landbouw ten behoeve van de subsidieregeling brongerichte verduurzaming stallen pluimveehouderij.

Ten slotte waren er nog diverse kleine mutaties waardoor het budget voor duurzame veehouderij per saldo toeneemt met € 30,5 mln.

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

Deze mutatie betreft onder andere een verhoging van budget (€ 25 mln.) ten behoeve van LED (Urgenda 2.0) in de bestaande Energie-efficiëntie Glastuinbouw regeling. Tevens worden er door een kasschuif middelen naar 2025 en 2026 doorgeschoven (€ 11,5 mln. in 2021, € 8,4 mln. per jaar van 2022 tot en met 2024) zodat deze alsnog ingezet kunnen worden wanneer de subsidieregeling naar verwachting meer aanvragen zal hebben.

Mestbeleid

Deze mutatie betreft een verlaging van het budget doordat de subsidieregelingen voor de investeringen in kunstmestvervanging en mestverwerking (€ 5,5 mln. in 2021 en € 3,5 mln. in 2022) en voor de regeling Waterbassins (€ 7,2 mln.) later opengaan dan oorspronkelijk gepland. Via een kasschuif worden de middelen doorgeschoven naar volgende jaren.

Opdrachten

Mestbeleid

Er wordt € 2,8 mln. overgeheveld naar artikel 23, subsidies voor beleidsondersteunend onderzoek (€ 1,1 mln.) en naar artikel 24, bijdrage aan de NVWA (€ 1,5 mln.) ten behoeve van de opdracht omtrent het 6e Actieprogramma nitraat. Daarnaast is het budget voor opdrachten Mestbeleid verlaagd in verband met een overheveling van middelen naar artikel 50 vanwege de inzet van extra capaciteit binnen het programma Versterkte Handhavingsstrategie (€ 1 mln.).

Ten slotte waren er nog diverse kleine mutaties, waaronder de Milieueffectrapportage voor het 7e Actieprogramma Nitraat (€ 0,5 mln.), de continuering van de CBS-meststatistieken (€ 0,3 mln.) en een pilot voor het monitoren van waterkwaliteit (€ 0,3 mln.), waardoor het budget per saldo afneemt met € 4,7 mln.

Diergezondheid en dierenwelzijn 

De raming voor de uitgaven wordt met € 3,3 mln. verhoogd. Dit hangt samen met verwachte hogere uitgaven voor de opslag van in beslag genomen dieren (€ 2,3 mln.), veterinaire diensten Saba en Sint Eustatius (€ 0,4 mln.) en Antibioticaresistentie (€ 0,4 mln.). Daarnaast ontvangt LNV vanaf 2021 structureel € 0,5 mln. van J&V als gevolg van werklastverschuiving van politie naar de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en zijn de geraamde kosten voor WOB-verzoeken van de Centrale Commissie Dierproeven € 0,3 mln. lager dan verwacht.

Bijdrage aan ZBO / RWT

Keuringsdiensten

Deze mutatie van € 2 mln. wordt met name veroorzaakt door onderuitputting vanwege meevallende uitgaven ten behoeve van de Brexit bij ZBO's (€ 3 mln.). In de jaren 2022 tot en met 2026 zal dit bedrag jaarlijks € 3,8 mln. bedragen. Naast deze meevaller is de mutatie in 2021 afgenomen met € 1 mln. door kosten voor wettelijke taken van SKAL die niet kunnen worden verhaald op aangesloten marktdeelnemers.

Toelichting op de ontvangsten

Onttrekkingen begrotingsreserves

Deze mutatie bestaat uit de ontvangsten die samenhangen met een aantal onttrekkingen aan begrotingsreserves. Het betreft onder andere de volgende onttrekkingen:

  • Onttrekking van € 10,3 mln. aan de begrotingsreserve landbouw in verband met de gewijzigde sloop- en ombouwregeling voor de pelsdierhouderij

  • Onttrekking van € 1,6 mln. aan de begrotingsreserve landbouw in verband met subsidie brongerichte verduurzaming stallen pluimveehouderij

  • Onttrekking van € 1,6 mln. aan de begrotingsreserve apurement in verband met een opgelegde EU correctie op de regeling GMO’s.

De ontvangsten worden gedesaldeerd naar de uitgaven op dit artikel, onderdelen subsidies Sociaal economische positie boeren en duurzame veehouderij.

Licence