Base description which applies to whole site

Artikel 10 Nog onverdeeld

Tabel 24 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

    

Verplichtingen

15.404

‒ 15.404

0

    

Uitgaven

15.404

‒ 15.404

0

    

Nog te verdelen

15.404

‒ 15.404

0

Loonbijstelling programma

0

0

0

Loonbijstelling apparaat

713

‒ 713

0

Prijsbijstelling apparaat

4.975

‒ 4.975

0

Onvoorzien programma

250

‒ 250

0

Onvoorzien apparaat

9.466

‒ 9.466

0

    

Ontvangsten

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Nog te verdelen

Van de € 15,4 mln. nog te verdelen middelen valt € 13,9 mln. vrij. € 1,5 mln., vanuit de budgettaire reservering op artikel 10 om de informatiehuishouding van het ministerie op orde te brengen, wordt overgeheveld naar artikel 8 Apparaat.

Licence