Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 34. Straffen en beschermen

Deze afbeelding bestaat uit een circel met daarin een onderscheid naar de uitgaven op dit artikel en de overige uitgaven op de JenV-begroting. Dit is gebaseerd op de uitgaven zoals deze in het voorstel van wet per artikel zijn opgenomen. Naast de circel is een staaf opgenomen waarbij de uitgaven op dit artikel nader zijn verdeeld naar de artikelonderdelen. Dit is gebaseerd op de uitgaven zoals zijn opgenomen bij onderdeel D van dit hoofdstuk bij de tabel Budgettaire gevolgen van beleid.

Voorkomen dat burgers (opnieuw) dader of slachtoffer worden van criminaliteit, volwassenen en kinderen beschermen die vanwege de kwetsbare positie waarin zij verkeren bedreigd of verleid worden door (herhaalde) criminaliteit of die bedreigd worden in hun ontwikkeling en bewerkstelligen dat met een straf genoegdoening wordt geboden aan het slachtoffer en aan de samenleving als geheel.

Dit doen wij door het borgen van de veiligheid door de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties, het bevorderen van het nemen van preventieve maatregelen door burgers en bedrijven, het versterken van de positie van slachtoffers, het beschermen van jeugdigen die in hun ontwikkeling worden bedreigd in de opvoed- en leefsituatie en het realiseren van een effectieve aanpak van jeugdcriminaliteit en geweld in huiselijke kring.

De Minister voor Rechtsbescherming heeft verantwoordelijkheden ten aanzien van preventie, tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties22, slachtofferzorg en jeugdbescherming en -sancties.

Met betrekking tot preventie:

 • draagt de Minister voor Rechtsbescherming stelselverantwoordelijkheid voor het kansspelbeleid, met als doel dat Nederlandse burgers op een veilige en verantwoorde manier kunnen deelnemen aan kansspelen;

 • stimuleert de Minister voor Rechtsbescherming preventie door het beschikbaar stellen van integriteitsinstrumenten.

De Minister voor Rechtsbescherming is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties. Daarbij heeft de Minister voor Rechtsbescherming:

 • een uitvoerende rol bij de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen door de DJI en van geldelijke sancties door het CJIB;

 • een regisserende rol bij de forensische zorg. Hij is verantwoordelijk voor de tijdige beschikbaarheid van de juiste, kwalitatief hoogwaardige zorg, waar nodig in combinatie met afdoende beveiliging;

 • een regisserende rol bij toezicht in strafrechtelijk kader, advisering aan het OM en de rechter over justitiabelen en taakstraffen. Regie en opleggen van financiele sancties. De uitvoering is opgedragen aan drie erkende reclasseringsorganisaties. De taken van de reclasseringsorganisaties dragen bij aan het terugdringen van recidive.

Met betrekking tot slachtofferbeleid draagt de Minister voor Rechtsbescherming beleidsverantwoordelijkheid voor de zorg – in brede zin – aan slachtoffers en nabestaanden die getroffen zijn door een strafbaar feit en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het slachtofferbeleid. Ook heeft hij een financierende rol op het gebied van slachtofferzorg.

Ten aanzien van Jeugdbescherming en -sancties23 heeft de Minister voor Rechtsbescherming:

 • een regisserende rol en daarmee stelselverantwoordelijkheid voor jeugdbescherming en –reclassering (de uitvoering en financiering zijn per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de gemeenten);

 • een uitvoerende rol bij de taken die belegd zijn bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) van DJI;

 • een regisserende rol ten aanzien van de aanpak van jeugdcriminaliteit, kindermishandeling en preventie. De Minister heeft een samenwerkingsrelatie met de gemeenten/steden, brancheorganisaties en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) betreffende de aanpak van jeugdcriminaliteit, kindermishandeling, zorg & veiligheid en High Impact Crimes (HIC). Sturing geschiedt door middel van regelgeving en kaderstelling;

 • verantwoordelijkheid voor het stelsel op het gebied van interlandelijke adoptie en heeft daarbinnen, als Centrale Autoriteit, tevens een uitvoerende rol.

In de beleidsagenda zijn diverse onderwerpen beschreven waarvoor het Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen een regierol speelt. Onderstaand is geen extensieve uiteenzetting van alle activiteiten en voorgenomen beleidswijzigingen die vallen onder het artikel Straffen en Beschermen. De Kamer wordt periodiek over alle relevante ontwikkelingen geïnformeerd, door middel van onder andere voortgangsbrieven.

Hierin wordt de komende jaren vooral ingezet op het ondersteunen van jongeren om voor het rechte pad te kiezen en hen een veilige toekomst te bieden. In het kader van het Programma Preventie met gezag ondersteunen we 27 gemeenten bij de ondersteuning van hun domein overstijgende, gebiedsgerichte aanpak van (georganiseerde en ondermijnende) jeugdcriminaliteit.

Om ervoor te zorgen dat personen met verward gedrag passende zorg en ondersteuning krijgen en niet onnodig met politie en justitie in aanraking komen, investeren we in 2024 ook in de samenwerking tussen de zorg-, ondersteuning- en veiligheidsdomeinen.

In het kader van de executieketen staan er tal van ontwikkelingen in 2024 gepland. Met alle betrokken justitie ketenorganisaties wordt er de komende jaren geïnvesteerd in de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Hiervoor zijn vier prioriteiten vastgesteld, namelijk: voorkomen, doorbreken van criminele netwerken en verdienmodellen, straffen en beschermen. Daarnaast wordt ingezet op een samenwerking rondom de betere re-integratie van gedetineerden. Er is sprake van een investering van € 12 mln. voor re-integratie.

Binnen het jeugdbeschermingsdomein zijn er diverse uitdagingen waar ook in 2024 veel aandacht voor is. Zo wordt in het kader van ‘Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’ gewerkt aan de uitwerking van de regionale veiligheidsteams. Bij voorjaarsnota 2023 heeft het kabinet structureel € 50 mln. uitgetrokken voor de jeugdbescherming. Dit wordt gebruikt voor werkdrukverlaging, kwaliteitsverbetering en betere rechtsbescherming van kinderen en gezinnen.

Tabel 28 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 (bedragen x € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Art.

Verplichtingen

3.653.603

3.934.531

4.062.177

4.130.439

4.196.000

4.222.527

4.233.062

         
 

Uitgaven

3.606.160

3.988.049

4.045.848

4.114.220

4.180.420

4.217.137

4.233.062

         
 

Apparaatsuitgaven

217.419

230.874

225.666

224.369

224.196

224.115

224.109

         

34.1

Apparaat Raad voor de Kinderbescherming

217.419

230.874

225.666

224.369

224.196

224.115

224.109

 

Personele uitgaven

169.780

187.565

177.238

177.796

178.328

178.290

178.286

 

Eigen personeel

162.158

181.430

171.083

171.641

172.173

172.137

172.133

 

Externe inhuur

6.739

4.719

4.708

4.708

4.708

4.707

4.707

 

Overig personeel

883

1.416

1.447

1.447

1.447

1.446

1.446

 

Materiële uitgaven

47.639

43.309

48.428

46.573

45.868

45.825

45.823

 

ICT

20.784

17.032

21.839

19.982

19.277

19.240

19.239

 

SSO's

14.487

16.787

17.072

17.073

17.073

17.069

17.069

 

Overig materieel

12.368

9.490

9.517

9.518

9.518

9.516

9.515

         
 

Programmauitgaven

3.388.741

3.757.175

3.820.182

3.889.851

3.956.224

3.993.022

4.008.953

         

34.2

Preventieve maatregelen

16.812

61.191

82.259

81.534

93.178

94.081

95.115

 

Bijdrage aan agentschappen

6.166

31.395

32.763

28.742

29.091

28.831

28.830

 

Dienst Justis

6.166

31.395

32.763

28.742

29.091

28.831

28.830

 

Bijdrage aan medeoverheden

4.646

19.157

36.168

39.284

50.361

51.519

52.554

 

Aanpak criminaliteitsfenomenen

4.589

19.044

36.055

39.171

50.248

51.406

52.441

 

Overige bijdrage medeoverheden

57

113

113

113

113

113

113

 

Subsidies (regelingen)

4.859

5.550

5.964

5.973

5.547

5.555

5.555

 

Aanpak criminaliteitsfenomenen

4.445

4.375

4.767

4.776

4.375

4.383

4.383

 

Overige subsidies

414

1.175

1.197

1.197

1.172

1.172

1.172

 

Opdrachten

1.141

5.089

7.364

7.535

8.179

8.176

8.176

 

Aanpak criminaliteitsfenomenen

672

4.178

5.108

5.279

5.923

5.921

5.921

 

Overige opdrachten

469

911

2.256

2.256

2.256

2.255

2.255

34.3

Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

3.020.796

3.218.317

3.287.579

3.359.537

3.425.020

3.458.771

3.462.702

 

Bijdrage aan agentschappen

2.715.502

2.863.856

2.931.795

3.006.734

3.074.277

3.098.541

3.094.687

 

DJI - Gevangeniswezen

1.373.659

1.426.734

1.458.741

1.536.016

1.604.579

1.617.567

1.616.059

 

DJI - Forensische zorg

1.174.876

1.253.199

1.293.666

1.297.675

1.296.838

1.309.068

1.309.067

 

CJIB

166.967

183.923

179.388

173.043

172.860

171.906

169.561

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

275.197

299.034

289.396

288.583

287.806

287.469

287.694

 

Reclassering Nederland

167.669

181.556

172.846

172.186

171.542

171.106

171.240

 

Leger des Heils

25.258

27.370

27.069

27.028

26.992

27.014

27.037

 

Stichting Verslavingsreclassering GGZ

82.270

89.484

88.858

88.746

88.649

88.727

88.795

 

Overige bijdrage ZBO's/RWT's

0

624

623

623

623

622

622

 

Bijdrage aan medeoverheden

5.608

4.790

2.784

2.784

2.784

2.783

2.783

 

Intra- en extramurale sanctie uitvoering

5.538

4.790

2.784

2.784

2.784

2.783

2.783

 

Overige bijdrage medeoverheden

70

0

0

0

0

0

0

 

Subsidies (regelingen)

10.305

7.884

9.987

9.987

9.987

9.984

9.984

 

Intra- en extramurale sanctie uitvoering

8.329

5.982

7.987

7.987

7.987

7.985

7.985

 

Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)

1.976

1.902

2.000

2.000

2.000

1.999

1.999

 

Opdrachten

14.184

42.753

53.617

51.449

50.166

59.994

67.554

 

Intra- en extramurale sanctie uitvoering

13.974

42.753

53.617

51.449

50.166

59.994

67.554

 

Overige opdrachten

210

0

0

0

0

0

0

34.4

Slachtofferzorg

111.740

162.097

128.293

129.958

131.366

132.478

133.242

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

55.227

67.687

62.023

63.123

64.336

64.974

65.484

 

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

13.740

18.884

9.959

9.903

9.900

9.897

9.896

 

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

41.487

48.803

52.064

53.220

54.436

55.077

55.588

 

Bijdrage aan medeoverheden

11

0

0

0

0

0

0

 

Overige bijdrage medeoverheden

11

0

0

0

0

0

0

 

Subsidies (regelingen)

1.804

197

0

0

0

0

0

 

Perspectief Herstelbemiddeling

0

197

0

0

0

0

0

 

Overige subsidies

1.804

0

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

54.698

94.213

66.270

66.835

67.030

67.504

67.758

 

Slachtofferzorg

455

8.924

33.371

33.544

33.555

33.562

33.561

 

Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

53.996

83.064

30.679

31.009

31.193

31.598

31.853

 

Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen

247

2.225

2.220

2.282

2.282

2.344

2.344

34.5

Veiligheid jeugd

239.393

315.570

322.051

318.822

306.660

307.692

317.894

 

Bijdrage aan agentschappen

187.479

195.529

211.277

215.316

216.877

218.123

218.123

 

DJI - Jeugd

187.479

195.529

211.277

215.316

216.877

218.123

218.123

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

13.749

19.910

16.878

16.481

16.311

16.288

16.423

 

LBIO

2.929

6.327

3.642

3.642

3.643

3.641

3.641

 

Het Alternatief (HALT)

10.820

13.583

13.236

12.839

12.668

12.647

12.782

 

Bijdrage aan medeoverheden

1.615

20.344

11.173

5.589

2.620

2.620

2.620

 

Jeugdbescherming en jeugdsancties

126

6.255

3.779

1.403

1.403

1.403

1.403

 

Voogdijraad Caribisch Nederland

1.489

1.315

1.217

1.217

1.217

1.217

1.217

 

Overige bijdrage medeoverheden

0

12.774

6.177

2.969

0

0

0

 

Subsidies (regelingen)

31.667

58.760

59.299

59.081

59.081

58.894

68.961

 

Jeugdbescherming en jeugdsancties

27.185

58.760

59.299

59.081

59.081

58.894

68.961

 

Overige subsidies

4.482

0

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

4.883

21.027

23.424

22.355

11.771

11.767

11.767

 

Taakstraffen/erkende gedragsinterventies

3.112

4.382

4.372

4.372

4.372

4.371

4.371

 

Jeugdbescherming en jeugdsancties

1.771

16.645

19.052

17.983

7.399

7.396

7.396

         
 

Ontvangsten

105.133

223.748

133.178

126.543

136.337

139.448

139.487

Budgetflexibiliteit

Tabel 29 Geschatte budgetflexibiliteit
 

2024

Juridisch verplicht

97%

bestuurlijk gebonden

2%

beleidsmatig gereserveerd

1%

nog niet ingevuld / vrij te besteden

0%

Artikel 34 kent nagenoeg geen budgetflexibiliteit in 2024. Dit wordt met name veroorzaakt doordat verreweg het grootste deel van het budget wordt besteed aan de financiering van de taakorganisaties: DJI, Justis en CJIB. Daarnaast bestaat het juridisch verplichte deel ook uit subsidiëring/bijdrage aan organisaties als Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, de drie Reclasseringsorganisaties, Halt, LBIO, FIOM en het centrum van Internationale Kinderontvoering.

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) heeft de taak om kinderen te beschermen indien de ontwikkeling van het kind in gevaar komt. De RvdK heeft een taak op terrein van bescherming, gezag en omgang, straf en adoptie. JenV financiert de RvdK voor het grootste deel op basis van de PMJ-ramingen (pxq) en voor het overige deel op basis van een lumpsumbedrag.

De voorgenomen meerjarige productie van de RvdK is weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 30 Productiegegevens Raad voor de Kinderbescherming
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Coördinatie taakstraffen

4.127

6.125

6.125

6.125

6.125

6.125

Strafonderzoek LIJ

5.942

6.378

6.378

6.378

6.378

6.378

Strafonderzoek LIJ + aanvulling

2.907

3.172

3.172

3.172

3.172

3.172

Actualisatie straf

1.012

1.018

1.018

1.018

1.018

1.018

Onderzoeken schoolverzuim

1.190

1.777

1.777

1.777

1.777

1.777

Strafonderzoek GBM

57

56

56

56

56

56

Beschermingszaken

18.266

17.864

17.864

17.864

17.864

17.864

Adoptiegerelateerde zaken

1.810

1.895

1.895

1.895

1.895

1.895

Gezag en omgangszaken

4.524

5.171

5.171

5.171

5.171

5.171

Toetsende taak

4.693

5.875

5.875

5.875

5.875

5.875

Bron: Prognosemodel Justitiële ketens 2024

34.2 Preventieve maatregelen

Bijdragen aan agentschappen

Dienst Justis

Screeningsautoriteit Justis doet onderzoek om inzicht te krijgen in de justitiële antecedenten van personen en organisaties en relateert deze aan de (beoogde) werkzaamheden van die personen en organisaties. Justis doet dit in het belang van het functioneren van de rechtsstaat, de veiligheid in en van de samenleving en de resocialisatie van ex-justitiabelen.Met ingang van het begrotingsjaar 2023 is de systematiek van financieren gewijzigd. De uitvoeringskosten en de ontvangen leges van de producten van Justis worden verantwoord op het begrotingsartikel van de betreffende opdrachtgever. Voor de uitvoeringskosten ontvangt Justis een kostendekkende bijdrage van de opdracht­gever.

Een uitgebreidere toelichting is te vinden in de agentschapsparagraaf van de Dienst Justis.

Bijdragen aan medeoverheden

Aanpak criminaliteitsfenomenen

In 2024 zet JenV, mede ter uitvoering van het coalitieakkoord, in op preventieve dadergerichte aanpak en slachtoffergerichte aanpak van (risico-factoren) ernstige vormen van (gewelds-)criminaliteit in den brede (waaronder overvallen, ram- en plofkraken, steekincidenten, straatroof, online criminaliteit en drugsdelicten) binnen het Koninkrijk. Delicten die grote impact op slachtoffers en op de samenleving hebben worden aangepakt door strategische inzet van een mix van slachtoffergerichte, dadergerichte en situationele preventieve én repressieve maatregelen (secundaire en tertiaire preventie), op het voorkomen en bestrijden van vermogensdelicten en overige fenomenen.

Zoals in het coalitieakkoord is opgenomen, moet voorkomen worden dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen - in de leeftijd van 8 tot en met 27 jaar - in een kwetsbare positie de criminaliteit in gaan, daar steeds verder in verstrikt raken en uitgroeien tot verharde criminelen. Dit wordt vorm gegeven door in te zetten op een domeinoverstijgende en gebiedsgerichte preventieve aanpak van jeugdcriminaliteit o.a. met een integrale aanpak met inzet van kansrijke en bewezen effectieve interventies en door versterking van de justitiële functies in de wijk. Een geselecteerd aantal gemeenten krijgt de mogelijkheid om in hun meest kwetsbare wijken deze aanpak neer te zetten. Met de aanvullende aanpak kan de brede aanpak meer flexibel, ook in andere gebieden en gemeenten worden ingezet. 

Samenwerken met private en publieke partners, zoals andere departementen, gemeenten op het gebied van innovatie, preventie, onderzoek en het terugdringen van recidive door het bieden van perspectief staan hierbij centraal. Blijvende aandacht en nieuwe ontwikkelingen zijn nodig om de in de afgelopen jaren geboekte resultaten vast te houden ten behoeve van tegenhouden (van potentiële daders), voorkomen (van slachtofferschap en daderschap), opsporing en vervolging, recidivebeperking en slachtofferzorg.

Subsidies

Aanpak criminaliteitsfenomenen

Het voorkomen en aanpakken (van risicofactoren) van geweld in den brede en overige fenomenen is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, overheid, bedrijven en andere maatschappelijke instanties. Continue aandacht vanuit deze partijen is noodzakelijk om de geboekte resultaten binnen het Koninkrijk te verduurzamen en pas te houden met nieuwe ontwikkelingen. In 2024 is publiek-private samenwerking weer onderdeel van het programma van de Taskforce Overvallen. Deze subsidies worden verstrekt aan organisaties en stichtingen op het gebied van overvallen, woninginbraken, straatroven, heling, online criminaliteit, expressief (online) geweld en gedragsinterventies. Voorbeeld van subsidieontvanger is Stichting Laureus Nederland in het kader van «Alleen jij bepaalt wie je bent».

Overige subsidies

Deze middelen worden ingezet voor subsidies in het kader van de beleidsonderwerpen integriteit en filantropie.

Integriteit

Overheid, vrijwilligers, werknemers en werkgevers hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een integere en veilige samenleving. Door de inzet van verscheidene screeningsinstrumenten, waarbij met name gekeken wordt naar justitiële documentatie, in voorkomende gevallen aangevuld met politiegegevens, wordt gewerkt aan een breed integriteitsbeleid.

Filantropie

Nederland kent van oudsher een grote rijkdom aan maatschappelijke betrokkenheid en filantropische initiatieven. Ook de overheid en filantropie hebben een langdurige relatie. Zowel overheid als filantropie ofwel maatschappelijke betrokkenheid richten zich op het publieke domein en beogen oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Met de beleidsvisie beoogt het kabinet borging en versterking van het maatschappelijk belang van filantropie. Dit gebeurt aan de hand van drie Rijksbrede speerpunten waarbij behoud van autonomie van de filantropische sector een belangrijke voorwaarde is: het stimuleren van geefgedrag, het bevorderen van transparantie en betrouwbaarheid van de sector en het bevorderen van de samenwerking tussen overheid en filantropie. JenV subsidieert daartoe verschillende initiatieven en activiteiten waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de beleidsuitgangspunten, waaronder toezichthoudende werkzaamheden van het Centraal Bureau Fondsenwerving, de verbindende rol van de Maatschappelijke Alliantie, en het onderzoek ‘Geven in Nederland’ van de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2023 organiseert JenV een netwerkbijeenkomst om zo kennis en informatie over filantropie in Nederland te delen en verspreiden.

Opdrachten

Aanpak criminaliteitsfenomenen

JenV zet in op het vasthouden en verduurzamen van de afgelopen jaren geboekte resultaten binnen het Koninkrijk met opdrachten die een bijdrage leveren aan aanpak (risicofactoren) van ernstige vormen van (gewelds)criminaliteit in den brede (waaronder overvallen, ram- en plofkraken, steekincidenten, straatroof, online criminaliteit en drugsdelicten) en overige fenomenen (zoals ondermijning en vermogens-delicten). Verder worden onder deze post uitgaven opgenomen ter ondersteuning van experimenten gericht op de versterking van de verbinding tussen de domeinen zorg en veiligheid. Het betreft opdrachten die een bijdrage leveren aan het oplossen van vraagstukken rondom informatieuitwisseling, het versterken van de aanpak van multiproblematiek, alsmede de ontwikkeling van wetgeving en praktische instrumenten en trainingen voor de aanpak van complexe veiligheidsvraagstukken in het zorg- en veiligheidsdomein.

Overige opdrachten

Het kabinet zet meerjarig in op de modernisering van het kansspelbeleid. Uitgangspunt is dat de Nederlandse burger op een veilige en verantwoorde manier kan deelnemen aan kansspelen bij legale aanbieders van kansspelen. Met de opening van de online gokmarkt op 1 oktober 2021 zal ook 2024 nog in het teken staan van monitoring en bijsturing op de Wet Kansspelen op afstand (Koa). Dit betreft bijsturing op het gebied van verslavingspreventie en monitoring door middel van de evaluatie Wet kansspelen op afstand.

Onder deze post worden tevens de uitgaven geraamd voor opdrachten en onderzoeken in het kader van de inzet van de verschillende monitoringsinstrumenten en de modernisering van kansspelen,  door implementatie van wet- en regelgeving en diverse beleidsonderzoeken alsmede opdrachten m.b.t. de inzet en werking van screeningsinstrumenten in het kader van het integriteitsbeleid.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

Bijdragen aan agentschappen

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

DJI levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan hun zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.

De Minister voor Rechtsbescherming geeft een bijdrage24 aan DJI voor Gevangeniswezen regulier en Forensische zorg.

Tabel 31 Belangrijkste productiegegevens 2024 DJI volwassenen

Productie 2024

Aantal

Dagprijs in €

Strafrechtelijke sanctiecapaciteit (direct inzetbaar)

9.804

401

FPC-capaciteit

1.719

753

In de agentschapsparagraaf van DJI worden de capacitaire en financiële gevolgen uitgebreider en meerjarig toegelicht. Ook de uitgaven die DJI doet voor de capaciteit Caribisch Nederland (BES) zijn terug te vinden in de agentschapsparagraaf van DJI.

Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

Het CJIB is het inning- en incassogezicht van de overheid. Het heeft twee kerntaken. Allereerst is het belast met de tenuitvoerlegging van geldelijke sancties. Daarnaast is het CJIB het administratie- en informatiecentrum voor de executieketen (AICE) met betrekking tot de uitvoering van straf­ rechtelijke beslissingen. Met zijn activiteiten levert het CJIB een bijdrage aan het gezag van de overheid. In de agentschapsparagraaf van het CJIB is nadere informatie, zoals de productiegegevens, te vinden.

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

Reclasseringsorganisaties

In Europees Nederland zijn drie erkende reclasseringsorganisaties (3RO) actief: Reclassering Nederland (RN), de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) en het Leger des Heils Jeugd bescherming en Reclassering (LJR). In de praktijk werken de drie organisaties nauw met elkaar samen, met elk hun eigen aandachtsgebied:

 • De SVG richt zich vooral op cliënten met verslavingsproblematiek;

 • Het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering heeft als doelgroep met name de dak- en thuisloze cliënten binnen de reclassering;

 • Reclassering Nederland kent geen specifieke doelgroep, maar bedient alle andere cliënten.

De reclasseringsorganisaties kennen vier hoofdproductgroepen: adviezen, toezichten, werkstraffen en elektronische monitoring. De geraamde productie voor 2024 van de vier productgroepen van de drie reclasseringsorganisaties is weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 32 Productiegegevens reclasseringsorganisaties

Productgroep

Aantal

Gemiddelde Prijs

 

Instroom adviezen

48.470

€ 1.242,39

 

Instroom toezichten *

9.445

€ 25,80

**

Instroom elektronische monitoring *

1.970

€ 24,43

*

Instroom werkstraffen

27.625

€ 1.150,00

**

* Bekostiging geschiedt op basis van het aantal toezichtsdagen

** In het nieuwe kostprijsmodel geldt voor toezichten een iets andere kostprijs voor RN dan voor SVG en LJ&R. In de tabel is daarom een benadering weergegeven.

Bron: Prognosemodel Justitiële Ketens 2024

Voor 2024 is het budget voor de 3RO vooralsnog bijna € 9 mln. lager dan voor 2023. Dit wordt grotendeels verklaard doordat over twee grote onderwerpen in 2023 nog nadere besluitvorming plaats zal vinden. Voor 2022 en 2023 was € 4 mln beschikbaar gesteld om reclasseringsadviezen ten behoeve van re-integratie al vanaf het begin van de tenuitvoerlegging meer bij het proces te kunnen betrekken. Op basis van de nu lopende evaluatie vindt in 2023 nadere besluitvorming plaats over het structurele budget. Verder is in 2023 voor de reclasseringsinzet in het kader van preventie met gezag € 4 mln. beschikbaar gesteld. Over het bedrag voor 2024 vindt op een later moment nog nadere besluitvorming plaats.

Overige bijdrage ZBO’s/RWT’s

JenV geeft prioriteit aan een intensivering van de inzet op de-radicalisering. De middelen zijn bedoeld voor verbetering van de samenwerking in de keten, om interventies gericht op disengagement en de-radicalisering zo goed mogelijk persoonsgericht in te zetten en voor het evalueren en verder ontwikkelen/beproeven van bestaande en nieuwe interventies gericht op disengagement en de-radicalisering in justitieel kader.

Bijdragen aan medeoverheden

Intra- en extramurale sanctie uitvoering

Deze post betreft met name de bijdragen aan gemeenten in het kader van nazorg aanex-gedetineerden. Zij benutten deze bijdrage om lokaal nazorgtrajecten voor ex-gedetineerden te financieren.

Subsidies

Intra- en extramurale sanctieuitvoering

JenV verstrekt subsidies aan een aantal (vrijwilligers-)organisaties die verschillende activiteiten verrichten om de kans op een duurzame resocialisatie en het terugdringen van recidive te vergroten. Daarnaast worden deze middelen ingezet voor diverse (incidentele) subsidies op het terrein van sanctiebeleid en forensische zorg.

Stichting Reclassering Caribisch Nederland (SRCN)

Deze middelen worden ingezet voor de erkende reclasseringsorganisatie Stichting Reclassering Caribisch Nederland (SRCN). De SRCN richt zich op de reclasseringstaak in Caribisch Nederland.

Opdrachten

Dit betreft o.a. opdrachten op het terrein van forensische zorg, sanctie-uitvoering en het terugdringen recidive.

Zo is op 1 januari 2020 de wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (wet USB) in werking getreden, waarmee de verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van straffen is overgegaan van het Openbaar Ministerie naar de Minister voor Rechtsbescherming. Het duurzaam bestendigen van de wet USB heeft de komende jaren onverminderd aandacht nodig, evenals het realiseren van verbeteringen in het functioneren van de executieketen. In 2024 is er bij het invoeren dan ook aandacht voor verdere digitalisering, verduurzaming en waar nodig herijking van de nieuwe werkwijze voortvloeiend uit de wet USB en het vergroten van het verandervermogen door toepassing van de ketendoelarchitectuur.

34.4 Slachtofferzorg

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

De commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven krijgt jaarlijks een bijdrage vanuit JenV voor de bureaukosten. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële uitkering aan slachtoffers van een in Nederland opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf met ernstig psychisch of fysiek letsel wanneer zij hun schade niet op andere wijze vergoed krijgen.

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

Slachtofferhulp Nederland biedt gratis juridische, praktische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers of nabestaanden na een misdrijf, verkeersongeluk of calamiteit en krijgt hiervoor een bijdrage van JenV.

Subsidies

Perspectief Herstelbemiddeling

De Stichting Perspectief Herstelbemiddeling brengt slachtoffers en daders op vrijwillige basis met elkaar in contact, begeleid door een professionele bemiddelaar. Perspectief Herstelbemiddeling is een zusterorganisatie van Slachtofferhulp Nederland.

Opdrachten

Slachtofferzorg

Het komende jaar staat in het teken van de uitvoering van de Meerjarenagenda 2022-2025, waarbij de focus ligt op het zo goed mogelijk tot uitvoering brengen van de slachtofferrechten en –voorzieningen die het afgelopen decennium zijn geïntroduceerd. De implementatie van de Wet Uitbreiding Slachtofferrechten staat centraal, evenals een actieve juridische ondersteuning van slachtoffers van high impactzaken door Slachtofferhulp Nederland en het informeren en raadplegen van slachtoffers tijdens de tenuitvoerleggingsfase. Tevens zal de (nadere) uitwerking van de voorstellen van het adviescollege Donner aandacht vragen.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Onder deze post worden de financiële uitkeringen voor slachtoffers van opzettelijk gepleegde geweldsmisdrijven die hierdoor ernstig lichamelijk of psychisch letsel hebben opgelopen, geraamd indien deze schade niet op andere wijze wordt vergoed. Deze uitkering wordt verstrekt via het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het Schadefonds zal ook nog in 2024 een taak hebben aan het afwikkelen van de financiële tegemoetkomingen die voortvloeien uit het rapport van de Commissie De Winter over geweld in de Jeugdzorg.

Voorschotregelingen schadevergoedingsmaatregelen

Als de rechter een schadevergoedingsmaatregel oplegt en veroordeelde niet binnen acht maanden na het onherroepelijk worden van het vonnis (volledig) aan zijn betalingsverplichting voldoet, treedt de voorschotregeling in werking. Dit houdt in dat de Staat het resterende bedrag uitkeert aan slachtoffers en nabestaanden. De Staat zet de inning op de dader voort. Deze voorschotregeling is gemaximeerd tot € 5.000,- maar ongemaximeerd bij gewelds- en zedenmisdrijven. Als blijkt dat de vordering op de veroordeelde oninbaar is, komt het restant voor rekening van JenV.

34.5 Veiligheid Jeugd

Bijdragen aan agentschappen

DJI-Jeugd

DJI zorgt voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na een beslissing van een rechter zijn opgelegd. Voor jeugdigen vindt deze tenuitvoerlegging plaats in een forensisch centrum jeugd (FCJ) of in een kleinschalige voorziening justitiële jeugd (KVJJ)25.  In de agentschapsparagraaf van DJI worden de capacitaire en financiële gevolgen uitgebreider en meerjarig toegelicht.

Tabel 33 Belangrijkste productiegegevens 2024 DJI jeugd

Productie 2024

Aantal

Dagprijs in €

Capaciteit justitiële jeugdinrichtingen (direct inzetbaar)

608

968

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO)

Het LBIO verricht in opdracht van JenV wettelijke taken op het gebied van onderhoudsbijdragen (inning kinder- en partneralimentatie en inning internationale alimentatie). JenV financiert het LBIO op basis van vastgestelde normaantallen en prijzen per product. De normaantallen worden tegen een vaste prijs vergoed en de meer- of minderproductie wordt tegen het variabele kostendeel afgerekend.

Tabel 34 Prognose productiegegevens LBIO
 

2024

2025

2026

2027

Aantallen producten

    

Alimentatie

29.350

29.350

29.350

29.350

Internationale alimentatie

3.970

3.970

3.970

3.970

Kosten per geïnde euro (€)

    

Alimentatie

0,13

0,13

0,13

0,13

Internationale alimentatie

0,20

0,20

0,20

0,20

Bron: LBIO Meerjarenbeleidsplan 2023-2027

Halt

Halt voorziet in opdracht van JenV in de landelijke coördinatie en uitvoering van de zogenoemde Halt-afdoening. De Halt-afdoening is een kortstondige buitenstrafrechtelijke maatwerkinterventie met als doel om het grensoverschrijdend gedrag van jongeren zo vroeg mogelijk te stoppen en genoeg­doening te bieden aan slachtoffers en maatschappij. Hierbij sluit Halt aan bij de leefwereld van de jongeren. In 2024 zal het kostprijsonderzoek van de Halt-afdoeningen worden afgerond. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in de Halt-subsidie van 2025.

Bijdragen aan medeoverheden

Jeugdbescherming en jeugdsancties

Vanuit het programma ‘Preventie met gezag’ wordt structureel geïnvesteerd in preventie en aanpak van jeugdcriminaliteit. Samen met diverse betrokken partners (waaronder de RvdK) wordt ingezet op een brede domeinoverstijgende preventieve aanpak om te voorkomen dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 8 tot 27 jaar in aanraking komen met criminaliteit of daarin verder doorgroeien.

Gemeenten en hun lokale, regionale en justitiële partners vervullen hierin een sleutelrol. Een onderdeel van het programma Preventie met gezag betreft de versterking van de jeugdstrafrechtketen.

Bijzondere aandacht is nodig voor personen met meervoudige problematiek. Zij zijn namelijk oververtegenwoordigd in de strafrechtketen en hebben vaak problemen op meerdere gebieden die elkaar versterken, zoals een licht verstandelijke beperking (LVB), schulden, psychiatrie en verslaving. Door in te zetten op zowel de brede doelgroep met multiproblematiek als op mensen met een LVB, helpt JenV het risico op criminaliteit en recidive te verminderen.

Via het programma Ondersteuning Uithuisplaatsingen gedupeerden Kinderopvangtoeslag (UHP KOT) in opdracht van JenV, VWS en de VNG wordt uitvoering gegeven aan een aanpak voor gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslag en hun kinderen die te maken hebben (gehad) met een uithuisplaatsing.

De inzet van het Ondersteuningsteam zal in ieder geval ook in 2024 gecontinueerd worden. Het Ondersteuningsteam staat naast ouders en kinderen, brengt met hen de situatie en wensen in kaart en begeleidt de ouders en kinderen bij het zetten van de noodzakelijk vervolgstappen. Daarnaast leveren de Gecertificeerde Instellingen en de RvdK extra inzet om de getroffen gezinnen te ondersteunen. Ook de regelingen die kosteloze rechtsbijstand en vrijstelling van griffierecht mogelijk maken in procedures over de uithuisplaatsing, hebben een looptijd tot 31 december 2024.

BES voogdijraad

De BES voogdijraad heeft civielrechtelijke en strafrechtelijke taken (onderzoeks- en adviestaken en rekestrerende taken en coördinatie bij strafzaken) die zij uitvoert in Caribisch Nederland, namelijk op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarnaast vervult de BES voogdijraad ook de rol van de Centrale Autoriteit in Caribisch Nederland.

Overige bijdrage medeoverheden

Via het programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming wordt in opdracht van JenV, VWS en de VNG gewerkt aan verbetering en vereenvoudiging van het stelsel voor jeugdbescherming. Proeftuinen en andere regio’s worden gestimuleerd en ondersteund om anders te werken zodat kinderen en gezinnen beter en sneller worden geholpen.

In 2023 zal een commissie met adviezen komen hoe de rechtsbescherming en rechtsstatelijkheid in het toekomstige stelsel geborgd kunnen worden. Op basis daarvan zal het Toekomstscenario waar nodig worden aangepast. De borging van het programma Geweld hoort nergens thuis is ondergebracht bij het programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

In 2024 wordt verder geïnvesteerd in de rechtsbescherming van ouders en kinderen die een traject in de jeugdbescherming doorlopen, onder meer in de beschikbaarheid van juridische ondersteuning van ouders en kinderen bij kinderbeschermingsmaatregelen en het versterken van de positie van de kinderrechter.

Subsidies

Jeugdbescherming en jeugdsancties

Deze middelen zet JenV onder meer in voor subsidiëring van het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO) en Fiom. Daarnaast wordt een deel van deze middelen ingezet voor de werkzaamheden van de onafhankelijke Commissie onderzoek Binnenlandse Afstand en Adoptie, en voor eventuele erkenningsmaatregelen voor belanghebbenden.

Voor de afleiding van het gezag, van voorlichting en informatie aan ambtenaren van de burgerlijke stand en andere belanghebbenden tot wijziging van de burgerzakensystemen van de gemeenten zijn ook middelen beschikbaar. Net zoals voor het aanpassen van het naamrecht.

Tot slot, om de continuïteit van de gecertificeerde instellingen (GI’s) te waarborgen is voldoende gekwalificeerd personeel nodig. In 2024 worden de GI’s ondersteund met maatregelen om de werkdruk te verlagen.

Opdrachten

Taakstraffen/erkende gedragsinterventies

In het kader van het coördineren van taakstraffen zet de Raad voor de Kinderbescherming opdrachten voor erkende gedragsinterventies in de markt uit voor passende interventies bij de betrokken jeugdigen.

Jeugdbescherming en jeugdsancties

De middelen worden ingezet voor diverse projecten en onderzoeken op het terrein van jeugdbeleid, waaronder herstelrecht (mediation) in jeugdstrafzaken.

Daarnaast zullen deze middelen ingezet worden voor de uitvoering van het wetsvoorstel rondom draagmoedershap (en een register hiervoor) en voor onderzoek naar de (on-)mogelijkheden van deelgezag en/of meerouderschap.

Ontvangsten

Tabel 35 Ontvangsten artikel 34 (bedragen * € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

         

Art.

Ontvangsten

105.133

223.748

133.178

126.543

136.337

139.448

139.487

         
 

Leges Dienst Justis

0

46.739

46.739

46.739

46.739

46.739

46.739

 

Verhaal administratiekosten CJIB

69.494

74.539

70.347

71.302

81.096

84.207

84.246

 

Overige ontvangsten

35.639

102.470

16.092

8.502

8.502

8.502

8.502

De ontvangsten bestaan met name uit de door het CJIB ontvangen administratiekostenvergoedingen. Daarnaast vallen hier met ingang van 2023 ook de ontvangsten van de Dienst Justis uit leges onder (voornamelijk de leges i.v.m. VOG).

22

De wettelijke grondslag wordt onder meer gegeven door het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Vreemdelingenwet.

23

De wettelijke grondslag voor de verantwoordelijkheden van de Minister voor Rechtsbescherming op het terrein van jeugdbescherming en jeugdsancties zijn de jeugdwet, artikel 77 Wetboek van Strafrecht en artikel 553 Wetboek van Strafvordering. De wettelijke grondslag voor de verantwoordelijkheden van de Minister voor Rechtsbescherming op het terrein van adoptie is opgenomen in de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka).

24

Bij het artikelonderdeel 34.5 wordt DJI-jeugd nader toegelicht en bij het artikelonderdeel 37.2 de Vreemdelingenbewaring.

25

De KVJJ wordt medio 2023 geëvalueerd, waarna de Minister voor Rechtsbescherming een beslissing neemt over het vervolg. De capaciteit/financiering van de KVJJ in 2024 zal afhangen van de uitkomst van die beslissing

Licence