Base description which applies to whole site

3.11 Beleidsartikel 14. Cultuur

Tabel 21 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 14 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

829.090

‒ 27.667

801.423

    

Uitgaven

1.339.400

‒ 39.098

1.300.302

    

Bekostiging

1.047.486

‒ 22.651

1.024.835

Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse instellingen

246.170

‒ 3.622

242.548

Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse fondsen

278.538

‒ 300

278.238

Huisvesting erfgoed

0

0

0

Beheer en onderhoud collecties erfgoed

0

0

0

Museale instellingen met een wettelijke taak

249.509

0

249.509

Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen

39.038

‒ 1.652

37.386

Digitale openbare bibliotheek

18.599

0

18.599

Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten

13.903

0

13.903

Monumentenzorg

161.558

‒ 15.010

146.548

Archieven incl. Regionale Historische Centra

33.445

‒ 2.067

31.378

Flankerend beleid huisvesting

6.725

0

6.725

Cultuureducatie met Kwaliteit

1

0

1

Subsidies (regelingen)

147.009

‒ 10.430

136.579

Verbreden inzet cultuur

23.787

0

23.787

Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)

13.411

212

13.623

Programma leesbevordering

34.653

‒ 11.617

23.036

Creatieve Industrie

1.768

140

1.908

Monumentenzorg

0

0

0

Erfgoed en fysieke leefomgeving

0

0

0

Specifiek cultuurbeleid

69.918

670

70.588

Subsidies Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

3.472

165

3.637

Opdrachten

29.524

‒ 3.458

26.066

Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis

2.093

‒ 132

1.961

Monumentenzorg

0

0

0

Archeologie

0

0

0

Opdrachten Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

15.398

‒ 2.263

13.135

Overige opdrachten

12.033

‒ 1.063

10.970

Bijdrage aan agentschappen

59.561

1.528

61.089

Nationaal Archief

59.561

1.528

61.089

Bijdragen aan medeoverheden

53.831

‒ 4.095

49.736

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

1.989

8

1.997

Ontvangsten

10.176

8.533

18.709

Tabel 22 Uitsplitsing verplichtingen
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

829.090

‒ 27.667

801.423

waarvan garantieverplichtingen

32.548

‒ 71.042

‒ 38.494

waarvan overige verplichtingen

796.542

43.375

839.917

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2023» worden de mutaties weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De totale verplichtingenraming wordt verhoogd met € 43,4 miljoen. Het verschil tussen de verhoging van de verplichtingenraming en de verlaging van de uitgavenraming is € 82,5 miljoen. De garantieverplichtingen zijn ongewijzigd. Het grootste deel van het verschil van de wijzigingen bij de verplichtingenraming ten opzichte van de kasraming bestaat uit een verhoging van de verplichtingenraming om zeker te zijn dat er voldoende ruimte is voor het aangaan van de verplichtingen voor de monumentenzorg. Daarnaast bestaat het verschil uit verplichtingen die worden aangegaan waaraan betalingen in een later jaar zijn verbonden, met name bij de museale instellingen met een wettelijke taak, leesbevordering en bij de bijdragen aan medeoverheden.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

De uitgavenraming wordt met € 22,7 miljoen verlaagd. Het grootste deel hiervan wordt veroorzaakt door een overboeking van de middelen voor monumentenzorg € 15,0 miljoen naar het financiële instrument bijdragen aan medeoverheden. In 2023 is eenmalig extra budget beschikbaar gesteld om een aantal urgente restauraties van grote monumenten te kunnen ondersteunen, deze middelen worden via het Provinciefonds besteed. Daarnaast zijn er meevallers die veroorzaakt zijn door loon- en prijsbijstellingen over incidentele middelen die niet konden meelopen in de reguliere bekostiging.

Subsidies

De uitgavenraming wordt met € 10,4 miljoen verlaagd. Het grootste deel hiervan wordt veroorzaakt door middelen voor de bibliotheken op school voor leesbevordering die niet meer in 2023 tot betaling konden komen.

Bijdragen aan medeoverheden

De uitgavenraming wordt met € 4,1 miljoen verlaagd. De belangrijkste reden voor deze verlaging zijn overboekingen aan het Provinciefonds en Gemeentefonds in het kader van de Erfgoed Deal. Daarnaast wordt er ten laste van dit financiële instrument € 15,0 miljoen overgeboekt naar het Provinciefonds en beschikbaar gesteld aan de provincies Flevoland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel en Groningen om een aantal urgente restauraties van grote monumenten te kunnen ondersteunen. Deze € 15,0 miljoen wordt tegelijkertijd overgeboekt vanuit het financiële instrument bekostiging, zodat deze € 15,0 miljoen per saldo wegvalt in het totaal van de mutaties bij het financiële instrument bijdrage aan medeoverheden.

Ontvangsten

De ontvangstenraming wordt verhoogd met € 8,5 miljoen. Deze verhoging bestaat uit desalderingen ten laste van het Museaal aankoopfonds voor kunstaankopen (€ 1,8 miljoen) en een onttrekking van middelen aan de balanspost van het Nationaal Archief (€ 6,7 miljoen).

Licence