Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6 Ziekte en verlofregelingen

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 6 Ziekte en verlofregelingen (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties 2e supp Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

36.626

37.632

‒ 26.997

844

11.479

      

Uitgaven

36.626

37.632

‒ 26.997

844

11.479

      

Inkomensoverdrachten

     

TAS

5.090

5.200

65

1.283

6.548

Ziekteverzekering (Caribisch Nederland)

2.927

4.113

218

0

4.331

CSE

1.300

1.010

29

‒ 439

600

TSB

27.309

27.309

‒ 27.309

0

0

      

Ontvangsten

0

0

1.080

0

1.080

      

Ontvangsten

     

Restituties

0

0

1.080

0

1.080

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 26,2 miljoen. Hiervan is ‒ € 27,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie € 1,1 miljoen, die heeft betrekking op de Miljoenennota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: Tegemoetkoming Asbest Slachtoffers(TAS)

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming voor 2022 naar boven bijgesteld (€ 1,3 miljoen). Dit wordt vooral veroorzaakt doordat het aantal toekenningen in de realisatie hoger ligt dan waar tijdens de laatste raming rekening mee is gehouden. Dit is voornamelijk het gevolg van de groei van de dossiervoorraad waar nu een inhaalslag op wordt gemaakt. Daarnaast ligt het terugvorderingspercentage in de realisatie lager (30% t.o.v. 34%) dan verondersteld bij de vorige raming. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat in minder gevallen dan werd verwacht de werkgever aansprakelijk kon worden gesteld, waardoor de tegemoetkoming minder vaak is teruggevorderd.

Inkomensoverdrachten: Cronische Encephalopathie (CSE of schildersziekte OPS)

  • 1. Op basis van de uitvoeringsinformatie zijn de uitgaven aan de tegemoetkomingsregeling CSE naar beneden bijgesteld (- € 0,4 miljoen). Er zijn minder aanvragen voor een tegemoetkoming ingediend dan eerder verwacht.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 6 Ziekte en verlofregelingen (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties 2e supp Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

3.726.793

3.914.031

21.922

‒ 120.923

3.815.030

      

Uitgaven

3.726.793

3.914.031

21.922

‒ 120.923

3.815.030

      

Inkomensoverdrachten

     

ZW

1.957.771

1.959.115

31.743

‒ 52.568

1.938.290

ZW nominaal

48.944

56.811

‒ 56.811

0

0

WAZO nominaal

33.585

41.575

‒ 41.575

0

0

WAZO aanvullend geboorteverlof partners nominaal

5.102

6.024

‒ 6.024

0

0

Uitkeringslasten ouderschapsverlof nominaal

2.505

5.830

‒ 5.830

0

0

WAZO

1.345.320

1.435.911

61.827

‒ 66.679

1.431.059

WAZO aanvullend geboorteverlof partners

204.111

207.739

13.685

‒ 1.676

219.748

Uitkeringslasten ouderschapsverlof

129.455

201.026

24.907

0

225.933

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 99,0 miljoen. Hiervan is € 21,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 120,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: ZW uitkeringslasten

  • 1. De verwachte uitgaven in 2022 worden op basis van uitvoeringsinformatie van UWV met € 52,6 miljoen neerwaarts bijgesteld. De voornaamste oorzaak hiervoor is een neerwaarts bijgesteld volume. Met name bij de eindedienstverbanders en de zieke werklozen is het volume gedaald. Ook valt de gemiddelde uitkeringshoogte iets lager uit dan verwacht.

Inkomensoverdrachten: WAZO uitkeringslasten

  • 1. De verwachte uitgaven in 2022 worden met € 66,7 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit wordt vooral verklaard door een lager aantal geboortes dan eerder verwacht op basis van de geboorteprognose van het CBS.

Inkomensoverdrachten: WAZO aanvullend geboorteverlof partners

  • 1. De verwachte uitgaven in 2022 worden met € 1,7 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit wordt vooral verklaard door een neerwaartse bijstelling van de gemiddelde jaaruitkering op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie.

Licence