Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 34. Straffen en beschermen

Voorkomen dat burgers (opnieuw) dader of slachtoffer worden van criminaliteit, volwassenen en kinderen beschermen die vanwege de kwetsbare positie waarin zij verkeren bedreigd of verleid worden door (herhaalde) criminaliteit of die bedreigd worden in hun ontwikkeling en bewerkstelligen dat met een straf genoegdoening wordt geboden aan het slachtoffer en aan de samenleving als geheel.

Het borgen van de veiligheid door de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties, het bevorderen van het nemen van preventieve maatregelen door burgers en bedrijven, het versterken van de positie van slachtoffers, het beschermen van jeugdigen die in hun ontwikkeling worden bedreigd in de opvoed- en leefsituatie en het realiseren van een effectieve aanpak van jeugdcriminaliteit en geweld in huiselijke kring.

De Minister voor Rechtsbescherming heeft verantwoordelijkheden ten aanzien van preventie, tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties18, slachtofferzorg en jeugdbescherming en -sancties.

Met betrekking tot preventie:

 • draagt de Minister voor Rechtsbescherming stelselverantwoordelijkheid voor het kansspelbeleid, met als doel dat Nederlandse burgers op een veilige en verantwoorde manier kunnen deelnemen aan kansspelen;

 • stimuleert de Minister voor Rechtsbescherming preventie door het beschikbaar stellen van integriteitsinstrumenten.

Per 1 januari 2020 is de wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (USB) in werking getreden en is de Minister voor Rechtsbescherming verantwoordelijk voor tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties. Daarbij heeft de Minister voor Rechtsbescherming:

 • een uitvoerende rol bij de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen door de DJI;

 • een regisserende rol bij de forensische zorg. Hij is verantwoordelijk voor de tijdige beschikbaarheid van de juiste, kwalitatief hoogwaardige zorg, waar nodig in combinatie met afdoende beveiliging;

 • een regisserende rol bij toezicht in strafrechtelijk kader, advisering aan het OM en de rechter over justitiabelen en taakstraffen. De uitvoering is opgedragen aan drie erkende reclasseringsorganisaties. De taken van de reclasseringsorganisaties dragen bij aan het terugdringen van recidive.

Met betrekking tot slachtofferbeleid draagt de Minister voor Rechtsbescherming beleidsverantwoordelijkheid voor de zorg – in brede zin – aan slachtoffers en nabestaanden die getroffen zijn door een strafbaar feit, is verantwoordelijk voor de uitvoering van het slachtofferbeleid. Ook heeft hij een financierende rol op het gebied van slachtofferzorg.

Ten aanzien van Jeugdbescherming en -sancties19 heeft de Minister voor Rechtsbescherming:

 • een regisserende rol en daarmee stelselverantwoordelijkheid voor jeugdbescherming en –reclassering. De uitvoering en financiering zijn per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de gemeenten;

 • een uitvoerende rol bij de taken die belegd zijn bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) van DJI;

 • een regisserende rol ten aanzien van de aanpak van jeugdcriminaliteit, kindermishandeling en preventie. De Minister heeft een samenwerkingsrelatie met de gemeenten/steden, brancheorganisaties en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) betreffende de aanpak van jeugdcriminaliteit, kindermishandeling, zorg & veiligheid en High Impact Crimes (HIC). Sturing geschiedt door middel van regelgeving en kaderstelling;

 • verantwoordelijkheid voor het stelsel op het gebied van interlandelijke adoptie en heeft daarbinnen, als Centrale Autoriteit, tevens een uitvoerende rol.

In de beleidsagenda is uitgebreider ingegaan op onderstaande onderwerpen. Hier worden ze in het kort nogmaals benoemd en kort beschreven.

Forensische zorg

In het kader van forensische zorg bevat de Bestuurlijke agenda maatregelen voor de komende jaren om de kwaliteit, effectiviteit en de taakuitvoering van de forensische zorg te verbeteren.

Wetstrajecten

Het komende jaar zullen diverse wetten in verschillende fasen verkeren. Zo is de wet Herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Wet USB) in 2020 in werking is getreden. Hier is nog aandacht voor de verdere automatisering van o.a. handmatige processen. In 2021 zal de Wet Straffen en bescherming (WSenB) volledig inwerkingtreden en wordt de wet Uitbreiding slachtofferrechten (WUS) geïmplementeerd in 2022.

Jeugd

Gedurende het jaar 2022 is de ambitie om samen met partners nieuwe normen vast te stellen voor de jeugdstrafrechtketen. Verder is in 2021 de Kamer geïnformeerd over het toekomstscenario Jeugdbescherming. In pilots (ontwikkelhubs) wordt de richting van het toekomstscenario beproefd en in 2022 zullen de eerste resultaten hiervan bekend worden. Daarnaast staan er diverse activiteiten (o.a. tot stand brengen van een Digitaal Plein) op de planning waar het gaat om het programma Scheiden zonder Schade. Het primaire doel van dit programma is om schade bij kinderen als gevolg van het scheiden van de ouders te voorkomen. Tot slot, zal naar aanleiding van het rapport van de commissie Joustra en de beslissingen hierover van het nieuwe kabinet, bezien worden hoe er de komende periode invulling gegeven zal worden aan interlandelijke adoptie.

Tabel 23 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

2.811.367

3.284.227

3.241.763

3.212.266

3.208.694

3.219.247

3.208.726

        

Apparaatsuitgaven

199.439

201.119

201.555

185.349

185.423

185.515

185.515

34.1 apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

       

Personele uitgaven

157.866

158.480

153.847

146.575

146.619

146.711

146.711

waarvan eigen personeel

153.365

152.777

148.134

140.862

140.906

140.998

140.998

waarvan externe inhuur

3.757

4.360

4.368

4.368

4.368

4.368

4.368

waarvan overig personeel

744

1.343

1.345

1.345

1.345

1.345

1.345

Materiele uitgaven

41.573

42.639

47.708

38.774

38.804

38.804

38.804

waarvan ict

18.098

18.568

20.556

14.560

14.560

14.560

14.560

waarvan sso's

17.076

15.633

15.652

15.653

15.653

15.653

15.653

waarvan overig materieel

6.399

8.438

11.500

8.561

8.591

8.591

8.591

        

Programma-uitgaven

2.850.998

3.083.108

3.040.208

3.026.917

3.023.271

3.033.732

3.023.211

Waarvan juridisch verplicht

  

100%

    

34.2 Preventieve maatregelen

       

Bijdrage Agentschappen

       

Dienst Justis

3.897

4.733

3.369

3.376

3.407

3.407

3.407

Bijdrage ZBO's/RWT's

       

Integriteit en Kansspelen

3.130

956

0

0

0

0

0

Bijdrage medeoverheden

       

Integriteit en Kansspelen

0

23

0

0

0

0

0

aanpak criminaliteitsfenomenen

0

0

3.010

3.010

971

971

971

Overige Bijdrage medeoverheden

2.912

2.681

102

102

102

102

102

Subsidies

       

Integriteit en kansspelen

918

1.069

0

0

0

0

0

Aanpak criminaliteitsfenomenen

0

0

4.447

4.448

4.448

4.448

4.448

Overige Subsidies

2.869

4.198

1.069

1.069

1.069

1.069

1.069

Opdrachten

       

Integriteit en kansspelen

340

1.396

0

0

0

0

0

aanpak criminaliteitsfenomenen

0

0

2.545

2.545

2.545

2.545

2.545

Overige Opdrachten

1.476

2.514

2.212

2.212

2.212

2.212

2.212

        

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

       

Bijdrage Agentschappen

       

DJI-gevangeniswezen

1.158.636

1.230.294

1.196.617

1.192.132

1.194.460

1.200.634

1.189.959

DJI-Forensische zorg

971.055

1.079.450

1.104.427

1.102.174

1.100.627

1.103.895

1.103.895

CJIB

130.955

145.671

132.669

131.974

131.531

131.934

132.062

Bijdrage ZBO's/RWT's

       

Reclassering Nederland

158.156

161.257

156.782

156.996

156.615

156.727

156.742

Leger des Heils

22.892

23.596

23.615

23.631

23.567

23.586

23.589

Stichting Verslavingsreclassering GGZ

77.032

78.876

78.607

78.704

78.514

78.569

78.577

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

0

568

571

571

571

571

571

Bijdrage medeoverheden

       

intra- en extramurale sanctie uitvoering

2.292

0

2.537

2.538

2.538

2.538

2.538

Overige Bijdrage medeoverheden

3.302

2.533

0

0

0

0

0

Subsidies

       

Vrijwilligerswerk gedetineerden

4.129

4.482

0

0

0

0

0

Terugdringen recidive

268

0

0

0

0

0

0

intra- en extramurale sanctie uitvoering

1.319

548

7.225

7.225

7.225

7.225

7.225

Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)

1.726

1.716

1.715

1.715

1.715

1.715

1.715

Overige Subsidies

2.586

2.108

0

0

0

0

0

Opdrachten

       

intra- en extramurale sanctie uitvoering

3.510

1.147

20.190

18.585

17.706

17.009

17.009

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging

1.508

2.905

0

0

0

0

0

Terugdringen recidive

473

4.772

0

0

0

0

0

Overige Opdrachten

3.193

2.612

0

0

0

0

0

        

34.4 Slachtofferzorg

       

Bijdrage ZBO's/RWT's

       

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

8.890

9.194

8.208

7.913

8.263

8.242

8.242

Slachtofferhulp Nederland

40.248

42.751

36.833

36.835

36.835

36.835

36.835

Subsidies

       

Perspectief Herstelbemiddeling

1.692

1.779

1.472

1.472

1.472

1.472

1.472

Overige Subsidies

148

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

       

Slachtofferbeleid

1.618

5.639

5.719

5.881

5.881

5.909

5.909

Schadefonds Geweldsmisdrijven

28.363

39.248

23.282

22.105

22.571

22.580

22.580

Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen

436

3.959

3.958

3.958

3.958

3.958

3.958

        

34.5 Veiligheid jeugd

       

Bijdrage Agentschappen

       

DJI - jeugd

181.131

169.042

174.546

173.366

175.442

176.581

176.581

Bijdrage ZBO's/RWT's

       

LBIO

3.066

2.898

2.402

2.402

1.902

1.902

1.902

Halt

12.644

13.142

13.273

13.168

12.964

12.964

12.964

Bijdrage medeoverheden

       

Jeugdbescherming en jeugdsancties

0

0

1.279

1.279

1.279

1.279

1.279

Voogdijraad Caribisch Nederland (BES)

989

1.144

1.146

1.146

1.146

1.146

1.146

Overige Bijdrage medeoverheden

2.211

14.623

0

0

0

0

0

Subsidies

       

Jeugdbescherming en jeugdsancties

1.393

4.734

16.117

14.117

11.467

11.467

11.467

Subsidies jeugdaangelegenheden

868

809

0

0

0

0

0

veiligheid sociaal domein

0

1.477

0

0

0

0

0

Overige Subsidies

4.049

2.211

0

0

0

0

0

Opdrachten

       

Risicojeugd en jeugdgroepen

630

1.501

0

0

0

0

0

Projecten jeugd straf

19

0

0

0

0

0

0

taakstraffen/erkende gedragsinterventies

2.165

3.981

3.985

3.986

3.986

3.986

3.986

Jeugdbescherming en jeugdsancties

269

1.623

6.279

6.282

6.282

6.254

6.254

Overige Opdrachten

1.595

3.248

0

0

0

0

0

        

Ontvangsten

105.896

78.249

82.382

83.448

84.501

85.537

86.564

Budgetflexibiliteit

Artikel 34 kent nagenoeg geen budgetflexibiliteit in 2022. Dit wordt met name veroorzaakt doordat verreweg het grootste deel van het budget wordt besteed aan de financiering van de taakorganisaties: DJI, Justis en CJIB. Daarnaast bestaat het juridisch verplichte deel ook uit subsidiëring/bijdrage aan organisaties als Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, de drie Reclasseringsorganisaties, Halt, LBIO, FIOM en het centrum van Internationale Kinderontvoering.

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) heeft de taak om kinderen te beschermen indien de ontwikkeling van het kind in gevaar komt. De RvdK heeft een taak op terrein van bescherming, gezag en omgang, straf en adoptie. JenV financiert de RvdK voor het grootste deel op basis van de PMJ ramingen (pxq) en voor het overige deel op basis van een lumpsum bedrag.

De voorgenomen meerjarige productie van de RvdK is weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 24 Productiegegevens Raad voor de Kinderbescherming
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Coördinatie taakstraffen

6.768

6.321

6.125

6.125

6.125

6.125

Strafonderzoek LIJ

6.251

6.376

6.378

6.378

6.378

6.378

Strafonderzoek LIJ + aanvulling

2.982

3.171

3.172

3.172

3.172

3.172

Actualisatie straf

1.014

1.219

1.018

1.018

1.018

1.018

Onderzoeken schoolverzuim

2.078

1.861

1.777

1.777

1.777

1.777

Strafonderzoek GBM

48

58

56

56

56

56

Beschermingszaken

17.936

18.827

17.864

17.864

17.864

17.864

Adoptiegerelateerde zaken

1.550

1.856

1.895

1.895

1.895

1.895

Gezag en omgangszaken

4.998

5.733

5.171

5.171

5.171

5.171

Toetsende taak

6.123

5.797

5.875

5.875

5.875

5.875

Bron: Prognosemodel Justitiële ketens 2022

34.2 Preventieve maatregelen

Bijdragen aan agentschappen

Dienst Justis

De Dienst Justis beoordeelt aanvragen voor een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG). Daartoe toetst de Dienst Justis of personen justitiële antecendenten hebben die het uitoefenen van een bepaalde taak of functie in de weg kunnen staan. Daarnaast toetst Justis of partijen die bepaalde verklaringen, vergunningen en subsidies aanvragen, aan integriteitseisen voldoen. Deze screening op betrouwbaarheid vermindert veiligheidsrisico's en draagt zo bij aan een integere en veiligere samenleving. De Dienst Justis ontvangt voor een aantal producten jaarlijks een bijdrage van het Ministerie. Dit gebeurt onder andere voor de behandeling van gratieverzoeken en naamswijzigingen, de garantstellingsregeling curatoren (GSR), de screening van particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) en de behandeling van beroepszaken bij het verlenen van wapenvergunningen op grond van de Wet Wapens en Munitie (WWM).

Een uitgebreidere toelichting is te vinden in de agentschapsparagraaf van de Dienst Justis

Bijdrage aan medeoverheden

Aanpak criminaliteitsfenomenen

In 2022 zet JenV in op de aanpak (risicofactoren) van ernstige vormen van (gewelds)criminaliteit in den brede (waaronder overvallen, ram- en plofkraken, steekincidenten, straatroof, cyber- en drugsdelicten). Delicten die grote impact op slachtoffers en op de samenleving hebben worden aangepakt door strategische inzet van en mix van slachtoffergerichte, dadergerichte en situationele preventieve én repressieve maatregelen (secundaire en tertiaire preventie), op het voorkomen en bestrijden van vermogensdelicten en overige fenomenen. Samenwerken met andere departementen, gemeenten op het gebied van innovatie, preventie, onderzoek en het terugdringen van recidive door het bieden van perspectief staan hierbij centraal. Blijvende aandacht en nieuwe ontwikkelingen zijn nodig om de in de afgelopen jaren geboekte resultaten – waarbij 2021 in verband met corona gemiddeld weer een uitzonderlijk jaar was - vast te houden ten behoeve van tegenhouden (van potentiële daders), voorkomen (van slachtofferschap en daderschap), opsporing en vervolging, recidivebeperking en slachtofferzorg. Daarnaast zet JenV in op een integrale persoonsgerichte aanpak voor personen die als gevolg van ernstig verward gedrag een hoog maatschappelijk veiligheidsrisico vormen (Top 1500).

De Zorg- en Veiligheidshuizen richten zich de laatste jaren steeds meer op de aanpak van personen met een hoog veiligheidsrisico. In de nieuwe Meerjarenagenda 2021-2024 is daarom ook focus aangebracht op bepaalde hoog risicogroepen, zoals mensen met verward gedrag, ex-justitiabelen en radicalisering. JenV faciliteert (samen met VWS en VNG) de uitvoering van de Meerjarenagenda die moet leiden tot een netwerk van duurzame basisvoorzieningen die in staat zijn om bestaande en nieuwe opgaven op te pakken.

Subsidies

Aanpak criminaliteitsfenomenen

Het voorkomen en aanpakken (van risicofactoren) van geweld in den brede en overige fenomenen is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, overheid, bedrijven en andere maatschappelijke instanties. Continue aandacht vanuit deze partijen is noodzakelijk om de geboekte resultaten te verduurzamen en pas te houden met nieuwe ontwikkelingen. Deze subsidies worden verstrekt aan organisaties en stichtingen op het gebied van overvallen, woninginbraken, straatroven, heling, cyber, expressief (online) geweld en gedragsinterventies. Voorbeelden van subsidieontvangers zijn Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Stichting Laureus Nederland in het kader van «Alleen jij bepaalt wie je bent».

Overige subsidies

Deze middelen worden ingezet voor subsidies in het kader van integriteit en filantropie.

Integriteit

Overheid, vrijwilligers, burgers en bedrijven hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een integere en veilige samenleving. Door de inzet van screeningsinstrumenten, gebaseerd op de justitiële documentatie, wordt gewerkt aan een breder integriteitsbeleid.

Filantropie

De overheid en filantropie hebben een langdurige relatie. Zowel overheid als filantropie richten zich op het publieke domein en beogen oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Overheid en filantropie zijn echter wel verschillend van aard. Behoud van autonomie is een belangrijke voorwaarde. Na het convenant ‘Ruimte voor geven’ vormen het verkennend onderzoek ‘Filantropie op de grens van overheid en markt’ van de Weten­schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en de beleidsvisie van het Kabinet van 18 oktober 2019 de basis voor verdergaande structurele samenwerking. Dit gebeurt aan de hand van drie Rijksbrede speerpunten: het stimuleren van geefgedrag, het bevorderen van transparantie en betrouwbaarheid van de sector en het bevorderen van samenwerking tussen overheiden filantropie. JenV subsidieert daartoe verschillende initia­tieven, waaronder die van het Centraal Bureau Fondsenwerving, de Maatschappelijke Alliantie, Stichting Number 5 Foundation en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Opdrachten

Aanpak criminaliteitsfenomenen

JenV zet in op het vasthouden en verduurzamen van de afgelopen jaren geboekte resultaten met opdrachten die een bijdrage leveren aan aanpak (risicofactoren) van ernstige vormen van (gewelds)criminaliteit in den brede (waaronder overvallen, ram- en plofkraken, steekincidenten, straatroof, cyber en drugsdelicten) en overige fenomenen (zoals ondermijning en vermogensdelicten).

Verder worden onder deze post uitgaven opgenomen ter ondersteuning van experimenten gericht op de versterking van de verbinding tussen de domeinen zorg en veiligheid. Het betreft opdrachten die een bijdrage leveren aan het oplossen van vraagstukken rondom informatie-uitwisseling, het versterken van de aanpak van multiproblematiek, alsmede de ontwikkeling van wetgeving en praktische instrumenten en trainingen voor de aanpak van complexe veiligheidsvraagstukken in het zorg- en veiligheidsdomein.

Overige opdrachten

Het kabinet zet in op de modernisering van het kansspelbeleid. Uitgangspunt is dat de Nederlandse burger op een veilige en verantwoorde manier kan deelnemen aan kansspelen. Met de inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand (koa) op 1 april 2021 en de verwachte opening van de online markt per 1 oktober 2021, zal 2022 voor een belangrijk deel in het teken staan van implementatie en monitoring van de Wet koa.

Onder deze post worden tevens de uitgaven opgenomen voor opdrachten in het kader van de inzet van de verschillende screeningsinstrumenten en de modernisering de kansspelen, zoals de implementatie van wet- en regelgeving en diverse beleidsonderzoeken.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

Bijdragen aan agentschappen

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

DJI levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan hun zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.

De Minister voor Rechtsbescherming geeft een bijdrage20 aan DJI voor Gevangeniswezen regulier en Forensische zorg.

Tabel 25 Belangrijkste productiegegevens 2021 DJI volwassenen

Productie 2022

Aantal

Dagprijs in €

Strafrechtelijke sanctiecapaciteit (direct inzetbaar)

10.476

307

FPC-capaciteit

1.582

631

In de agentschapsparagraaf van DJI worden de capacitaire en financiële gevolgen uitgebreider en meerjarig toegelicht. Ook de uitgaven die DJI doet voor de capaciteit Caribisch Nederland (BES) zijn terug te vinden in de agentschapsparagraaf van DJI.

Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

Het CJIB is het inning- en incassogezicht van de overheid. Daarnaast is het CJIB het administratie- en informatiecentrum (AICE) voor de executieketen waar het gaat om uitvoering van strafrechtelijke beslissingen. Met haar activiteiten levert het CJIB een bijdrage aan het gezag van de overheid. In de agentschapsparagraaf van het CJIB is nadere informatie, zoals de productiegegevens, te vinden.

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

Reclasseringsorganisaties

In Europees Nederland zijn drie erkende reclasseringsorganisaties actief: Reclassering Nederland, de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) en het Leger des Heils Jeugd bescherming en Reclassering. In de praktijk werken de drie organisaties nauw met elkaar samen, zij het dat ze elk hun eigen aandachtsgebied hebben:

 • De SVG richt zich vooral op cliënten met verslavingsproblematiek;

 • Het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering heeft als doelgroep met name de dak- en thuisloze cliënten binnen de reclas­ sering;

 • Reclassering Nederland kent geen specifieke doelgroep, maar bedient alle andere cliënten.

De reclasseringsorganisaties kennen vier hoofdproductgroepen: adviezen, toezichten, werkstraffen en elektronische monitoring. Met ingang van 2021 is de bekostigingssystematiek gewijzigd, waarbij meer ruimte voor de professional is gecreëerd. In 2021 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de kostprijzen van de reclasseringsactiviteiten. Naar verwachting worden de resultaten van dit onderzoek in 2022 ingevoerd. De geraamde productie voor 2022 van toezicht en werkstraffen van de drie reclasseringsorganisaties is weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 26 Productiegegevens reclasseringsorganisaties

Productgroep

Aantal

Gemiddelde Prijs

Instroom toezichten

10.463

€ 8.884

Instroom werkstraffen

33.826

€ 1.154

Bron: Prognosemodel Justitiële Ketens 2022

Overige bijdrage ZBO’s/RWT’s

JenV geeft prioriteit aan een intensivering van de inzet op de-radicalisering. De middelen zijn bedoeld voor verbetering van de samenwerking in de keten, om interventies gericht op disengagement en de-radicalisering zo goed mogelijk persoonsgericht in te zetten en voor het evalueren en verder ontwikkelen/beproeven van bestaande en nieuwe interventies gericht op disengagement en de-radicalisering in justitieel kader.

Bijdrage aan medeoverheden

Overige bijdragen medeoverheden

In het kader van nazorg ex-gedetineerden verstrekt JenV een bijdrage aan gemeenten. Zij benutten deze bijdrage om lokaal nazorgtrajecten voor ex-gedetineerden te financieren.

Subsidies

Intra- en extramurale sanctieuitvoering

JenV verstrekt subsidies aan een aantal vrijwilligersorganisaties die verschillende activiteiten verrichten om de kans op een duurzame resocialisatie en het terugdringen van recidive te vergroten. Daarnaast worden deze middelen ingezet voor diverse (incidentele) subsidies op het terrein van sanctiebeleid en forensische zorg.

Stichting Reclassering Caribisch Nederland (SRCN)

Deze middelen worden ingezet voor de erkende reclasseringsorganisatie Stichting Reclassering Caribisch Nederland (SRCN). De SRCN richt zich op de reclasseringstaak in Caribisch Nederland. Met ingang van 2020 heeft JenV een directe subsidierelatie met SRCN.

Opdrachten

Dit betreft o.a. opdrachten op het terrein van forensische zorg, de executieketen en terugdringen recidive.

Executieketen

Op 1 januari 2020 is de wet USB in werking getreden, waarmee de verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van straffen is overgegaan van het Openbaar Ministerie naar de Minister voor Rechtsbescherming. Dat vraagt om een nieuwe manier van samenwerken in de executieketen die de komende jaren wordt bestendigd. Het duurzaam realiseren van de wet USB krijgt de komende jaren onverminderd de aandacht, evenals het realiseren van verbeteringen in het functioneren van de executieketen. In 2022 ligt het zwaartepunt bij het invoeren van verdere digitalisering, verduurzaming van de nieuwe werkwijze voortvloeiend uit de wet USB en de migratie naar de beoogde ketendoelarchitectuur.

Terugdringen recidive

In het innovatieprogramma Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering werken justitie, zorg en sociaal domein op een nieuwe manier samen aan recidivevermindering en een effectieve sanctie-uitvoering. In het Projectenlab worden sinds 2018 in de praktijk, al werkende weg, manieren uitgetest om de re-integratie van (ex-)justitiabelen in de regionale en lokale praktijk effectiever vorm te geven. OM, Rechtspraak, reclassering, gemeenten, zorgpartners en DJI werken in deze, inmiddels 39 projecten samen. Vanaf 2021 wordt met gericht wetenschappelijk onderzoek en tussentijdse evaluaties bekeken op welke manier de bevindingen uit de projecten in de praktijk verder kunnen worden ontwikkeld en kunnen worden verbreed. In 2022 wordt deze lijn doorgezet en staat het bestendigen van succesvolle aanpakken vanuit een leergerichte, experimentele en innovatieve werkwijze centraal.

34.4 Slachtofferzorg

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

De commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven krijgt jaarlijks een bijdrage vanuit JenV voor de bureaukosten. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel wanneer zij hun schade niet op andere wijze vergoed krijgen.

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

Slachtofferhulp Nederland biedt gratis juridische, praktische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers, getuigen of nabestaanden na een misdrijf, verkeersongeluk of calamiteit en krijgt hiervoor een bijdrage van JenV.

Subsidies

Perspectief Herstelbemiddeling

De Stichting Perspectief Herstelbemiddeling brengt slachtoffers en daders op vrijwillige basis met elkaar in contact, begeleid door een professionele bemiddelaar. Perspectief Herstelbemiddeling is een zusterorganisatie van Slachtofferhulp Nederland. 

Opdrachten

Slachtofferbeleid

Komend jaar zal vooral in het teken staan van de goede uitvoering van maatregelen die met de Meerjarenagenda 2018-2021 zijn geïntroduceerd in de praktijk. Met name zal aandacht uitgaan naar de implementatie van de Wet Uitbreiding Slachtofferrechten die begin 2021 door de Eerste Kamer is aangenomen. Afhankelijk van besluitvorming door een volgend kabinet zal ook de herziening van het schadestelsel zoals neergelegd in het advies van het adviescollege Donner aandacht vragen.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Onder deze post worden de financiële uitkeringen voor slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel geraamd, indien deze schade niet op andere wijze wordt vergoed. Deze uitkering wordt verstrekt via het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het Schadefonds zal ook nog in 2022 een taak hebben aan het afwikkelen van de financiële tegemoetkomingen die voortvloeien uit het rapport van de Commissie De Winter over geweld in de Jeugdzorg. 

Voorschotregelingen schadevergoedingsmaatregelen

Slachtoffers en nabestaanden kunnen in aanmerking komen voor een voorschot, als de veroordeelde 8 maanden na het onherroepelijk worden van het vonnis nog niet alle opgelegde schadevergoeding heeft betaald. De voorschotten worden als vordering verhaald op de veroordeelde. Als blijkt dat de vordering op de veroordeelde oninbaar is, komt het restant voor rekening van JenV.

34.5 Veiligheid Jeugd

Bijdragen aan agentschappen

DJI-Jeugd

DJI zorgt voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na een beslissing van een rechter zijn opgelegd. Voor jeugdigen vindt deze tenuitvoerlegging plaats in een justitiële jeugdinrichting (JJI). In de agentschapsparagraaf van DJI worden de capacitaire en financiële gevolgen uitgebreider en meerjarig toegelicht.

Tabel 27 Belangrijkste productiegegevens 2022 DJI jeugd

Productie 2022

Aantal

Dagprijs in €

Capaciteit justitiële jeugdinrichtingen (direct inzetbaar)

583

772

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO)

Het LBIO verricht in opdracht van JenV wettelijke taken op het gebied van onderhoudsbijdragen (inning kinder- en partneralimentatie en inning internationale alimentatie). JenV financiert het LBIO op basis van vastgestelde normaantallen en prijzen per product. De normaantallen worden tegen een vaste prijs vergoed en de meer- of minderproductie wordt tegen het variabele kostendeel afgerekend.

Tabel 28 Prognose productiegegevens LBIO
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Aantallen producten

       

Alimentatie

29.350

29.350

29.350

29.350

29.350

29.350

29.350

Internationale alimentatie

3.970

3.970

3.970

3.970

3.970

3.970

3.970

Kosten per geïnde euro (€)

       

Alimentatie

0,07

0.09

0.08

0,08

0,08

0.09

0,09

Internationale alimentatie

0,17

0,18

0,18

0,17

0,17

0,17

0,17

Bron: LBIO Meerjarenbeleidsplan 2022-2026

Halt

Halt voorziet in opdracht van JenV in de landelijke coördinatie en uitvoering van afdoening. Halt-afdoening is een kortstondige buitenstrafrechtelijke maatwerkinterventie met als doel om het grensoverschrijdend gedrag van jongeren zo vroeg mogelijk stoppen en genoegdoening bieden aan slachtoffers en maatschappij. Hierbij sluit Halt aan bij de leefwereld van de jongeren.

Bijdrage aan medeoverheden

Jeugdbescherming en jeugdsancties

Het programma «Geweld hoort nergens thuis» om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen (VWS, JenV, VNG) loopt tot en met 2021. Daarnaast staat de aanpakvan huiselijk geweld tot en met 2022 geprioriteerd op de Veiligheidsagenda. In 2022 worden de programma resultaten en monitoring van de aanpak geborgd, waarbij zoveel mogelijk aansluiting gezocht wordt bij de beoogde herziening van de jeugd- en gezinsbescherming. Met de ontwikkelagenda Veiligheid Voorop! werken politie, OM, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering en JenV samen aan een samenhangende aanpak voor slachtoffers en daders.

Een veilige rechtsstaat biedt bescherming aan kwetsbare personen. Zij zijn namelijk ook oververtegenwoordigd in de strafrechtketen en hebben vaak problemen op meerdere gebieden die elkaar versterken: zoals een licht verstandelijke beperking (LVB), schulden, psychiatrie of verslaving. Door op deze op elkaar inwerkende risicofactoren (multiproblematiek) in te zetten, helpen we het risico op criminaliteit en recidive te verminderen. Samen met ketenpartners, gemeenten en departementen, beproeven, onderzoeken en ontwikkelen we interventies en aanpakken die hieraan kunnen bijdragen. Zo zet JenV de middelen in voor het interdepartementale programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens (PMM), (lokale) experimenten rond multiproblematiek, promotieonderzoek naar sturings- en coördinatiemogelijkheden bij multiproblematiek, de ontwikkeling van een innovatief systeem-dynamisch analysemodel (Marvel) om complexiteit te duiden en het´LVB-proof´ maken van de strafrechtketen. De komende tijd (2021 en verder) werken we aan het verduurzamen hiervan zodat ook op langere termijn wordt bijgedragen aan het voorkomen en de-escaleren van deze problemen.

BES voogdijraad

De BES voogdijraad heeft civielrechtelijke en strafrechtelijke taken (onderzoeks- en adviestaken en rekestrerende taken en coördinatie bij strafzaken) die zij uitvoert in Caribisch Nederland, namelijk op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarnaast vervult de BES voogdijraad ook de rol van de Centrale Autoriteit in Caribisch Nederland.

Subsidies

Jeugdbescherming en jeugdsancties

Deze middelen zet JenV in voor subsidiëring van het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO) en Fiom. In opdracht van JenV verricht het IKO advies en mediation wanneer sprake is van internationale kinderontvoering. Fiom verricht in opdracht van JenV administratieve taken en voorlichting op het gebied van adoptie.

Verder is het voorkomen en aanpakken van geweld in afhankelijkheidsrelaties de gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, overheid, bedrijven en andere maatschappelijke instanties. JenV subsidieert meerdere projecten op dit terrein. Daarnaast wordt ondersteund bij experimenten in het kader van het terugdringen van multiproblematiek, verbeteren informatiedeling tussen diverse domeinen (straf-zorg-sociaal domein) en de ontwikkeling van nieuwe interventies.

Daarnaast zal er naar aanleiding van de aanbevelingen van de Commissie Interlandelijke Adoptie (commissie Joustra) een onafhankelijk landelijk expertisecentrum gefinancierd worden met als doel het steviger en professioneler ondersteunen van geadopteerden in de zoektocht naar hun afkomst.

Opdrachten

Jeugdbescherming en jeugdsancties

De middelen worden ingezet voor diverse projecten en onderzoeken op het terrein van jeugdbeleid, waaronder het programma Scheiden zonder Schade, het programma Zorg voor de Jeugd en herstelrecht (mediation) in jeugdstrafzaken.

Daarnaast worden middelen ingezet om de jeugdbeschermingsketen (als geheel) te verbeteren.

Verder worden onder deze post uitgaven opgenomen ter ondersteuning van experimenten gericht op de versterking van de verbinding tussen de domeinen zorg en veiligheid. Het betreft opdrachten die een bijdrage leveren aan het oplossen van vraagstukken rondom informatie-uitwisseling, het versterken van de aanpak van multiproblematiek, alsmede de ontwikkeling van wetgeving en praktische instrumenten en trainingen voor de aanpak van complexe veiligheidsvraagstukken in het zorg- en veiligheidsdomein.

Tot slot worden deze middelen ingezet voor diverse projecten en opdrachten op het terrein van toezicht en behandeling (forensische zorg) specifiek voor jeugd.

Taakstraffen/erkende gedragsinterventies

In het kader van het coördineren van taakstraffen zet de Raad voor de Kinderbescherming opdrachten voor erkende gedragsinterventies in de markt uit voor passende interventies bij de betrokken jeugdigen.

Ontvangsten

De ontvangsten bestaan met name uit de door het CJIB ontvangen administratiekostenvergoedingen.

18

De wettelijke grondslag wordt onder meer gegeven door het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Vreemdelingenwet.

19

De wettelijke grondslag voor de verantwoordelijkheden van de Minister voor Rechtsbescherming op het terrein van jeugdbescherming en jeugdsancties zijn de jeugdwet, artikel 77 Wetboek van Strafrecht en artikel 553 Wetboek van Strafvordering. De wettelijke grondslag voor de verantwoordelijkheden van de Minister voor Rechtsbescherming op het terrein van adoptie is opgenomen in de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka).

20

Bij het artikelonderdeel 34.5 wordt DJI-jeugd nader toegelicht en bij het artikelonderdeel 37.2 de Vreemdelingenbewaring.

Licence