Base description which applies to whole site

Agentschap Telecom (AT)

Tabel 60 Begroting van baten-lastenagentschap voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2020

1e suppletoire begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Baten

       

- Omzet

53.588

64.713

63.706

64.036

64.096

64.162

64.235

waarvan omzet moederdepartement

28.830

35.943

34.299

34.600

34.600

34.600

34.600

waarvan omzet overige departementen

4.156

4.654

4.579

4.579

4.579

4.579

4.579

waarvan omzet derden

20.602

24.116

24.828

24.857

24.917

24.983

25.056

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

1.796

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

55.384

64.713

63.706

64.036

64.096

64.162

64.235

        

Lasten

       

Apparaatskosten

54.297

61.538

59.931

59.661

59.421

59.187

59.260

- Personele kosten

35.481

39.900

38.022

38.117

38.117

38.117

38.117

waarvan eigen personeel

28.318

33.348

28.973

29.039

29.039

29.039

29.039

waarvan inhuur externen

6.148

4.084

6.567

6.582

6.582

6.582

6.582

waarvan overige personele kosten

1.015

2.468

2.483

2.496

2.496

2.496

2.496

- Materiële kosten

18.816

21.638

21.909

21.543

21.303

21.069

21.142

waarvan apparaat ICT

132

0

0

0

0

0

0

waarvan bijdrage aan SSO's

14.977

12.556

13.273

13.383

13.383

13.383

13.383

waarvan overige materiële kosten

3.707

9.082

8.636

8.161

7.921

7.687

7.760

Rentelasten

39

50

100

100

100

100

100

Afschrijvingskosten

2.508

3.050

3.600

4.200

4.500

4.800

4.800

- Materieel

1.728

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

waarvan apparaat ICT

650

0

0

0

0

0

0

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

1.078

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

- Immaterieel

780

1.050

1.600

2.200

2.500

2.800

2.800

Overige lasten

364

75

75

75

75

75

75

waarvan dotaties voorzieningen

274

75

75

75

75

75

75

waarvan bijzondere lasten

90

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

57.208

64.713

63.706

64.036

64.096

64.162

64.235

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

‒ 1.824

0

0

0

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

0

0

0

        

Saldo van baten en lasten

‒ 1.824

0

0

0

0

0

0

Agentschap Telecom streeft naar een kostendekkende bedrijfsvoering. Alle te verwachten en noodzakelijke kosten zijn in deze begroting meerjarig opgenomen. Het saldo van de baten en de lasten geeft het beeld van een meerjarig kostendekkende agentschapsbegroting.

Om dit resultaat te realiseren is het een randvoorwaarde om het uurtarief 2022 reëel met 3,53% te laten stijgen (en de budgetten bij de opdrachtgever(s) vanuit het Rijk hierop aan te laten sluiten).

Om kostendekkende producten en diensten voor externe partijen (Regeling vergoedingen) te kunnen realiseren, is eveneens een tariefsverhoging van 3,53% begroot voor 2022.

De 3,53% tariefstijging betreft een stijging van de autonome bedrijfsvoeringskosten van AT als gevolg van de doorbelasting van de kosten van het IUC en het duurder worden van AT als geheel i.v.m. hooggeschaalde en dure nieuwe taken wat de loonsom aan de kostenkant opdrijft.

Het verwachte eindejaarsresultaat is daarmee meerjarig sluitend en laat geen tekort zien. Dit houdt in dat de 3,53% tariefstijging vertaald is naar het effect op de omzet (baten). Dit is immers aan de opdrachtgever(s) van het Agentschap en de markt. Financieel gezien is de impact a.g.v. de tariefstijging voor het Moederdepartement € 840.000 en voor de Markt € 747.000.

Toelichting op de baten

Tabel 61 Omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2020

1e suppletoire begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Structurele bijdragen moederdepartement

       

Beleidsopdrachten (DG B&I)

7.134

7.695

8.285

8.285

8.285

8.285

8.285

Toezichttaken

16.026

19.295

18.429

18.429

18.429

18.429

18.429

Subtotaal structurele bijdragen

23.160

26.990

26.714

26.714

26.714

26.714

26.714

        

Incidentele bijdragen

       

Projecten

5.670

8.953

7.586

7.886

7.886

7.886

7.886

Subtotaal projecten

5.670

8.953

7.586

7.886

7.886

7.886

7.886

        

Totaal omzet moederdepartement

28.830

35.943

34.299

34.600

34.600

34.600

34.600

De structurele bijdragen van het moederdepartement zijn in overeenstemming met de budgetten die de opdrachtgevers beschikbaar hebben. Het effect van de reële tariefstijging is hierin verwerkt en later zal loon- en prijscompensatie nog worden vertaald in de structurele bijdragen.

Daarnaast is structureel € 2,5 mln beschikbaar gekomen voor projecten en zijn de nieuwe taken Cyber Security Act (CSA, € 2,2 mln), Low Voltage Directive (LVD, € 0,49 mln), Peppol (€ 0,51 mln) en Telecom Security (TS, € 287.000) structureel financieel gedekt. De taak Digitaal Veilige Apparatuur (DVA, € 1,6 mln) is toegekend voor 2022. Vergunningvrij is niet financieel toegezegd. Het beschikbare budget wordt ingezet voor de noodzakelijke behandeling van de etherverstoringen en bijbehorende apparatuurgebonden taken.

Tabel 62 Omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2020

1e suppletoire begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

        

Ministerie van Defensie

1.411

1.551

1.411

1.411

1.411

1.411

1.411

Ministerie van IenW

807

1.037

1.079

1.079

1.079

1.079

1.079

Ministerie van J&V

622

581

604

604

604

604

604

Ministerie van OCW

0

156

156

156

156

156

156

Ministerie van VWS

46

27

27

27

27

27

27

Ministerie van BZK

1.270

1.303

1.303

1.303

1.303

1.303

1.303

Totaal omzet overige departementen

4.156

4.654

4.579

4.579

4.579

4.579

4.579

Per 2021 is een inkomstenstroom van € 156.000 voor het Ministerie van OCW opgenomen waarbij het Agentschap ervanuit gaat dat dit gedekt wordt door Ministerie van OCW.

Tabel 63 Omzet derden (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2020

1e suppletoire begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Vergunninghouders en overige:

19.765

22.061

22.965

22.965

22.965

22.965

22.965

- Landelijke exclusieve vergunningen (exclusief omroep)

2.645

2.912

3.085

3.085

3.085

3.085

3.085

- Vergunningen met algemene planning met regionaal bereik

2.127

2.285

2.483

2.483

2.483

2.483

2.483

- Vergunningen met individuele planning met regionaal bereik

2.959

2.979

3.153

3.153

3.153

3.153

3.153

- Vergunning regionale planning tijdelijk gebruik

220

211

878

878

878

878

878

- Omroep

5.083

5.637

5.706

5.706

5.706

5.706

5.706

- Vergunningen straalverbindingen

1.683

2.649

2.271

2.271

2.271

2.271

2.271

- Registraties radiozendamateurs en maritiem

2.879

3.186

3.111

3.111

3.111

3.111

3.111

- Certificaten

360

156

386

386

386

386

386

- Eindapparaten

1.809

2.046

1.892

1.892

1.892

1.892

1.892

Satellietoperators

486

580

588

642

702

768

841

Caribisch Nederland

313

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Hercontroles meetinstrumenten

36

50

50

50

50

50

50

Innovatieprojecten

2

225

25

0

0

0

0

Totaal omzet derden

20.602

24.116

24.828

24.857

24.917

24.983

25.056

Onder Omzet derden staan alle opbrengsten die voortvloeien uit de werkzaamheden in het kader van de Telecommunicatiewet en overige opbrengsten uit de markt. Vanaf 2019 is de indeling van de Regeling vergoedingen gewijzigd. Deze wijzigingen zijn meegenomen in de agentschapsbegroting. Bij de berekening van de omzet derden wordt, nog los van loon- en prijscompensatie, uitgegaan van een tariefstijging van 3,53% waarvan het effect aan de omzetkant van de begroting doorgerekend is.

Voor de taak «Vergunning regionale planning tijdelijk gebruik» lopen initiatieven om deze taak kostendekkend te krijgen en zo wordt deze taak ook financieel opgenomen, derhalve zal de omzet op evenementen- en experimenteervergunningen in 2022 aanzienlijk moeten worden verhoogd via de Regeling vergoedingen.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

De verwachte bezetting voor 2022 is 371,69 fte. De gemiddelde loonkosten per fte, exclusief loonbijstelling, betreft € 95.615. De correctie op basis van de werkelijke loonsom vanuit de jaarrekening 2020 is hierin verwerkt.

Het percentage externe inhuur is financieel meerjarig begroot op 18% als gevolg van inbedding van nieuwe gespecialiseerde taken en de huidige krappe arbeidsmarkt.

Materiële kosten

De bijdrage aan SSO’s wordt grotendeels gevormd door de bijdrage aan DICTU voor de jaarlijkse dienstverleningsovereenkomst. Voor het jaar 2022 wordt net als voor 2021 uitgegaan van € 10,8 mln, vanwege het feit dat er geen tariefsverhoging vanuit DICTU wordt verwacht. Overigens is dit exclusief de looncompensatie die nog doorgevoerd zal moeten worden

Rentelasten

De rente betreft de vergoeding die Agentschap Telecom betaalt voor leningen bij het Ministerie van Financiën om investeringen in vaste activa, zoals elektronische apparatuur, voertuigen en antennes, te financieren. Als gevolg van de hogere leningen om de investeringen te financieren stijgen deze lasten.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten nemen als gevolg van toenemende investeringen jaarlijks toe vanwege de ICT-ontwikkelingen zoals doorontwikkeling Genius, beheer Genius, STG-C omgeving, nieuwe meetapparatuur en installaties en overige ICT-projecten. Dit betreffen afschrijvingen voor investeringen, welke voorheen direct vanuit de exploitatie werden gefinancierd. Daarnaast is AT verplicht het wagenpark te elektrificeren, wat extra kosten met zich meebrengt en dit heeft eveneens een stuwend effect op de investeringen en derhalve ook op de afschrijvingen. Dit effect is pas vanaf 2022 zichtbaar.

Dotaties voorzieningen

Voor 2022 is de dotatie voorzieningen dubieuze debiteuren en ambtsjubilea € 75.000.

Tabel 64 Kasstroomoverzicht over het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)
  

Stand slotwet 2020

1e suppletoire begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

13.291

9.352

10.639

10.137

9.069

7.528

6.291

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

58.509

60.756

63.706

64.036

64.096

64.162

64.235

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 57.212

‒ 57.706

‒ 60.106

‒ 59.836

‒ 59.596

‒ 59.362

‒ 59.435

2.

Totaal operationele kasstroom

1.297

3.050

3.600

4.200

4.500

4.800

4.800

 

-/- totaal investeringen

‒ 4.285

‒ 6.455

‒ 5.750

‒ 5.750

‒ 5.750

‒ 5.750

‒ 5.750

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 4.285

‒ 6.455

‒ 5.750

‒ 5.750

‒ 5.750

‒ 5.750

‒ 5.750

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

‒ 352

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

637

1.837

0

0

0

0

0

 

-/- aflossingen op leningen

‒ 1.720

‒ 2.910

‒ 4.101

‒ 5.269

‒ 6.041

‒ 6.036

‒ 5.913

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

2.350

5.765

5.750

5.750

5.750

5.750

5.750

4.

Totaal financieringskasstroom

915

4.692

1.649

481

‒ 291

‒ 286

‒ 163

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

11.218

10.639

10.137

9.069

7.528

6.291

5.179

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

In 2022 wordt een investering begroot van € 5,75 mln, te investeren in materiële vaste activa zoals elektronische apparatuur, (elektrische) auto’s en antennes (€ 2,65 mln), mobiele telefonie (€ 0,1 mln) en ICT-projecten (€ 3,0 mln).

Financieringsstroom

Voor de financiering van de begrote investeringen wordt een beroep gedaan op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Tabel 65 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

Stand slotwet 2020

Vastgestelde begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Omschrijving Generiek Deel

       

Kostprijzen per product (reële stijging Regeling Vergoedingen)

7,4%

5,40%

3,53%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Tarieven/uur (reële stijging)

5,66%

4,04%

3,53%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

311

334

335

335

335

335

335

Saldo van baten en lasten (%)

‒ 3%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Personeelskosten per fte

100.046

91.798

95.615

95.615

95.615

95.615

95.615

Maximaal aantal declarabele uren (per fte)

Het aantal declarabele uren voor 2022 en verder is vastgesteld op 1.117 uren per fte.

Licence