Base description which applies to whole site

3.12 Beleidsartikel 15. Media

Tabel 23 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 15 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

1.329.691

‒ 2.230

1.327.461

    

Uitgaven

1.242.667

‒ 2.230

1.240.437

    

Bekostiging

1.203.300

325

1.203.625

Landelijke publieke omroep

957.048

0

957.048

Regionale omroep

178.968

0

178.968

Stichting Omroep Muziek

19.978

0

19.978

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG)

32.420

‒ 328

32.092

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

3.022

59

3.081

Co-productiefonds Binnenlandse Omroep (CoBO)

5.522

0

5.522

Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik)

1.830

0

1.830

Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO)

1.890

0

1.890

Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve

1.766

917

2.683

Overige bekostiging media

856

‒ 323

533

Subsidies (regelingen)

30.832

‒ 2.170

28.662

Subsidies (regelingen)

6.380

‒ 1.465

4.915

Steunfonds Lokale Informatievoorziening

0

0

0

Werk aan Uitvoering

0

0

0

Onderzoeksjournalistiek

9.938

59

9.997

Lokale journalistiek

14.514

‒ 764

13.750

Opdrachten

1.345

‒ 385

960

Opdrachten

1.345

‒ 385

960

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

7.111

0

7.111

Commissariaat voor de Media

7.111

0

7.111

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

79

0

79

European Audiovisual Observatory

79

0

79

Ontvangsten

174.515

0

174.515

Overige ontvangsten

174.515

0

174.515

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2023» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2023» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is gelijk is aan de uitgavenmutatie.

Uitgaven

De uitgaven worden met 2,2 miljoen verlaagd.

Toelichting per instrument:

Subsidies

Het instrument subsidies wordt per saldo verlaagd met € 2,2 miljoen. De verlaging wordt veroorzaakt door niet besteedde middelen uit diverse posten onder het instrument subsidies vrij te laten vallen.

Opdrachten

Het instrument Opdrachten wordt per saldo verlaagd met € 0,4 miljoen. De verlaging is het gevolg van een overboeking van € 0,2 miljoen naar het budget voor het Adviescollege NPO en een overboeking van € 0,2 miljoen naar het instrument Subsidies ten behoeve van Lokale journalistiek. Deze uitgaven zijn gerealiseerd onder het instrument subsidies en niet onder het instrument opdrachten.

Ontvangsten

De raming van de Ster-inkomsten wordt zoals gebruikelijk bij de 2e Suppletoire Begroting niet aangepast. Bij Jaarverslag en Slotwet worden de ontvangsten aangepast aan de hand van de definitieve realisatie over het afgelopen jaar. De mediabegrotingsbrief bevat wel een update van de verwachte afdracht.

Licence