Base description which applies to whole site

Artikel 10 Nog onverdeeld

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 60 Budgettaire gevolgen artikel 10 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Verplichtingen

0

49.858

98.154

91.417

92.422

90.514

88.875

        

Uitgaven

0

41.007

98.154

91.417

92.422

87.644

86.005

        

Nog te verdelen

0

41.007

98.154

91.417

92.422

87.644

86.005

Loonbijstelling programma

0

2.340

0

0

0

0

0

Loonbijstelling apparaat

0

15.982

8.948

8.251

7.579

7.621

7.580

Prijsbijstelling apparaat

0

17.132

12.832

9.898

9.624

9.682

9.650

Onvoorzien programma

0

1.526

25.194

19.692

35.115

19.730

15.118

Onvoorzien apparaat

0

4.027

51.180

53.576

40.104

50.611

53.657

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

B. Toelichting op de financiële instrumenten

Vanuit dit artikel wordt bij de eerste suppletoire begroting toegekende loon- en prijsbijstelling naar de beleids- en apparaatsartikelen overgeboekt.

In de kabinetsreacite op het rapport «Ongekend Onrecht» van 15 januari 2021 heeft het kabinet maatregelen aangekondigd om de informatiehuishouding op orde te brengen, zowel intern als extern. Een gedeelte van deze middelen is destijds gereserveerd op artikel 10 in afwachting van concrete plannen. Van deze middelen is een gedeelte inmiddels besteed en staat nog circa € 23 mln. gereserveerd voor 2023.

Voorts staan op dit artikel middelen gereserveerd voor de uitvoeringskosten van fiscale wet- en regelgeving door DG Belastingdienst, DG Toeslagen en DG Douane. Daarnaast zijn in het coalitieakkoord nog middelen gereserveerd op de Aanvullende Post voor de uitvoering van fiscale wet- en regelgeving.

Dit artikel is tevens bedoeld om eventuele onzekere ontwikkelingen binnen de begroting van Financiën op te vangen.

Licence