Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.2 Belangrijkste mutaties

Door wijzigingen in beleid van verschillende departementen kan worden overgegaan tot het beleggen of juist weghalen van taken bij provincies. Soms gaat dit gepaard met een toevoeging aan of een uitname uit het provinciefonds. In tabel 1 worden de mutaties groter dan € 10 mln. weergegeven. Daarbij is onderscheid aangebracht tussen nominale mutaties enerzijds en overboekingen van/naar andere departementen anderzijds.

Tabel 1 Belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

2.483.429

2.432.489

2.422.489

2.412.339

2.401.664

0

       

Mutaties 1e suppletoire begroting 2020

518

‒ 18.711

‒ 17.847

‒ 17.199

‒ 16.522

0

       

Extrapolatie 2026

0

0

0

0

0

2.385.820

       

Nieuwe mutaties

36.195

126.902

126.902

126.902

125.902

125.902

       

waarvan nominale mutaties

      

1) Accres 2022

 

127.034

127.034

127.034

127.034

127.034

2) Ruimte onder plafond BCF 2021

27.209

     
       

waarvan overboekingen

      

3) Overige mutaties

8.986

‒ 132

‒ 132

‒ 132

‒ 1.132

‒ 1.132

       

Stand ontwerpbegroting 2022

2.520.142

2.540.680

2.531.544

2.522.042

2.511.044

2.511.722

Toelichting

1) Accres 2022

Het provinciefonds ontwikkelt zich evenredig met de accres-relevante uitgaven (ARU) van het Rijk. Nemen de ARU van jaar op jaar toe, dan neemt ook de algemene uitkering van het provinciefonds toe. Bij een afname van de ARU geldt het omgekeerde. De groei of krimp van het provinciefonds als gevolg van deze normeringssystematiek wordt accres genoemd. Het accres van de tranche 2022 bedraagt € 127 mln.

2) Ruimte onder plafond BCF 2021

De ontwikkeling van het BTW-compensatiefonds en het bijbehorende plafond leiden conform het Financieel Akkoord Rijk/VNG/IPO met ingang van 2015 tot een toename of afname van de algemene uitkering van de fondsen. Voor 2021 is vooralsnog sprake van ruimte onder het plafond, met als gevolg een toevoeging aan de algemene uitkering van € 27 mln.

Licence