Base description which applies to whole site

Aansluiting raming begroting agentschappen met financiering door moederdepartement EZK

Tabel 58 A – Begroting agentschappen 2022 (bedragen x € 1.000)
 

Bijdrage moederdepartement (EZK)

Bijdrage overige departementen

Bijdrage derden

Overige baten

Totale baten

Agentschap Telecom (AT)

34.299

4.579

24.828

0

63.706

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

212.582

105.725

1.855

0

320.162

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

8.543

4.756

0

0

13.299

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

413.763

394.382

33.292

0

841.437

Totaal

669.187

509.442

59.975

0

1.238.604

Tabel 59 B – Bijdrage aan agentschappen per begrotingsartikel EZK (begroting 2022) (bedragen x € 1.000)
 

Raming Ontwerpbegroting 2022

Agentschap Telecom (AT)

35.470

art. 1 Goed functionerende economie en markten

30.824

art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

543

art. 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

4.103

Dienst ICT (DICTU)

212.582

art. 40 Apparaat

20.511

Bijdrage agentschappen

192.071

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

7.536

art. 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

7.536

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

413.688

art. 1 Goed functionerende economie en markten

10.375

art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

92.135

art. 3 Toekomstfonds

8.738

art. 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

58.046

art. 5 Een veilig Groningen met perspectief

237.631

art. 40 Apparaat

6.763

Subtotaal

669.276

af: Geraamde bijdrage agentschappen aan DICTU1

‒ 192.071

Totaal geraamde bijdrage ten laste van de begrotingsartikelen

477.205

1

Een deel van de bijdrage aan DICTU wordt verstrekt door andere agentschappen van EZK. Om een juist totaalbedrag voor de bijdrage van EZK aan agentschappen te laten zien, wordt voor deze dubbeltelling gecorrigeerd.

Opmerkingen bij verschillen tussen ramingen in tabel A en tabel B

Het verschil tussen de totale omzet moederdepartement en de totale geraamde bijdrage ten laste van de begrotingsartikelen van per saldo € 0,09 mln is, gezien het bedrag, niet gespecificeerd.

Licence