Base description which applies to whole site

3.12 Beleidsartikel 15. Media

Tabel 29 Budgettaire gevolgen van beleid art. 15 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

1.131.778

0

1.131.778

191.761

1.323.539

79.445

56.395

54.831

55.202

          

Uitgaven

1.128.228

0

1.128.228

114.814

1.243.042

77.782

54.433

54.863

55.105

          

Bekostiging

1.086.359

0

1.086.359

117.359

1.203.718

80.380

56.971

58.643

58.707

Landelijke publieke omroep

856.380

1.050

857.430

99.618

957.048

56.892

33.509

33.839

34.000

Regionale omroep

162.353

0

162.353

15.742

178.095

18.028

18.028

19.204

19.052

Stichting Omroep Muziek

18.187

0

18.187

5.913

24.100

1.413

1.413

1.413

1.413

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG)

30.487

0

30.487

2.308

32.795

2.308

2.046

2.046

2.046

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

2.386

0

2.386

618

3.004

618

596

662

621

Co-productiefonds Binnenlandse Omroep (CoBO)

5.124

0

5.124

398

5.522

398

398

398

398

Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik)

1.698

0

1.698

132

1.830

132

132

132

132

Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO)

1.754

0

1.754

136

1.890

136

136

136

136

Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve

7.140

‒ 1.050

6.090

‒ 7.573

‒ 1.483

388

646

746

842

Overige bekostiging media

850

0

850

67

917

67

67

67

67

Subsidies (regelingen)

31.587

0

31.587

‒ 4.685

26.902

‒ 4.113

‒ 4.014

‒ 4.426

‒ 4.248

Subsidies (regelingen)

4.116

0

4.116

264

4.380

109

49

49

49

Steunfonds Lokale Informatievoorziening

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Werk aan Uitvoering

6.335

0

6.335

‒ 6.335

0

‒ 5.969

‒ 5.949

‒ 5.193

‒ 5.154

Onderzoeksjournalistiek

9.326

0

9.326

612

9.938

750

960

861

857

Lokale journalistiek

11.810

0

11.810

774

12.584

997

926

‒ 143

0

Opdrachten

4.573

0

4.573

702

5.275

254

215

44

44

Opdrachten

4.573

0

4.573

702

5.275

254

215

44

44

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

5.640

0

5.640

1.411

7.051

1.251

1.251

592

592

Commissariaat voor de Media

5.640

0

5.640

1.411

7.051

1.251

1.251

592

592

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

69

0

69

10

79

10

10

10

10

European Audiovisual Observatory

69

0

69

10

79

10

10

10

10

Ontvangsten

134.235

0

134.235

40.280

174.515

0

0

0

0

Overige ontvangsten

134.235

0

134.235

40.280

174.515

0

0

0

0

Tabel 30 Uitsplitsing verplichtingen
 

Ontwerp-begroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

1.131.778

0

1.131.778

191.761

1.323.539

79.445

56.395

54.831

55.202

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overige verplichtingen

1.131.778

0

1.131.778

191.761

1.323.539

79.445

56.395

54.831

55.202

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2023" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2023» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 191,8 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties (€ 114,8 miljoen). Daarnaast wordt de verplichtingenstand aangesloten op de voorgenomen uitgaven uit de mediabegrotingsbrief.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Om te voldoen aan de Rijksbrede dekkingsopgave wordt de Rijksmediabijdrage voor de landelijke publieke omroep vanaf 2025 bijgesteld. Zie voor een toelichting het algemene deel.

Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 117,4 miljoen verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door:

 • toevoeging van de loon- en prijsbijstelling tranche 2023 (€ 29,0 miljoen) en een correctie op de prijsbijstelling 2022 van € 45,3 miljoen (zie het algemene deel);

 • een overboeking van subsidies van de Werk aan Uitvoering middelen ( € 2,8 miljoen) naar Regionale Publieke Omroepen;

 • een overboeking binnen het instrument bekostiging van dotatie/onttrekking Algemene Media reserve (AMr) (€ 1.1 miljoen) voor audiodescriptie (Amendement van het lid Werner c.s.). Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 200 VIII, nr. 169 naar de Landelijke Publieke Omroep (€ 1,1 miljoen);

 • een overboeking binnen het instrument bekostiging van dotatie/onttrekking AMr (€ 4.5 miljoen) aan de Stichting Omroep Muziek (€ 4.5 miljoen) voor noodzakelijk groot onderhoud en verduurzaming aan het monumentale pand;

 • een overboeking binnen het instrument bekostiging van dotatie/onttrekking AMr (€ 43,5 miljoen) aan Landelijke Publieke Omroep (€ 43,5 miljoen) voor de dekking van de rechtenkosten voor uitzending van de zogenaamde superevenementen (het Nederlands elftal mannen en vrouwen en de Olympische Spelen (incl. paralympische Spelen);

 • een verhoging van de dotatie aan de AMr als gevolg van de geactualiseerde raming van de reclameopbrengsten voor 2023 in de mediabegrotingsbrief 2023 (€ 40,3 miljoen).

Subsidies

Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 4,7 miljoen verlaagd. De verlaging wordt veroorzaakt door:

 • een overboeking van subsidies van de Werk aan Uitvoering middelen (€ 5,4 miljoen) naar het instrument bekostiging voor de Regionale Publieke Omroepen en Stimuleringsfonds voor de Journalistiek;

 • een overboeking van subsidies van de Werk aan Uitvoering middelen (€ 0,9 miljoen) naar het Commissariaat voor de Media;

 • toevoeging van de loon en prijsbijstelling tranche 2023 (€ 1,7 miljoen, zie het algemene deel).

Opdrachten

Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 0,7 miljoen verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door:

 • een toevoeging van € 0,4 miljoen uit de coalitieakkoord middelen voor de lokale omroepen. In 2022 zijn deze middelen niet tot besteding gekomen. Deze middelen zijn via de eindejaarsmarge toegevoegd voor 2023;

 • toevoeging van de loon en prijsbijstelling tranche 2023 (€ 0,3 miljoen, zie het algemene deel).

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

Het budget voor bijdragen aan ZBO's / RWT's wordt per saldo met € 1,4 miljoen verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door:

 • een overboeking van het instrument subsidies van de Werk aan Uitvoering middelen (€ 0,9 miljoen) naar het Commissariaat voor de Media;

 • de loon en prijsbijstelling tranche 2023 en een correctie op de prijsbijstelling met € 0,5 miljoen (zie het algemene deel).

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt met € 40,3 miljoen verhoogd. Hiermee wordt de raming aangepast aan de raming van de reclameopbrengsten in de mediabegrotingsbrief 2023.

Dotatie Algemene Mediareserve

Aan de AMr wordt op basis van de huidige ramingen eind 2023 € 1,5 miljoen onttrokken. De mutaties rechtstreeks uit de AMr zijn geraamd op € 5,1 miljoen.

Tabel 31 Raming ontwikkeling liquiditeit AMr (bedragen x € 1.000)

Saldo AMr per 01-01-2023

150.611

Directe mutaties AMr

‒ 5.125

Mutaties AMr via begroting

‒ 1.483

Verwacht saldo AMr per 31-12-2023

144.003

Licence