Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1 Arbeidsmarkt

Toelichting

Verplichtingen en Uitgaven

De gerealiseerde verplichtingen zijn € 101,4 miljoen en de uitgaven € 68,7 miljoen lager dan bij Najaarsnota was geraamd. De belangrijkste mutaties betreffen:

  • MDIEU (Maatwerk Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden): Er is € 60,5 miljoen minder verplicht en € 31,3 miljoen minder uitgegeven. De aanvullende bevoorschotting bij lopende projecten heeft vertraging opgelopen wordt naar verwachting in 2024 uitgevoerd.

  • Nederland leert door: Er is € 23,5 miljoen minder verplicht en € 13,2 miljoen minder uitgegeven. Nederland leert door bestaat uit drie verschillende regelingen. Met name bij de regeling waarbij sectoren plannen konden indienen blijven middelen over doordat de oorspronkelijk ingediende plannen in meer uitgaven voorzagen dan bij de afrekening duidelijk werd.

  • Stimuleringsregeling LLO in MKB: Er is € 14,1 miljoen minder verplicht en € 13,3 miljoen minder uitgegeven. Er was een te hoge inschatting van het aantal vaststellingen. Daarnaast is de verwachting dat er een deel nog in 2024 wordt uitgeput.

Ontvangsten

De gerealiseerde ontvangsten zijn € 3,6 miljoen hoger dan bij Najaarsnota was geraamd. Hiervan heeft € 1,6 miljoen betrekking op terugontvangsten op de uitgekeerde subsidies NL leert door.

Licence