Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3 Effectieve Europese Samenwerking

Toelichting

Verplichtingen De mutaties in de verplichtingen op artikelonderdeel 3.1 Afdrachten aan de Europese Unie zijn gelijk aan de mutaties op de uitgaven die hieronder worden toegelicht

Uitgaven De realisatie van de Europese afdrachten (artikelonderdeel 3.1) is in totaal EUR 151,3 miljoen hoger dan verwacht bij de tweede suppletoire begroting. Dit is het gevolg van onderstaande mutaties:

Bni-afdrachtDe bni-afdracht is in totaal EUR 154,2 miljoen hoger uitgevallen dan waarmee rekening werd gehouden in de raming bij de tweede suppletoire begroting. Toen is de raming neerwaarts bijgesteld onder andere naar aanleiding van de vierde aanvullende begroting van de Europese Unie (DAB 4) waarin de EU-betalingen lager waren dan eerder verwacht (in totaal EUR -478 miljoen, waarvan EUR -192,7 miljoen als gevolg van DAB4). Later werd duidelijk dat DAB4 door de Europese Commissie pas verwerkt is in januari 2024 en dat de lagere afdrachten voortkomend uit DAB 4 (EUR – 192,7 miljoen) daarmee in 2024 neerslaan. De EUR 38,5 mln. (verschil tussen het DAB4-effect en de overschrijding op de bni-afdracht) wordt veroorzaakt doordat Nederland de EU-afdrachten raamt op het jaarlijkse uitgavenplafond uit het MFK 2021-2027, inclusief de speciale instrumenten die boven dit plafond worden gefinancierd. Van dit totale uitgavenplafond is er minder uitgegeven op EU-niveau dan geraamd. Naar verwachting worden deze middelen bij de technische aanpassing in juni 2024, conform afspraken in het MFK, toegevoegd aan de plafonds voor latere jaren. Over de gehele MFK-periode leidt dit echter niet tot een hogere afdracht van Nederland aan de EU.

InvoerrechtenDe invoerrechten zijn EUR 2,9 miljoen lager dan geraamd ten tijde van de tweede suppletoire begroting.

Ontvangsten De realisatie van de perceptiekostenvergoeding en overige ontvangsten (artikelonderdeel 3.10) komt EUR 14,4 miljoen lager uit dan bij de tweede suppletoire begroting geraamd, op een totale realisatie van EUR 1,2 miljard. Dit hangt samen met de lagere invoerrechten.

Licence