Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Tabel 66 Begroting van baten-lastenagentschap voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2020

1e suppletoire begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Baten

       

- Omzet

319.334

337.013

320.162

326.566

333.097

339.760

346.555

waarvan omzet moederdepartement

211.777

230.320

212.582

216.833

221.170

225.594

230.106

waarvan omzet overige departementen

105.324

104.740

105.725

107.840

109.997

112.197

114.441

waarvan omzet derden

2.233

1.953

1.855

1.892

1.930

1.969

2.008

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

319.334

337.013

320.162

326.566

333.097

339.760

346.555

        

Lasten

       

Apparaatskosten

285.625

312.393

296.507

302.438

308.486

314.657

320.950

- Personele kosten

197.926

217.381

193.450

197.319

201.266

205.292

209.398

waarvan eigen personeel

79.101

87.450

89.900

91.698

93.532

95.403

97.311

waarvan inhuur externen

113.579

125.080

99.600

101.592

103.624

105.697

107.811

waarvan overige personele kosten

5.246

4.852

3.950

4.029

4.110

4.192

4.276

- Materiële kosten

87.699

95.012

103.057

105.118

107.221

109.365

111.552

waarvan apparaat ICT

18.626

17.959

29.494

30.083

30.685

31.299

31.925

waarvan bijdrage aan SSO's

21.406

22.458

21.100

21.522

21.953

22.392

22.840

waarvan overige materiële kosten

47.667

54.595

52.463

53.512

54.583

55.674

56.788

Rentelasten

4

9

5

5

5

5

5

Afschrijvingskosten

28.629

24.111

23.150

23.613

24.085

24.567

25.058

- Materieel

14.844

12.176

12.000

12.240

12.485

12.734

12.989

waarvan apparaat ICT

14.844

12.176

12.000

12.240

12.485

12.734

12.989

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

0

0

0

0

0

0

0

- Immaterieel

13.785

11.935

11.150

11.373

11.601

11.833

12.069

Overige lasten

1.759

500

500

510

520

531

541

waarvan dotaties voorzieningen

1.759

500

500

510

520

531

541

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

316.017

337.013

320.162

326.566

333.097

339.760

346.555

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

3.317

0

0

0

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

0

0

0

        

Saldo van baten en lasten

3.317

0

0

0

0

0

0

Toelichting op de baten

Tabel 67 Omzet moederdepartement per soort dienst (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2020

1e suppletoire begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Applicatiebeheer (applicatieservices)

81.976

86.600

82.300

83.946

85.625

87.338

89.085

Ontwikkelopdrachten

68.270

78.700

68.500

69.870

71.267

72.693

74.147

Werkplekservices

52.354

55.300

52.560

53.611

54.683

55.777

56.892

Overige omzet

2.177

2.321

2.192

2.236

2.281

2.326

2.373

Generieke eBS

6.999

7.400

7.030

7.170

7.314

7.460

7.609

Totaal

211.777

230.320

212.582

216.833

221.170

225.594

230.106

DICTU levert voor het Ministerie van EZK ICT-diensten die zowel de primaire processen als de bedrijfsvoeringsprocessen (zoals werkplekdiensten) ondersteunen. De begrote omzet moederdepartement in 2021 is incidenteel een stuk hoger dan de realisatie 2020 en de begrote omzet in de komende jaren. Aangezien het Ministerie van EZK de bedrijfsvoering gezamenlijk voert met het Ministerie van LNV, worden de door DICTU geleverde ICT-diensten die de bedrijfsvoeringsprocessen van het Ministerie van LNV ondersteunen ook onder Omzet moederdepartement verantwoord.

Voor DICTU is 2021 het startjaar van de implementatie van een nieuwe bedrijfsstrategie waarbij onder meer wordt ingezet op het outsourcen van ontwikkeltrajecten van Rijkszaak. Dit is in de begroting zichtbaar doordat de begrote omzet bij het product Ontwikkelopdrachten in 2022 lager is dan de begrote omzet in 2021.

Tabel 68 Omzet overige departementen per soort dienst (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2020

1e suppletoire begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Applicatiebeheer (applicatieservices)

40.794

43.100

41.000

41.820

42.657

43.510

44.380

Ontwikkelopdrachten

33.680

29.030

33.800

34.476

35.165

35.869

36.586

Werkplekservices

19.643

20.760

19.700

20.094

20.496

20.906

21.324

Overige omzet

9.599

10.150

9.615

9.807

10.003

10.203

10.407

Generieke eBS

1.608

1.700

1.610

1.642

1.675

1.709

1.743

Totaal

105.324

104.740

105.725

107.840

109.997

112.197

114.441

Tabel 69 Omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2020

1e suppletoire begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Ministerie van BZK

29.027

30.240

30.140

31.742

32.377

33.025

33.686

Ministerie van Fin

582

600

590

602

614

626

639

Ministerie van IenW

10.169

10.000

10.210

10.414

10.622

10.835

11.051

Ministerie van J&V

1.383

1.400

1.390

1.418

1.446

1.475

1.505

Ministerie van LNV

42.721

44.500

45.330

47.276

48.222

49.187

50.170

Ministerie van OCW

212

200

210

214

218

223

227

Ministerie van SZW

5.424

2.000

2.000

0

0

0

0

Ministerie van VWS

14.993

15.000

15.050

15.351

15.658

15.971

16.291

Overig

813

800

806

822

839

855

873

Totaal

105.324

104.740

105.725

107.840

109.997

112.197

114.441

Toelichting op de lasten

Personele kosten

Door snelle ontwikkelingen op ICT-gebied en daardoor snel wisselende expertises is zelf alle kennis in huis hebben vaak niet mogelijk en zinvol. Voor DICTU is 2021 het startjaar van de implementatie van een nieuwe bedrijfsstrategie waarbij mede wordt ingezet op een andere sourcingsstrategie. Dit effect wordt zichtbaar vanaf 2022 in een daling van de post «waarvan inhuur externen». Het realiseren van deze doelstelling is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor ICT-personeel en het tempo waarmee de sourcingstrategie kan worden gerealiseerd. Daarnaast hebben toekomstige Rijksbrede keuzes op ICT-gebied gevolgen voor DICTU als één van de ICT dienstverleners binnen de Rijksoverheid.

Materiële kosten

De posten «waarvan apparaat ICT» en «waarvan overige materiele kosten» zullen naar verwachting stijgen als gevolg van de nieuwe sourcingstrategie.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten dalen ten opzichte van realisatie 2020 door onder andere een impairment op de Cloudwerkplek eind 2020.

Tabel 70 Kasstroomoverzicht over het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)
  

Stand slotwet 2020

1e suppletoire begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

18.873

23.980

23.980

23.980

23.980

23.980

23.980

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

303.470

337.013

320.162

326.566

333.097

339.760

346.555

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 276.768

‒ 312.902

‒ 297.012

‒ 302.953

‒ 309.012

‒ 315.193

‒ 321.497

2.

Totaal operationele kasstroom

26.702

24.111

23.150

23.613

24.085

24.567

25.058

 

-/- totaal investeringen

‒ 18.864

‒ 30.400

‒ 30.000

‒ 30.000

‒ 30.000

‒ 30.000

‒ 30.000

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

7.995

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 10.869

‒ 30.400

‒ 30.000

‒ 30.000

‒ 30.000

‒ 30.000

‒ 30.000

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

-/- aflossingen op leningen

‒ 27.877

‒ 24.111

‒ 23.150

‒ 23.613

‒ 24.085

‒ 24.567

‒ 25.058

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

17.091

30.400

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 10.786

6.289

6.850

6.387

5.915

5.433

4.942

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

23.920

23.980

23.980

23.980

23.980

23.980

23.980

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom geeft de kasstroom weer uit de reguliere bedrijfsuitoefening.

Investeringskasstroom

DICTU verwacht (vooralsnog) in 2022 en latere jaren op een investeringsniveau uit te komen van € 30 mln. Dit zullen grotendeels vervangingsinvesteringen zijn.

Financieringskasstroom

DICTU begroot een financieringskasstroom die aansluit bij het begrote investeringsniveau. Het beroep op de leenfaciliteit volgt hierbij de verwachte investeringsbehoefte.

Tabel 71 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

Stand slotwet 2020

Vastgestelde begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Omschrijving generiek deel

       

Kostprijzen per product (groep)

       

a. Basistarief werkplek CW

3.746

3.746

3.360

3.360

3.360

3.360

3.360

Tarieven/uur

       

a. Senior medewerker (ontwikkeling)

137

136

135

135

135

135

135

b. Medior medewerker (bouw)

114

112

111

111

111

111

111

c. Junior medewerker (test en beheer)

102

100

99

99

99

99

99

Indicatoren

       

Aantal werkplekken CW

14.929

13.400

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

FTE-totaal (excl. externe inhuur)1

828

898

930

930

930

930

930

Aantal interne FTE’s in percentage van het totale aantal FTE’s

54%

61,2%

62,5%

62,5%

62,5%

62,5%

62,5%

Saldo van baten en lasten (%)

1,04%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Ziekteverzuim

 

4,0%

4,0%

4,0%

4,0%

4,0%

4,0%

Klanttevredenheid

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Beschikbaarheid applicaties

99,75%

98,0%

98%

98%

98%

98%

98%

Aantal grote verstoringen2

  

max. 5

max. 5

max. 5

max. 5

max. 5

Eindgebruikerstevredenheid afhandeling incidenten2

  

7,0-7,5

7,0-7,5

7,0-7,5

7,0-7,5

7,0-7,5

Oplospercentage 1ste lijn helpdesk

71%

80%

75%

75%

75%

75%

75%

1

Gemiddeld aantal FTE over het jaar.

2

Dit zijn nieuwe indicatoren. Een grote verstoring is minimaal een type C1 verstoring conform de prioriteitenmatrix Incidenten DICTU.

Licence