Base description which applies to whole site

Artikel 8 Apparaat Kerndepartement

Tabel 23 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

    

Verplichtingen

411.228

105.836

517.064

    

Uitgaven

411.140

5.836

416.976

    

Personele uitgaven

255.104

1.406

256.510

Eigen personeel

236.734

‒ 13.731

223.003

Inhuur externen

17.283

14.938

32.221

Overig personeel

1.087

199

1.286

    

Materiële uitgaven

156.036

4.430

160.466

ICT

24.739

1.069

25.808

Bijdrage aan SSO's

49.505

3.260

52.765

Overig materieel

81.792

101

81.893

    

Ontvangsten

58.147

11.554

69.701

Apparaatsontvangsten

58.147

11.554

69.701

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 8 Apparaat Kerndepartement wordt opgehoogd met € 105,8 mln. Dit hangt met name samen met de in 2023 afgesloten contracten voor onder andere Vakkennis en Persoonsontwikkeling en met de afgesloten meerjarige overeenkomst voor de uitvoering van de Regeling Vervroegde Uittreding.

Ontvangsten

Apparaatsontvangsten

De ontvangsten op artikel 8 Apparaat Kerndepartement vallen circa € 11,6 mln. hoger uit dan eerder verwacht. Dit komt met name door hogere verhuurontvangsten van het Rijksvastgoedbedrijf en de hogere verkoopontvangsten van Domeinen Roerende Zaken.

Licence